Проєкт відповідної Постанови оприлюднено на офіційному сайті регулятора для громадського обговорення. 19.08.2019

Проєкт відповідної Постанови оприлюднено на офіційному сайті регулятора для громадського обговорення. // 19.08.2019

Метою прийняття акту є урегулювання питань відкриття та закриття рахунків банків у відповідності до Кодексу процедур банкрутства, проте не всі новели стосуються цих питань. Зокрема, серед  іншого запропоновано заборонити використовувати поточні рахунки фізосіб-підприємців та фізичних осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, для здійснення операцій, пов’язаних із власними потребами. Деталі розповість prostopravo.

Відкриття спеціальних рахунків для арбітражних керуючих

Кодекс України з процедур банкрутства набрав чинності 21 квітня 2019 року та вводиться в дію з 21 жовтня 2019 року. Кодексом процедур банкрутства урегульовано процедури санації юридичної особи  (з відкриттям спеціального рахунку) та реструктуризації/погашення боргів фізичної особи або фізичної особи-підприємця.

Банк відкриває поточний (спеціальний) рахунок юридичній особі для здійснення процедури санації на підставі таких документів:

1) заяви про відкриття поточного рахунку, підписаної керуючим санацією;

2) копії ухвали суду про введення процедури санації, засвідченої в установленому законодавством України порядку або уповноваженим працівником банку.

Банк відкриває поточний (спеціальний/окремий) рахунок арбітражному керуючому (керуючому реструктуризації, керуючому реалізацією) для проведення процедури реструктуризації боргів/погашення боргів боржника – фізичної особи/фізичної особи-підприємця на підставі таких документів:

1) заяви про відкриття поточного рахунку , підписаної керуючим реструктуризацією/керуючим реалізацією;

2) копії ухвали суду про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність боржника – фізичної особи (фізичної особи-підприємця) та введення процедури реструктуризації боргів боржника/про визнання боржника – фізичної особи (фізичної особи-підприємця) банкрутом і введення процедури погашення боргів боржника, засвідченої в установленому законодавством України порядку або уповноваженим працівником банку.

Ці рахунки використовуються для здійснення операцій, передбачених Кодексом України з процедур банкрутства.

Банк, в якому відкрито поточний рахунок для розрахунків з кредиторами зобов’язаний, у разі відсторонення арбітражного керуючого від виконання повноважень, переказати кошти з такого рахунку на рахунок нового арбітражного керуючого, призначеного господарським судом для виконання повноважень керуючого реструктуризацією або керуючого реалізацією майна боржника.

Відкриття рахунків представником за допомогою засобів телекомунікації

Банк може відкрити поточний рахунок суб’єкту господарювання, який не має рахунку в цьому банку, на підставі поданої його представником (фізичною особою, яка вже має в цьому банку рахунок, відкритий для власних потреб, цей клієнт ідентифікований та верифікований банком і сформована справа з юридичного оформлення цього рахунку) за допомогою засобів інформаційних, телекомунікаційних, інформаційно-телекомунікаційних систем заяви про відкриття поточного рахунку в електронній формі, підписаної кваліфікованим електронним підписом цього представника.

Так, фізична особа-підприємець, яка вже має рахунки в цьому банку, відкриті їй як фізичній особі для власних потреб, ідентифікована та верифікована банком і сформована справа з юридичного оформлення цього  рахунку, може відкрити поточний рахунок для здійснення підприємницької діяльності на підставі поданої за допомогою засобів інформаційних, телекомунікаційних, інформаційно-телекомунікаційних систем заяви про відкриття поточного рахунку в електронній формі, підписаної кваліфікованим електронним підписом.

Закриття рахунків у зв’язку з припиненням

Банк закриває поточний рахунок юридичної особи-резидента, фізичної особи-підприємця (за умови відсутності залишку коштів на рахунку) на підставі інформації, отриманої з Єдиного державного реєстру у вигляді безоплатного доступу через портал електронних сервісів про державну реєстрацію припинення юридичної особи/підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця.

