Forward Bank: Інформація про зміни до тарифів та умов по карткам

Повідомляємо, що з 14.02.2018 року до Умов надання та обслуговування за платіжних карток ПАТ "Банк Форвард" вносяться наступні зміни:

1. Вводиться у дію новий порядок розрахунку розміру Мінімального платежу. З 14.02.2018 року Мінімальний платіж складається з наступних складових:

-          Платіж за Основним боргом,

-          сума процентів за користування кредитом

-          сума Понадлімітної заборгованості;

-          Плата за обслуговування кредитної заборгованості (за наявності);

-          сума Плати за пропуск Мінімального платежу (за наявності);

-          пропущені (не сплачені в строк) клієнтом Мінімальні платежі (повністю або частково) попередніх розрахункових періодів (за наявності).

2.Змінюється розрахунок Плати за обслуговування кредитної заборгованості) (далі – Плата за обслуговування КЗ) для Договорів, укладених після 20.06.2017 року - з 01.03.2018, а для Договорів, укладених до 20.06.2017 року - з 14.02.2018. 

   Плата за обслуговування КЗ = ЗКЗ* Y

Де:

ЗКЗ – залишок заборгованості за Основним боргом та Понадлімітної заборгованості станом на дату закінчення Розрахункового періоду;

Y – розмір Плати за обслуговування КЗ (згідно з Тарифами), %

3.   З 14.02.2018 змінюється порядок погашення процентів за кредитом – проценти мають бути погашені за рахунок власних коштів Клієнта, а у випадку непогашення сума процентів відноситься до простроченного боргу, а саме:

За користування Кредитом Клієнт сплачує Банку проценти, що нараховуються Банком на суму Кредиту відповідно до Тарифів. Сума процентів має бути внесена клієнтом на Рахунок впродовж наступного Розрахункового періоду до наступної Розрахункової дати. У випадку (часткової) не оплати Платежу за Основним боргом до наступної Розрахункової дати (включно) така неоплачена сума відноситься до простроченого боргу.

4. З 14.02.2018 року вводиться наступний порядок списання грошових коштів в погашення заборгованості:

у першу чергу в наступній послідовності:

- прострочені проценти за користування Кредитом;

- прострочена Понадлімітна заборгованість;

- прострочений Основний борг, який виник в межах встановленого Ліміту.

у другу чергу в наступній послідовності:

- проценти за користування Кредитом, строк оплати яких вже настав;

- частина Основного боргу, обов’язкова до сплати згідно з Тарифами, строк оплати якого вже настав;

у третю чергу в наступній послідовності:

- прострочена Плата за обслуговування КЗ;

- прострочена неустойка (штраф та/або пеня);

- прострочена плата за пропуск Мінімального платежу(визначається Умовами/Тарифами);

- Понадлімітна заборгованість;

- Плата за обслуговування КЗ;

- неустойка (штраф та/або пеня);

- плата за пропуск Мінімального платежу, строк оплати якого вже настав (визначається Умовами/Тарифами);

- Основний борг, строк сплати якого не настав (дострокове погашення).

5. З 14.02.2018 змінюється порядок погашення Понадлімітної заборгованості, а саме:

у випадку виникнення Понадлімітної заборгованості Банк включає суму понадлімітної заборгованості до Мінімального платежу. Клієнт має забезпечити погашення суми всієї Понадлімітної заборгованості впродовж наступного Розрахункового періоду до наступної Розрахункової дати. У випадку (часткового) не погашення Понадлімітної заборгованості до наступної Розрахункової дати (включно) така неоплачена сума відноситься до простроченого боргу

Детальніше з Умовами надання та обслуговування платіжних карток ПАТ «БАНК ФОРВАРД» можна ознайомитись тут.

З 14.02.2018 року до тарифів за кредитними картками ПАТ «БАНК ФОРВАРД» вносяться наступні зміни:

1.   В тарифи вводиться поняття Мінімального платежу по Договору:

Мінімальний платіж по Договору

Сума грошових коштів, яка складається з наступних складових:

1)          Платіж за Основним боргом,

2)          сума процентів за користування кредитом

3)          сума Понадлімітної заборгованості;

4)          Плата за обслуговування кредитної заборгованості (за наявності);

5)          сума Плати за пропуск Мінімального платежу (за наявності);

6)          пропущені (не сплачені в строк) клієнтом Мінімальні платежі (повністю або частково) попередніх розрахункових періодів (за наявності)

Не може бути меншим 50 грн, але не більше суми існуючої заборгованості за Договором.

