про твої права

Ліцензування будівельної діяльності

Prostopravo.com.ua розповідає про порядок отримання ліцензії на будівельні роботи в Україні.


Короткий зміст і посилання по темі

  1. Вимоги до виконання будівельних і монтажних робіт загального призначення
  2. Вимоги до будівництва об'єктів інженерної інфраструктури
  3. Вимоги до будівництва об'єктів транспортної інфраструктури

Ліцензуванню підлягає господарська діяльність з будівництва об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) відноситься до об'єктів з середніми і значними наслідками за переліком видів робіт, затвердженим Кабінетом Міністрів України.

Здобувач ліцензії подає до органу ліцензування заяву про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з будівництва об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) відносяться до об'єктів з середніми наслідками або з середніми та значними наслідками, згідно з формою.

Заяву можна подати через Центри надання адміністративних послуг, поштою або в електронному вигляді.

До заяви додаються такі підтверджуючі документи:

1) відомості про виробничо-технічну базу, склад працівників за професійним та кваліфікаційним рівнем, технологію виробництва, інформаційно-правове забезпечення, наявну систему контролю якості виконання робіт, виконані заявником будівельно-монтажні роботи.

При наявності у суб'єкта господарювання відокремленого підрозділу, який має намір провадити господарську діяльність з будівництва об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) відносяться до об'єктів з середніми і значними наслідками, в таких відомостях вказується інформація про виробничо-технічну базу, склад працівників за професійним та кваліфікаційним рівню, технології виробництва, наявну систему контролю якості виконання робіт, виконані відокремленим підрозділом будівельно-монтажні роботи;

2) копія паспорта керівника здобувача ліцензії (тільки для фізичної особи - підприємця, який через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомив про це відповідний контролюючий орган і має відповідну відмітку у паспорті);

3) опис документів, які додаються до заяви про отримання ліцензії.

Господарська діяльність з будівництва об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) відносяться до об'єктів з середніми і значними наслідками, здійснюється з дотриманням вимог ДБН В.1.2-14-2009 "Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ ", ДБН A.3.1-5-2016" Організація будівельного виробництва ", інших нормативно-правових актів, будівельних норм і нормативних документів в області містобудівної діяльності.

 Здобувач ліцензії повинен підтвердити попередній досвід роботи на об'єктах будівництва нижчого класу наслідків (відповідальності) для будівництва об'єктів:

що за класом наслідків (відповідальності) відносяться до об'єктів з середніми наслідками, - попереднє виконання робіт по будівництву не менше трьох об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) відносяться до об'єктів з незначними наслідками;

що за класом наслідків (відповідальності) відносяться до об'єктів зі значними наслідками, - попереднє виконання робіт по будівництву не менше трьох об'єктів, які за класом наслідків (відповідальності) відносяться до об'єктів з середніми наслідками, або не менше п'яти об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності ) відносяться до об'єктів з незначними наслідками.

Суб'єктам господарювання, які мають намір здійснювати господарську діяльність з будівництва об'єктів, які за класом наслідків (відповідальності) відносяться до об'єктів з середніми і великими наслідками, і отримують ліцензію вперше, право виконувати роботи на таких об'єктах без попереднього досвіду роботи надається за умови дотримання організаційних, кадрових і технологічних вимог, встановлених Ліцензійними умовами, і підтвердження досвіду роботи фахівців підприємства за попереднім місцем їх роботи.

Організаційними вимогами є:

1) наявність:

затвердженої організаційної структури підприємства відповідно до переліку робіт;

в організаційній структурі підприємства підрозділів та / або спеціалістів, які забезпечують виконання адміністративно-керівних, виробничо-технічних, планово-договірних, виробничих, юридичних функцій і функцій з контролю якості, промислової безпеки та охорони праці, оформлення, ведення і зберігання виконавчої документації; створення і ведення фонду національних стандартів, будівельних норм і нормативно-правових актів у сфері містобудівної діяльності;

затверджених положень про відповідні структурні підрозділи та посадових інструкцій працівників згідно з розподілом обов'язків, повноважень і відповідальності осіб, штатного розкладу;

укладених трудових договорів з усіма найманими працівниками;

національних стандартів, будівельних норм і нормативно-правових актів у сфері містобудівної діяльності;

