Новий Закон про ТОВ вступив в силу 17 червня. Топ -10 змін

17 червня 2018 року набрав чинності Закон України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», крім положень про спадкування частки в суспільстві і її перехід правонаступником, які наберуть чинності через рік. У представників бізнесу є рік на те, щоб привести свої установчі документи у відповідність з новим законом. А Prostopravo, в свою чергу, вирішило нагадати топ-10 змін в діяльності товариств з обмеженою та додатковою відповідальністю.

1. Кількість часників не обмежена

Товариство з обмеженою або додатковою відповідальністю може існувати як в складі одного учасника, так і необмеженої кількості учасників. Зміна організаційно-правової форми у разі перевищення якогось ліміту кількості учасників товариства не потрібна.

У суспільстві, яке має одного учасника, рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів учасників, приймаються таким учасником товариства одноосібно і оформляються письмовим рішенням.

2. Корпоратівний договір між учасниками

Учасники товариства можуть укласти між собою корпоративний договір, за яким вони зобов'язуються здійснювати свої права і повноваження певним чином або утримуватися від їх реалізації. Такий договір є безоплатним і вчиняється у письмовій формі. Корпоративний договір може передбачати умови або порядок визначення умов, на яких учасник має право або зобов'язаний купити або продати частку в статутному капіталі (її частину), а також визначати випадки, коли таке право чи обов'язок виникає.

Корпоративний договір, за яким встановлюється обов'язок учасників забезпечити голосування згідно з вказівками органів управління товариства, є нікчемним.

Зміст корпоративного договору не підлягає розкриттю і є конфіденційним, якщо інше не встановлено законом або договором.

Договір, укладений стороною корпоративного договору в порушення такого корпоративного договору, є нікчемним, якщо інша сторона за договором знала або повинна була знати про таке порушення.

 1. Порядок підписання статуту і змін до нього

Перша редакція статуту товариства підписується усіма учасниками суспільства. Справжність підписів учасників посвідчується нотаріально.

Зміни до статуту товариства та перша редакція статуту товариства, створеного в результаті реорганізації, підписуються учасниками товариства, які голосували за рішення про внесення таких змін або про затвердження першої редакції статуту, або особою, уповноваженою на це органом, який прийняв таке рішення, якщо це передбачено статутом. Справжність підписів учасників або уповноваженої особи засвідчується нотаріально.

Якщо суспільство створюється в результаті реорганізації, та при цьому учасники товариства матимуть менший обсяг прав щодо відчуження своїх часток або по виходу з товариства, ніж мали учасники (акціонери) попередника, або якщо такі права є більш вузькими або більш обмеженими в порівнянні з правами учасників (акціонерів) попередника, перша редакція статуту такого товариства приймається одноголосним рішенням усіх учасників.

 1. Зміст статуту може бути мінімальним

До відомостей, які обов'язково повинні міститися в статуті товариства, новий Закон відносить:

 1. повне та скорочене (за наявності) найменування товариства;
 2. органи управління товариством, їх компетенцію, порядок прийняття ними рішень;
 3. порядок вступу до товариства та виходу з нього.

Також статут товариства може містити інші відомості (наприклад, місцезнаходження товариства або розподіл часток його учасників), але це не є обов'язковим.

 1. Внесення вкладу учасником товариства

Кожен учасник товариства повинен повністю внести свій вклад протягом шести місяців з дати державної реєстрації товариства, якщо інше не передбачено статутом. Відповідні положення можуть бути внесені до статуту, змінені або виключені з нього одноголосним рішенням загальних зборів учасників, в яких взяли участь всі учасники товариства.

Якщо учасник прострочив внесення вкладу або його частини, виконавчий орган товариства повинен направити йому письмове попередження про прострочення. Попередження повинне містити інформацію про невнесення своєчасно внеску або його частини і додатковий термін, наданий для погашення заборгованості. Додатковий термін, наданий для погашення заборгованості, встановлюється виконавчим органом товариства або статутом товариства, але не може перевищувати 30 днів.

