Вимоги до реклами банківських послуг зміняться з 1 вересня 2020 року 17.08.2020

Положення про інформаційне забезпечення банками клієнтів щодо банківських та інших фінансових послуг, затверджене Постановою Національного банку від 28.11.2019 № 141, зі змінами від 14.05.2020 , набуде чинності 1 вересня 2020 року. Документ визначає вимоги до банків щодо інформаційного забезпечення клієнтів - фізичних осіб про умови та порядок надання банками банківських та інших фінансових послуг, шляхом розміщення інформації про банківські послуги на всіх власних вебсайтах банку, поширення реклами, а також інформування під час користування банківськими послугами. // 17.08.2020

Зауважимо, що вимоги цього Положення не поширюються на інформування клієнтів - суб'єктів підприємницької діяльності, осіб, які проводять незалежну професійну діяльність, та юридичних осіб.

Банк несе відповідальність за актуальність та достовірність інформації, яка надається під час інформування клієнта. Банк забезпечує повноту та зрозумілість цієї інформації.

Банк не має права під час інформування клієнта поширювати неправдиву інформацію про діяльність банку у сфері банківських послуг.

Банк використовує рекомендації або посилання на рекомендації третіх осіб із зазначенням джерела отримання такої інформації.

Банк під час інформування клієнта зазначає інформацію про переваги банківської послуги та одночасно попереджає про можливі наслідки для клієнта в разі користування банківською послугою.

Банк під час інформування клієнта розміщує інформацію про дві та більше банківські послуги одного виду поряд, зазначивши в однаковий спосіб істотні характеристики цих банківських послуг.

Банк під час інформування клієнта про банківські послуги у формі пакета банківських послуг розміщує таку інформацію:

 1. умови та порядок придбання клієнтом пакета банківських послуг;
 2. загальну вартість банківських послуг у разі придбання пакета банківських послуг;
 3. істотні характеристики всіх банківських послуг, що входять до пакета;
 4. вартість придбання кожної банківської послуги пакета окремо;
 5. перелік банківських послуг, що можуть бути додатково отримані клієнтом, та вартість цих банківських послуг;
 6. посилання на вебсторінку банку, де розміщено умови договору (оферти) та інших типових договорів про надання пакета банківських послуг.

Банк під час розміщення попереджень, передбачених цим Положенням, на власному вебсайті та в рекламі використовує таке виділення тексту:

 1. зазначення тексту в рамці чи виділення тексту попередження кольором, який відрізняється від кольору тексту інформування клієнта про інші умови, та
 2. напівжирний шрифт, гарнітура Times New Roman, шрифт розміром 12 друкарських пунктів.

Банк має право на власний розсуд використовувати додаткові попередження про можливі наслідки для клієнта в разі користування банківською послугою.

Банк використовує примітки для уточнення інформації, що надається ним під час інформування клієнта, використовуючи:

 1. колір шрифту примітки, що збігається з кольором шрифту основного тексту;
 2. гарнітуру Times New Roman, шрифт розміром 12 друкарських пунктів.

Інформація у примітках не може містити істотні характеристики банківської послуги, умови отримання акційної та інших аналогічних за змістом пропозицій.

Банк визначає істотні характеристики банківської послуги для розміщення в рекламі з урахуванням вимог цього Положення, законодавства про споживче кредитування та про рекламу.

Банк надає інформацію клієнту під час користування банківськими послугами в порядку та на умовах, передбачених відповідним договором, який обов'язково включає умову про інформування клієнта шляхом відправлення смс-повідомлень.

Інформування клієнта шляхом відправлення смс-повідомлень включає повідомлення про:

 1. баланс рахунку на певну дату, дату та суму встановленого овердрафту (за наявності); та
 2. дату та суму здійснення операції за рахунком, зазначивши окремо суму використаного овердрафту (за наявності).

Інформування клієнтів шляхом розміщення інформації на власному вебсайті банку

Банк розміщує на власному вебсайті таку інформацію:

 1. перелік банківських послуг, що надаються банком клієнту;
 2. умови та порядок надання банківських послуг;
 3. вартість, ціну (тарифи, процентні ставки) залежно від виду банківської послуги [для вкладів (депозитів) - зазначається мінімальне їх значення, а для кредитування - максимальне], порядок їх визначення та сплати, період, протягом якого вони застосовуються, та розмір після завершення цього періоду;
 4. умови отримання акційної та інших аналогічних за змістом пропозицій, уключаючи термін їх дії;
 5. про право клієнта на відмову від договору про надання банківської послуги, якщо таке право передбачено законом;
 6. суму (ліміт), на яку(ий) може бути надана банківська послуга (від мінімального розміру до максимального), строк користування нею (ним) (від мінімального значення до максимального);
 7. інформацію про наявність, перелік і вартість додаткових та супутніх послуг банку, кредитних посередників та третіх осіб, включаючи розмір платежу та базу його розрахунку;
 8. найменування комерційного агента (у разі надання банківської послуги за його участю);
 9. посилання на вебсторінку банку, де розміщено умови договору (оферти) та інших типових договорів про надання банківських послуг;
 10. попередження про:
  • можливі наслідки для клієнта в разі користування банківською послугою або невиконання ним обов'язків згідно з договором про надання цієї банківської послуги;
  • можливі наслідки для клієнта в разі його несвоєчасного звернення до банку щодо повернення грошових коштів, залучених за договором банківського вкладу (депозиту);
  • те, що банку забороняється вимагати від клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від банку або спорідненої чи пов'язаної з ним особи як обов'язкову умову надання цих послуг (крім надання пакета банківських послуг);
  • те, що банк не має права вносити зміни до укладених з клієнтами договорів в односторонньому порядку, якщо інше не встановлено договором або законом;
  • можливість клієнта відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації;
 11. калькулятор;
 12. рекомендації щодо:
  • безпечного використання систем дистанційного обслуговування банку;
  • уникнення випадків підвищеного ризику збитків для користувача електронного платіжного засобу;
  • виявлення фішингових вебсайтів та посилання на сторінку офіційного Інтернет-представництва Національного банку, на якій розміщено перелік власних вебсайтів банків;
 13. повідомлення про:
  • необхідність негайного інформування клієнтом банку про втрату електронного платіжного засобу;
  • несанкціонований доступ або зміну інформації клієнта в системах дистанційного обслуговування;
  • виявлені фішингові вебсайти або отримані відомості подібного змісту;
 14. кодекс поведінки (етики), розроблений та впроваджений банком відповідно до вимог нормативно-правового акта Національного банку про організацію системи управління ризиками в банках України та банківських групах;
 15. порядок та процедуру захисту персональних даних клієнтів;
 16. посилання на вебсторінку банку, де розміщено інформацію про систему гарантування вкладів фізичних осіб в обсязі, визначеному нормативно-правовими актами Фонду гарантування вкладів фізичних осіб;
 17. відомості про можливість та умови дострокового розірвання договору про надання банківської послуги, а також спосіб такого розірвання договору.

