Народні депутати пропонують оподатковувати ПДВ послуги від Youtube, Google, Facebook та інших компаній-нерезидентів 06.02.2020

Проєкт Закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування податком на додану вартість електронних послуг, що постачаються нерезидентами фізичним особам, місце постачання яких розташовано на митній території України» №2634 зареєстровано у Верховній Раді України. Законопроєктом запропоновано оподатковувати податком на додану вартість за ставкою 20% послуги з надання українцям електронних послуг іноземними компаніями. // 06.02.2020

Як зазначено у пояснювальній записці до законопроєкту, розвиток та поширення технологій і відповідно надання електронних послуг створило для компаній умови за яких масштабування власного продукту (послуги) реалізовується на всіх континентах у відносинах B2C та B2B не залежно від фізичної присутності компанії. Розуміння постійного представництва, як єдиного взаємозв’язку національної податкової системи та нерезидента не враховує специфіку компаній цифрової економіки, а відтак діяльність таких компаній на території України провадиться без належного оподаткування.

Відповідно до діючого національного законодавства частина електронних послуг, що надаються міжнародними корпораціями в мережі Інтернет оподатковується податком на додану вартість через механізм делегування обов’язку декларувати податкові зобов’язання їх покупцями у разі, якщо вони є платниками податку на додану вартість або є суб’єктами господарювання, навіть якщо вони не зареєстровані платниками податку на додану вартість. 

Надання компаніями нерезидентами електронних послуг для фізичних осіб, які не мають статусу суб’єкта господарювання, не дозволяє ефективно реалізувати правила оподаткування ПДВ. Це призводить до втрат державного бюджету та створює неконкурентне середовище для резидентів-платників. Тим самим, порушуються базові принципи рівності та нейтральності оподаткування платника податків.

Метою законопроєкту є збільшення доходів Державного бюджету від податку на додану вартість за рахунок залучення до оподаткування податком на додану вартість нерезидентів, що надають фізичним особам електронні  послуги, місце постачання яких розташоване на митній території України та створення сприятливих умов ефективного та не обтяжливого адміністрування для бізнесу й держави процедур, пов’язаних зі сплатою податку.

Проєкт закону містить визначення електронних  послуг – це послуги, які постачаються через всесвітню інформаційну систему загального доступу, яка логічно зв’язана глобальним адресним простором та базується на Інтернет-протоколі, визначеному міжнародними стандартами, автоматизовано, за допомогою інформаційних технологій та переважно без втручання людини. 

До таких послуг, зокрема, але не виключно, належать:

 • а) постачання зображень або текстів, в тому числі фотографій, електронних книжок та журналів тощо;
 • б) постачання аудіовізуальних творів, відео на замовлення, ігор, азартні ігри, включаючи постачання послуг з участі в таких іграх;
 • в) надання доступу до інформаційних, комерційних, освітніх та розважальних електронних ресурсів та інших подібних ресурсів;
 • г) надання у користування хмарних технологій для розміщення даних тощо;
 • ґ) постачання (передача прав на використання) програмного забезпечення та оновлень до нього, а також дистанційне обслуговування програмного забезпечення та електронного обладнання;
 • д) надання рекламних послуг в мережі «Інтернет», мобільних додатках та інших електронних ресурсах.

До електронних послуг не відносяться такі операції:

 • постачання послуг, якщо при замовленні через мережу "Інтернет" постачання послуг здійснюється без використання мережі "Інтернет";
 • постачання (передача прав на використання) програм для електронних обчислювальних машин (включаючи комп'ютерні ігри), баз даних на матеріальних носіях;
 • надання консультаційних послуг по електронній пошті;
 • надання послуг з надання доступу до мережі "Інтернет".

Місцем постачання електронних послуг вважається місцезнаходження отримувача послуг. Місцезнаходження  отримувача електронних послуг визначається:

 • для отримувача послуг, який зареєстрований як суб'єкт господарювання, - за  місцем реєстрації такого отримувача як суб'єкта господарювання;
 • для отримувача послуг, фізичної особи, - за допомогою відомостей про місцезнаходження отримувача послуг, отриманих платником податку в процесі надання послуг, зокрема:
  • а) кодом країни на SIM картці, використаній отримувачем електронної послуги;
  • б) місцезнаходження провайдера телекомунікацій, послугами якого користувався одержувач в процесі отримання електронної послуги;
  • в) місцезнаходженням пристрою, яке визначається за його IP-адресою, яке використовувалося отримувачем електронної послуги;
  • г) місцезнаходженням банку, у якому відкритий рахунок, через який здійснюється оплата електронної послуги.
  • д) відомостями про місце проживання, наданими отримувачем електронної послуги.

Реєстрація компанії-нерезидента платником ПДВ

Особа нерезидент зобов’язаний подати заяву про реєстрацію як платник податку на додану вартість, якщо за результатами попереднього календарного року загальна сума від здійснення ним операцій з постачання фізичним особам електронних послуг, місце постачання яких розташовано на митній території України, сукупно перевищує суму еквівалентну 1000000 гривень, яка обчислюється за офіційним курсом валюти України до іноземної валюти, встановленим Національним банком України, що діє на 0 годин 31 грудня відповідного року. Така заява подається до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, в електронній формі через електронний сервіс “ПДВ для осіб нерезидентів”, до 31 січня включно відповідного календарного року, наступного за роком у якому така особа нерезидент досягла передбаченого обсягу.

