Договір підряду: ціна, терміни, права та обов'язки сторін 02.07.2012

Часто у повсякденному житті нам необхідно щось полагодити, реконструювати, відремонтувати. Причому йдеться про різне майно — від праски до квартири. У такому разі правовідносини між замовником і виконавцем регулюватимуться договором будівельного підряду. Про те, що передбачає цей вид договорів і на які умови споживачу слід звернути увагу, дізнавався Prostopravo.com.ua // 02.07.2012

Поняття і сторони

За договором підряду, одна сторона зобов'язується на свій ризик виконати певну роботу за завданням іншої сторони, а замовник зобов'язується прийняти та оплатити виконану роботу. Сторони в договорі підряду іменуються Підрядник і Замовник.

Договір підряду може укладатися на виготовлення, обробку, переробку, ремонт речі або на виконання іншої роботи з переданням її результату замовнику.

Слід звернути увагу на те, що для виконання окремих видів робіт (наприклад, будівельних), встановлених законом, підрядник зобов'язаний отримати спеціальний дозвіл. Тому рекомендуємо перевірити наявність у нього дійсної ліцензії.

Звертаємо вашу увагу на те, що, якщо інше не встановлено договором, підрядник має право доручити виконання робіт іншим особам (субпідрядникам). Але залишається при цьому відповідальним перед замовником за результат їхньої роботи.

Використання матеріалів

Можливі два варіанти:

 • виконання підрядником роботи з використанням власних матеріалів, засобів і устаткування;
 • виконання підрядником роботи з матеріалу замовника.

У першому випадку підрядник відповідає за неналежну якість матеріалу та обладнання, в другому випадку — за неправильне його використання.

Якщо робота виконується частково або в повному обсязі з матеріалу замовника, підрядник зобов'язаний надати замовнику звіт про використання матеріалу і повернути його залишок.

Якщо робота виконується з матеріалу замовника, у договорі підряду слід встановити норми витрати матеріалу, терміни повернення його залишку та основних відходів, а також відповідальність підрядника за невиконання або неналежне виконання своїх обов'язків.

Підрядник відповідає за невиконання або неналежне виконання роботи, викликане недоліками матеріалу, наданого замовником, якщо не доведе, що ці недоліки не могли бути виявлені за належного прийманні матеріалу.

Відповідальність за збереження майна та матеріалів

Після закінчення терміну, відведеного на виконання робіт, замовник сподівається побачити своє майно оновленим і відремонтованим. Однак трапляються екстрені випадки, пов'язані з втратою або пошкодженням майна й матеріалів, що перебувають у підрядника.

Тому важливо знати, що підрядник зобов'язаний вжити всіх заходів для збереження майна, переданого йому замовником, і відповідає за втрату або пошкодження майна.

Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження матеріалу до настання терміну здачі підрядником визначеної договором підряду роботи несе сторона, яка надала матеріал, а після настання цього терміну — сторона, яка пропустила строк, якщо інше не встановлено договором або законом.

Ціна договору

Однією з найважливіших умов договору підряду є ціна. Вартість робіт і спосіб її формування визначаються договором. При цьому ціна роботи в договорі включає як відшкодування витрат підрядника, так і плату за виконану роботу.

Важливо знати, що якщо в договорі підряду не встановлена ціна роботи або способи її визначення, її встановлюють за рішенням суду на підставі цін, які зазвичай застосовують за аналогічні роботи з урахуванням необхідних витрат, визначених сторонами.

Дуже часто ціна робіт у договорі підряду визначається в кошторисі, яка є невід'ємною частиною угоди. Якщо робота виконується відповідно до кошторису, складеного підрядником, кошторис набуває чинності і стає частиною договору підряду з моменту підтвердження його замовником. Кошторис на виконання робіт може бути приблизним або твердим. Кошторис є твердим, якщо інше не встановлено договором. Зміни у твердий кошторис можна внести лише за погодженням сторін. У разі перевищення твердого кошторису всі пов'язані з цим витрати несе підрядник, якщо інше не встановлено законом. Підрядник не має права вимагати збільшення твердого кошторису, а замовник — його зменшення, якщо на момент укладення договору підряду не можна було передбачити повний обсяг роботи або необхідні для цього витрати.

