про твої права

Порядок створення громадських організацій та спілок згідно з ЗУ "Про громадські об'єднання"

1 січня 2013 року набрав чинності Закон України Про громадські об'єднання, який встановлює порядок створення, реєстрації та припинення діяльності громадських організацій та спілок, відмінний від того, який був передбачений таким, що втратив силу ЗУ Про об'єднання громадян. Що таке, громадські організації, як і в якій формі тепер можна створити і зареєструвати громадські об'єднання, дізнавався prostopravo.com.ua


Короткий зміст і посилання по темі

 1. Засновники та учасники
 2. Найменування
 3. Установчі документи
 4. Порядок реєстрації громадських об'єднань зі статусом юридичної особи
 5. Порядок створення громадських об'єднань без статусу юридичної особи

Перш за все, потрібно сказати, що громадські організації , їх спілки (асоціації, інші об'єднання громадських організацій), легалізовані на день введення Закону України «Про громадські об'єднання» (далі - Закон) в дію шляхом реєстрації або повідомлення про заснування, не вимагають відповідно перереєстрації або повторної подачі документів для повідомлення.Статути (положення) організацій, спілок громадських організацій мають бути приведені у відповідність з новим Законом протягом п'яти років.Реєстрація змін до статуту (положення), пов'язаних з введенням цього Закону в дію, здійснюється без справляння плати за реєстраційні дії протягом п'яти років.

Законом же передбачено створення громадських об'єднань в двох організаційно-правових формах : громадської організації і громадського союзу.

Громадська організація є громадським об'єднанням, засновниками та членами (учасниками) якого є фізичні особи.

Громадський союз - це громадське об'єднання, засновниками якого є юридичні особи приватного права, а членами (учасниками) можуть бути юридичні особи приватного права та фізичні особи.

Громадське об'єднання може здійснювати діяльність зі статусом юридичної особи або без такого статусу.Громадське об'єднання зі статусом юридичної особи відноситься до непідприємницьких товариств, основною метою яких не є отримання прибутку.

Засновники та учасники

Засновниками громадської організації можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, які досягли 18 років, а молодіжної та дитячої громадської організації - 14 років.

Засновниками громадської спілки можуть бути юридичні особи приватного права, в тому числі громадські об'єднання зі статусом юридичної особи.Засновниками громадської спілки не можуть бути політичні партії, а також юридичні особи, щодо яких прийнято рішення про їх припинення або які перебувають у процесі припинення.

Кількість засновників громадського об'єднання не може бути менше двох.

Засновниками громадської спілки не можуть бути юридичні особи приватного права, єдиним засновником яких є одна і та ж особа.

Повноваження засновника громадського об'єднання закінчуються після прийняття рішення про створення громадського об'єднання в установленому Законом порядку.

До членів (учасників) громадських організацій і спілок, крім молодіжних та дитячих громадських організацій, висуваються такі ж вимоги, що і до їх засновників.Вік членів молодіжної, дитячої організації визначається її статутом у межах, встановлених законом.

Найменування

Найменування громадського об'єднання складається з двох частин - загальної та власної назви.Загалом в найменуванні зазначається організаційно-правова форма громадського об'єднання ( "громадська організація", "громадська спілка").

Найменування громадського об'єднання викладається державною мовою.Громадське об'єднання може також викласти свою власну назву, поряд з державною мовою, іноземною мовою або мовою меншини.

Власне найменування громадського об'єднання не повинно бути тотожним власним найменуванням інших громадських об'єднань і не може містити:

 1. найменування органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим, органу місцевого самоврядування, складових найменувань цих органів (міністерство, агентство, служба, інспекція, комітет, адміністрація, прокуратура, суд);
 2. власну назву громадського об'єднання, діяльність якого заборонена в судовому порядку (протягом трьох років після набрання відповідним рішенням суду законної сили);
 3. інші позначення, використання яких обмежено законом.

Власне найменування громадського об'єднання не може містити слова "державний", "комунальний" та похідні від них.Власне найменування навчального закладу, установи чи організації у власній назві громадського об'єднання може використовуватися тільки за згодою відповідного навчального закладу, установи чи організації.Забороняється також використання у власній назві громадського об'єднання історичних державних найменувань, перелік яких встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Власне найменування громадського об'єднання має містити інформацію про статус громадського об'єднання ( "дитяче", "молодіжне", "всеукраїнське") та може містити інформацію про його вид ( "екологічне", "правозахисне" і т.д.).