власних або орендованих виробничих приміщень, засобів виробництва;

документа, який підтверджує впровадження системи управління якістю продукції підприємства;

2) зберігання протягом терміну дії ліцензії документів (копій), що підтверджують достовірність даних, що відзначалися здобувачем ліцензії в документах, які подавалися органу ліцензування, а також документа, що підтверджує внесення плати за видачу ліцензії;

3) укомплектованість підприємства керівниками, фахівцями, спеціалістами і робітниками необхідних професій і кваліфікацій відповідно до організаційної структури підприємства, положень Національного класифікатора України ДК 003: 2010 "Класифікатор професій" та вимог Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (випуск 64).

Кадровими вимогами є:

1) наявність у:

керівників, професіоналів і фахівців в залежності від видів виконуваних робіт відповідної освіти і кваліфікації;

керівника підприємства або його заступника вищої освіти відповідної спеціалізації (технічне, бакалавр). Стаж роботи за посадою нижчого рівня повинен становити: для магістра або спеціаліста не менше двох років, бакалавра - не менше трьох років;

головного інженера вищої освіти відповідної спеціалізації (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за посадою нижчого рівня повинен становити: для магістра не менше двох років, спеціаліста - не менше трьох років;

начальника виробничо-технічного відділу, технічного відділу вищої освіти відповідної спеціалізації (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією повинен становити не менше двох років;

2) працевлаштування за основним місцем роботи керівника підприємства і головного інженера. Для заступників керівника підприємства і керівників її виконавчих і функціональних підрозділів допускається працевлаштування не за основним місцем роботи, проте кількість таких керівників має становити не більше 50 відсотків їх загальної кількості - для здійснення господарської діяльності з будівництва об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) відносяться до об'єктам з середніми наслідками, і не більше 20 відсотків - для здійснення господарської діяльності з будівництва об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) відносяться до об'єктів зі значними наслідками.

Технологічними вимогами є:

наявність будівельних машин, технологічних комплектів засобів малої механізації, устаткування, оснащення, інвентарю, пристроїв та інструменту відповідно до технологічних вимог виконання робіт;

виконання робіт здійснюється відповідно до нормативно-правовими актами, будівельними нормами і нормативними документами в сфері містобудівної діяльності та робочої документації;

дотримання вимог щодо забезпечення промислової безпеки та охорони праці.

Для здійснення господарської діяльності з будівництва об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) відносяться до об'єктів з середніми і значними наслідками, фізична особа - підприємець повинен мати вищу освіту відповідної спеціалізації (технічне, бакалавр).

Фізична особа - підприємець відповідно зі своєю професією і кваліфікацією може виконувати роботи особисто або із залученням найманих працівників.

Вимоги до виконання будівельних і монтажних робіт загального призначення

Організаційними вимогами є:

1) наявність:

адміністративних і виробничих приміщень, виробничої бази (в разі необхідності), які необхідні для виконання робіт відповідно до переліку робіт;

техніки, обладнання, приладів та інструментів згідно з технологічними вимогами виконання робіт, передбачених переліком робіт;

засобів вимірювальної техніки, методик, інструкцій, необхідних для проведення перевірки встановлених параметрів і якості продукції і технологічних операцій;

2) забезпечення:

своєчасного оформлення та ведення виробничої та виконавчої документації, передбаченої ДБН A.3.1-5-2016 "Організація будівельного виробництва", будівельними нормами і нормативними документами в сфері містобудівної діяльності;

єдності вимірювань.

Кадровими вимогами є наявність у:

головного інженера або відповідного зазначеної посади спеціаліста вищої освіти відповідної спеціалізації (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за посадою нижчого рівня повинен становити: для магістра - не менше двох років, спеціаліста - не менше трьох років. Спеціалізація за освітою повинна відповідати напрямку діяльності підприємства;

начальника будівельної дільниці вищої освіти відповідної спеціалізації (технічне, молодший спеціаліст, бакалавр або молодший бакалавр). Стаж роботи за професією керівників нижчого рівня повинен становити: для магістра або спеціаліста - не менше двох років, бакалавра, молодшого спеціаліста або молодшого бакалавра - не менше трьох років. Спеціалізація за освітою повинна відповідати напрямку діяльності підприємства;

