Як захистити бренд від несумлінних конкурентів 12.01.2011

Великою проблемою сьогодні є недобросовісна реєстрація знаків для товарів і послуг та промислових зразків. Варто сказати, що ця проблема властива лише для ринків країн СНД, а основними передумовами її існування є неврегульованість варіантів захисту від таких реєстрацій та відсутність ефективної системи відповідальності за ці дії. // 12.01.2011

 

Аналізуючи нормативну базу в сфері охорони та захисту прав інтелектуальної власності на товари та послуги, можна дійти висновку, що єдиною правовою можливістю захисту бренду є реєстрація його елементів як знаків для товарів і послуг, а також як промислових зразків. Тому значну роль відіграє професіоналізм патентних повірених, які оформляють заявки на реєстрацію об'єктів інтелектуальної власності, що входять до складу бренду.

Після подання заявки, проведення експертизи та ухвалення рішення про реєстрацію, Державний департамент інтелектуальної власності видає свідоцтво на знак для товарів і послуг та патент на промисловий зразок.

Лише наявність патенту на промисловий зразок та свідоцтва на знак надають їхньому власнику ефективні інструменти для боротьби з несумлінними конкурентами, забезпечуючи справжньому власникові знака для товарів і послуг та патенту на промисловий зразок виняткові права для їхнього використання, а також право забороняти третім особам використовувати його на товарах і під час надання послуг, для яких він зареєстрований.

Як же визначити сумлінність реєстрації знака для товарів і послуг та промислових зразків? Для цього звернемося до чинного законодавства України, що регламентує питання охорони знаків для товарів і послуг, прав на винаходи і корисні моделі, а також промислових зразків.

Правові підстави та порядок охорони торговельних марок і промислових зразків визначаються Конституцією України, Цивільним кодексом України (ЦКУ), Господарським Кодексом України (ЦКУ), ЗУ «Про власність», ЗУ «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»,ЗУ «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», ЗУ «Про охорону прав на промислові зразки», ЗУ «Про захист економічної конкуренції», ЗУ «Про захист від недобросовісної конкуренції», нормативно-правовими актами, а також міжнародним законодавством, ратифікованим Україною, зокрема, Паризькою конвенцією з охорони промислової власності.

Варто наголосити, що чинне законодавство не містить визначення недобросовісної реєстрації знаків для товарів і послуг або промислових зразків, але аналіз норм законів, спрямованих на охорону цих об'єктів інтелектуальної власності дозволяє сформулювати визначення добросовісної реєстрації знаків для товарів і послуг та промислових зразків.

Так, у ЗУ «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» йдеться, що правова охорона надається знаку, не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, передбачених цим Законом. Об'єктом знака може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути слова, зокрема імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка комбінація таких позначень. Обсяг правової охорони визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, які внесені до реєстру, і підтверджується свідоцтвом із копією внесеного до реєстру зображення знака та переліку товарів і послуг. Право на одержання свідоцтва має заявник, заявка якого має більш ранню дату подання або якщо заявлено пріоритет — більш ранню дату пріоритету, за умови що ця заявка не є відкликаною, не відкликана або за нею не ухвалено рішення про відмову в реєстрації знака, можливостей оскарження якої немає.

Щодо охорони прав на промислові зразки, то ЗУ «Про охорону прав на промислові зразки» так само узяв за основний критерій визначення можливості надання правової охорони промислових зразків їхню патентоспроможність. Об'єктом промислового зразка може бути форма, малюнок чи розмалювання або їхнє поєднання, що визначає зовнішній вигляд промислового виробу і призначення, для задоволення естетичних та ергономічних потреб. Умовою патентоспроможності промислового зразка є його новизна. Право власності на промисловий зразок засвідчується патентом, а обсяг правової охорони визначається сукупністю суттєвих ознак промислового зразка, представлених на зображенні (зображеннях) виробу, внесеному до реєстру, і засвідчується патентом із копією внесеного до реєстру зображення виробу. Під час патентування промислового зразка діє право першого заявника.

Зважаючи на вищенаведені положення законодавства України у сфері охорони прав на знаки для товарів і послуг та промислових зразків, можна визначити сумлінну реєстрацію як отримання відповідних охоронних документів (свідоцтв, патентів, деклараційних патентів) з метою отримання правової охорони, що поширюється чинним  законодавством України на знаки для товарів і послуг та промислові зразки і не суперечить публічному порядку, а також здійснено на принципах гуманності та моралі, зокрема, не суперечить принципам чесності та порядності, а також не порушує прав і законних інтересів третіх осіб.

