про твої права

Єдиний державний реєстр виконавчих проваджень

Реєстр боржників, щодо яких відкрито виконавче провадження, розміщений на сайті trade.informjust.ua за адресою https://trade.informjust.ua/vpdoc/getdoc.aspx. Адвокат розповість про строки виконавчого провадження в Україні, базу виконавчих проваджень.


Короткий зміст і посилання по темі

 1. Єдиний державний реєстр виконавчих проваджень
 2. Що зміниться в процедурі виконавчого провадження?

  2.1 Автоматизована система виконавчого провадження та Єдиний реєстр боржників

  2.2 Строки пред'явлення виконавчих документів до виконання

  2.3 Аванс виконавцю

  2.4 Відстрочення та розстрочення виконання

  2.5 Розподіл стягнутих з боржника грошових сум

Єдиний державний реєстр виконавчих проваджень

Доступ до даних реєстру обмежений, його мають тільки державні виконавці та сторони виконавчого провадження (боржник і кредитор). Для отримання інформації про стан справ у конкретній виконавчого провадження необхідно знати його номер і мати ідентифікатор доступу. Ці дані повинні бути вказані в постанові державного виконавця про відкриття виконавчого провадження і в супровідних листах до нього при відправленні його копій боржнику і кредитору.

Після введення цих даних необхідно натиснути кнопку зі словом «Знайти»:

Що зміниться в процедурі виконавчого провадження?

З 5 жовтня 2016 року в Україні діє Закон України "Про виконавче провадження" в новій редакції. Про те, як відбувається примусове виконання судових рішень та рішень інших органів, розповість Prostopravo

Виконавці

Основною новелою є той факт, що крім державних виконавців, примусовим виконанням на сьогоднішній день можуть займатися і приватні виконавці.

Приватний виконавець зможе здійснювати примусове виконання рішень, крім:

рішень про відібрання і передання дитини, встановлення побачення з нею або усунення перешкод в побаченні з дитиною;

рішень, за якими боржником є ​​держава, державні органи, Національний банк України, органи місцевого самоврядування, їх посадові особи, державні та комунальні підприємства, установи, організації, юридичні особи, частка держави в статутному капіталі яких перевищує 25 відсотків, та / або які фінансуються виключно за кошти державного або місцевого бюджету;

рішень, за якими боржником є ​​юридична особа, примусова реалізація майна якого заборонена відповідно до закону;

рішень, за якими стягувачами є держава, державні органи;

рішень адміністративних судів та рішень Європейського суду з прав людини;

рішень, які передбачають вчинення дій щодо майна державної або комунальної власності;

рішень про виселення і вселення фізичних осіб;

рішень, за якими боржниками є діти або фізичні особи, визнані недієздатними або цивільна дієздатність яких обмежена;

рішень про конфіскацію майна;

рішень, виконання яких віднесено цим Законом безпосередньо до повноважень інших органів, які не є органами примусового виконання;

інших випадків, передбачених Законом «Про виконавче провадження» та Законом України "Про органи і осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень та рішень інших органів".

Правовий статус та організація діяльності приватних виконавців встановлюються Законом України "Про органи і осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень та рішень інших органів".

Вимоги до виконавчого документа також дещо змінилися.

Так, у виконавчому документі тепер вказуються:

назва і дата видачі документа, найменування органу, прізвище, ім'я, по батькові та посада посадової особи, яка його видала;

дата прийняття та номер рішення, згідно з яким видано документ;

повне найменування (для юридичних осіб) або прізвище, ім'я та, при наявності, по батькові (для фізичних осіб) стягувача і боржника, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або адреса місця проживання або перебування (для фізичних осіб), дата народження боржника - фізичної особи;

ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань стягувача та боржника (для юридичних осіб - за наявності);

резолютивна частина рішення, що передбачає міру примусового виконання рішень;

дата набрання рішенням законної сили (крім рішень, що підлягають негайному виконанню)

строк пред'явлення рішення до виконання.

У виконавчому документі можуть зазначатися інші дані (якщо вони відомі суду чи іншому органу (посадовій особі), який видав виконавчий документ), які ідентифікують стягувача та боржника і можуть сприяти примусовому виконанню рішення, зокрема реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та збіль домілі про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) боржника (для фізичних осіб - платників податків), місце роботи боржника - фізичної особи, місцезнаходження майна боржника, реквізити рахунків стягувача і боржника, номери їх засобів зв'язку і адреси електронної пошти.

Виконавчий документ підписується уповноваженою посадовою особою із зазначенням його прізвища та ініціалів і скріплюється печаткою. Скріплення виконавчого документа печаткою із зображенням Державного Герба України є обов'язковим, якщо орган (посадова особа), який видав виконавчий документ, за законом зобов'язаний мати таку печатку.