виконавця робіт вищої освіти відповідної спеціалізації (технічне , молодший спеціаліст, бакалавр або молодший бакалавр). Стаж роботи майстром на будівництві повинен становити не менше двох років. Спеціалізація за освітою повинна відповідати напрямку діяльності підприємства;

майстра будівельних та монтажних робіт вищої освіти відповідної спеціалізації (технічне, молодший спеціаліст, бакалавр, молодший бакалавр). Спеціалізація за освітою повинна відповідати напрямку діяльності підприємства;

техніка-будівельника вищої освіти відповідної спеціалізації (молодший спеціаліст, бакалавр або молодший бакалавр). Спеціалізація за освітою повинна відповідати напрямку діяльності підприємства.

Для виконання будівельних і монтажних робіт загального призначення професіонали і фахівці за посадами головного інженера, начальника будівельної дільниці, виконавця робіт, майстра, техніка-будівельника повинні мати спеціалізацію по відповідною освітою, зокрема, для:

зведення несучих та огороджуючих конструкцій будівель і споруд - промислове та цивільне будівництво, гідротехнічне будівництво, будівництво теплових і атомних електростанцій;

влаштування фундаментів, які виконуються спеціальними способами - промислове та цивільне будівництво, гідротехнічне будівництво, мости і транспортні тунелі;

будівництва гідротехнічних споруд і комплексів - промислове і цивільне будівництво та гідротехнічне будівництво, гідромеліорація, водогосподарське та природоохоронне будівництво, раціональне використання і охорона водних ресурсів, будівництво, обслуговування і ремонт гідромеліоративних споруд, будівництво теплових і атомних електростанцій;

розробки гірських споруд - відкрита розробка корисних копалин, підземна розробка корисних копалин, шахтне і підземне будівництво, маркшейдерська справа, буріння свердловин;

реставрації, консервації, ремонтних робіт, реабілітації пам'яток культурної спадщини - промислове і цивільне будівництво та теорія архітектури, реставрація пам'яток архітектури, архітектура будівель і споруд, реставрація пам'яток архітектури і містобудування і реконструкція об'єктів архітектури;

монтажу технологічного устаткування і пусконалагоджувальних робіт - теплогазопостачання та вентиляції, вентиляція, освітлення та теплогазопостачання, водопостачання, каналізація, водопостачання і водовідведення, холодильні машини і установки, монтаж і обслуговування холодильно-компресорних машин та установок, холодильна, вакуумна і компресорна техніка, системи кондиціонування, інформаційні мережі зв'язку, технології та засоби телекомунікацій, електромеханічні системи автоматизації та електропривод, автоматизація процесів управління, автоматизоване управління технологічними процесами, телекомунікаційні системи та мережі, радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій, підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання.

При виконанні робіт з реставрації, консервації, ремонтних робіт, реабілітації на пам'ятках культурної спадщини кваліфікація робітників повинна відповідати вимогам ДСТУ-Н Б Д.2.5-27: 2012; ДСТУ Б Д.2.5-1 2012 - ДСТУ Б Д.2.5-26 2012 і підтверджуватися відповідними документами про кваліфікацію.

Технологічними вимогами є наявність будівельних машин, технологічних комплектів засобів малої механізації, устаткування, інвентарю, пристроїв та інструменту, зокрема, для виконання наступних видів робіт:

улаштування основ і фундаментів збірних та монолітних - техніки землерийної, перевантажувальної, вантажопідйомної, для транспортування та переміщення ґрунтів, їх ущільнення та планування, транспортування бетонної суміші, обладнання для закріплення слабких грунтів, зварювального устаткування, опалубки для монолітних конструкцій, інших механізмів за технологією виконання робіт ;

влаштування фундаментів із застосуванням техніки землерийної, перевантажувальної, вантажопідйомної, для транспортування та переміщення ґрунтів, їх ущільнення та планування, транспортування бетонної суміші, зварювального обладнання, бурових установок і установок для легкої промисловості (анкерів), бетононасоси, глибинних вібраторів, інших механізмів згідно з технологією виконання робіт;

влаштування фундаментів, які виконуються спеціальними способами, - техніки вантажної, вантажопідйомної, для транспортування та переміщення ґрунтів, їх ущільнення та планування, транспортування бетонної суміші, насосного і компресорного устаткування, зварювального устаткування, бурових установок, днопоглиблювачів, кесонів, бетононасосів, вібраторів будівельних, опалубки для монолітних конструкцій, інших механізмів за технологією виконання робіт;

