Додаткова відпустка працівникам: види, терміни, порядок надання

Кожен найманий працівник має право на щорічний відпочинок. Однак крім основної щорічної відпустки, яку надають усім, є ще додаткова, для деяких категорій працівників. Хто має право на додаткову відпустку, скільки вона триває та яким чином її надають, дізнавався Prostopravo.com.ua

Щорічна додаткова відпустка 

1. За роботу із шкідливими і важкими умовами праці

Щорічна додаткова відпустка за роботу із шкідливими і важкими умовами праці тривалістю до 35 календарних днів надається працівникам, що зайняті на роботах, пов'язаних із негативним впливом на здоров'я шкідливих виробничих факторів, за Списком виробництв, цехів, професій і посад, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 17.11.1997 р. № 1290 (Додаток 1). «Зокрема, це працівники видобувної промисловості й хімічного виробництва, а також ті, робота яких пов'язана з переробкою нафти, виробленням газу, нафтового мастила, штучного рідкого палива та синтетичних продуктів, транспортуванням та зберіганням нафти, нафтопродуктів, смол і газу; виробництвом електроенергії, води; виробництвом електричних машин і апаратури, обладнанням для радіо, телебачення та зв'язку; виробництвом і ремонтом аварійних двигунів; неметалевих мінеральних виробів тощо», — уточнює Марина Саєнко, адвокат і партнер юридичної компанії «Закон Перемоги».

Конкретна тривалість відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці встановлюється колективним або трудовим договором залежно від результатів атестації робочих місць за умовами праці та часу зайнятості працівника в цих умовах. Максимальна тривалість відпустки за кожним видом робіт і посад встановлена Постановою № 1290.

2. За особливий характер роботи

Окремим категоріям працівників, робота яких пов'язана з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням або виконується в особливих природних географічних і геологічних умовах та умовах підвищеного ризику для здоров'я, надається додаткова відпустка тривалістю до 35 календарних днів за Списком виробництв, робіт, професій і посад, затверджуваним Кабінетом Міністрів України (Постанова № 1290, Додаток 2). Конкретна тривалість встановлюється колективним або трудовим договором залежно від часу зайнятості працівника в цих умовах.

3. За тривалість

Додаткова відпустка надається також працівникам з ненормованим робочим днем на строк до 7 календарних днів. Списки посад, робіт та професій, які дають право на додаткову відпустку через ненормований робочий день визначаються колективним договором або угодою.

Порядок надання щорічної додаткової відпустки

Щорічна додаткова відпустка надається понад щорічну основну відпустку на підставі, яку вибере працівник. Водночас у Постанові № 1290 зазначені професії і посади, що дають право на додаткову відпустку відразу на кількох підставах. Наприклад, підземні робітники мають право на додаткову відпустку у зв'язку з важкими умовами праці та за особливий її характер.

Щорічні додаткові відпустки за бажанням працівника можуть надаватися одночасно з щорічною основною відпусткою або окремо від неї. Загальна тривалість щорічних основної та додаткових відпусток не може перевищувати 59 календарних днів, а для працівників, зайнятих на підземних гірничих роботах, — 69 календарних днів.

Щорічні основна та додаткові відпустки надаються працівникові так, щоб вони були використані, як правило, до закінчення робочого року.

Право працівника на щорічні основну та додаткові відпустки повної тривалості у перший рік роботи виникає після закінчення шести місяців безперервної роботи на підприємстві. У разі надання працівникові зазначених щорічних відпусток до закінчення шестимісячного терміну їхня тривалість визначається пропорційно до відпрацьованого часу. «Звичайно, Законом встановлені винятки для певних категорій працівників, які за бажанням можуть піти у відпустку до закінчення 6-місячного терміну. Такими є  інваліди, особи, які не досягли 18-річного віку, та інші особи, про яких йдеться у ст. 10 Закону України «Про відпустки», — пояснює пані Саєнко. Винятки також можуть бути встановлені колективним або трудовим договором.

