Мобілізація учасників освітнього процесу: студентська та учнівська молодь 23.06.2022

Як би не хотілося всім українцям якнайшвидшої перемоги, війна, на превеликий жаль, триває. Тому в Україні продовжено дію воєнного стану в з 05 години 30 хвилин 25 травня 2022 р. строком на 90 діб, тобто до 23 серпня 2022 р. Відтак, не втрачають своєї актуальності юридичні аспекти проведення мобілізації в Україні. // 23.06.2022

Наші освітяни демонструють свій патріотизм на арені проведення військових дій. Можна навіть стверджувати, що як студенти, так і викладачі шкіл, університетів формують так званий «освітній фронт», чи «наукову сотню», демонструючи громадянську позицію в умовах війни. Відомі чисельні випадки, коли студенти поєднують навчання он-лайн зі службою у Збройний Силах України, а професори, викладачі організовують в перерві між боями лекції, чи іспити. Ми пишаємось нашим освітнім фронтом, адже, не дивлячись на певні особливості свого статусу, освітяни активно проявляють свою любов до Вітчизни.

То ж чи наділені освітяни певними особливостями під час мобілізації?

Спершу розглянемо найбільш чисельну групу – освітянська молодь.

Згідно з частиною третьою статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період не підлягають:

 • закладів професійної (професійно-технічної) освіти;
 • здобувачі фахової передвищої освіти;
 • здобувачі вищої освіти.

Обов’язковою умовою для того, щоб зазначені категорії освітянської молоді не підлягали мобілізації є те, що вони мають навчатись за денною або дуальною формами здобуття освіти.

Особливий період – це період функціонування національної економіки, органів державної влади, органів місцевого самоврядування, Збройних Сил України, інших військових формувань, сил цивільного захисту, підприємств, установ і організацій, який настає з моменту введення воєнного стану в Україні та охоплює час мобілізації, воєнний час і частково відбудовний період після закінчення воєнних дій (абзац 13 статті 1 Закону України «Про оборону України»).

Розглянемо детальніше, які категорії освітянської молоді не підлягають мобілізації.

Здобувачі закладів професійної (професійно-технічної) освіти – це ті, які отримують освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» з набутої професії відповідного розряду (категорії) (стаття 15 Закону України «Про професійну (професійно-технічну) освіту»). Варто зазначити – щодо цієї категорії освітянської молоді зміни до закону були внесені порівняно недавно – у квітні 2022 р., а набрали чинності 12 червня. Важливим обґрунтуванням цих змін є те, що держава опікується необхідністю забезпечення потреб у наповненні ринку праці кваліфікованими робітниками (будівельниками, електриками, машиністами, токарями, сантехніками та ін.) у воєнний та післявоєнний час. Адже вже сьогодні активно триває робота по відновленню та відбудові об’єктів критично важливої інфраструктури, освітніх закладів та житла, які пошкоджені або знищені внаслідок активних бойових дій.

Здобувачі фахової передвищої освіти – це ті, які навчаються у таких закладах:

 1. фаховий коледж – заклад фахової передвищої освіти або структурний підрозділ закладу вищої освіти, іншої юридичної особи, що провадить освітню діяльність, пов’язану із здобуттям фахової передвищої освіти, може проводити дослідницьку та/або творчу мистецьку, та/або спортивну діяльність, забезпечувати поєднання теоретичного навчання з навчанням на робочих місцях. Фаховий коледж також має право відповідно до ліцензії (ліцензій) забезпечувати здобуття профільної середньої освіти професійного та академічного спрямування, професійної (професійно-технічної) та/або початкового рівня (короткого циклу) вищої освіти, та/або першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (пункт 1 частини першої статті 31 Закону України «Про фахову передвищу освіту»);
 2. військовий коледж сержантського складу – заклад фахової передвищої військової освіти або структурний підрозділ вищого військового навчального закладу, що провадить освітню діяльність, пов’язану із здобуттям фахової передвищої освіти пункт 2 частини першої статті 31 Закону України «Про фахову передвищу освіту»);
 3. фаховий коледж зі специфічними умовами навчання – заклад фахової передвищої освіти зі специфічними умовами навчання або структурний підрозділ закладу вищої освіти із специфічними умовами навчання, що провадить освітню діяльність, пов’язану із здобуттям фахової передвищої освіти, може проводити прикладні наукові дослідження, забезпечувати поєднання теоретичного навчання з практичною підготовкою для потреб Міністерства внутрішніх справ України, Національної поліції України, інших центральних органів виконавчої влади, що реалізують державну політику у сферах охорони державного кордону, цивільного захисту, кримінально-виконавчої системи (пункт 3 частини першої статті 31 Закону України «Про фахову передвищу освіту»).

В умовах воєнного стану можуть запроваджуватись певні особливості щодо мобілізації здобувачів фахової передвищої освіти військових коледжів.

Здобувачі фахової передвищої освіти по закінченню навчання отримують освітньо-професійний ступінь «фаховий молодший бакалавр» (частина друга статті 7 Закону України «Про фахову передвищу освіту»).

Здобувачі вищої освіти – особи, які навчаються у закладі вищої освіти на певному рівні вищої освіти з метою здобуття відповідного ступеня і кваліфікації, а саме:

 1. молодший бакалавр;
 2. бакалавр;
 3. магістр;
 4. доктор філософії/доктор мистецтва;

Надання вищої освіти в Україні забезпечують: університети, академії, інститути, коледжі (статті 5, 28 Закону України «Про вищу освіту»).