Поточний рахунок юридичної особи-резидента закривається клієнтом/юридичною особою-правонаступником у разі припинення юридичної особи-резидента внаслідок злиття, приєднання, поділу, перетворення за умови подання ним таких документів: 1) заяви про закриття поточного рахунку; 2) копії рішення учасників або органу юридичної особи - резидента, уповноваженого на це установчими документами, а у випадках, передбачених законодавством України, - копії рішення суду або відповідних органів державної влади про припинення юридичної особи - резидента, засвідченої в установленому порядку.

Для проведення ліквідаційної процедури в разі припинення юридичної особи-резидента внаслідок її ліквідації використовується один поточний рахунок юридичної особи-резидента, що ліквідовується, визначений ліквідатором. До банку в цьому випадку подається копія рішення учасників або органу юридичної особи-резидента, уповноваженого на це установчими документами, а у випадках, передбачених законодавством України, - копія рішення суду, на підставі якого здійснюється ліквідація юридичної особи-резидента, засвідчена в установленому законодавством України порядку або уповноваженим працівником банку. Ліквідатор здійснює закриття інших рахунків, які не використовуються для проведення ліквідаційної процедури, на підставі заяви про закриття рахунку, підписаної особою, яка згідно з рішенням учасників юридичної особи-резидента, суду або органу, що прийняв рішення про ліквідацію юридичної особи-резидента, призначена ліквідатором (за умови проведення ідентифікації та верифікації відповідно до законодавства з питань фінансового моніторингу), та копії рішення учасників, суду або органу юридичної особи-резидента, уповноваженого на це установчими документами про ліквідацію юридичної особи-резидента, засвідченої в установленому законодавством України порядку або уповноваженим працівником банку. Поточний рахунок, який використовувався для проведення ліквідаційної процедури, закривається ліквідатором на підставі його заяви про закриття поточного рахунку.

Вимоги до переліку осіб, що мають право розпоряджатися рахунком

Клієнт (крім фізичної особи, фізичної особи-підприємця та фізичної особи, яка провадить незалежну професійну діяльність) подає/надсилає до банку під час відкриття поточного рахунку перелік осіб, які відповідно до законодавства України (установчих документів юридичних осіб-резидентів) мають право розпоряджатися рахунком і підписувати розрахункові документи /документи, що підтверджують їх повноваження, в паперовій/електронній формі (засобами інформаційних, телекомунікаційних, інформаційно-телекомунікаційних систем) у порядку, визначеному внутрішніми документами банку. Перелік подається/надсилається клієнтом до банку у довільній формі або у формі, визначеній банком у свої внутрішніх документах, та має містити такі обов’язкові реквізити: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) розпорядника(ів) рахунку та її(їх) власноручний(і) підпис(и). Власноручний(і) підпис(и) розпорядника(ів) рахунку клієнта може не зазначатися у переліку якщо розпорядження рахунком буде здійснюватися лише за допомогою систем дистанційного обслуговування. Перелік засвідчується підписом керівника (уповноваженої особи).

До банку подається/надсилається оновлений перелік розпорядників поточного рахунку та документи, що підтверджують їх повноваження, у разі зміни або доповнення осіб, які відповідно до законодавства України (установчих документів юридичних осіб-резидентів) мають право розпоряджатись рахунком клієнта та підписувати розрахункові документи.

Операції за рахунками фізичних осіб-підприємців та фізичних осіб, які провадять незалежну професійну діяльність здійснюються за розпорядженням власника або за його дорученням на підставі довіреності (копії довіреності), засвідченої нотаріально, а у випадках, визначених законодавством України, - іншими уповноваженими на це особами. Видаткові операції за рахунками фізичних осіб здійснюються за розпорядженням власника або за його дорученням на підставі довіреності (копії довіреності), засвідченої нотаріально, а у випадках, визначених законодавством України, - іншими уповноваженими на це особами. Довіреність може бути засвідчена уповноваженим працівником банку, якщо вона складається в банку (у присутності власника рахунку та довірених осіб). Така довіреність додаткового засвідчення не потребує.

