Як стати арбітражним керуючим в Україні?

Зміни до Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" від 18 січня 2013 року скасували ліцензування діяльності арбітражних керуючих. Утім, щоб отримати статус арбітражного керуючого, йому доведеться пройти обов'язкове навчання, стажування, а також скласти кваліфікаційний іспит. Хто і як може стати арбітражним керуючим в Україні, дізнавався Prostopravo.com.ua

Вимоги до арбітражного керуючого

Згідно зі ст. 97 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (надалі — Закон про банкрутство) арбітражним керуючим може бути громадянин України, який має повну вищу юридичну або економічну освіту, стаж роботи за фахом не менше трьох років або одного року на керівних посадах після здобуття повної вищої освіти, пройшов навчання та стажування протягом шести місяців у порядку, встановленому державним органом з питань банкрутства, володіє державною мовою і склав кваліфікаційний іспит.

На підприємствах, що здійснюють діяльність, пов'язану з державною таємницею, арбітражний керуючий повинен мати допуск до державної таємниці, а за його відсутності — отримати такий допуск в установленому законодавством порядку.

Крім того, арбітражний керуючий повинен один раз на два роки підвищувати кваліфікацію в порядку, встановленому державним органом з питань банкрутства.

Хто не може бути арбітражним керуючим

Не може бути арбітражним керуючим особа:

 1. визнана судом обмежено дієздатною чи недієздатною;
 2. має судимість за вчинення корисливих злочинів;
 3. не здатна виконувати обов'язки арбітражного керуючого за станом здоров'я;
 4. якій заборонено обіймати керівні посади;
 5. якій відмовили в наданні допуску до державної таємниці або скасували раніше наданий допуск за порушення законодавства у сфері охорони державної таємниці, якщо такий допуск необхідний для виконання обов'язків арбітражного керуючого, коли з моменту такої відмови або скасування минуло менше року.

Підготовка арбітражних керуючих

Положення про систему підготовки і перепідготовки осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), та підвищення кваліфікації та перепідготовки арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) затверджено Наказом Міністерства юстиції України від 27.12.2012 р. № 1973/5.

Підготовка осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого, складається з двох етапів: перший — навчання осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого, другий — стажування.

Навчання осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого, проводять навчальні заклади (установи), які відповідають вимогам Положення. А саме: надають освітні послуги в сфері вищої освіти; здійснюють підготовку або підвищення кваліфікації фахівців за напрямами (спеціальностями) «право», або «економіка і підприємництво», або «менеджмент і адміністрування», або «державне управління»; мають третій або четвертий рівень акредитації за одним із вказаних напрямів (спеціальностей) протягом не менше трьох років або мають досвід проведення навчання чи підвищення кваліфікації фахівців вузькоспеціалізованих профілів разом із центральними органами виконавчої влади за цими напрямами (спеціальностями) не менше 10 років.

Курси проводять на принципах доступності, поєднання теорії та практики, диференціації та системності та згідно з переліком обов'язкових питань, за якими проводять навчання осіб, які збираються здійснювати діяльність арбітражного керуючого.

Термін проведення курсів — не менше одного календарного місяця. Їх проводять за місцем розташування установи або в іншому належним чином обладнаному для проведення курсів місці, обраному закладом.

Проведення курсів завершується проведенням в установі, яке здійснювало навчання, підсумкового заліку. Порядок проведення підсумкового заліку визначає установа та затверджує її керівник. У разі успішного заліку заклад не пізніше ніж у п'ятиденний термін з дня складання заліку видає особам сертифікат про проходження навчання у сфері відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом. Термін дії сертифіката — два роки з дати його видачі.

Стажування

Другим етапом підготовки арбітражних керуючих є проходження обов'язкового стажування.

Стажування може пройти особа, яка отримала сертифікат про проходження навчання. Термін стажування осіб, які збираються здійснювати діяльність арбітражного керуючого, становить не менше 6 місяців.

Особа, яка планує стажуватися, звертається в Головне управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі за місцем реєстрації місця проживання або місця перебування (надалі — Головне управління юстиції) із заявою про надання інформації про кандидатури керівників стажування, до якої додають:

 • копію паспорта громадянина України (першої, другої сторінок паспорта громадянина України і сторінки, на якій розміщений штамп про реєстрацію місця проживання (перебування) фізичної особи);
 • копію диплома про вищу юридичну або економічну освіту;
 • трудову книжку і/або копію трудової книжки, засвідчену за місцем роботи;
 • копію сертифіката про проходження навчання у сфері відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом.

Інформацію про кандидатури керівників стажування надає стажисту Головне управління юстиції у письмовій формі.

