Новий порядок проведення земельних аукціонів в Україні 31.08.2012

Продаж земельних ділянок державної та комунальної форми власності в Україні здійснюється виключно на земельних торгах (аукціонах). Так само відбувається продаж права суперфіції, емфітевзису на незабудовані земельні ділянки і передання їх в оренду, а також реалізація земельних ділянок у разі звернення стягнення на предмет іпотеки. Донедавна порядок організації та проведення земельних аукціонів регулювався нормами розділу 21 Земельного кодексу, які мали загальний характер і спричиняли різні проблеми правозастосування. І от 5 липня цього року Верховна Рада України ухвалила Закон про внесення змін у Земельний кодекс України (щодо порядку проведення торгів), який набрав чинності вже 19 серпня і спрямований на врегулювання питань, пов'язаних з проведенням земельних аукціонів. Як відбуватимуться земельні торги відповідно до нового порядку, з'ясовував Prostopravo.com.ua // 31.08.2012

Випадки проведення земельних торгів

Спочатку з'ясуємо, в яких випадках має або може проводитися земельний аукціон.

Обов'язково на земельних аукціонах здійснюється продаж земельних ділянок державної та комунальної власності або прав, крім випадків, прямо передбачених законом. Наприклад, земельні торги не проводять за переданні земель загального користування садовому товариству або кооперативу

Також на аукціонах продають ділянки державної власності разом із розташованими на них об'єктами, що підлягають приватизації. У такому разі аукціон проводять органи приватизації.

Продаж земельних ділянок, що перебувають у приватній власності або прав на них (оренди, суперфіції, емфітевзису) може здійснюватися на земельних торгах лише за ініціативи власників цих ділянок. Тоді порядок проведення земельних торгів регулюється положеннями Земельного кодексу, якщо інше не передбачено законом або договором з виконавцем земельних торгів.

І, нарешті, звернення стягнення на земельні ділянки або права на них здійснюється державним виконавцем за виконанні рішень, що підлягають примусовому виконанню також на аукціонах.

Підготовка до проведення торгів

Проведенню торгів передують такі етапи, як підбір та підготовка лотів (тобто земельних ділянок). Підготовка лотів до проведення земельних торгів — це:

 • виготовлення, погодження та затвердження в установленому законодавством порядку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (у разі зміни цільового призначення ділянки і якщо її межі не встановлені в натурі (на місцевості);
 • державна реєстрація земельної ділянки;
 • державна реєстрація речового права на земельну ділянку;
 • отримання виписки про нормативну грошову оцінку земельної ділянки відповідно до Закону України «Про оцінку земель» у випадку продажу на земельних торгах права оренди на неї;
 • проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки відповідно до Закону України «Про оцінку земель», крім випадків продажу на земельних торгах права оренди на неї;
 • встановлення стартової ціни продажу земельної ділянки щодо земель державної і комунальної власності, яка не може бути нижче експертної оцінки земельної ділянки;
 • встановлення стартового розміру річної орендної плати, який щодо земель державної і комунальної власності не може бути менше розміру орендної плати, визначеного Податковим кодексом України;
 • встановлення стартової ціни продажу прав емфітевзису, суперфіції земельної ділянки, яка щодо земель державної або комунальної власності не може бути нижчою від ринкової вартості відповідного права, визначається через проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок;
 • визначення виконавця земельних торгів, дати і місця проведення аукціону.

Підготовка лотів до проведення земельних торгів здійснюється за рахунок коштів організатора земельних торгів.

Учасник аукціону перед його початком оплачує два внески — реєстраційний і гарантійний.

Розмір реєстраційного внеску визначається виконавцем і не може перевищувати 50 відсотків розміру мінімальної заробітної плати на дату публікації оголошення про проведення земельних торгів.

Розмір гарантійного внеску за лотом становить 5% від стартової ціни продажу земельної ділянки або стартового розміру річної плати за користування земельною ділянкою (у разі продажу прав на земельну ділянку (оренди, суперфіції, емфітевзису).

Сплачені суми реєстраційних внесків не повертають. Сплачені суми гарантійних внесків виконавець земельних торгів повертає всім учасникам аукціону, які не були визнані переможцями, протягом трьох банківських днів від дня проведення торгів. Гарантійний внесок, сплачений переможцем на початку торгів, зараховують до ціни покупки.

Проведення торгів

Інформацію щодо лоту, дати і місця проведення торгів, умов продажу, стартової ціни, розміри реєстраційного та гарантійного внесків потенційний учасник торгів може взяти з оголошень у засобах масової інформації або на офіційному веб-сайті Державного комітету України земельних ресурсів (http://www.dazru.gov.ua). Причому на сайті Держкомзему крім загальної інформації повинні розміщуватися фотографії, а також копії документів і матеріалів на лот.