відомості металевих конструкцій - техніки вантажної, вантажопідйомної, постів для укрупненого збирання, обладнання для фіксації окремих елементів, зварювального устаткування, засобів підмощування, трубок, траверсів, інших механізмів за технологією виконання робіт;

відомості збірних бетонних та залізобетонних конструкцій - техніки вантажної, вантажопідйомної, для транспортування бетонної суміші і великорозмірних елементів, обладнання для фіксації окремих елементів, зварювального устаткування, засобів підмощування, бетононасосів, вібраторів будівельних, трубок, траверсів, інших механізмів за технологією виконання робіт;

зведення монолітних бетонних, залізобетонних та армоцементних конструкцій - техніки вантажопідйомної для транспортування бетонної (розчинної) суміші або бетонного (розчинної) вузла, бетононасосів, вібраторів будівельних, опалубних систем, постів з розділу арматури, риштовання, колисок, інших механізмів за технологією виконання робіт;

зведення кам'яних і армокам'яних конструкцій - техніки вантажопідйомної для транспортування бетонної (розчинної) суміші або бетонного (розчинної) вузла, лісів, риштовання, інших механізмів за технологією виконання робіт;

зведення дерев'яних конструкцій - техніки вантажопідйомної, лісів, риштовання, постів для укрупненого, столярної майстерні, інших механізмів за технологією виконання робіт;

будівництва гідротехнічних споруд і комплексів - техніки землерийної, перевантажувальної, вантажопідйомної (в тому числі плавучих кранів), для транспортування та переміщення ґрунтів, їх ущільнення та планування, для транспортування бетонної суміші, зварювального устаткування (в тому числі для підводних робіт), плавзасобів, земснарядів , гідромоніторів, насосного обладнання, днопоглиблювачів, кесонів, бетононасосів, вібраторів будівельних, водолазного обладнання, водолазної станції із засобами занурення і забезпечення життєдіяльності під водою, інших механізмів за технологією виконання робіт;

розробки гірських споруд і комплексів - техніки землерийної, перевантажувальної, вантажопідйомної, для руйнування і транспортування гірської породи, бурових установок, компресорного устаткування, насосного обладнання, вибухотехнічного обладнання, засобів кріплення проходки гірських виробок, засобів транспортування породи, засобів електроживлення, інших механізмів за технологією виконання робіт;

реставрації, консервації, ремонтних робіт, реабілітації пам'яток культурної спадщини - ковальського обладнання, плотницького і столярського обладнання для ліпних робіт, ливарної майстерні, майстерні різьблення по каменю, іншого обладнання за технологією виконання робіт.

Ліцензіат зобов'язаний забезпечити:

здійснення контролю якості виконаних робіт по:

- ґрунтовим спорудам та основам - шляхом проведення лабораторних випробувань з метою визначення ступеня ущільнення;

- зварним з'єднанням - із застосуванням неруйнівних методів зварних конструкцій;

- монолітним бетонним, залізобетонним і армоцементні конструкцій - шляхом проведення лабораторних випробувань зразків товарного бетону або розчину;

здійсненню контролю якості будівельних матеріалів шляхом проведення лабораторних випробувань;

документального підтвердження відповідності та якості будівельних матеріалів, виробів та конструкцій у випадках, передбачених нормативно-правовими актами та будівельними нормами;

документального підтвердження належного технічного стану та допуску до експлуатації кранів, трубок, строп, бурових установок;

проведення своєчасної повірки засобів вимірювальної техніки.

Вимоги до будівництва об'єктів інженерної інфраструктури

 Організаційними вимогами є:

1) наявність:

адміністративних і виробничих приміщень, виробничої бази (в разі необхідності), які необхідні для виконання робіт відповідно до переліку робіт;

техніки, обладнання, приладів та інструментів згідно з технологічними вимогами виконання робіт, передбачених у переліку робіт;

засобів вимірювальної техніки, методик, інструкцій, необхідних для проведення перевірки встановлених параметрів і якості продукції і технологічних операцій;

2) забезпечення:

своєчасного оформлення та ведення виробничої та виконавчої документації, передбаченої нормативними документами по видах обладнання, що монтуються, єдності вимірювань.

