Порядок ведення Книг обліку доходів і витрат 24.06.2014

Податковий кодекс України передбачає кілька груп платників податків, які зобов'язані вести Книги обліку доходів і витрат, на двох з них: платниках єдиного податку та само зайнятих особах - prostopravo.com.ua зупиниться найбільш докладно. // 24.06.2014

Книга обліку для платників єдиного податку

В першу чергу - це платники єдиного податку першої і другої груп та платники єдиного податку третьої та п'ятої групи, які не є платниками податку на додану вартість.

Згідно п.296.1.1 Кодексу вони ведуть Книгу обліку доходів шляхом щоденного, за підсумками робочого дня, відображення отриманих доходів.

Форму Книги та порядок її ведення затвердило Міністерство фінансів України своїм наказом N 1637 від 15.12.2011, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2011 р. за N 1534/20272.

Згідно цього наказу, прошнурована та пронумерована Книга безоплатно реєструється в органі державної податкової служби за основним місцем обліку платника податків.

Записи у Книзі виконуються розбірливо чорнилом темного кольору або пастою кулькових ручок. У разі внесення виправлень новий запис засвідчується підписом платника податку.

У Книзі відображається фактично отримана сума доходу від здійснення діяльності із сумарним підсумком за місяць, квартал, рік.  У разі необхідності реєстрації нової Книги протягом податкового (звітного) періоду записи в новій Книзі продовжуються наростаючим підсумком, а попередня Книга залишається у платника податку.

Записи у Книзі виконуються за підсумками робочого дня, протягом якого отримано дохід, зокрема повинні фіксуватися як кошти, що надійшли на поточний рахунок платника податку , так і отримані готівкою. Крім того, у Книзі відображається сума заборгованості, за якою минув строк позовної давності, а також фактично безоплатно отримані товари (роботи, послуги).

Порядок заповнення граф Книги наступний:

У графі 1 зазначається дата запису.

У графах 2-7 відображається дохід від провадження господарської діяльності, який оподатковується за ставками, встановленими відповідно до пункту 293.2 та підпункту 2 пункту 293.3 статті 293 глави 1 розділу ХІV Кодексу (для першої групи платників єдиного податку у межах від 1 до 10 відсотків розміру мінімальної заробітної плати; для другої групи платників єдиного податку - у межах від 2 до 20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати; для третьої групи платників єдиного податку, не є платниками ПДВ - 5% доходу, для п'ятої групи платників єдиного податку, не є платниками ПДВ - 7% доходу).

Зупинимося більш детально на цих графах. Отже, у графі 2 зазначається отримана сума коштів за продані товари, виконані роботи, надані послуги. У графі 3 вказується сума повернутих коштів за продані товари, виконані роботи, надані послуги та/або передплати. У графі 4 зазначається скоригована сума доходу за продані товари, виконані роботи, надані послуги на суму повернутих коштів за продані товари, виконані роботи, надані послуги та/або передплати, тобто різниця сум, зазначених у графах 2 і 3. У графі 5 вказується вартість безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг). У графі 6 потрібно вказувати суму заборгованості, за якою минув строк позовної давності, тобто заборгованість, яку суб'єкта підприємництва вже неможливо стягнути у судовому порядку, оскільки пройшло 3 роки з дня її виникнення.

Загальна сума доходів, тобто сума даних граф 4, 5 та 6 відображається в графі 7.

Тепер перейдемо до граф 8 і 9. Їх заповнюють платники єдиного податку першої - третьої і п'ятої груп, якщо такий дохід одержано в результаті здійснення діяльності, не зазначеної у реєстрі платників єдиного податку, віднесеного до першої або другої груп, якщо дохід отриманий з використанням іншого способу розрахунків, ніж дозволені Кодексом платникам єдиного податку, а також якщо дохід отримано в результаті здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування. Такі доходи оподатковуються єдиним податком за ставкою 15%.

До заповнення Книги рекомендуємо ставитися уважно, оскільки її дані використовуються платником податку для заповнення податкової декларації платника єдиного податку.

Книгу, яка закінчилася, не поспішайте викидати, вона повинна зберігатися у Вас протягом 3 років після останнього запису.

Книга обліку для самозайнятих осіб

Наступною групою платників податків, які зобов'язані вести Книгу обліку доходів і витрат, є фізичні особи - підприємці, які обрали загальну систему оподаткування, а також фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність (нотаріуси, адвокати, арбітражні керуючі тощо). Надалі вони об'єднані терміном «самозайняті особи».

Наказом Міністерства доходів і зборів України від 16.09.2013 № 481, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 1 жовтня 2013 р. за № 1686/24218, затверджено Порядок ведення Книги обліку доходів і витрат, яку ведуть фізичні особи - підприємці, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування, і фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність.

Вести Книгу на вибір платника податків як в паперовому так і в електронному вигляді.