Земельні торги проводять не раніше 30 днів і не пізніше 90 днів після опублікування оголошення. Особа, яка бажає взяти участь у земельних торгах, не пізніше ніж за три робочі дні до їх проведення подає виконавцю земельних торгів:

а) заяву про участь у земельних торгах;

б) інформацію про найменування, місце розташування та ідентифікаційний код юридичної особи згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України, інформацію про державу, в якій зареєстровані або мають постійне місце проживання засновники (учасники) юридичної особи, у статутному капіталі якої є частка іноземного капіталу, або прізвище, ім'я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи-підприємця. Фізичні особи, які не є підприємцями, подають копію довідки про присвоєння їм реєстраційного номера облікової картки платника податків. Для іноземних громадян та осіб без громадянства — прізвище, ім'я та по батькові, громадянство (підданство) іншої держави, постійне місце проживання в країні, громадянином якої є особа, для іноземних юридичних осіб — найменування, місце розташування та держава, в якій зареєстрована юридична особа.

Копії засвідчуються підписом особи, яка бажає взяти участь у торгах;

в) документи, що підтверджують сплату реєстраційного та гарантійного внесків (копії розрахункових документів, виписки з рахунків).

Представник фізичної або юридичної особи подає також документи, що підтверджують право діяти від імені учасника торгів.

Після реєстрації учаснику земельних торгів видають вхідний квиток, інформаційну картку на лот та картку учасника (із зазначенням на зворотному боці умов проведення торгів). В день проведення торгів виконавець реєструє присутніх учасників і видає кожному учаснику табличку з номером.

Земельні торги починаються з оголошення ліцитатором порядку їх проведення.

Лот виставляють на торги за присутності не менше двох учасників.

Ліцитатор оголошує номер лота, зазначений в інформаційній картці, розташування, розмір, цільове призначення земельної ділянки та можливі види використання ділянки в межах певної категорії земель, а також стартову ціну лота.

Торги починаються з оголошення ліцитатором стартової ціни одночасно з ударом аукціонного молотка (гонга), якщо один або більше учасників сповістили про готовність придбати лот.

Якщо протягом трьох хвилин після триразового оголошення стартової ціни ніхто з учасників не висловив бажання придбати лот за ціною, оголошеною ліцитатором, лот знімається з продажу на цих торгах.

Якщо про готовність придбати лот за стартовою ціною сповістили не менше двох учасників, ліцитатор збільшує стартову ціну на крок торгів з подальшим послідовним збільшенням ціни.

Якщо протягом трьох хвилин після триразового повторення останньої ціни не запропонована вища ціна, ліцитатор закінчує торги за лотом одночасно з ударом аукціонного молотка (гонга) і проголошенням слова «Продано», називає ціну продажу лота за останньою найбільшою ціною, за якою виявили намір придбати лот, номер переможця і викликає його для підписання протоколу, який ведеться під час торгів.

Переможець, який відмовився від підписання протоколу, позбавляється права на подальшу участь у торгах з продажу цього лота. У протокол вносять запис про відмову переможця від його підписання. Тоді протокол підписують ліцитатор та представник організатора земельних торгів у день їх проведення.

Під час проведення торгів виконавець веде протокол, у якому зазначають номер лота, стартову ціну та ціну продажу лота, відомості про переможця, номери рахунків, на які переможець повинен внести кошти за придбаний лот. За необхідності в протокол може вноситися інша інформація. Протокол підписують переможець, ліцитатор та організатор земельних торгів або його представник негайно після закінчення торгів за лотом у двох примірниках. Один примірник протоколу видають переможцю. Ліцитатор оголошує про завершення земельних торгів після підписання протоколу торгів.

Договір купівлі-продажу, оренди, суперфіції, емфітевзису земельної ділянки між організатором земельних торгів і його переможцем укладають у день проведення торгів. У разі визнання переможцями торгів іноземних фізичних або юридичних осіб договір купівлі-продажу земельної ділянки несільськогосподарського призначення укладають після отримання погодження від Верховної Ради України чи Кабінету Міністрів України про продаж земельних ділянок цим особам у випадках і в порядку, встановлених законом. У разі відмови Верховної Ради України чи Кабінету Міністрів України у такому погодженні торги за таким лотом вважаються такими, що не відбулися.

У разі придбання переможцем декількох лотів договір укладається окремо на кожний з них. Укладений договір купівлі-продажу земельної ділянки нотаріально засвідчують.

Право на земельну ділянку, придбану за результатами проведення торгів, підлягає державній реєстрації у порядку, визначеному законом.

Ціна продажу земельної ділянки, а також плата за користування земельною ділянкою підлягає сплаті переможцем не пізніше трьох банківських днів з дня укладення відповідного договору.