Якщо виникла необхідність проведення додаткових робіт, а відтак істотного перевищення приблизного кошторису, підрядник зобов'язаний вчасно попередити про це замовника. Замовник, який не погодився на перевищення кошторису, має право відмовитися від договору підряду. У цьому випадку підрядник може вимагати від замовника оплати виконаної частини роботи. Підрядник, який вчасно не попередив замовника про перевищення приблизного кошторису, зобов'язаний виконати договір підряду за ціною, встановленою у договорі.

У разі істотного зростання після укладення договору вартості матеріалу, обладнання, які повинні бути надані підрядником, а також вартості послуг, які надаються йому іншими особами, підрядник має право вимагати збільшення кошторису. У разі відмови замовника від збільшення кошторису підрядник має право вимагати розірвання договору.

Нерідко підрядник вдається до економії, використовуючи дешевші матеріали, послуги або обладнання, що зазвичай викликає обурення замовника. За законом, підрядник має право на економне ведення робіт за умови забезпечення належної якості. І якщо фактичні витрати підрядника виявилися меншими за ті, які передбачалися за визначенні ціни (кошторису), підрядник має право на оплату роботи за ціною, встановленою за договором підряду, якщо замовник не доведе, що отримане підрядником заощадження зумовило погіршення якості роботи.

Терміни виконання робіт

Радимо чітко обумовити терміни виконання роботи загалом, а також окремих її етапів.

Якщо в договорі підряду не встановлені терміни виконання роботи, підрядник зобов'язаний виконати роботу, а замовник має право вимагати її виконання у розумні строки, відповідно до суті зобов'язання, характеру та обсягу роботи і звичаїв ділового обороту.

Права та обов'язки сторін

Особливу увагу потрібно звернути на розділ «Права та обов'язки» в договорі підряду. Замовник має право:

 • у будь-який час перевірити перебіг і якість роботи без втручання у діяльність підрядника;
 • якщо підрядник вчасно не почав роботу або виконує її настільки повільно, що закінчити її вчасно неможливо, замовник має право відмовитися від договору підряду і вимагати відшкодування збитків;
 • якщо під час виконання роботи стане очевидним, що вона не буде виконана належним чином, замовник має право призначити підряднику термін для усунення недоліків, а в разі невиконання підрядником цієї вимоги відмовитися від договору підряду і вимагати відшкодування збитків або доручити виправлення роботи іншій особі за рахунок підрядника;
 • в будь-який час до закінчення роботи відмовитися від договору підряду, сплативши підряднику за виконану частину роботи і відшкодувавши йому збитки, завдані розірванням договору;
 • якщо підрядник порушив умови договору підряду, що погіршило роботу, або допустив інші недоліки в роботі, замовник має право за своїм вибором вимагати безоплатного усунення цих недоліків у розумний строк або виправити їх за свій рахунок з правом на відшкодування своїх витрат на виправлення недоліків або відповідного зменшення плати за роботу;
 • за наявності в роботі істотних порушень умов договору підряду або інших істотних недоліків замовник має право вимагати розірвання договору та відшкодування збитків.

Замовник зобов'язаний:

 • сприяти підряднику у виконанні роботи у випадках, обсязі та порядку, встановлених договором підряду (наприклад, надати матеріали, обладнання, саму річ, що підлягає переробці, ремонту тощо);
 • оплатити роботу в порядку і терміни, передбачені договором;
 • прийняти роботу, виконану підрядником за договором підряду, оглянути її і в разі виявлення порушень умов договору або інших недоліків негайно заявити про них підряднику. Якщо замовник не зробить такої заяви, він втрачає право посилатися на ці порушення умов договору або недоліки у виконаній роботі. Замовник, який прийняв роботу без перевірки, також позбавляється права посилатися на недоліки роботи, які могли бути встановлені за звичайного способу її прийняття (явні недоліки);
 • якщо після прийняття роботи замовник виявив порушення умов договору підряду або інші недоліки, які не могли бути встановлені за звичайного способу її приймання (приховані недоліки), зокрема такі, які були навмисно приховані підрядником, він зобов'язаний негайно повідомити про це підряднику.

