про твої права

Робочий час: повний, скорочений, неповний робочий день, надурочні роботи, робота у вихідні та святкові дні

Робочий день і робочий час в Україні: повний, неповний, ненормований, скорочений робочий день згідно КЗпП. Кількість робочих днів, табель і система підсумованого обліку робочого часу, норма робочого часу


Короткий зміст і посилання по темі

 1. Норма робочого часу
 2. Тривалість робочого тижня
 3. Неповний робочий час
 4. Понаднормові роботи
 5. Робота у вихідні та святкові дні
 6. Робота в нічний час
 7. Робочі дні в 2022 році.Скільки робочих днів у місяці
 8. Ненормований робочий день
 9. Табель обліку робочого часу
 10. Мінімальна зарплата в Україні
 11. Індекси інфляції по роках

Норма робочого часу

Відповідно до ст. 50 Кодексу законів про працю нормальна тривалість робочого часу працівників не може перевищувати 40 годин на тиждень.

Підприємства і організації при укладенні колективного договору можуть встановлювати меншу (але не більшу!) норму тривалості робочого часу, ніж передбачено законодавством.

Крім того, є певні категорії працівників, для яких встановлюється скорочена тривалість робочого часу, а саме:

 1. для працівників у віці від 16 до 18 років - 36 годин на тиждень,
 2. для осіб у віці від 15 до 16 років (учнів віком від 14 до 15 років, які працюють в період канікул) - 24 години на тиждень.
 3. тривалість робочого часу учнів, які працюють протягом навчального року у вільний від навчання час, не може перевищувати половини максимальної тривалості робочого часу, передбаченої для осіб відповідного віку;
 4. для працівників, зайнятих на роботах з шкідливими умовами праці, - не більше 36 годин на тиждень. Перелік виробництв, цехів, професій і посад з шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого часу, затверджується в порядку, встановленому законодавством.

Скорочена тривалість робочого дня для вчителів і лікарів:

 • для вчителів I-IV класів - 4 години викладацької роботи в день (24 години на тиждень);
 • вчителів V-XI класів - 3 години в день (18 годин на тиждень);
 • вихователів шкіл-інтернатів - 5 годин в день (30 годин на тиждень);
 • вихователів і вихователів-методистів дошкільних дитячих установ - 6 годин в день (36 годин на тиждень);
 • лікарів і середнього медичного персоналу лікарень, пологових будинків, амбулаторно-поліклінічних установ – 6 годин 30 хвилин в день;
 • лікарів амбулаторно-поліклінічних установ, зайнятих виключно амбулаторним прийняттям хворих, лікарів-стоматологів, зубних лікарів-ортопедів - 5 годин 30 хвилин в день.

Скорочена тривалість робочого часу може встановлюватися за рахунок власних коштів на підприємствах і в організаціях для жінок, які мають дітей віком до чотирнадцяти років або дитини-інваліда.

Тривалість робочого тижня

Для працівників установлюється п'ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями.При п'ятиденному робочому тижні тривалість щоденної роботи (зміни) визначається правилами внутрішнього трудового розпорядку або графіками змінності, які затверджує власник або уповноважений ним орган за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником) підприємства, установи, організації з додержанням установленої тривалості робочого тижня.

На тих підприємствах, в установах, організаціях, де за характером виробництва та умовами роботи запровадження п'ятиденного робочого тижня є недоцільним, встановлюється шестиденний робочий тиждень з одним вихідним днем.

При шестиденному робочому тижні тривалість щоденної роботи не може перевищувати 7 годин при тижневій нормі 40 годин, 6 годин при тижневій нормі 36 годин і 4 годин при тижневій нормі 24 години.

П'ятиденний або шестиденний робочий тиждень встановлюється власником або уповноваженим ним органом спільно з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником) з урахуванням специфіки роботи, думки трудового колективу і за погодженням з місцевою радою.

Напередодні святкових і неробочих днів тривалість роботи скорочується на одну годину як при п'ятиденному, так і при шестиденному робочому тижні.Напередодні вихідних днів тривалість роботи при шестиденному робочому тижні не може перевищувати 5 годин.

Неповний робочий час

Від скороченого робочого часу слід відрізняти неповний робочий день (або тиждень).Так, за угодою між працівником і власником або уповноваженим ним органом може встановлюватись як при прийнятті на роботу, так і згодом неповний робочий день або неповний робочий тиждень.

На прохання вагітної жінки, жінки, яка має дитину віком до чотирнадцяти років або дитини-інваліда, в тому числі що знаходиться під її опікою, або здійснює догляд за хворим членом сім'ї відповідно до медичного висновку, власник або уповноважений ним орган зобов'язаний встановлювати їй неповний робочий день або неповний робочий тиждень.

Оплата праці в цих випадках провадиться пропорційно відпрацьованому часу або залежно від виробітку.У той же час, робота на умовах неповного робочого часу не тягне за собою будь-яких обмежень обсягу трудових прав працівників.