Якщо учасник товариства не вніс вклад для погашення заборгованості протягом наданого додаткового строку, виконавчий орган товариства повинен скликати загальні збори учасників, які можуть прийняти одне з таких рішень:

 1. про виключення учасника товариства, який має заборгованість по внесенню вкладу;
 2. про зменшення статутного капіталу товариства на розмір неоплаченої частини частки учасника товариства;
 3. про перерозподіл неоплаченої частки (частини частки) між іншими учасниками товариства без зміни розміру статутного капіталу товариства та сплати такої заборгованості відповідними учасниками;
 4. про ліквідацію товариства.

Голоси, що припадають на частку учасника, який має заборгованість перед суспільством, не враховуються при прийнятті таких рішень.

 1. Придбання частки іншим учасником товариства

Учасник товариства має переважне право на придбання частки іншого учасника товариства, яка продається третій особі. Якщо кілька учасників товариства скористаються своїм переважним правом, вони набувають частку (частину частки) пропорційно розміру належних їм часток у статутному капіталі товариства.

Учасник товариства, який має намір продати свою частку третій особі, зобов'язаний письмово повідомити про це інших учасників товариства і проінформувати про ціну і розмір частки, інші умови такого продажу. Якщо жоден з учасників товариства протягом 30 днів з дати отримання такого повідомлення не повідомив письмово учасника, який продає частку, про намір скористатися своїм переважним правом, вважається, що такий учасник товариства висловив свою згоду на 31 день з дати отримання такого повідомлення, і така частка може бути відчужена третій особі на умовах, які були повідомлені учасникам товариства.

Якщо учасник товариства, який має намір продати свою частку третій особі, отримав від іншого учасника письмову заяву про намір скористатися своїм переважним правом, такі учасники зобов'язані протягом одного місяця укласти договір купівлі-продажу пропонованої до продажу частки. У разі ухилення продавця від укладення договору купівлі-продажу покупець має право звернутися до суду з позовом про визнання договору купівлі-продажу частки укладеним на запропонованих продавцем умовах.

Статутом товариства може встановлюватися інший порядок реалізації переважного права учасників товариства, розподілу відчужуваної частки між іншими учасниками товариства, відмови від реалізації переважного права учасників товариства. Статутом може встановлюватися, що учасники товариства не мають переважного права.

 1. Звернення стягнення на частку учасника

Звернення стягнення на частку учасника товариства здійснюється на виконання виконавчого документа про стягнення з учасника грошових коштів або на підставі виконавчого документа про звернення стягнення на частку майнового поручителя, яка передана в заставу в забезпечення зобов'язання іншої особи.

Виконавець повідомляє суспільству про намір звернути стягнення на частку учасника товариства (боржника) і направляє постанову про накладення арешту на частку. Суспільство має протягом 30 днів з дня отримання повідомлення надати відомості, необхідні для розрахунку вартості частки боржника. З дня отримання повідомлення товариство зобов'язане надавати виконавцю і боржнику доступ до документів фінансової звітності, інших документів, необхідних для визначення вартості частки боржника. Протягом 15 днів з дня закінчення цього терміну виконавець здійснює розрахунок вартості частки боржника за станом на день, що передує накладенню арешту на частку.

Виконавець пропонує іншим учасникам товариства (крім тих, хто письмово відмовилися від свого переважного права на частки) придбати частку. Покупець повинен оплатити вартість частки протягом 10 днів з дня укладення договору купівлі-продажу. Виконавець передає частку покупцеві протягом 10 днів з дня надходження оплати. Якщо оплата не буде здійснена у встановлений термін, договір купівлі-продажу вважається розірваним.

Якщо учасники товариства не скористаються правом на придбання частки, або якщо договір купівлі-продажу буде вважатися розірваним, частка передається на реалізацію на аукціоні в загальному порядку.

 1. Перехід частки до спадкоємця або правонаступника

У разі смерті або припинення учасника товариства його частка переходить до його спадкоємця або правонаступника без згоди учасників товариства.