Виконавчий документ повертається стягувачу органом державної виконавчої служби, приватним виконавцем без прийняття до виконання протягом трьох робочих днів з дня його пред'явлення, якщо:

рішення, на підставі якого видано виконавчий документ, не набрало законної сили (крім випадків, коли рішення в установленому законом порядку допущено до негайного виконання);

пропущено встановлений законом строк пред'явлення виконавчого документа до виконання;

боржника визнано банкрутом;

Національним банком України прийнято рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідації банку-боржника;

юридична особа - боржник припинений;

виконавчий документ не відповідає вимогам, передбаченим статтею 4 Закону, або якщо стягувач не подав заяву про примусове виконання рішення відповідно до статті 26 цього Закону;

виконання рішення не передбачає застосування заходів примусового виконання рішень;

стягувач не надав підтвердження сплати авансового внеску, якщо авансування є обов'язковим;

виконавчий документ не підлягає виконанню органами державної виконавчої служби, приватним виконавцем;

виконавчий документ пред'явлено не за місцем виконання або не по підвідомчості.

У разі невідповідності виконавчого документа вимогам, передбаченим цією статтею, стягувач має право звернутися до суду або іншого органу (посадовій особі), який видав виконавчий документ, про приведення його у відповідність до зазначених вимог.

Добровільне виконання рішень про стягнення періодичних платежів

Ще одним нововведенням є механізм добровільного виконання рішень про стягнення періодичних платежів. Так, виконавчий документ про стягнення періодичних платежів може бути самостійно спрямований стягувачем безпосередньо підприємству, установі, організації, фізичній особі - підприємцю, фізичній особі, які виплачують боржникові заробітну плату, пенсію, стипендію та інші доходи.

Одночасно з виконавчим документом стягувач подає заяву, в якій зазначаються:

реквізити банківського рахунку, на який слід перераховувати кошти;

прізвище, ім'я, по батькові стягувача, реквізити документа, що посвідчує його особу.

При наявності заборгованості за виконавчими документами про стягнення періодичних платежів або запереченні її розміру боржником стягувач має право пред'явити виконавчий документ для примусового виконання.

Підприємства, установи, організації, фізичні особи - підприємці та фізичні особи, за заявою стягувача зобов'язані здійснювати відрахування із заробітної плати, пенсії, стипендії та інших доходів боржника в розмірі, визначеному виконавчим документом.

Автоматизована система виконавчого провадження та Єдиний реєстр боржників

Реєстрація виконавчих документів, документів виконавчого провадження, фіксація виконавчих дій здійснюється в автоматизованій системі виконавчого провадження, порядок функціонування якої визначається Міністерством юстиції України.

Вільний і безкоштовний доступ до інформації автоматизованої системи виконавчого провадження забезпечує Міністерство юстиції України в мережі Інтернет на своєму офіційному веб-сайті з можливістю перегляду, пошуку, копіювання та друку інформації на основі поширених веб-оглядачів та редакторів, без необхідності застосування спеціально створених для цього технологічних і програмних засобів, без обмежень і цілодобово.

Єдиний реєстр боржників - це систематизована база даних про боржників, що є складовою автоматизованої системи виконавчого провадження та ведеться з метою оприлюднення в режимі реального часу інформації про невиконані майнові зобов'язання боржників та попередження податкових відчуження боржниками майна.

Відомості про боржників, включені до Єдиного реєстру боржників, є відкритими і розміщуються на офіційному сайті Міністерства юстиції України.

Нотаріуси, органи, що здійснюють реєстрацію майна, державні реєстратори прав на нерухоме майно та їх обтяжень, в яких з метою здійснення угоди по відчуженню в будь-який спосіб майна звернувся боржник, внесений в день звернення до Єдиного реєстру боржників, в разі відсутності у них інформації про накладення арешту виконавцем на грошові кошти або майно боржника зобов'язані відмовити у вчиненні реєстраційних дій і в день звернення боржника повідомити зазначений в Єдиному реєстрі боржників орган державної виконавчої служби або приватному виконавцю про майно, щодо відчуження якого звернувся боржник.

Виконавець не пізніше наступного робочого дня з дня отримання такого повідомлення зобов'язаний прийняти рішення про накладення арешту на майно та направити відповідну постанову нотаріусу, органам, що здійснюють реєстрацію майна, не пізніше наступного робочого дня з дня їх винесення.

Висновок протягом терміну, зазначеного у частині третій цієї статті, угоди щодо майна боржника, що призвело до неможливості задовольнити вимоги стягувача за рахунок такого майна, є підставою для визнання такого правочину недійсним.

Відомості про боржника вносяться до Єдиного реєстру одночасно з винесенням постанови про відкриття виконавчого провадження.

Єдиний реєстр боржників доступний за посиланням: https://erb.minjust.gov.ua/#/search-debtors

Строки пред'явлення виконавчих документів до виконання

Виконавчі документи можуть бути пред'явлені до примусового виконання протягом трьох років (раніше - 1 рік), крім посвідчень комісій по трудових спорах і виконавчих документів, за якими стягувачем є держава або державний орган, які можуть бути пред'явлені до примусового виконання протягом трьох місяців.