Якщо платник податку обрав для себе паперову форму ведення Книги, він зобов'язаний подати до контролюючого органу за основним місцем обліку примірник Книги, на титульній сторінці якої зазначаються: прізвище, ім'я та по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для осіб, які з релігійних переконань відмовилися від прийняття ідентифікаційного номера облікової картки платника податків і мають відповідну відмітку в паспорті), податкова адреса, номер та дату свідоцтва про право на здійснення незалежної професійної діяльності (за наявності). Книга повинна бути прошита й пронумерована. Реєстрація Книги здійснюється безкоштовно, а також засвідчується підписом керівника або заступника керівника контролюючого органу, яка скріплюється печаткою.

Записи у Книзі виконуються розбірливо чорнилом темного кольору або кульковою ручкою. Внесення поправок здійснюється шляхом нового запису, який засвідчується підписом самозайнятої особи. Якщо виникає необхідність реєстрації нової Книги протягом податкового (звітного) періоду записи тривають в новій Книзі наростаючим підсумком, а попередня Книга залишається у самозайнятої особи.

Якщо ж Книга ведеться в електронній формі, самозайнята особа зобов'язана: отримати посилені сертифікати відкритих ключів, сформованих акредитованим центром сертифікації ключів, які включені до системи подання податкових документів в електронному вигляді, укласти договір про визнання електронних документів з контролюючим органом і сформувати заяву на отримання Книги, відправивши його до контролюючого органу за місцем податкового обліку засобами електронного зв'язку з дотриманням умов щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством.

Контролюючий орган реєструє заяву самозайнятої особи на отримання Книги в реєстрі поданих заяв та протягом 3 робочих днів формує та направляє самозайнятій особі повідомлення про реєстрацію Книги із зазначенням реєстраційного номера Книги та дати її реєстрації. Отримавши повідомлення про реєстрацію Книги, самозайнята особа здійснює операції з її ведення.

Записи у Книзі виконуються за підсумками робочого дня, протягом якого отримано дохід.

Самозайняті особи заносять у Книгу, незалежно від того, в якій формі її ведуть, відомості в такому порядку:

У графі 1 зазначається дата запису. У графі 2 відображається сума доходу, отриманого від провадження господарської або незалежної професійної діяльності із сумарним підсумком за місяць, квартал, рік, зокрема, кошти, що надійшли на поточний рахунок в касу платника податку та/або отримані готівкою, а також суми заборгованості, щодо яких минув строк позовної давності, вартість безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг).

У графі 3 вказується сума повернутих самозайнятою особою коштів за товари (роботи і послуги). Графа 4 розраховується як різниця між отриманим доходом від провадження господарської або незалежної професійної діяльності (графа 2) та сумою повернутих самозайнятою особою коштів за товари (роботи і послуги) (графа 3).

У графі 5 необхідно вказувати реквізити документа, що підтверджує понесені витрати, безпосередньо пов'язані з отриманим доходом. Документами, які підтверджують витрати, можуть бути, зокрема, платіжне доручення, прибутковий касовий ордер, квитанція, фіскальний чек, акт закупки товарів (виконаних робіт, наданих послуг) та інші первинні документи, що підтверджують факт оплати товарів, робіт, послуг. А сума документально підтверджених витрат (за підсумками дня) вказується вже в графі 6. Ще одна стаття витрат - заробітна плата та нарахування на фонд оплати праці відображаються у графі 7. Графа 7 заповнюється за підсумками місяця. У графі 8 відображається сума фактично понесених інших витрат, безпосередньо пов'язаних з одержанням доходу, які не зазначені у графах 6 та 7, зокрема, витрати на оплату послуг зв'язку, орендних та комунальних платежів тощо.

Сума чистого доходу, який підлягає оподаткуванню, відображається в графі 9. Ця сума розраховується як різниця між сумою доходу за звітний період (графа 4), та сумою понесених витрат від провадження господарської або незалежної професійної діяльності (графи 6, 7, 8).

Фізичні особи - підприємці, зареєстровані як платники податку на додану вартість, не включають до витрат і доходів суми податку на додану вартість, що входять до ціни придбаних або проданих товарів (робіт і послуг).

Книга повинна зберігатися у самозайнятої особи протягом 3 років після закінчення звітного періоду, в якому здійснена остання запис.

Дані Книги заповнюються в гривнях з копійками та використовуються самозайнятою особою для заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи.


Пошук юридичних послуг в сфері оподаткування бізнесу
Послуга
Кількість пропозицій
Середня ціна, грн

12

кількість пропозицій

991,67

середня ціна, грн

7

кількість пропозицій

1 871,43

середня ціна, грн

7

кількість пропозицій

2 871,43

середня ціна, грн

7

кількість пропозицій

735,71

середня ціна, грн

5

кількість пропозицій

6 940,00

середня ціна, грн

1

кількість пропозицій

8 000,00

середня ціна, грн

Горячие предложения

Кредиты на карту

более 30 онлайн-сервисов!

Ставка - от 0.01%

Срок - до 180 дней

Сумма - до 20 000 грн.

Документы - паспорт и код

Хочете отримувати повідомлення на ваш email, коли ми опублікуємо нові статті?

також стежити за оновленнями сайту можна в Facebook Instagram Twitter Viber Telegram

Пошук юристів і держорганізацій по великих містах