2.   Змінюється значення тарифу «Платіж за Основним боргом»:

Платіж за Основним боргом

0,5% від суми Основного боргу, який наявний у клієнта на Розрахункову дату

3.   Уточняється порядок розрахунку «Плати за обслуговування кредитної заборгованості, яка стягується щомісячно*», а саме: 

* Нараховується відповідно до Умов надання та обслуговування платіжних карток ПАТ «БАНК ФОРВАРД» на залишок заборгованості за Основним боргом та Понадлімітної заборгованості (не віднесеної до Простроченого боргу) станом на дату закінчення Розрахункового періоду

4.   Змінюється розмір плати за обслуговування кредитної заборгованості для наступних продуктів:

№ п/п

Продукт

Ставка ПОКЗ до 13.03.2018 року (включно)

Ставка ПОКЗ з 14.03.2018 року

1

Кредитна картка «Виручалка»_new (DS)

2,0%

2,25%

2

Кредитна картка «Виручалка УТМ»_new (DS)

2,0%

2,25%

3

Кредитна картка «Виручалка NoName»_new (DS)

2,0%

2,25%

4

Кредитна картка «Виручалка NoName»_new (DS-П)

2,0%

2,25%

5

Кредитна картка «Виручалка MAX»_new (DS)

1,5%

1,6%

6

Кредитна картка «Виручалка MAX» _new(DS-П)

1,5%

1,6%

7

Forward Кредитка - Go Shopping_new (DS)

1,5%

1,6%

8

Кредитна картка «Виручалка для вкладника»_new (DS)

1,5%

1,6%

9

Кредитна картка «Виручалка для вкладника NoName»_new (DS)

1,5%

1,6%

10

Кредитна картка «Виручалка для вкладника NoName»_new (DS-П)

1,5%

1,6%

11

Кредитна картка «Картка марафонця_new УТМ АК» (DS)

2%

2,25%

12

Кредитна картка «Картка марафонця_new АК» (DS)

2%

2,25%

13

Кредитна картка «Виручалка MAX» _dist(DS)

1,5%

1,6%

14

Кредитна картка «Виручалка NoName» _dist(DS)

2,0%

2,25%

15

Кредитна картка «Виручалка для вкладника NoName»_dist(DS)

1,5%

1,6%

5.  Вводиться тарифікація плати за обслуговування кредитної заборгованості для наступних кредитних карткових продуктів:

№ п/п

Продукт

ПОКЗ

1

Кредитна картка миттєва 1
Кредитна картка миттєва 2
Кредитна картка миттєва 3

0,25%

2

Кредитна картка 55 миттєва

0,10%

3

Кредит в Кишені 
Кредит в Кишені Debit
Кредит в Кишені (новий)
Кредит в Кишені MC Debit

0,10%

4

Кредит в Кишені (1)

0,10%

5

Кредитна картка 1
Кредитна картка 2
Кредитна картка 3
Кредитна картка Дистанційна

0,25%

6

Кредитна картка 55 Дистанційна

0,10%

7

Кредитна картка 49

0,10%

8

Кредитна картка 45

0,25%

9

Кредитна картка 42

0,25%

10

Кредитна картка «Виручалка» (DS)

0,25%

11

Кредитна картка «Виручалка АК» (DS)

0,25%

12

Кредитна картка «Виручалка УТМ» (DS)

0,25%

13

Кредитна картка «Виручалка NoName» (DS)

0,25%

14

Кредитна картка «Виручалка NoName» (DS-П)

0,25%

15

Кредитна картка «Картка Марафонця УТМ АК» (DS)

0,25%

16

Кредитна картка «Картка Марафонця АК» (DS)

0,25%

17

Кредитна картка «Картка Марафоця NoName АК» (DS)

0,25%

18

Кредитна картка «Виручалка MAX» (DS)

0,15%

19

Кредитна картка 38 Gold

0,25%

20

Кредитна картка 38% Gold

0,15%

21

Кредитна картка Gold

0,15%

22

Forward Кредитка - Go Shopping (DS)

0,15%

23

Forward Кредитка - Go Shopping АК (DS)

0,15%

24

Кращі Батьки

0,10%

25

Фокстрот

0,10%

26

Фокстрот миттєвий

0,10%

27

Фокстрот АРСЕНАЛ

0,10%

28

Фокстрот АРСЕНАЛ миттєва

0,10%

29

АЛЛО Миттєва

0,10%

30

АЛЛО

0,10%

31

АЛЛО Debit (1)