Власне найменування громадського об'єднання може містити ім'я (псевдонім) фізичної особи за умови попередньої письмової згоди цієї особи або її спадкоємців, посвідченої в установленому законом порядку, якщо інше не передбачено законом.

Установчі документи

Утворення громадського об'єднання здійснюється на установчих зборах його засновників та оформлюється протоколом.

Протокол установчих зборів громадського об'єднання повинен містити відомості про:

 1. дату і місце проведення установчих зборів;
 2. осіб, які брали участь в установчих зборах;
 3. рішення про створення громадського об'єднання із зазначенням мети його діяльності;
 4. рішення про визначення найменування та за наявності - скороченого найменування громадського об'єднання;
 5. рішення про затвердження статуту громадського об'єднання (при наявності);
 6. рішення про обрання керівника, органів управління громадського об'єднання відповідно до затвердженого статуту;
 7. рішення про визначення особи (осіб), які мають право представляти громадське об'єднання у правовідносинах з державою та іншими особами і вчиняти дії від імені громадського об'єднання без додаткового уповноваження - для громадського об'єднання, яке має намір здійснювати діяльність без статусу юридичної особи, якщо утворення (обрання) органів управління не передбачено рішенням про створення такого об'єднання;
 8. рішення про визначення особи (осіб), яка має право представляти громадське об'єднання для здійснення реєстраційних дій, - для громадського об'єднання, яке має намір здійснювати діяльність зі статусом юридичної особи.

У протоколі установчих зборів можуть зазначатися відомості і про інші прийняті на цих зборах рішення щодо утворення та / або діяльності громадського об'єднання.

Протокол установчих зборів підписується головою і секретарем зборів.

Статут обов'язковий для громадських об'єднань зі статусом юридичної особи і повинен містити відомості про:

 1. найменування громадського об'єднання і за наявності - скорочене найменування;
 2. мету (цілі) і напрямки його діяльності;
 3. порядок набуття та припинення членства (участі) в громадському об'єднанні, права та обов'язки його членів (учасників);
 4. повноваження керівника, вищого органу управління, інших органів управління громадського об'єднання, порядок їх формування та зміни складу, термін повноважень, а також порядок визначення особи, уповноваженої представляти громадське об'єднання, і його заміни (для громадських об'єднань, що не мають статусу юридичної особи);
 5. періодичність засідань і процедуру прийняття рішень керівними органами громадського об'єднання, в тому числі шляхом використання засобів зв'язку;
 6. порядок звітності керівних органів громадського об'єднання перед його членами (учасниками);
 7. порядок оскарження рішень, дій, бездіяльності керівних органів громадського об'єднання та розгляду скарг;
 8. джерела надходження і порядок використання коштів та іншого майна громадського об'єднання;
 9. порядок створення, діяльності та припинення діяльності відокремлених підрозділів громадського об'єднання (у разі їх створення громадським об'єднанням, яке має намір здійснювати діяльність зі статусом юридичної особи);
 10. порядок внесення змін до статуту;
 11. порядок прийняття рішення про саморозпуск або реорганізацію громадського об'єднання, а також по використанню його коштів та іншого майна, що залишилося після саморозпуску, - для громадського об'єднання, яке має намір здійснювати діяльність зі статусом юридичної особи.

У статуті громадського об'єднання можуть бути передбачені додаткові положення про створення, діяльність та розпуск або реорганізацію громадського об'єднання, що не суперечать закону.

Порядок реєстрації громадських об'єднань зі статусом юридичної особи

Суб'єктом державної реєстрації громадського об'єднання є:

Міністерство юстиції України - в разі державної реєстрації політичних партій, всеукраїнських професійних спілок, їх об'єднань, всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців;відокремлених підрозділів іноземних неурядових організацій, представництв, філій іноземних благодійних організацій, постійно діючих третейських судів, засновниками яких є всеукраїнські громадські організації, всеукраїнських творчих спілок, символіки громадських формувань;

центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну політику в сфері релігії, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації - у разі державної реєстрації юридичних осіб - релігійних організацій;

територіальні органи Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі - в разі державної реєстрації первинних, місцевих, обласних, регіональних і республіканських професійних спілок, їх організацій та об'єднань, структурних утворень політичних партій, регіональних (місцевих) творчих спілок, територіальних осередків всеукраїнських творчих спілок, місцевих, обласних, республіканських Автономної Республіки Крим, Київської та Севастопольської міських організацій работодавців і їх об'єднань, постійно діючих третейських судів, громадських об'єднань, їх відокремлених підрозділів, громадських об'єднань, що не мають статусу юридичної особи, підтвердження всеукраїнського статусу громадського об'єднання.