Аванс виконавцю

Найбільш обговорюваним нововведенням є обов'язок стягувача сплатити виконавцю аванс. Так, до заяви про примусове виконання рішення стягувач додає квитанцію про сплату авансового внеску в розмірі 2 відсотків суми, що підлягає стягненню, але не більше 10 мінімальних розмірів заробітної плати, а за рішенням немайнового характеру - у розмірі одного мінімального розміру заробітної плати з боржника - фізичної особи та в розмірі двох мінімальних розмірів заробітної плати з боржника - юридичної особи.

Від сплати авансового внеску звільняються збирачі за рішеннями про:

стягнення заробітної плати, поновлення на роботі та за іншими вимогами, що випливають із трудових правовідносин;

обчислення, призначення, перерахунок, здійснення, надання, одержання пенсійних виплат, соціальних виплат непрацездатним громадянам, виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням, виплат та пільг дітям війни, інших соціальних виплат, доплат, соціальних послуг, допомоги, захисту, пільг;

відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я, а також смертю фізичної особи;

стягнення аліментів;

відшкодування майнової та / або моральної шкоди, заподіяної в результаті вчинення кримінального злочину.

Від сплати авансового внеску також звільняються державні органи, інваліди війни, інваліди I і II груп, законні представники дітей-інвалідів і недієздатних інвалідів I та II груп, громадяни, віднесені до категорій 1 і 2 осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, в разі їх звернення в органи державної виконавчої служби.

У разі якщо витрати на залучення до проведення виконавчих дій суб'єктів господарювання на платній основі, виготовлення технічної документації на майно, здійснення витрат на валютообмінні фінансові операції та інших витрат, пов'язаних з перерахуванням коштів, перевищують суму сплаченого авансового внеску, стягувач зобов'язаний додатково здійснити авансування таких витрат .

З метою забезпечення проведення виконавчих дій виконавець може здійснювати інші витрати виконавчого провадження, крім встановлених Міністерством юстиції України, за умови їх обов'язкового авансування стягувачем.

Після закінчення виконавчого провадження або повернення виконавчого документа стягувачу авансовий внесок повертається стягувачу, якщо інше не передбачено цим Законом.

Відстрочення та розстрочення виконання

Тепер рішення про розстрочення або відстрочення виконання може прийняти не тільки суд.

За заявою стягувача виконавець може відстрочити або розстрочити виконання рішення (крім судового рішення), при наявності поважних причин (хвороба, відрядження сторони виконавчого провадження, стихійне лихо тощо), про що виносить відповідну постанову.

Розподіл стягнутих з боржника грошових сум

Розподіл стягнутих виконавцем з боржника за виконавчим провадженням грошових сум (у тому числі отриманих від реалізації майна боржника) здійснюється в такій черговості:

 • в першу чергу повертається авансовий внесок стягувача на організацію та проведення виконавчих дій;
 • в другу чергу компенсуються витрати виконавчого провадження, не покриті авансовим внеском стягувача;
 • в третю чергу задовольняються вимоги стягувача та стягується виконавчий збір у розмірі 10 відсотків фактично стягнутої суми або основна винагорода приватного виконавця пропорційно фактично стягнутої з боржника суми;
 • в четверту чергу стягуються штрафи, накладені виконавцем відповідно до вимог цього Закону.

У разі якщо стягнутої суми недостатньо для задоволення вимог стягувачів за виконавчими документами, кошти розподіляються виконавцем між стягувачами в такій черговості:

 • в першу чергу задовольняються забезпечені заставою вимоги про стягнення з вартості заставленого майна;
 • у другу чергу задовольняються вимоги щодо стягнення аліментів, відшкодування збитків та шкоди, завданих в результаті кримінального чи адміністративного правопорушення, каліцтва чи іншого ушкодження здоров'я, а також у зв'язку з втратою годувальника;
 • в третю чергу задовольняються вимоги працівників, пов'язані з трудовими правовідносинами;
 • в четверту чергу задовольняються вимоги стягувачів за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням, вимоги щодо збору на обов'язкове державне пенсійне страхування, страхових внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та вимоги щодо податків та інших платежів до бюджету;
 • в п'яту чергу задовольняються всі інші вимоги.
Хочете отримувати повідомлення на ваш email, коли ми опублікуємо нові статті?

також стежити за оновленнями сайту можна в Facebook Instagram Twitter Viber Telegram

Горячие предложения

Кредиты на карту

более 30 онлайн-сервисов!

Ставка - от 0.01%

Срок - до 180 дней

Сумма - до 20 000 грн.

Документы - паспорт и код

Hotline Finance

Зелена карта для виїзду за кордон

Ціна нижча, ніж при покупці страховки на кордоні

Без візитів до страхових агентів

Готова страховка з доставкою на email

Безпечне оформлення і оплата онлайн

Корисні статті з даної тематики