0,10%

32

VICOTEC

0,10%

33

VICOTEC Миттєва

0,10%

34

HYUNDAI Миттєва

0,25%

35

HYUNDAI

0,25%

36

Кредитна картка 55 ЛП (CS) (ДПЕ)

0,10%

37

Кредитна картка Visa Classic 1 (ДПЕ)

0,25%

38

Кредитна картка MC Debit Акція (ДПЕ)

0,25%

39

Кредитна картка Visa Classic Unembоssed Миттєва 1 (ДПЕ)

0,25%

40

Кредитна картка Visa Gold (ДПЕ)

0,15%

41

Кредитна картка МС Gold Акція (ДПЕ)

0,15%

42

Кредитна картка MC Debit Акція Миттєва 1 (ДПЕ)

0,10%

43

Кредитна картка MC Debit Акція Миттєва 2 (ДПЕ)

0,25%

44

Кредитна картка MC Unembоssed Миттєва Дистанційна (ДПЕ)

0,25%

45

Фокстрот MС World (ДПЕ)

0,10%

46

Фокстрот MС World АРСЕНАЛ (ДПЕ)

0,10%

47

Фокстрот Premium MС World АРСЕНАЛ (ДПЕ)

0,25%

48

Фокстрот Premium MС World (ДПЕ)

0,25%

49

Кредит в кишені MC Debit

0,10%

6.  Змінюється розмір тарифу «Комісія за обслуговування неактивного рахунку, щомісячно», яка становитиме 19,9 грн. Комісія буде стягуватись при умові відсутності руху коштів більше по рахунку 180 днів і більше, якщо сума залишку власних коштів на рахунку не перевищує 200 грн. (включно).

Повідомляємо, що з 14.02.2018 року вносяться наступні зміни до тарифів за кредитними картками ПАТ «БАНК ФОРВАРД»:

7.   В тарифи вводиться поняття Мінімального платежу по Договору:

Мінімальний платіж по Договору

Сума грошових коштів, яка складається з наступних складових:

7)          Платіж за Основним боргом,

8)          сума процентів за користування кредитом

9)          сума Понадлімітної заборгованості;

10)       Плата за обслуговування кредитної заборгованості (за наявності);

11)       сума Плати за пропуск Мінімального платежу (за наявності);

12)       пропущені (не сплачені в строк) клієнтом Мінімальні платежі (повністю або частково) попередніх розрахункових періодів (за наявності)

не може бути меншим 50 грн, але не більше суми існуючої заборгованості за Договором

8.  Змінюється значення тарифу «Платіж за Основним боргом»:

Платіж за Основним боргом

0,5% від суми Основного боргу, який наявний у клієнта на Розрахункову дату

9.  Уточняється порядок розрахунку «Плати за обслуговування кредитної заборгованості, яка стягується щомісячно*», а саме: 

* Нараховується відповідно до Умов надання та обслуговування платіжних карток ПАТ «БАНК ФОРВАРД» на залишок заборгованості за Основним боргом та Понадлімітної заборгованості (не віднесеної до Простроченого боргу) станом на дату закінчення Розрахункового періоду

10.  Змінюється розмір плати за обслуговування кредитної заборгованості для наступних продуктів:

№ п/п

Продукт

Ставка ПОКЗ до 09.03.2018 року (включно)

Ставка ПОКЗ з 10.03.2018 року

1

Кредитна картка «Виручалка»_new (DS)

2,0%

2,25%

2

Кредитна картка «Виручалка УТМ»_new (DS)

2,0%

2,25%

3

Кредитна картка «Виручалка NoName»_new (DS)

2,0%

2,25%

4

Кредитна картка «Виручалка NoName»_new (DS-П)

2,0%

2,25%

5

Кредитна картка «Виручалка MAX»_new (DS)

1,5%

1,6%

6

Кредитна картка «Виручалка MAX» _new(DS-П)

1,5%

1,6%

7

Forward Кредитка - Go Shopping_new (DS)

1,5%

1,6%

8

Кредитна картка «Виручалка для вкладника»_new (DS)

1,5%

1,6%

9

Кредитна картка «Виручалка для вкладника NoName»_new (DS)

1,5%

1,6%

10

Кредитна картка «Виручалка для вкладника NoName»_new (DS-П)

1,5%

1,6%

11

Кредитна картка «Картка марафонця_new УТМ АК» (DS)

2%

2,25%

12

Кредитна картка «Картка марафонця_new АК» (DS)

2%

2,25%

13

Кредитна картка «Виручалка MAX» _dist(DS)