Підрядник має право:

 • вимагати відшкодування завданих збитків, разом із додатковими витратами, спричиненими простоєм, перенесенням термінів виконання роботи через провину замовника, або підвищення ціни роботи;
 • якщо виконання роботи за договором підряду стало неможливим внаслідок дій або недбальства замовника, підрядник має право на сплату йому встановленої ціни з урахуванням плати за виконану частину роботи, за вирахуванням сум, які підрядник отримав чи міг отримати у зв'язку з невиконанням замовником договору;
 • підрядник має право не починати роботу, а розпочату роботу зупинити, якщо замовник не надав матеріалу, обладнання або річ, що підлягає переробці, і цим створив неможливість виконання договору підрядником;
 • якщо замовник протягом одного місяця ухиляється від прийняття виконаної роботи, підрядник має право після дворазового попередження продати результат роботи, а суму виручки з вирахуванням всіх належних підряднику платежів внести на депозит нотаріуса, нотаріальної контори на ім'я замовника;
 • на оплату робіт у порядку та строки, передбачені договором;
 • якщо замовник не сплатив встановленої ціни роботи або іншої суми, належної підряднику у зв'язку з виконанням договору підряду, підрядник має право притримати результат роботи, а також обладнання, залишок невикористаного матеріалу та інше майно замовника у себе.

Підрядник зобов'язаний:

 • виконати роботу в строк і на умовах, передбачених договором;
 • у разі неналежної якості виконаної роботи безкоштовно усунути недоліки або пропорційно зменшити ціну роботи, або відшкодувати замовникові витрати на усунення недоліків, або ж виконати роботу заново;
 • якщо згідно з умовами договору підрядник гарантує якість роботи, він повинен передати замовникові результат роботи, який відповідає гарантіям якості протягом усього гарантійного строку, встановленого договором;
 • підрядник зобов'язаний передати замовникові разом з результатом роботи інформацію щодо експлуатації або іншого використання предмета договору підряду, якщо це передбачено договором або якщо без такої інформації використання результату роботи для цілей, визначених договором, є неможливим.

Важливо знати: до вимог щодо неналежної якості роботи, виконаної за договором підряду, застосовується позовна давність в один рік, а щодо будівель і споруд — три роки від дня прийняття роботи замовником.

Якщо договором підряду або законом встановлено гарантійний термін і заяву з приводу недоліків роботи подано в межах гарантійного строку, перебіг позовної давності починається від дня заяви про недоліки. Якщо згідно з договором підряду робота була прийнята замовником частинами, перебіг позовної давності починається від дня прийняття роботи загалом.


Пошук юридичних послуг із захисту прав споживачів
Послуга
Кількість пропозицій
Середня ціна, грн

7

кількість пропозицій

385,71

середня ціна, грн

4

кількість пропозицій

2 925,00

середня ціна, грн

4

кількість пропозицій

1 050,00

середня ціна, грн

3

кількість пропозицій

916,67

середня ціна, грн

3

кількість пропозицій

4 666,67

середня ціна, грн

2

кількість пропозицій

900,00

середня ціна, грн

2

кількість пропозицій

900,00

середня ціна, грн

Горячие предложения

Bookeeper

295 грн. у місяць

Онлайн бухгалтерія

для ФОП і малого бізнесу

перші 30 днів безкоштовно!

Кредиты на карту

более 30 онлайн-сервисов!

Ставка - от 0.01%

Срок - до 180 дней

Сумма - до 20 000 грн.

Документы - паспорт и код

Хочете отримувати повідомлення на ваш email, коли ми опублікуємо нові статті?

також стежити за оновленнями сайту можна в Facebook Instagram Twitter Viber Telegram

Путівники

Права споживачів в Україні від А до Я

Юридичні послуги із захисту прав споживачів при обміні і поверненні товарів, поради юристів, корисні статті про гарантійний термін товару, гарантійні зобов'язання продавця. Тут ви знайдете список товарів, які не підлягають обміну та поверненню.

Пошук юристів і держорганізацій по великих містах