Додаткова відпустка у зв'язку з навчанням

Додаткова відпустка для навчання надається працівникам, які навчаються в середніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах, а також аспірантам.

Працівникам, які здобувають загальну середню освіту в середніх загальноосвітніх вечірніх (змінних) школах, класах, групах з очною, заочною формами навчання при загальноосвітніх школах, надається додаткова оплачувана відпустка на період складання:

 1. випускних іспитів в основній школі — тривалістю 10 календарних днів;
 2. випускних іспитів у старшій школі — тривалістю 23 календарні дні;
 3. перевідних іспитів в основній та старшій школах — від 4 до 6 календарних днів без урахування вихідних.

Працівникам, які складають іспити екстерном за основну або старшу школу, надається додаткова оплачувана відпустка тривалістю відповідно 21 і 28 календарних днів.

Працівникам, які навчаються на вечірніх відділеннях професійно-технічних навчальних закладів, надається додаткова оплачувана відпустка для підготовки та складання іспитів загальною тривалістю 35 календарних днів протягом навчального року.

Працівникам, які навчаються без відриву від виробництва у вищих навчальних закладах з вечірньою та заочною формами навчання, надаються додаткові оплачувані відпустки:

 1. на період установчих занять, виконання лабораторних робіт, складання заліків та іспитів для тих, хто навчається на першому та другому курсах у вищих навчальних закладах першого та другого рівнів акредитації з вечірньою формою навчання, — 10 календарних днів,
  • третього та четвертого рівнів акредитації з вечірньою формою навчання — 20 календарних днів,
  • незалежно від рівня акредитації з заочною формою навчання — 30 календарних днів;
 2. на період установчих занять, виконання лабораторних робіт, складання заліків та іспитів для тих, хто навчається на третьому і наступних курсах у вищих навчальних закладах першого та другого рівнів акредитації з вечірньою формою навчання, — 20 календарних днів,
  • третього та четвертого рівнів акредитації з вечірньою формою навчання — 30 календарних днів,
  • незалежно від рівня акредитації з заочною формою навчання — 40 календарних днів;
 3. на період складання державних іспитів у вищих навчальних закладах незалежно від рівня акредитації — 30 календарних днів;
 4. на період підготовки та захисту дипломного проекту (роботи) студентам, які навчаються у вищих навчальних закладах з вечірньою та заочною формами навчання першого та другого рівнів акредитації, — 2 місяці, а у вищих навчальних закладах третього і четвертого рівнів акредитації — 4 місяці.

Тривалість додаткових оплачуваних відпусток працівникам, які здобувають другу (наступну) вищу освіту за заочною (вечірньою) формою навчання у навчальних закладах післядипломної освіти та вищих навчальних закладах, що мають у своєму підпорядкуванні підрозділи післядипломної освіти, визначається як для осіб, які навчаються на третьому і наступних курсах вищого навчального закладу відповідного рівня акредитації.

Працівникам, допущеним до складання вступних іспитів в аспірантуру з відривом або без відриву від виробництва, для підготовки та складання іспитів надається один раз на рік додаткова оплачувана відпустка з розрахунку 10 календарних днів на кожний іспит.

Працівникам, які навчаються без відриву від виробництва в аспірантурі та успішно виконують індивідуальний план підготовки, надається додаткова оплачувана відпустка тривалістю 30 календарних днів і за їх бажання протягом чотирьох років навчання — один вільний від роботи день на тиждень з оплатою його в розмірі 50% середньої заробітної плати працівника.

Працівникам, які навчаються в навчальних закладах без відриву від виробництва, щорічні відпустки за їх бажання приєднуються до часу проведення установчих занять, виконання лабораторних робіт, складання заліків та іспитів, часу підготовки і захисту дипломного проекту та інших робіт, передбачених навчальною програмою.