1,5%

1,6%

14

Кредитна картка «Виручалка NoName» _dist(DS)

2,0%

2,25%

15

Кредитна картка «Виручалка для вкладника NoName»_dist(DS)

1,5%

1,6%

11.  Вводиться тарифікація плати за обслуговування кредитної заборгованості для наступних кредитних карткових продуктів:

№ п/п

Продукт

ПОКЗ

1

Кредитна картка миттєва 1
Кредитна картка миттєва 2
Кредитна картка миттєва 3

0,25%

2

Кредитна картка 55 миттєва

0,10%

3

Кредит в Кишені 
Кредит в Кишені Debit
Кредит в Кишені (новий)
Кредит в Кишені MC Debit

0,10%

4

Кредит в Кишені (1)

0,10%

5

Кредитна картка 1
Кредитна картка 2
Кредитна картка 3
Кредитна картка Дистанційна

0,25%

6

Кредитна картка 55 Дистанційна

0,10%

7

Кредитна картка 49

0,25%

8

Кредитна картка 45

0,25%

9

Кредитна картка 42

0,25%

10

Кредитна картка «Виручалка» (DS)

0,25%

11

Кредитна картка «Виручалка АК» (DS)

0,25%

12

Кредитна картка «Виручалка УТМ» (DS)

0,25%

13

Кредитна картка «Виручалка NoName» (DS)

0,25%

14

Кредитна картка «Виручалка NoName» (DS-П)

0,25%

15

Кредитна картка «Картка Марафонця УТМ АК» (DS)

0,25%

16

Кредитна картка «Картка Марафонця АК» (DS)

0,25%

17

Кредитна картка «Картка Марафоця NoName АК» (DS)

0,25%

18

Кредитна картка «Виручалка MAX» (DS)

0,15%

19

Кредитна картка 38 Gold

0,15%

20

Кредитна картка 38% Gold

0,15%

21

Кредитна картка Gold

0,15%

22

Forward Кредитка - Go Shopping (DS)

0,15%

23

Forward Кредитка - Go Shopping АК (DS)

0,15%

24

Кращі Батьки

0,10%

25

Фокстрот

0,10%

26

Фокстрот миттєвий

0,10%

27

Фокстрот АРСЕНАЛ

0,10%

28

Фокстрот АРСЕНАЛ миттєва

0,10%

29

АЛЛО Миттєва

0,10%

30

АЛЛО

0,10%

31

АЛЛО Debit (1)

0,10%

32

VICOTEC

0,10%

33

VICOTEC Миттєва

0,10%

34

HYUNDAI Миттєва

0,25%

35

HYUNDAI

0,25%

36

Кредитна картка 55 ЛП (CS) (ДПЕ)

0,10%

37

Кредитна картка Visa Classic 1 (ДПЕ)

0,25%

38

Кредитна картка MC Debit Акція (ДПЕ)

0,25%

39

Кредитна картка Visa Classic Unembоssed Миттєва 1 (ДПЕ)

0,25%

40

Кредитна картка Visa Gold (ДПЕ)

0,15%

41

Кредитна картка МС Gold Акція (ДПЕ)

0,15%

42

Кредитна картка MC Debit Акція Миттєва 1 (ДПЕ)

0,10%

43

Кредитна картка MC Debit Акція Миттєва 2 (ДПЕ)

0,25%

44

Кредитна картка MC Unembоssed Миттєва Дистанційна (ДПЕ)

0,25%

45

Фокстрот MС World (ДПЕ)

0,10%

46

Фокстрот MС World АРСЕНАЛ (ДПЕ)

0,10%

47

Фокстрот Premium MС World АРСЕНАЛ (ДПЕ)

0,25%

48

Фокстрот Premium MС World (ДПЕ)

0,25%

49

Кредит в кишені MC Debit

0,10%

 

12. Змінюється розмір тарифу «Комісія за обслуговування неактивного рахунку, щомісячно», яка становитиме 19,9 грн. Комісія буде стягуватись при умові відсутності руху коштів більше по рахунку 180 днів і більше, якщо сума залишку власних коштів на рахунку не перевищує 200 грн. (включно).

Опубліковано на сайті: 09.02.2018

Джерело: http://www.prostobank.ua/spravochniki/banki/id/140
Видео дня

2-х летний малыш любит бросать. Смотрите, что получилось, когда родители купили ему баскетбольное кольцо!


Следить за успехами малыша можно на канале BasketBoy TV. Подписывайтесь!