Кадровими вимогами є наявність у:

головного інженера або відповідного зазначеної посади спеціаліста вищої освіти відповідної спеціалізації (технічна, бакалавр). Стаж роботи за посадою нижчого рівня повинен становити: для магістра - не менше двох років, спеціаліста або бакалавра - не менше трьох років. Спеціалізація за освітою повинна відповідати напрямку діяльності підприємства;

начальника будівельної дільниці вищої освіти відповідної спеціалізації (технічна, молодший спеціаліст, бакалавр або молодший бакалавр). Стаж роботи за професією керівників нижчого рівня повинен становити: для магістра або спеціаліста - не менше двох років, бакалавра, молодшого спеціаліста або молодшого бакалавра - не менше трьох років. Спеціалізація за освітою повинна відповідати напрямку діяльності підприємства;

виконавця робіт вищої освіти відповідної спеціалізації (технічна, молодший спеціаліст, бакалавр або молодший бакалавр). Стаж роботи майстром на будівництві повинен становити не менше двох років. Спеціалізація за освітою повинна відповідати напрямку діяльності підприємства;

майстра будівельних та монтажних робіт вищої освіти відповідної спеціалізації (технічна, молодший спеціаліст, бакалавр, молодший бакалавр). Спеціалізація за освітою повинна відповідати напрямку діяльності підприємства;

техніка-будівельника вищої освіти відповідної спеціалізації (молодший спеціаліст, бакалавр або молодший бакалавр). Спеціалізація за освітою повинна відповідати напрямку діяльності підприємства.

Для виконання робіт з монтажу внутрішніх і зовнішніх інженерних мереж, систем, приладів і засобів вимірювання, іншого обладнання, а також інженерних споруд професіонали і фахівці за посадами головного інженера, начальника будівельної дільниці, виконавця робіт, майстра, техніка-будівельника повинні мати спеціалізацію з відповідною освітою, зокрема, для монтажу:

водопостачання та водовідведення - водопостачання, каналізація, водопостачання і водовідведення;

опалення, вентиляції та кондиціонування повітря, газопостачання - теплогазопостачання та вентиляції, вентиляція, освітлення та теплогазопостачання, монтаж, обслуговування устаткування і систем газопостачання;

електропостачання та електроосвітлення - будівництво, монтаж і експлуатація ліній електропередачі, електропостачання, монтаж та експлуатація електрообладнання підприємств і цивільних споруд, обслуговування електротехнічного обладнання та автоматичного устаткування будівель і споруд, електричні системи і мережі;

засобів автоматизації і контрольно-вимірювальних приладів, зв'язку, сигналізації, радіо, телебачення, інформаційних мереж - автоматизація процесів управління, автоматизоване управління технологічними процесами, електромеханічні системи автоматизації та електропривод, інформаційні мережі зв'язку, технології та засоби телекомунікацій, телекомунікаційні системи та мережі, радіотехнічні пристрої і засоби телекомунікацій;

технологічних трубопроводів - холодильні машини і установки, монтаж і обслуговування холодильно-компресорних машин та установок, холодильна, вакуумна і компресорна техніка, системи кондиціонування;

магістральних нафтогазопроводів - газонафтопроводи і газонафтосховища, монтаж, обслуговування устаткування і систем газопостачання, видобутку нафти і газу, експлуатація газонафтопроводів і газонафтосховищ, трубопровідний транспорт, нефтегазохраніліща.

Технологічними вимогами є наявність комплектів будівельних машин, технологічних комплектів засобів малої механізації, устаткування, інвентарю, пристроїв та інструменту, зокрема техніки землерийної, трубоукладальної, вантажної, вантажопідйомної, для транспортування та переміщення ґрунтів, їх ущільнення та планування, транспортування великорозмірних елементів і бетонної суміші , зварювального обладнання, пересувних електростанцій, компресорів, траверсів, інших механізмів і обладнання по технології виконання робіт.