Під час здійснення операцій за рахунками фізичних осіб, фізичних осіб-підприємців та фізичних осіб, яка провадять незалежну професійну діяльність використовується зразок підпису власника рахунку/довіреної особи, зазначений у договорі банківського рахунку/довіреності або в іншому документі, визначеному внутрішніми положеннями банку.

Заборона використовувати кошти фізичних осіб

В проекті міститься також норма, що забороняє використовувати поточні рахунки фізичних осіб-підприємців та фізичних осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, для здійснення операцій, пов’язаних із власними потребами.

Проте за поясненнями самого регулятора, Національний банк не планує вводити обмеження на використання коштів з банківських рахунків фізичними особами-підприємцями.

Діючі вимоги Інструкції про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків – резидентів і нерезидентів вже і так передбачають, що фізична особа, яка здійснює підприємницьку/незалежну професійну діяльність має відкрити у банку окремі рахунки – для здійснення підприємницької/незалежної професійної діяльності та для власних потреб. Відповідно, норма проєкту, як зазначили в НБУ, носить технічний уточнюючий характер і не містить змін по суті для фізосіб-підприємців.

Таке уточнення необхідне для чіткого розмежування коштів фізичних осіб для здійснення підприємницької діяльності та коштів фізичної особи для власних потреб, оскільки

Податковий кодекс України зобов'язує банки надсилати повідомлення про відкриття або закриття рахунка платника податків - фізичної особи-підприємця або особи, що здійснює незалежну професійну діяльність, до органу державної податкової служби, в якому обліковується платник податків.

Крім того, така  норма не забороняє фізичній особі-підприємцю після сплати всіх податків та зборів перерахувати кошти з поточного рахунку, відкритого для здійснення підприємницької/незалежної професійної діяльності, на поточний рахунок, відкритий цій особі для власних потреб.

Національний банк також наголошує, що будь яких обмежень щодо використання коштів за поточними рахунками в національній валюті фізичних осіб – резидентів, відкритих для власних потреб, не передбачається. Вони можуть здійснювати всі види розрахунково-касових операцій відповідно до умов договору та вимог законодавства України, але які не пов’язані із здійсненням підприємницької та незалежної професійної діяльності.

З повним текстом проєкту Постанови можна ознайомитись за посиланням: https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/proect_13082019.pdf?v=4

Зауваження та пропозиції до Проекту приймаються до 12 вересня 2019 року на поштову та електронну адресу Національного банку України.

Поштова адреса: 01601, м. Київ, вул. Інститутська, 9, Національний банк України, Департамент платіжних систем та інноваційного розвитку.

Електронна адреса: 22SPRA@U1H0; nbu@bank.gov.ua

Пошук юридичних послуг по ліквідації бізнесу
Послуга
Кількість пропозицій
Середня ціна, грн

28

кількість пропозицій

9 790,00

середня ціна, грн

9

кількість пропозицій

4 541,11

середня ціна, грн

6

кількість пропозицій

10 783,33

середня ціна, грн

5

кількість пропозицій

24 900,00

середня ціна, грн

4

кількість пропозицій

7 000,00

середня ціна, грн

Хотите получать уведомление на ваш email, когда мы опубликуем новые статьи?

также следить за обновлениями сайта можно в Facebook Instagram Twitter Viber Telegram

Горячие предложения

Bookeeper

295 грн. в месяц

Онлайн бухгалтерия

для ФОП и малого бизнеса

первые 30 дней бесплатно!Пошук юристів і держорганізацій по великих містах

© 2006–2020

ТОВ «Простобанк Консалтінг»

Код ЄДРПОУ: 35454764

Адреса та телефон «Простобанк Консалтінг»

Email: info@prostobank.com