Працівникам, які навчаються в середніх загальноосвітніх вечірніх (змінних) школах, класах, групах з очною, заочною формами навчання при загальноосвітніх школах, щорічні відпустки за їх бажання надаються таким чином, щоб їх використати до початку навчання в цих установах.

Творча відпустка

Творчі відпустки надаються працівникам для завершення дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата або доктора наук, для написання підручника, а також монографії, довідника та інших наукових робіт згідно з Постановою КМУ від 19 січня 1998 р. № 45.

Творча відпустка для завершення дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук тривалістю до трьох місяців і на здобуття наукового ступеня доктора наук тривалістю до шести місяців надається працівнику, який успішно поєднує основну діяльність з науковою роботою. Ця творча відпустка надається на підставі заяви працівника та рекомендації наукової (науково-технічної) ради центрального органу виконавчої влади або вченої ради вищого навчального закладу ІІІ-ІV рівнів акредитації або науково-дослідницького інституту відповідного профілю про доцільність надання творчої відпустки.

Творча відпустка для написання підручника чи наукової праці тривалістю до трьох місяців надається працівнику, який успішно поєднує основну діяльність з творчою роботою. Цей творча відпустка надається на підставі заяви працівника та довідки видавництва про внесення підручника чи наукової праці в план випуску видань на поточний рік. Якщо підручник або наукова робота створюється авторським колективом, творча відпустка надається одному з його членів за письмовою заявою, підписаною всіма членами авторського колективу.

Відпустка для участі у змаганнях

Цей вид відпустки надається для підготовки та участі у всеукраїнських і міжнародних спортивних змаганнях, внесених в Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів України на відповідний рік відповідно до Постанови КМУ від 1 червня 2011 р. № 565.

Відпустки для участі в змаганнях надаються на підставі заяви працівника та листа-виклику на відповідні спортивні змагання, який готується Державною службою молоді і спорту.

Максимальна тривалість такої відпустки становить не більше 40 календарних днів на рік. Тривалість відпустки включає також час, який потрібний для проїзду до місця проведення спортивних змагань та повернення. Відпустки можуть надаватися частинами, про що зазначається в листі-виклику на відповідні змагання.

«У цьому випадку на час перебування у відпустці за працівниками зберігається місце роботи (посада). Оплата здійснюється за рахунок коштів підприємств, установ і організацій, призначених на оплату праці або коштів фізичної особи, в якої працюють за трудовим договором працівники», — пояснює Марина Саєнко.

Додаткова відпустка держслужбовцям

Зараз це питання регулюється Постановою КМУ від 27 квітня 1994 р. № 250, з 1 січня 2013 р. — Постановою КМУ від 20 червня 2012 р. № 551. Державним службовцям, які мають стаж державної служби більше 10 років, а також посадовим особам місцевого самоврядування, які мають стаж служби в цих органах більше 10 років, надається додаткова оплачувана відпустка тривалістю 5 календарних днів, а від 2011 р. ця відпустка збільшується на 2 календарні дні за кожен наступний рік. Але максимальна тривалість додаткової оплачуваної відпустки не може перевищувати 15 календарних днів.

Додаткові оплачувані відпустки державним службовцям, посадовим особам місцевого самоврядування надаються одночасно з щорічною відпусткою згідно з установленим графіком або за угодою сторін окремо від нього.

Додаткова відпустка сім'ям з дітьми

Щорічно додаткова оплачувана відпустка тривалістю 10 календарних днів (без урахування святкових і неробочих днів) надається:

 • жінкам, які мають двох або більше дітей віком до 15 років або дитину-інваліда;
 • жінкам, які усиновили дитину;
 • одинокій матері або батьку, який виховує дитину без матері (зокрема й у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі);
 • особі, яка взяла дитину під опіку, або одному з прийомних батьків.

За наявності декількох підстав для надання цієї відпустки її загальна тривалість не може перевищувати 14 календарних днів.

Не пропустіть нові статті!Пошук адвокатів по містах

Пошук юристів по містах

Пошук нотаріусів по містах