Понаднормові роботи

Понаднормовими вважаються роботи понад встановлену тривалість робочого дня. Власник або уповноважений ним орган може застосовувати надурочні роботи тільки у виняткових випадках, що визначаються законодавством, а саме:

 1. при проведенні робіт, необхідних для оборони країни, а також відвернення громадського або стихійного лиха, виробничої аварії і негайного усунення їх наслідків;
 2. при проведенні суспільно необхідних робіт з водопостачання, газопостачання, опалення, освітлення, каналізації, транспорту, зв'язку - для усунення випадкових або несподіваних обставин, які порушують правильне їх функціонування;
 3. при необхідності закінчити почату роботу, яка внаслідок непередбачених обставин чи випадкової затримки з технічних умов виробництва не могла бути закінчена в нормальний робочий час, коли припинення її може призвести до псування або загибелі державного чи громадського майна, а також у разі необхідності невідкладного ремонту машин, верстатів або іншого устаткування, коли несправність їх викликає зупинення робіт для значної кількості трудящих;
 4. при необхідності виконання вантажно-розвантажувальних робіт з метою недопущення або усунення простою рухомого складу чи скупчення вантажів у пунктах відправлення і призначення;
 5. для продовження роботи при нез'явленні працівника, який заступає, коли робота не допускає перерви;в цих випадках власник або уповноважений ним орган зобов'язаний негайно вжити заходів до заміни змінника іншим працівником.

До надурочних робіт забороняється залучати:

 1. вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років;
 2. осіб, молодших вісімнадцяти років;
 3. працівників, які навчаються в загальноосвітніх школах і професійно-технічних училищах без відриву від виробництва, в дні занять.

Законодавством можуть бути передбачені й інші категорії працівників, що їх забороняється залучати до надурочних робіт.

Жінки, що мають дітей у віці від трьох до чотирнадцяти років або дитини-інваліда, можуть залучатися до надурочних робіт лише за їх згодою.

Залучення інвалідів до надурочних робіт можливе лише за їх згодою і за умови, що це не суперечить медичним рекомендаціям.

Крім того, понаднормові роботи можуть проводитися тільки з дозволу виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового представника) підприємства, установи, організації.

Понаднормові роботи не повинні перевищувати для кожного працівника чотирьох годин протягом двох днів підряд і 120 годин на рік.

Власник або уповноважений ним орган повинен вести облік надурочних робіт кожного працівника.

Робота в надурочний час оплачується в подвійному розмірі.Компенсація надурочних робіт шляхом надання відгулу не допускається!

Робота у вихідні та святкові дні

За загальним правилом, робота у вихідні та святкові дні забороняється.Залучення окремих працівників до роботи в ці дні допускається тільки з дозволу виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового представника) підприємства, установи, організації і лише у виняткових випадках, що визначаються законодавством, а саме:

 1. для запобігання або ліквідації наслідків стихійного лиха, епідемій, епізоотій, виробничих аварій і негайного усунення їх наслідків;
 2. для запобігання нещасних випадків, які ставлять або можуть поставити під загрозу життя чи нормальні життєві умови людей, призвести до загибелі або псування майна;
 3. для виконання невідкладних, наперед не передбачених робіт, від негайного виконання яких залежить у подальшому нормальна робота підприємства, установи, організації в цілому або їх окремих підрозділів;
 4. для виконання невідкладних вантажно-розвантажувальних робіт з метою запобігання або усунення простою рухомого складу чи скупчення вантажів у пунктах відправлення і призначення.

Залучення працівників до роботи у вихідні дні провадиться за письмовим наказом (розпорядженням) власника або уповноваженого ним органу.

Робота у вихідний день може компенсуватися, за згодою сторін, наданням іншого дня відпочинку або у грошовій формі у подвійному розмірі.

Робота в нічний час

Нічним вважається час з 10 години вечора до 6 години ранку.

При роботі в нічний час встановлена ​​тривалість роботи (зміни) скорочується на одну годину.Це правило не поширюється на працівників, для яких уже передбачено скорочення робочого часу.

Тривалість нічної роботи зрівнюється з денною в тих випадках, коли це необхідно за умовами виробництва, зокрема у безперервних виробництвах, а також на змінних роботах при шестиденному робочому тижні з одним вихідним днем.

Забороняється залучення до роботи в нічний час:

 1. вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років;
 2. осіб, молодших вісімнадцяти років;
 3. інших категорій працівників, передбачених законодавством.

Залучення жінок до робіт у нічний час не допускається, за винятком тих галузей народного господарства, де це викликається особливою необхідністю і дозволяється як тимчасовий захід.Перелік цих галузей і видів робіт із зазначенням максимальних термінів застосування праці жінок у нічний час затверджується Кабінетом Міністрів України.

Зазначені обмеження не поширюються на жінок, які працюють на підприємствах, де зайняті лише члени однієї сім'ї.

Робота інвалідів у нічний час допускається лише за їх згодою і за умови, що це не суперечить медичним рекомендаціям.