Детальніше розглянемо денну та дуальну форми здобуття вищої освіти, адже навчання саме в цих формах дає право студентам на відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації.

Відповідно до статті 9 Закону України «Про освіту»:

 • очна (денна, вечірня) форма здобуття освіти – це спосіб організації навчання здобувачів освіти, що передбачає їх безпосередню участь в освітньому процесі (частина друга).
 • дуальна форма здобуття освіти – це спосіб здобуття освіти, що передбачає поєднання навчання осіб у закладах освіти (в інших суб’єктів освітньої діяльності) з навчанням на робочих місцях на підприємствах, в установах та організаціях для набуття певної кваліфікації, як правило, на основі договору (частина десята).

Проте особливості застосування форм здобуття освіти для різних рівнів освіти можуть визначатися спеціальними законами (частина одинадцята статті 9 Закону України «Про освіту»).

Такі особливості визначені у Законі України «Про вищу освіту».

Згідно з частиною другою статті 49 цього закону денна форма здобуття вищої освіти – це спосіб організації навчання здобувачів вищої освіти, що передбачає проведення навчальних занять та практичної підготовки не менше 30 тижнів упродовж навчального року. Тобто це навчання, яке передбачає постійну комунікацію студентів і викладачів в аудиторії.

Дуальна форма здобуття вищої освіти – це спосіб здобуття освіти здобувачами денної форми, що передбачає навчання на робочому місці на підприємствах, в установах та організаціях для набуття певної кваліфікації обсягом від 25 відсотків до 60 відсотків загального обсягу освітньої програми на основі договору. Навчання на робочому місці передбачає виконання посадових обов’язків відповідно до трудового договору.

Дуальна освіта здійснюється на підставі договору між закладом вищої освіти та роботодавцем (підприємством, установою, організацією тощо), що передбачає: порядок працевлаштування здобувача вищої освіти та оплати його праці; обсяг та очікувані результати навчання здобувача вищої освіти на робочому місці; зобов’язання закладу вищої освіти та роботодавця в частині виконання здобувачем вищої освіти індивідуального навчального плану на робочому місці; порядок оцінювання результатів навчання, здобутих на робочому місці (частина шоста статті 49 Закону України «Про вищу освіту»).

Яким чином зазначеним категоріям освітянської молоді варто доводити своє право на звільнення від мобілізації?

При вступі до закладу освіти певного рівня учень/студент має стати на військовий облік у своєму закладі освіти (університеті, коледжі тощо). У кожному такому закладі є особа, відповідальна за ведення військового обліку. Такі відповідальні особи, або самі призовники зобов’язані подавати щороку до 1 жовтня до районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки документи, що підтверджують право призовників на відстрочку від призову на строкову військову службу (постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку організації і ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних» від 7 грудня 2016 р.). Таким документом є довідка форми 20.

У довідці має бути зазначено:

 • коли призовник вступив до закладу освіти;
 • на якому курсі, у якому структурному підрозділі навчається;
 • строк закінчення закладу освіти;
 • підпис керівника закладу освіти, або його заступника.

Довідка повинна бути зареєстрована у відповідному журналі обліку службових документів закладу освіти. Вона видається під підпис. Такі довідки в умовах воєнного стану, не дивлячись на те, що їх надали до 1 жовтня 2021 р. усі призовники до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (так звані військкомати), радимо мати і носити постійно з собою разом із паспортом.

Якщо слухачі означених закладів освіти, не дивлячись на наявність у них права на звільнення від мобілізації, йдуть до лав ЗСУ, вони мають право на академічну відпустку.

Академічна відпустка – право на перерву у навчанні у зв’язку з обставинами, які унеможливлюють виконання освітньої (наукової) програми (за станом здоров’я, призовом на строкову військову службу у разі втрати права на відстрочку від неї, сімейними обставинами тощо) (стаття 46 Закону України «Про вищу освіту»).

Здобувачам вищої освіти, фахової передвищої освіти, призваним на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період, гарантується збереження місця навчання та стипендії.


Пошук юридичних послуг в сімейному праві
Послуга
Кількість пропозицій
Середня ціна, грн

10

кількість пропозицій

460,00

середня ціна, грн

5

кількість пропозицій

2 200,00

середня ціна, грн

5

кількість пропозицій

3 960,00

середня ціна, грн

4

кількість пропозицій

5 750,00

середня ціна, грн

4

кількість пропозицій

1 875,00

середня ціна, грн

4

кількість пропозицій

6 500,00

середня ціна, грн

4

кількість пропозицій

1 200,00

середня ціна, грн

4

кількість пропозицій

1 050,00

середня ціна, грн

2

кількість пропозицій

1 400,00

середня ціна, грн

1

кількість пропозицій

10 000,00

середня ціна, грн

Горячие предложения

Кредиты на карту

более 30 онлайн-сервисов!

Ставка - от 0.01%

Срок - до 180 дней

Сумма - до 20 000 грн.

Документы - паспорт и код

Хочете отримувати повідомлення на ваш email, коли ми опублікуємо нові статті?

також стежити за оновленнями сайту можна в Facebook Instagram Twitter Viber Telegram

Пошук юристів і держорганізацій по великих містах