З метою визначення недобросовісної реєстрації торговельних марок і промислових зразків вважаю за доцільне звернутися до законодавства України у сфері захисту економічної конкуренції. Зокрема, ЗУ «Про захист економічної конкуренції» визначає економічну конкуренцію як змагання між суб'єктами господарювання з метою здобуття завдяки власним досягненням переваг над іншими суб'єктами господарювання, внаслідок чого споживачі, суб'єкти господарювання мають можливість вибирати між кількома продавцями, покупцями, а окремий суб'єкт господарювання не може визначати умови обігу товарів на ринку. Водночас ЗУ «Про захист від недобросовісної конкуренції» визначає недобросовісну конкуренцію як будь-які дії у конкуренції, що суперечать торговим та іншим звичаям у господарській діяльності, але, не обмежуючись неправомірним використанням позначень, товару іншого виробника, копіюванням зовнішнього вигляду виробу, порівняльною рекламою, дискредитацією суб'єкта господарювання тощо.

Тобто несумлінна реєстрація знаків для товарів і послуг та промислових зразків є окремим випадком недобросовісної конкуренції, а тому на такі дії поширюється законодавство у сфері захисту від недобросовісної конкуренції.

Зокрема, ст. 4 ЗУ «Про захист від недобросовісної конкуренції» вказує, що використання імені, комерційного (фірмового) найменування, торговельної марки (знака для товарів і послуг), рекламних матеріалів, оформлення упаковки товарів і періодичних видань, інших позначень без дозволу (згоди) суб'єкта господарювання, який раніше почав використовувати їх або схожі позначення у господарській діяльності, що призвело або може призвести до змішування з діяльністю цього суб'єкта господарювання, є неправомірним, а ст. 5 цього Закону каже, що неправомірним використанням товару іншого виробника є введення у господарський обіг під своїм позначенням товару іншого виробника шляхом зміни або зняття позначень виробника без дозволу уповноваженої на це особи.

Таким чином, законодавець, окрім права першої реєстрації, запроваджує правило ринкового пріоритету, яке на практиці може створювати певні труднощі під час захисту прав на торговельні марки та промислові зразки.

Існує два основні шляхи захисту прав на об'єкти інтелектуальної власності — адміністративний (АМКУ, правоохоронні органи) і судовий. Попри те що адміністративний спосіб є більш оперативним, менш затратним і зазвичай більш ефективним, ніж судовий, іноді уникнути судового розгляду просто неможливо.

Згідно з п. 2 ст. 21 ЗУ «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», суди розв'язують, зокрема, суперечки про встановлення власника свідоцтва, укладення та виконання ліцензійних договорів, порушення прав власника свідоцтва. Також на підставі ст. 27 ЗУ «Про охорону прав на промислові зразки» суди розглядають суперечки, пов'язані з порушенням майнових прав власника патенту, зокрема прав на виключне право користування промисловим зразком. Усі дії та ухвалені рішення у справі Антимонопольним комітетом України, правоохоронними органами можуть бути оскаржені в суді. У судовому порядку, крім можливості припинити правопорушення, власники свідоцтв на товарні знаки і патенти на промислові зразки мають право вимагати відшкодування матеріальної та моральної шкоди, завданої незаконним використанням об'єктів інтелектуальної власності, а також діями, визнаними недобросовісною конкуренцією.

У кожній конкретній ситуації можуть використовуватися різні варіанти захисту від несумлінної реєстрації торговельних марок і промислових зразків.

У підсумку варто сказати, що для ефективного захисту від недобросовісності реєстрації знаків для товарів і послуг та промислових зразків слід підходити до цього питання комплексно, з одночасним використанням як юридичних, так і маркетингових засобів, зокрема, PR-просування продукції, яка використовує знаки і промислові зразки, постійно проводити моніторинг ринку, відслідковувати конкурентне середовище і своєчасно реагувати на факти несумлінної конкуренції. Для створення позитивного іміджу продукції потрібна узгоджена та ефективна робота юристів, патентних повірених та фахівців у галузі маркетингу та збуту цієї продукції.


Пошук юридичних послуг в сфері захисту інтелектуальної власності
Послуга
Кількість пропозицій
Середня ціна, грн

9

кількість пропозицій

1 918,89

середня ціна, грн

9

кількість пропозицій

5 722,22

середня ціна, грн

5

кількість пропозицій

1 340,00

середня ціна, грн

5

кількість пропозицій

1 060,00

середня ціна, грн

4

кількість пропозицій

1 575,00

середня ціна, грн

3

кількість пропозицій

1 500,00

середня ціна, грн

3

кількість пропозицій

6 666,67

середня ціна, грн

3

кількість пропозицій

700,00

середня ціна, грн

Горячие предложения

Кредиты на карту

более 30 онлайн-сервисов!

Ставка - от 0.01%

Срок - до 180 дней

Сумма - до 20 000 грн.

Документы - паспорт и код

Bookeeper

295 грн. в месяц

Онлайн бухгалтерия

для ФОП и малого бизнеса

первые 30 дней бесплатно!

Хочете отримувати повідомлення на ваш email, коли ми опублікуємо нові статті?

також стежити за оновленнями сайту можна в Facebook Instagram Twitter Viber Telegram

Пошук юристів і держорганізацій по великих містах