Набув чинності новий порядок складання іспитів для отримання посвідчення водія 24.07.2020

17 липня 2020 року набув чинності Наказ Міністерства внутрішніх справ №408 від 22.05.2020 р., яким затверджено Інструкцію про порядок приймання іспитів для отримання права керування транспортними засобами та видачі посвідчень водія. Інструкція встановлює порядок приймання іспитів для отримання особами права керування транспортними засобами, оформлення, видачі, обміну, повернення, зберігання, анулювання та знищення національного посвідчення водія України на право керування транспортними засобами відповідної категорії територіальними сервісними центрами МВС. // 24.07.2020

Приймання іспитів для отримання права керування транспортними засобами, оформлення, видача, обмін, повернення, зберігання, анулювання та знищення посвідчення водія здійснюються в ТСЦ МВС незалежно від зареєстрованого місця проживання чи перебування особи.

До складання теоретичного і практичного іспитів для отримання права керування транспортними засобами допускається особа:

 • яка досягла віку, визначеного законодавством на право керування транспортними засобами відповідної категорії;
 • пройшла медичний огляд у порядку, установленому законодавством;
 • пройшла підготовку або перепідготовку відповідно до встановлених планів і програм у закладі з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв;
 • подала в повному обсязі та з достовірними відомостями до ТСЦ МВС наступні документи:
  1. паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України, посвідку на постійне проживання, посвідку на тимчасове проживання, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист;
  2. копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (у разі його відсутності у відповідних базах даних МВС) (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті);
  3. дійсну на дату подання документів медичну довідку, що підтверджує допущення водія до керування транспортними засобами відповідних категорій;
  4. наявне посвідчення водія (у разі отримання права на керування транспортними засобами іншої категорії або його обміну);
  5. свідоцтво (у разі його видачі до 19 жовтня 2019 року) або документ про професійну (професійно-технічну) освіту державного зразка;
  6. документ, що підтверджує зміну персональних даних особи (за потреби).

Право на керування транспортними засобами надається особі, до якої не застосовано адміністративне стягнення чи кримінальне покарання у виді позбавлення права на керування транспортними засобами чи якій не встановлено тимчасове обмеження у праві на керування транспортними засобами.

Посвідчення водія на право керування транспортними засобами категорій A1, A, B1, B, C1, C, D1 і D видаються особам, які склали в ТСЦ МВС теоретичний і практичний іспити, категорій BE, C1E, CE, D1E і DE - практичний, на право керування трамваєм або тролейбусом - теоретичний іспити.

Під час складання теоретичного і практичного іспитів використовуються технічні засоби контролю (у тому числі фото- та відеофіксації) процесу складання іспиту.

Порядок складання теоретичного іспиту

Теоретичний іспит для отримання права керування транспортними засобами  приймається уповноваженими працівниками ТСЦ МВС, на яких згідно з посадовими обов'язками покладено функції з прийняття іспитів для отримання права керування транспортними засобами

Теоретичний іспит особа складає у спеціально обладнаному приміщенні ТСЦ МВС.

Екзаменатор може приймати теоретичний іспит одночасно в кількох осіб, кількість яких залежить від матеріально-технічних можливостей ТСЦ МВС.

Під час проведення теоретичного іспиту присутність сторонніх осіб у приміщенні для тестування забороняється.

Екзаменаційні білети формуються з питань, затверджених ГСЦ МВС.

Екзаменаційний білет містить 20 питань. Кожне питання має від двох до п'яти варіантів відповідей, лише один з яких правильний.

Особі ставляться виключно питання, що відповідають категоріям транспортних засобів, право на керування якими вона претендує отримати.

У разі відкриття двох і більше категорій транспортних засобів теоретичний іспит складається за екзаменаційними білетами вищої категорії.

Перед початком складання теоретичного іспиту екзаменатор перевіряє справність технічних засобів контролю процесу складання іспиту, автоматизованого робочого місця та ознайомлює особу з оцінюванням результату іспиту.

Під час складання іспиту на екрані монітора автоматизованого робочого місця відображаються питання екзаменаційного білета, варіанти відповідей та час, що залишається до кінця іспиту.

Час проведення теоретичного іспиту становить 20 хвилин. Хронометраж часу здійснюється автоматично з моменту виведення на екран монітора автоматизованого робочого місця першого питання.

Після закінчення відведеного часу теоретичний іспит автоматично припиняється.

Результат теоретичного іспиту з інформацією "Іспит складено" або "Іспит не складено", питання, на які було вибрано неправильну відповідь, а також витрачений час відображаються на екрані монітора автоматизованого робочого місця.