Банк розміщує на власному вебсайті калькулятори для порівняння загальних витрат або доходів від банківської послуги з урахуванням додаткових та супутніх послуг банку, кредитних посередників і третіх осіб, включно з податками та зборами з урахуванням вимог законодавства України.

Пропозиція банку, адресована невизначеному колу осіб, укласти договір (оферту) щодо надання банківських послуг розміщується банком на його власному вебсайті.

Банк на вимогу клієнта зобов'язаний надати копію публічної пропозиції (оферти), що була чинною на зазначену клієнтом дату.

Банк під час здійснення публічної пропозиції (оферти) на власному вебсайті розміщує таку інформацію:

 1. повне найменування банку;
 2. ідентифікаційний код та місцезнаходження банку;
 3. контактну інформацію та адресу власного вебсайта банку;
 4. відомості про ліцензії та дозволи, надані банку;
 5. посилання на сторінку офіційного Інтернет-представництва Національного банку, на якій опубліковано це Положення;
 6. відомості про:
  • види банківських послуг, що надаються банком клієнту, тарифи та посилання на вебсторінку банку, де розміщено істотні характеристики банківських послуг та умови їх надання;
  • політику запобігання конфліктам інтересів банку та посилання на вебсторінку банку, де розміщено цю політику;
  • порядок і процедуру захисту персональних даних, а також посилання на вебсторінку банку, де розміщено цю процедуру;
  • порядок дій банку в разі невиконання клієнтом обов'язків згідно з договором про надання банківських послуг;
  • порядок розгляду банком звернень клієнтів, а також посилання на розділ "Звернення громадян" офіційного Інтернет-представництва Національного банку, де розміщено інформацію про розгляд звернень;
  • дату набрання чинності публічною пропозицією (офертою);
 7. посилання на вебсторінку банку, де розміщено інформацію про систему гарантування вкладів фізичних осіб в обсязі, визначеному нормативно-правовими актами Фонду гарантування вкладів фізичних осіб;
 8. попередження про:
  • те, що підписання клієнтом публічної пропозиції (оферти) передбачає надання його згоди на зазначені умови надання банківських послуг;
  • можливість клієнта відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації.

Пошук юридичних послуг у фінансовій сфері
Послуга
Кількість пропозицій
Середня ціна, грн

16

кількість пропозицій

418,75

середня ціна, грн

15

кількість пропозицій

433,33

середня ціна, грн

14

кількість пропозицій

389,29

середня ціна, грн

6

кількість пропозицій

4 366,67

середня ціна, грн

6

кількість пропозицій

5 533,33

середня ціна, грн

4

кількість пропозицій

2 250,00

середня ціна, грн

3

кількість пропозицій

900,00

середня ціна, грн

2

кількість пропозицій

7 500,00

середня ціна, грн

2

кількість пропозицій

400,00

середня ціна, грн

1

кількість пропозицій

100 500,00

середня ціна, грн

Горячие предложения

Кредиты на карту

более 30 онлайн-сервисов!

Ставка - от 0.01%

Срок - до 180 дней

Сумма - до 20 000 грн.

Документы - паспорт и код

Bookeeper

295 грн. в месяц

Онлайн бухгалтерия

для ФОП и малого бизнеса

первые 30 дней бесплатно!

Хочете отримувати повідомлення на ваш email, коли ми опублікуємо нові статті?

також стежити за оновленнями сайту можна в Facebook Instagram Twitter Viber Telegram

Путівники

Банківська таємниця: поняття, зміст, порядок розкриття, відповідальність

Дуже часто наші читачі запитують, яка інформація про клієнта, яка стала відомою банку, охоплюється поняттям банківської таємниці, чи мають право банки передавати таку інформацію третім особам, в яких випадках банківська таємниця може бути розкрита і яку відповідальність повинен понести банк або посадова особа, винні в несанкціонованому розкритті банківської таємниці. На ці та інші питання постарався відповісти Prostopravo.com.ua

Пошук юристів і держорганізацій по великих містах

© 2006–2020

ООО «Простобанк Консалтинг»

Код ЄДРПОУ: 35454764

Адрес и телефон «Простобанк Консалтинг»

Email: info@prostobank.com