Керівником стажування особи, яка має намір провадити діяльність арбітражного керуючого, є арбітражний керуючий, який відповідає наступним вимогам: має стаж провадження діяльності арбітражного керуючого не менше 3 років, брав участь не менш ніж у 15 (за сукупністю) справах про банкрутство, в практиці якого було припинення провадження у справі про банкрутство внаслідок укладення мирової угоди або виконання плану санації, або виконання всіх зобов'язань перед кредиторами до визнання боржника банкрутом і до якого не застосовувалися дисциплінарні стягнення у вигляді позбавлення права на провадження діяльності арбітражного керуючого (анулювання ліцензії на здійснення господарської діяльності арбітражного керуючого).

Якщо керівники стажування, кандидатури яких були надані стажисту, відмовляються брати участь у стажуванні стажиста, Головне управління юстиції визначає керівника стажування самостійно.

За результатами стажування керівник стажування в останній день стажування складає у двох примірниках відгук про проходження стажування особою, що має намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого, один з яких надають стажисту, другий надсилають Кваліфікаційній комісії арбітражних керуючих для вирішення питання про допуск до складання кваліфікаційного іспиту.

Відгук повинен містити наступну інформацію:

 • перелік виконаних завдань стажистом;
 • відповідність кваліфікації;
 • дотримання відповідних норм поведінки;
 • особистісні якості (працездатність, уміння вчитися, прагнення до підвищення професійного рівня, почуття відповідальності, комунікативні навички, стресостійкість, лідерські якості тощо);
 • висновки з пропозиціями, оцінкою та критичними зауваженнями (за наявності).

Керівник стажування підписує відгук і стверджує його своєю печаткою.

Кваліфікаційний іспит

Останнім етапом на шляху до отримання свідоцтва про право на провадження діяльності арбітражного керуючого є складання кваліфікаційного іспиту, згідно з Порядком складання кваліфікаційного іспиту особами, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого (розпорядника майна, керівника санацією, ліквідатора), через анонімне тестування, затверджене Наказом Міністерства юстиції України від 14.01.2013 р. № 93/5.

Іспит проводять шляхом проходження претендентами автоматизованого анонімного тестування.

Дату, час і місце проведення іспиту визначає Кваліфікаційна комісія арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) згідно з графіком складання іспиту.

Графік складання іспиту розміщують на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України не пізніше ніж за місяць до дати проведення іспиту. Графік повинен містити інформацію про дату, час, місце проведення іспиту, прізвища, імена та по батькові претендентів, які отримали допуск до складання іспиту.

За зміни дати, часу, місця проведення іспиту Комісія повідомляє про це осіб, допущених до його складання, через розміщення відповідного повідомлення на офіційному сайті Мін'юсту України.

Претендент, який бажає скласти кваліфікаційний іспит, подає особисто або надсилає поштою до Комісії такі документи:

 • заяву ;
 • засвідчену в установленому порядку копію диплома про вищу юридичну або економічну освіту;
 • довідку про відсутність судимості;
 • засвідчену в установленому порядку копію трудової книжки;
 • засвідчені в установленому порядку копії відповідних сторінок паспорта громадянина України, що містять відомості про прізвище, ім’я, по батькові, місце реєстрації проживання;
 • довідку про проходження медичного огляду;
 • дві фотокартки розміром 40 х 30 мм;
 • копію сертифіката про проходження навчання у сфері відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом;
 • копію відгуку проходження стажування претендентом.

Тестові питання розробляє структурний підрозділ Мін'юсту України. Для іспиту готують 20 квитків, у кожному з яких по 40 питань, до кожного з яких наводять перелік з 5 відповідей у вигляді тверджень. Одне твердження буде правильним, решта — неправильними. Іспит триває три години. Після закінчення часу, відведеного для іспиту, програма автоматизованого тестування проводить перевірку тестових запитань. За кожне правильне твердження програма автоматизованого тестування зараховує по одному балу. Для успішного складання іспиту необхідно набрати не менше 35 балів.

Отримання свідоцтва

За результатами складеного кваліфікаційного іспиту кваліфікаційна комісія в десятиденний термін рекомендує державному органу з питань банкрутства надати особі, що здала кваліфікаційний іспит, право на провадження діяльності арбітражного керуючого.

Державний орган з питань банкрутства не пізніше ніж на десятий день з дня надходження рекомендації кваліфікаційної комісії видає свідоцтво про право на провадження діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) і вносить запис до Єдиного реєстру арбітражних керуючих України.

Свідоцтво про право на провадження діяльності арбітражного керуючого видають без обмеження терміну дії.Советы юристов для граждан и бизнеса на ваш e-mail!
Пошук юристів і держорганізацій по великих містах