Теоретичний іспит вважається нескладеним, якщо особа:

 • припустилася трьох помилок;
 • не надала відповіді на питання у відведений для складання теоретичного іспиту час;
 • під час відповіді на питання користувалася додатковими електронними приладами, навчальною літературою, засобами зв'язку, пристроями зчитування, обробки, збереження та відтворення інформації, а також окремими елементами, які можуть бути складовими частинами відповідних технічних засобів чи пристроїв, друкованими або рукописними матеріалами, іншими засобами, предметами, приладами (крім виробів медичного призначення), а також підказками інших осіб. У цьому випадку екзаменатор припиняє іспит, про що інформує особу.

Результат складання теоретичного іспиту фіксується в екзаменаційному листі, підписується екзаменатором та вноситься до ЄДР МВС.

Результат успішно складеного теоретичного іспиту дійсний протягом трьох місяців.

Особа, яка не склала теоретичний іспит, до практичного іспиту не допускається.

Повторний теоретичний іспит призначається не раніше ніж через п'ять календарних днів, що обраховуються з наступного дня після іспиту.

У разі виникнення під час складання теоретичного іспиту технічних несправностей автоматизованого робочого місця результат такого іспиту анульовується. Особі пропонується складання теоретичного іспиту на іншому автоматизованому робочому місці або в інший час чи день.

Порядок складання практичного іспиту

Практичний іспит з навичок керування транспортним засобам складається в тому ж ТСЦ МВС, де було успішно складено теоретичний іспит.

Практичний іспит приймає екзаменатор, який має посвідчення водія тої категорії транспортних засобів, з якої приймає іспити.

Для допуску до складання практичного іспиту особа подає екзаменатору документ, що посвідчує особу, та екзаменаційний лист, в якому визначено вправи для перевірки підготовленості особи до керування транспортним засобом та типові помилки, які можуть бути допущені.

Приймання практичного іспиту проводиться на транспортному засобі тої категорії, на керування транспортним засобом якої особа, що екзаменується, претендує отримати право.

Транспортні засоби (за винятком мотоциклів, мопедів та квадроциклів), на яких приймаються практичні іспити, повинні мати розпізнавальний знак "Учбовий транспортний засіб" та бути обладнані відповідно до вимог законодавства додатковими педалями зчеплення (крім транспортних засобів з автоматичною коробкою передач), гальмування, дзеркалом заднього виду для екзаменатора.

У разі проходження особою підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації водія в закладі на транспортному засобі з автоматичною коробкою передач складання практичного іспиту здійснюється на транспортному засобі з автоматичною коробкою передач.

Приймання практичного іспиту проводиться у два етапи:

 • перший етап практичного іспиту - на майданчику для навчання з початкового керування;
 • другий етап практичного іспиту - в умовах дорожнього руху на визначених ТСЦ МВС маршрутах (за винятком перевірки навичок керування транспортними засобами категорій A1, A, B1).

Особа, яка не склала перший етап практичного іспиту, до другого етапу практичного іспиту не допускається.

Тривалість практичного іспиту на майданчику для навчання з початкового керування повинна бути достатня для визначення вміння особи керувати транспортним засобом відповідної категорії безпечно для інших учасників дорожнього руху, але не менше 10 хвилин.

Тривалість практичного іспиту на вулично-дорожній мережі повинна складати не менше 20 хвилин.

Загальна тривалість практичного іспиту на майданчику для навчання з початкового керування та в умовах дорожнього руху не повинна перевищувати 60 хвилин.

Результат складання практичного іспиту екзаменатор фіксує в екзаменаційному листі, підписує та вносить до ЄДР МВС.

Особі для складання практичного іспиту надається три спроби.

Повторний практичний іспит призначається не раніше ніж через п'ять календарних днів, що обраховуються з наступного дня після іспиту.

Якщо особа не склала практичний іспит у третє, до наступного іспиту така особа допускається після проходження повторного курсу підготовки з практичного керування транспортним засобом у будь-якому закладі.

Видача посвідчення водія нижчої або іншої категорії

Для отримання посвідчення водія з правом на керування транспортним засобом іншої категорії особа подає до ТСЦ МВС:

 • документи, що підтверджують навички керування транспортним засобом протягом останніх 12 місяців (у разі відкриття нижчої категорії транспортних засобів);
 • документи, що підтверджують навички керування транспортними засобами більше одного (трьох) року (років) протягом останнього часу з максимально допустимою перервою не більше трьох місяців на дату подання документів до ТСЦ МВС (за потреби у разі відкриття іншої категорії транспортних засобів).

Керування транспортним засобом підтверджується:

 • для осіб, що працюють водіями, - завіреною належним чином копією наказу (розпорядження) про призначення особи на посаду або трудового договору (контракту) або витягом з трудової книжки та довідкою з місця роботи із зазначенням дати закріплення за особою транспортного засобу, його марки, моделі і номерного знака. Витяг з трудової книжки або довідка з місця роботи засвідчується підписом посадової особи підприємства. У разі ліквідації підприємства витяг з трудової книжки засвідчується в установленому порядку;
 • для осіб, які керують власним транспортним засобом, - реєстраційними документами на такий транспортний засіб;
 • для осіб, які керують транспортними засобами, що не є їх власністю, - реєстраційними документами на такий транспортний засіб та документами, що надають право на користування ним, засвідченими в установленому порядку (довіреність або договори, угоди).