Громадське об'єднання, яке має намір здійснювати діяльність зі статусом юридичної особи, підлягає реєстрації в порядку, визначеному Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" .

Реєстрація громадського об'єднання здійснюється безкоштовно органами виконавчої влади, на які відповідно до законодавства покладені повноваження по реєстрації громадських об'єднань (далі - уповноважений орган з питань реєстрації), за місцезнаходженням громадського об'єднання.

Для реєстрації громадського об'єднання керівник або особа (особи), яка має право представляти громадське об'єднання для здійснення реєстраційних дій, протягом 60 днів з дня утворення громадського об'єднання подають (надсилають поштовим відправленням) до уповноваженого органу з питань реєстрації за місцезнаходженням громадського об'єднання заяву за формою , затвердженою Міністерством юстиції України, до якої додаються:

 1. примірник протоколу установчих зборів;
 2. статут (у двох примірниках);
 3. відомості про органи громадського об'єднання із зазначенням прізвища, імені, по батькові (за наявності), дати народження керівника, членів інших керівних органів, посади в керівних органах, контактного номера телефону та інших засобів зв'язку, а також відомості про особу (осіб), яка має право представляти громадське об'єднання для здійснення реєстраційних дій;
 4. заповнена реєстраційна картка на проведення державної реєстрації юридичної особи.

Для реєстрації громадської спілки також подаються документи, що містять відомості щодо структури власності засновників - юридичних осіб та фізичних осіб - власників істотної участі цих юридичних осіб.

У разі якщо засновником громадської спілки є іноземна юридична особа, додатково подається легалізований в установленому порядку документ про підтвердження реєстрації іноземної юридичної особи в країні її місцезнаходження - виписка з торгового, банківського або судового реєстру.

У разі неподання документів для реєстрації громадського об'єднання протягом 60 днів з дня утворення таке громадське об'єднання не вважається утвореним.

На підставі поданих документів уповноважений орган з питань реєстрації протягом семи робочих днів з дня їх отримання приймає рішення про реєстрацію або про відмову в реєстрації громадського об'єднання, про направлення документів на доопрацювання або про залишення документів без розгляду по суті.

Порядок створення громадських об'єднань без статусу юридичної особи

Громадське об'єднання, яке має намір здійснювати діяльність без статусу юридичної особи, повідомляє про своє утворення уповноважений орган з питань реєстрації протягом 60 днів з дня його утворення.

Для повідомлення про створення громадського об'єднання його засновники або особа (особи), уповноважена представляти громадське об'єднання, подають (надсилають поштовим відправленням) до уповноваженого органу з питань реєстрації за місцезнаходженням громадського об'єднання заяву за формою, затвердженою Міністерством юстиції України, до якої додаються:

 1. примірник оригіналу або нотаріально завірена копія протоколу установчих зборів;
 2. відомості про засновників громадського об'єднання із зазначенням прізвища, імені, по батькові (за наявності), дати народження, адреси місця проживання, а в разі якщо засновником є ​​юридична особа приватного права, - її найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код;
 3. відомості про особу (осіб), уповноважених представляти громадське об'єднання, із зазначенням прізвища, імені, по батькові (за наявності), дати народження, контактного номера телефону та інших засобів зв'язку.

Заява підписується засновниками громадського об'єднання або особою, уповноваженою представляти громадське об'єднання, а справжність їх підписів засвідчується нотаріально.

Якщо всі подані документи відповідають вимогам Закону, уповноважений орган з питань реєстрації протягом п'яти робочих днів з дня отримання документів, приймає рішення про прийняття повідомлення і вносить відомості про громадське об'єднання до Реєстру громадських об'єднань.Копія рішення про прийняття повідомлення надається (надсилається рекомендованим листом з повідомленням про вручення) засновникам громадського об'єднання або особі (особам), уповноваженій представляти громадське об'єднання, не пізніше наступного дня після його прийняття.

 

Пошук юридичних послуг в сфері захисту інтелектуальної власності

Послуга

Кількість пропозицій

Середня ціна, грн

Хочете отримувати повідомлення на ваш email, коли ми опублікуємо нові статті?

також стежити за оновленнями сайту можна в Facebook Instagram Twitter Viber Telegram

Горячие предложения

Кредиты на карту

более 30 онлайн-сервисов!

Ставка - от 0.01%

Срок - до 180 дней

Сумма - до 20 000 грн.

Документы - паспорт и код

Корисні статті з даної тематики