Встановлення результатів торгів

Земельні торги по лоту вважаються такими, що відбулися, після укладення договору купівлі-продажу, оренди, суперфіції або емфітевзису земельної ділянки.

Водночас у випадках, визначених законом, земельні торги можуть бути скасовані або визнані такими, що не відбулися, або їх результати можуть бути анульовані.

Земельні торги до їх проведення скасовуються організатором земельних торгів у разі надходження йому документів, які призводять до внесення змін до землевпорядної і землеоцінної документації на земельну ділянку або встановлення заборони на її відчуження або передання в користування.

Повідомлення про скасування торгів не пізніше наступного дня після ухвалення відповідного рішення слід оприлюднити в тому ж порядку, що і оголошення про проведення торгів.

Земельні торги визнаються такими, що не відбулися, у разі:

 1. відсутності учасників або наявності лише одного учасника (крім проведення повторних торгів);
 2. якщо жоден з учасників не запропонував ціну, вищу за стартову ціну лота;
 3. відмови переможця від підписання протоколу із зазначенням результатів торгів.

Рішення про визнання торгів такими, що не відбулися, ухвалює виконавець земельних торгів у день їх проведення.

Результати торгів анулюються організатором земельних торгів у випадку відмови переможця від укладення договору, а також у разі несплати переможцем у встановлений термін належної суми за придбаний лот.

Рішення про анулювання торгів ухвалюється організатором земельних торгів у п'ятиденний термін після виникнення підстави для анулювання.

У разі ухвалення рішення про анулювання торгів гарантійні внески не повертаються:

 1. всім учасникам, якщо жоден з них не запропонував ціну, вищу за стартову ціну лота;
 2. учаснику, який був усунений від участі в торгах ліцитатором за неодноразове порушення порядку проведення торгів;
 3. переможцю, який відмовився від підписання протоколу із зазначенням результатів торгів;
 4. переможцю у разі несплати у встановлений строк належної суми за придбаний лот;
 5. переможцю, який відмовився від підписання договору.

Якщо торги не відбулися або їх результати були анульовані, повторні торги можуть бути проведені не раніше, ніж через місяць, і не пізніше, ніж через шість місяців з дня проведення попередніх земельних торгів.

До участі в повторних торгах не допускаються переможці попередніх торгів, які не сплатили у встановлений термін належної суми за придбаний лот або відмовилися від підписання протоколу із зазначенням результатів торгів.

Якщо торги визнані такими, що не відбулися, через наявність тільки одного учасника, і для участі в повторних торгах зареєстрований лише той самий учасник, він має право придбати земельну ділянку або придбати право користування нею за стартовою ціною.

Оприлюднення результатів земельних торгів

Організатор земельних торгів упродовж п'яти робочих днів після проведення торгів публікує в друкованих засобах масової інформації, в яких було розміщено оголошення про їх проведення, і розміщує на офіційному веб-сайті відеозапис торгів і повідомлення про їх результати за кожним лотом із зазначенням:

 1. місця розташування, розміру земельної ділянки та її кадастрового номера;
 2. ціни продажу земельної ділянки або розміру річної плати за користування земельною ділянкою, визначених за результатами торгів;
 3. терміну користування земельною ділянкою (у разі продажу права оренди, суперфіції, емфітевзису);
 4. цільового призначення земельної ділянки.

Пошук юридичних послуг з операцій з нерухомістю
Послуга
Кількість пропозицій
Середня ціна, грн

7

кількість пропозицій

421,43

середня ціна, грн

5

кількість пропозицій

1 050,00

середня ціна, грн

4

кількість пропозицій

5 200,00

середня ціна, грн

3

кількість пропозицій

2 000,00

середня ціна, грн

3

кількість пропозицій

4 366,67

середня ціна, грн

2

кількість пропозицій

1 600,00

середня ціна, грн

2

кількість пропозицій

4 000,00

середня ціна, грн

2

кількість пропозицій

5 250,00

середня ціна, грн

1

кількість пропозицій

3 100,00

середня ціна, грн

1

кількість пропозицій

1 100,00

середня ціна, грн

1

кількість пропозицій

3 000,00

середня ціна, грн

1

кількість пропозицій

3 100,00

середня ціна, грн

Горячие предложения

Кредиты на карту

более 30 онлайн-сервисов!

Ставка - от 0.01%

Срок - до 180 дней

Сумма - до 20 000 грн.

Документы - паспорт и код

Хочете отримувати повідомлення на ваш email, коли ми опублікуємо нові статті?

також стежити за оновленнями сайту можна в Facebook Instagram Twitter Viber Telegram

Путівники

Купівля та продаж нерухомості в Україні від А до Я

Порядок оформлення та державної реєстрації права власності на нерухомість: квартиру, приватний будинок, земельну ділянку. Зразок попереднього договору купівлі продажу квартири.

Пошук юристів і держорганізацій по великих містах