Для підтвердження навичок керування транспортним засобом особа може подати також документи, що підтверджують право власності на транспортний засіб іншого з подружжя, разом з документом про шлюб, документи, що підтверджують позику, оренду, лізинг, або тимчасовий реєстраційний талон на керування транспортним засобом.

Право на керування транспортними засобами категорій BE, C1E, CE, D1E і DE надається особам, які мають посвідчення водія категорії B, C1, C, D1 і D відповідно або кількох з них та навички керування транспортними засобами категорії B, C1, C, D1, D відповідно (однією або кількома з наявних) більше одного року протягом останнього часу, пройшли перепідготовку за встановленими програмами та склали в ТСЦ МВС практичний іспит з навичок керування.

Право на керування транспортними засобами категорії D1 надається особам, які мають посвідчення водія категорії B, C1, C або кількох з них та навички керування транспортними засобами відповідної категорії більше трьох років протягом останнього часу, пройшли перепідготовку за встановленими програмами та склали в ТСЦ МВС теоретичний і практичний іспити на право керування транспортними засобами категорії D1.

Право на керування транспортними засобами категорії D надається особам, які мають посвідчення водія категорій B, C1, C, D1 або кількох з них, та навички керування транспортними засобами відповідної категорії більше трьох років протягом останнього часу, пройшли перепідготовку за встановленими програмами та склали в ТСЦ МВС теоретичний і практичний іспити на право керування транспортними засобами категорії D.

Для відкриття нижчої категорії транспортного засобу водій повинен закінчити в закладі 20-годинний курс навчання з практичного керування відповідним транспортним засобом, що підтверджується свідоцтвом.

Нижчими категоріями відносно інших вважаються:

 • D1 - відносно D;
 • C - відносно D1, D;
 • C1 - відносно C, D1, D;
 • B - відносно C1, C, D1, D;
 • A - відносно B1, B, C1, C, D1, D;
 • A1 - відносно A, B1, B, C1, C, D1, D.

Одночасне відкриття двох або більше нижчих категорій транспортних засобів можливе за умови проходження 20-годинного курсу навчання керування транспортними засобами відповідних категорій та складання практичних іспитів за кожною з категорій, що відкриваються.

У разі підтвердження навичок керування транспортним засобом протягом останніх 12 місяців за однією з діючих категорій, а також у разі відкриття нижчої категорії транспортних засобів упродовж року після отримання посвідчення водія вперше або після відкриття в указаний період іншої категорії відкриття нижчих категорій транспортних засобів здійснюється після складання особою практичного іспиту.

Якщо особа не керувала транспортним засобом протягом останніх 12 місяців, відкриття нижчої категорії транспортних засобів здійснюється після складання теоретичного і практичного іспитів.

У разі якщо особа під час теоретичного іспиту не підтвердила знання ПДР, посвідчення водія повертається такій особі після успішного складання повторного іспиту, що призначається не раніше ніж через п'ять днів.

У разі видачі посвідчення водія з отриманням права на керування транспортними засобами нижчої або іншої категорії раніше видане посвідчення водія підлягає обміну, а в новому посвідченні для підтвердження стажу керування в графі "Особливі відмітки" зазначаються відомості про посвідчення водія, що обмінюється.


Пошук юридичних послуг для автовласників
Послуга
Кількість пропозицій
Середня ціна, грн

8

кількість пропозицій

950,00

середня ціна, грн

6

кількість пропозицій

3 133,33

середня ціна, грн

6

кількість пропозицій

5 250,00

середня ціна, грн

6

кількість пропозицій

1 533,33

середня ціна, грн

Горячие предложения

Кредиты на карту

более 30 онлайн-сервисов!

Ставка - от 0.01%

Срок - до 180 дней

Сумма - до 20 000 грн.

Документы - паспорт и код

Bookeeper

295 грн. в месяц

Онлайн бухгалтерия

для ФОП и малого бизнеса

первые 30 дней бесплатно!

Хочете отримувати повідомлення на ваш email, коли ми опублікуємо нові статті?

також стежити за оновленнями сайту можна в Facebook Instagram Twitter Viber Telegram

Путівники

Купівля та продаж авто в Україні від А до Я

Як правильно оформити договір купівлі-продажу транспортного засобу і на що при цьому процесі оформлення слід звернути увагу, тонкощі процедури реєстрації авто дізнавався Prostopravo.com.ua

Пошук юристів і держорганізацій по великих містах

© 2006–2020

ООО «Простобанк Консалтинг»

Код ЄДРПОУ: 35454764

Адрес и телефон «Простобанк Консалтинг»

Email: info@prostobank.com