Особа нерезидент, який не досяг зазначеного обсягу операцій, але вважає за доцільне добровільно зареєструватися як платник податку, може подати заяву про реєстрацію як платник податку не пізніше ніж за 10 календарних днів до початку звітного (податкового) періоду, з якого такий нерезидент  вважатиметься платником податку.

Особа нерезидент вважається зареєстрованою як платник податку з першого січня року, наступного за роком у якому особою нерезидентом була подана заява про реєстрацію як платник податку.

Оподаткування електронних послуг нерезидента

Базовим звітним (податковим) періодом для такої особи нерезидента зареєстрованого як платник податку на додану вартість  є квартал.

Датою виникнення податкових зобов’язань по операціях з постачання особою нерезидентом електронних послуг, є останній день звітного (податкового) періоду у якому здійснено оплату електронних послуг.

База оподаткування операцій з постачання особою нерезидентом електронних послуг, визначається виходячи з договірної вартості таких послуг.

Податок становить 20 відсотків бази оподаткування та включається до ціни електронних послуг.

Особа нерезидент не складає податкові накладні на операції з постачання електронних послуг, місце постачання яких розташовано на митній території України. Проте особа нерезидент, зареєстрований як платник податку,  складає податкову декларацію у спрощеній формі і подає її в електронній формі в особистому кабінеті платника податку на електронному сервісі “ПДВ для осіб нерезидентів”, протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) періоду.

Сума податкового зобов’язання, зазначена особою нерезидентом, підлягає сплаті в іноземній валюті протягом 30 календарних днів, що настають за останнім днем граничного строку, передбаченого для подання спрощеної податкової декларації.

Направлення нерезиденту податкового повідомлення

У разі, якщо особа нерезидент, зареєстрований як платник податку, у встановлений термін не подає спрощену податкову декларацію або у встановлений термін не сплачує податок, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику протягом 30 календарних днів після спливу встановлених термінів, направляє такому нерезиденту повідомлення про необхідність подання спрощеної податкової декларації та/або сплати податку, а також про суму штрафних санкцій за такі порушення, в електронній формі засобами електронного зв’язку в електронному сервісі “ПДВ для нерезидентів” з одночасним повідомленням на електронну адресу особи нерезидента, вказану ним при реєстрації як платник податку на додану вартість.

Податкове повідомлення особі нерезиденту, зареєстрованому як платник податку на додану вартість, надсилається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, якщо така особа нерезидент:

 • не подає спрощену податкову декларацію у встановлений термін;
 • не сплачує угоджену суму грошових зобов’язань з податку на додану вартість у встановлений термін;
 • здійснює інше порушення вимог Податкового Кодексу, за яке передбачається відповідальність у вигляді штрафної (фінансової) санкції.

Сума грошового зобов’язання, зазначена у податковому повідомленні особі нерезиденту підлягає сплаті протягом  трьох місяців, що настають за днем отримання такого податкового повідомлення, або оскарженню

Оскарження нерезидентом суми податкового зобов’язання

Особа нерезидент може подати до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, скаргу протягом трьох місяців, що настають за днем отримання особою нерезидентом податкового повідомлення.

Скарга на податкове повідомлення особі нерезиденту, зареєстрованому як платник податку на додану вартість, подається в електронній формі в електронному сервісі “ПДВ для осіб нерезидентів”. Скарга на податкове повідомлення особі нерезиденту, не зареєстрованому як платник податку на додану вартість, подається в порядку, встановленому міжнародними договорами (конвенціями) України.

Скарга на податкове повідомлення особі нерезиденту розглядається протягом трьох місяців, що настають за днем отримання такої скарги центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику. Термін розгляду скарги не може бути продовженим. Якщо вмотивоване рішення за такою скаргою не надсилається особі нерезиденту на електронний сервіс “ПДВ для нерезидентів” протягом трьох місяців така скарга вважається повністю задоволеною на користь особи нерезидента з дня, наступного за останнім днем зазначеного строку.

Пошук юридичних послуг в сфері оподаткування бізнесу
Послуга
Кількість пропозицій
Середня ціна, грн

27

кількість пропозицій

637,04

середня ціна, грн

13

кількість пропозицій

2 257,69

середня ціна, грн

11

кількість пропозицій

795,45

середня ціна, грн

10

кількість пропозицій

2 560,00

середня ціна, грн

6

кількість пропозицій

5 850,00

середня ціна, грн

3

кількість пропозицій

3 666,67

середня ціна, грн

Хотите получать уведомление на ваш email, когда мы опубликуем новые статьи?

также следить за обновлениями сайта можно в Facebook Instagram Twitter Viber Telegram

Горячие предложения

Bookeeper

295 грн. в месяц

Онлайн бухгалтерия

для ФОП и малого бизнеса

первые 30 дней бесплатно!Пошук юристів і держорганізацій по великих містах

© 2006–2020

ООО «Простобанк Консалтинг»

Код ЄДРПОУ: 35454764

Адрес и телефон «Простобанк Консалтинг»

Email: info@prostobank.com