Робота в нічний час оплачується у підвищеному розмірі, встановлюваному генеральною, галузевою (регіональною) угодами та колективним договором, але не нижче 20 відсотків тарифної ставки (окладу) за кожну годину роботи в нічний час.

Не забувайте, кожен працівник може скористатися послугами юристів в сфері працевлаштування:

Робочі дні в 2022 році. Скільки робочих днів у місяці

У 2022 буде всього 365 календарних днів, оскільки рік не високосний. З них: 249 робочих днів; 116 днів, робота в які не проводиться; 105 вихідних днів; 11 святкових днів; 5 днів, що передують святковим.

Робочі дні по місяцях

Січень - 19 (скорочений - 1)

Лютий - 20

Березень - 22

Квітень - 20 (скорочений - 1)

Травень - 20

Червень - 19

Липень - 22

Серпень - 22

Вересень - 22

Жовтень - 20 (скорочений - 1)

Листопад - 22

Грудень - 21 (скорочених - 2).

Неробочі дні в 2022 році в зв'язку зі збігом державного свята з вихідним:

 • вихідний 1 січня, Новий рік (субота) переноситься нa понеділок, 3 січня;
 • вихідний 24 квітня, Великдень (неділя) переноситься нa понеділок, 25 квітня;
 • вихідний 1 травня (неділя) переноситься нa понеділок, 2 травня;
 • виxідний 12 червня (неділя) Трійця переноситься нa 13 червня;
 • вихідний 25 грудня (неділя), Різдво, переноситься нa понеділок, 26 грудня

Кабінетом Міністрів рекомендовано перенесення таких робочих днів в 2022 році:

 • понеділок 7 березня - на суботу 12 березня;
 • понеділок 27 червня - на суботу 2 липня

Ненормований робочий день

Ненормований робочий день - це особливий режим робочого часу, який встановлюється для певної категорії працівників у разі неможливості нормування часу трудового процесу.У разі потреби ця категорія працівників виконує роботу понад нормальну тривалість робочого часу (ця робота не вважається надурочною).Міра праці в даному випадку визначається не тільки тривалістю робочого часу, але також колом обов'язків і обсягом виконаних робіт (навантаженням).

Ненормований робочий день не застосовується для працівників, зайнятих на роботі з неповним робочим днем.Для працівників, які працюють на умовах неповного робочого тижня, ненормований робочий день може застосовуватися.

На працівників з ненормованим робочим днем ​​поширюється встановлений на підприємстві, в установі, організації режим робочого часу.У зв'язку з цим власник або уповноважений ним орган не має права систематично залучати працівників, які працюють за таким режимом, до роботи понад встановлену тривалість робочого часу.

Ненормований робочий день на підприємствах, в установах, організаціях, незалежно від форми власності, може застосовуватися для керівників, фахівців і робітників, а саме:

 • осіб, праця яких не піддається точному обліку в часі;
 • осіб, робочий час яких за характером роботи поділяється начастини невизначеної тривалості (сільське господарство);
 • осіб, які розподіляють час для роботи на свій розсуд.

Рекомендації щодо порядку надання працівникам з ненормованим робочим днем ​​щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці затверджені Наказом Міністром Міністерства праці та соціальної політики №7 від 10.10.97р.

Як компенсація за виконаний обсяг робіт, ступінь напруженості, складність і самостійність у роботі, необхідність періодичного виконання службових завдань понад встановлену тривалість робочого часу надається додаткова відпустка до 7 календарних днів.

Конкретна тривалість додаткової відпустки встановлюється колективним договором по кожному виду робіт, професій і посад або трудовим договором.

Табель обліку робочого часу

Табель обліку робочого часу - форма первинної облікової документації.Він потрібен для обліку використання робочого часу працівників, а також для контролю за дотриманням встановленого режиму роботи, розрахунків з працівниками по заробітній платі та отримання інформації про відпрацьований час.

Табель обліку робочого часу - це поіменний список працівників відділу, служби чи іншого структурного підрозділу або установи в цілому з відмітками про використання робочого часу протягом облікового періоду.

Типова форма табеля обліку робочого часу затверджена Наказом Державного комітету статистики №489 від 05.12.2008. Скачати табель обліку робочого часу можна на нашому сайті або за посиланням .

 

Хочете отримувати повідомлення на ваш email, коли ми опублікуємо нові статті?

також стежити за оновленнями сайту можна в Facebook Instagram Twitter Viber Telegram

Горячие предложения

Hotline Finance

Зелена карта для виїзду за кордон

Ціна нижча, ніж при покупці страховки на кордоні

Без візитів до страхових агентів

Готова страховка з доставкою на email

Безпечне оформлення і оплата онлайн

Кредиты на карту

более 30 онлайн-сервисов!

Ставка - от 0.01%

Срок - до 180 дней

Сумма - до 20 000 грн.

Документы - паспорт и код

Корисні статті з даної тематики