У разі смерті, оголошення судом безвісно відсутнім або померлим учасника - фізичної особи або припинення учасника - юридичної особи, частка якого в статутному капіталі товариства становить менше 50 відсотків, і якщо протягом року з дня закінчення строку для прийняття спадщини, встановленого законодавством, спадкоємці ( правонаступники) такого учасника не подали заяву про вступ до товариства відповідно до закону, суспільство може виключити учасника з товариства. Таке рішення приймається без урахування голосів учасника, який виключається. Якщо частка такого учасника у статутному капіталі товариства становить 50 відсотків або більше, суспільство може приймати рішення, пов'язані з ліквідацією товариства, без врахування голосів учасника.

 1. Вихід учасника за згодою або без згоди інших учасників товариства

Учасник товариства, частка якого в статутному капіталі товариства становить менше 50 відсотків, може вийти з товариства в будь-який час без згоди інших учасників. Учасник товариства, частка якого в статутному капіталі товариства становить 50 або більше відсотків, може вийти з товариства за згодою інших учасників. Рішення про надання згоди на вихід учасника з товариства може бути прийнято протягом одного місяця з дня подачі учасником заяви, якщо інший термін не передбачено статутом.

Суспільство виплачує учаснику, який вийшов з товариства, вартість його частки або передає майно тільки пропорційно розміру оплаченої частини частки такого учасника. Товариство зобов'язане надавати учаснику, який вийшов з товариства, доступ до документів фінансової звітності, інших документів, необхідних для визначення вартості його частки.

 1. Прийняття рішень загальними зборами шляхом заочного голосування або опитування

Учасник товариства може взяти участь у загальних зборах учасників шляхом надання свого волевиявлення щодо голосування з питань порядку денного в письмовій формі (заочне голосування). Справжність підпису учасника товариства на такому документі засвідчується нотаріально.

Якщо інше не встановлено статутом товариства, рішення загальних зборів учасників може бути прийнято шляхом опитування.

Шляхом опитування не можуть прийматися рішення про:

 1. обрання та припинення повноважень членів наглядової ради та виконавчого органу;
 2. внесення змін до статуту товариства, прийняття рішення про здійснення діяльності товариством на підставі модельного статуту;
 3. злиття, приєднання, поділ, виділення або перетворення суспільства, затвердження статутів правонаступників;
 4. ліквідації товариства;
 5. визначення розміру статутного капіталу і розмірів часток учасників товариства у випадках, передбачених цим Законом;
 6. виключення учасника з товариства.

Статутом товариства можуть бути визначені додаткові питання, рішення по яких не приймаються шляхом опитування.

Ініціатором проведення опитування може бути будь-який учасник товариства або виконавчий орган, якщо інше не встановлено статутом товариства. Ініціатор опитування поширює серед усіх учасників товариства відповідний запит з проектом рішення щодо запропонованого питання. В такому запиті зазначаються адреса, на який учасники товариства повинні надіслати свою відповідь і прийняті рішення, і термін, протягом якого вони повинні це зробити. Відправка учасникам запитів може здійснюватися із застосуванням засобів електронних комунікацій, визначених статутом товариства. У разі згоди із запропонованим рішенням учасник товариства підписує проект рішення і направляє його ініціатору протягом 15 днів з дня отримання запиту, якщо інше не встановлено статутом товариства. Згода учасника товариства з прийнятим рішенням повинна бути безумовною. Відправка учасником згоди з прийнятим рішенням може здійснюватися із застосуванням засобів електронних комунікацій, визначених статутом товариства.

Статутом товариства можуть бути передбачені вимоги до посвідчення волевиявлення учасників в ході опитування, в тому числі необхідність нотаріального засвідчення справжності підпису учасника товариства.

Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували всі учасники товариства. Якщо інше не встановлено статутом товариства, датою прийняття рішення вважається останній день строку, протягом якого учасники мають надіслати свої відповіді ініціатору письмового рішення. Інші питання процедури проведення опитування можуть визначатися статутом товариства.

Не пропустіть нові статті!Пошук адвокатів по містах

Пошук юристів по містах

Пошук нотаріусів по містах