Ліцензіат зобов'язаний забезпечити:

здійснення контролю якості виконаних робіт по:

- електричним, електромеханічним робіт - шляхом проведення електричних, електромеханічних лабораторних випробувань;

- зварних з'єднань - із застосуванням неруйнівних методів в зварних з'єднаннях трубопроводів;

здійснення контролю якості будівельних матеріалів шляхом проведення лабораторних випробувань;

документальне підтвердження відповідності та якості будівельних матеріалів, виробів та конструкцій у випадках, передбачених нормативно-правовими актами та будівельними нормами;

документальне підтвердження належного технічного стану та допуск до експлуатації кранів, трубок, строп, бурових установок;

проведення своєчасної повірки засобів вимірювальної техніки.

Вимоги до будівництва об'єктів транспортної інфраструктури

Організаційними вимогами є:

1) наявність:

адміністративних приміщень площею згідно з вимогами будівельних норм, виробничої бази, необхідних для виконання робіт відповідно до переліку робіт;

техніки, обладнання, приладів та інструментів згідно з технологічними вимогами виконання робіт, передбачених у переліку робіт;

засобів вимірювальної техніки, методик, інструкцій, необхідних для проведення перевірки встановлених параметрів і якості продукції і технологічних операцій;

2) забезпечення:

своєчасного оформлення та ведення виробничої та виконавчої документації, передбаченої нормативними документами по видах устаткування, що монтується

єдності вимірювань.

Кадровими вимогами є наявність у:

головного інженера або відповідного зазначеної посади спеціаліста вищої освіти відповідної спеціалізації (технічна, бакалавр). Стаж роботи за посадою нижчого рівня повинен становити: для магістра - не менше двох років, спеціаліста або бакалавра – не менше трьох років. Спеціалізація за освітою повинна відповідати напрямку діяльності підприємства;

начальника будівельної дільниці вищої освіти відповідної спеціалізації (технічна, молодший спеціаліст, бакалавр або молодший бакалавр). Стаж роботи за професією керівників нижчого рівня повинен становити: для магістра або спеціаліста - не менше двох років, бакалавра, молодшого спеціаліста або молодшого бакалавра - не менше трьох років. Спеціалізація за освітою повинна відповідати напрямку діяльності підприємства;

виконавця робіт вищої освіти відповідної спеціалізації (технічна, молодший спеціаліст, бакалавр або молодший бакалавр). Стаж роботи майстром на будівництві повинен становити не менше двох років. Спеціалізація за освітою повинна відповідати напрямку діяльності підприємства;

майстра будівельних та монтажних робіт вищої освіти відповідної спеціалізації (технічна, молодший спеціаліст, бакалавр, молодший бакалавр). Спеціалізація за освітою повинна відповідати напрямку діяльності підприємства;

техніка-будівельника вищої освіти відповідної спеціалізації (молодший спеціаліст, бакалавр або молодший бакалавр). Спеціалізація за освітою повинна відповідати напрямку діяльності підприємства.

Для виконання робіт з будівництва об'єктів транспортної інфраструктури професіонали і фахівці за посадами головного інженера, начальника будівельної дільниці, виконавця робіт, майстра, техніки-будівельники повинні мати спеціалізацію з відповідною освітою, зокрема, для будівництва:

залізничних і трамвайних колій - залізничні споруди та колійне господарство, будівництво, обслуговування і ремонт залізничних колій, обслуговування і ремонт залізничних споруд та об'єктів колійного господарства, електричний транспорт;

доріг автомобільних - автомобільні дороги та аеродроми, будівництво, експлуатація та ремонт автомобільних доріг і аеродромів, будівництво та експлуатація міських шляхів сполучення;

мостів, мостових переходів, шляхопроводів, естакад, віадуків, переходів - мости і транспортні тунелі, будівництво мостів та інших штучних споруд;

аеродромів та вертодромів - автомобільні дороги та аеродроми;

тунелів та метрополітенів - мости і транспортні тунелі, будівництво тунелів і метрополітенів;

вертикального транспорту - промислове та цивільне будівництво, підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання, електричний транспорт, електричні системи і мережі.

Технологічними вимогами є наявність будівельних машин, технологічних комплектів засобів малої механізації, устаткування, інвентарю, пристроїв та інструменту, зокрема, для виконання наступних видів робіт:

будівництва залізничних і трамвайних колій - техніки землерийної, перевантажувальної, вантажопідйомної (в тому числі залізничної), для транспортування та переміщення ґрунтів, їх ущільнення та планування, для укладання залізничних і трамвайних колій, пересувних електростанцій, інших механізмів за технологією виконання робіт;

будівництва доріг автомобільних - техніки землерийної, перевантажувальної, вантажопідйомної, для транспортування та переміщення ґрунтів, їх ущільнення та планування, для укладання асфальтобетонної суміші, установок для регенерації асфальтобетонної суміші, компресорів, пересувних електростанцій, інших механізмів за технологією виконання робіт;

будівництва мостів для пропуску через перешкоди водних потоків - техніки землерийної, перевантажувальної, вантажопідйомної (в тому числі плавучих кранів), для транспортування та переміщення ґрунтів, їх ущільнення та планування, плавзасобів, кесонів, водолазного обладнання, бурових установок, зварювального устаткування, траверсів, компресорів , пересувних електростанцій, опалубних систем, лісів, риштовання, інших механізмів і обладнання по технології виконання робіт;

будівництва мостових переходів, шляхопроводів, естакад, віадуків, переходів - техніки землерийної, перевантажувальної, вантажопідйомної для транспортування і переміщення грунтів, їх ущільнення та планування, бурових установок, зварювального устаткування, траверсів, компресорів, пересувних електростанцій, опалубних систем, лісів, риштовання, інших механізмів і обладнання по технології виконання робіт;

будівництва аеродромів і вертодромів - техніки землерийної, перевантажувальної, вантажопідйомної, для транспортування та переміщення ґрунтів, їх ущільнення та планування, для транспортування і укладання бетонної суміші, бурових установок, зварювального устаткування, компресорів, пересувних електростанцій, інших механізмів за технологією виконання робіт;

будівництва тунелів і метрополітенів - техніки землерийної, перевантажувальної, вантажопідйомної, для транспортування та переміщення ґрунтів (в тому числі електротранспортної), їх ущільнення та планування, для транспортування і укладання бетонної суміші, щитів прохідницьких, вібраторів будівельних, зварювального про ладнання, насосного обладнання, компресорів, пересувних електростанцій, інших механізмів за технологією виконання робіт;

будівництва вертикального транспорту (ліфтів, ескалаторів, підйомників, канатних доріг і т.п.) - техніки вантажопідйомної, компресорів, зварювального устаткування, трубок, комплектів для виконання електротехнічних робіт, інших механізмів і обладнання по технології виконання робіт.

Ліцензіат зобов'язаний забезпечити:

здійснення контролю якості виконаних робіт по:

- ґрунтовим спорудам та основам - шляхом проведення лабораторних випробувань з метою визначення ступеня ущільнення;

- дорожним покриттям - шляхом проведення лабораторних випробувань на відповідність марки бетону;

- зварним з'єднанням - із застосуванням неруйнівних методів в зварних конструкціях;

- монолітних бетонних, залізобетонних та армоцементних конструкцій - шляхом проведення лабораторних випробувань зразків товарного бетону або розчину;

- електричних, електромеханічних робіт - шляхом проведення електричних, електромеханічних лабораторних випробувань;

здійснення контролю якості будівельних матеріалів шляхом проведення лабораторних випробувань;

документальне підтвердження відповідності та якості будівельних матеріалів, виробів та конструкцій у випадках, передбачених нормативно-правовими актами та будівельними нормами;

документальне підтвердження належного технічного стану та / або проходження обстеження (перевірки) техніки, обладнання, приладів та інструментів;

проведення своєчасної повірки засобів вимірювальної техніки.

Пошук юридичних послуг в сфері захисту інтелектуальної власності

Послуга

Кількість пропозицій

Середня ціна, грн

Хочете отримувати повідомлення на ваш email, коли ми опублікуємо нові статті?

також стежити за оновленнями сайту можна в Facebook Instagram Twitter Viber Telegram

Горячие предложения

Кредиты на карту

более 30 онлайн-сервисов!

Ставка - от 0.01%

Срок - до 180 дней

Сумма - до 20 000 грн.

Документы - паспорт и код

Hotline Finance

Зелена карта для виїзду за кордон

Ціна нижча, ніж при покупці страховки на кордоні

Без візитів до страхових агентів

Готова страховка з доставкою на email

Безпечне оформлення і оплата онлайн

Корисні статті з даної тематики