про твої права

Закон про фінансову реструктуризацію. Особливості процедури

З 19 жовтня 2016 і до 19 жовтня 2022 року (6 років) в Україні діє Закон "Про фінансову реструктуризацію" (далі - Закон про реструктуризацію), яким передбачена процедура добровільної реструктуризації заборгованості для боржників - юридичних осіб. Всі процедури фінансової реструктуризації, розпочаті протягом терміну дії Закону про реструктуризацію, тривають до їх завершення відповідно до вимог Закону про реструктуризацію. Детальніше розповість prostopravo.


Короткий зміст і посилання по темі

 1. Що таке фінансова реструктуризація?
 2. Початок процедури реструктуризації
 3. Мораторій
 4. План реструктуризації
 5. Застава та іпотека
 6. Завершення процедури реструктуризації

Що таке фінансова реструктуризація?

Під процедурою фінансової реструктуризації мається на увазі комплекс заходів по реструктуризації грошового зобов'язання та / або господарської діяльності боржника, які здійснюються на умовах і в порядку, встановленими Законом про реструктуризацію. Метою такої процедури є відновлення господарської діяльності боржника-юридичної особи, яка перебуває в критичному фінансовому становищі.

Для цих цілей Законом про реструктуризацію передбачено створення відразу декількох нових органів: спостережної ради, секретаріату, арбітражу.

Спостережна рада є координаційним органом з питань організації та проведення процедури фінансової реструктуризації. Спостережна рада складається з дев'яти осіб - по одному представнику від Національного банку України, Міністерства фінансів України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та Міністерства юстиції України, п'ятьох представників об'єднань учасників фінансових ринків, об'єднань представників бізнесу, експертів ринку, кандидатури яких проходять обговорення на відкритому засіданні комітету Верховної  Ради України, до предметів відання якого належать питання регулювання ринків фінансових послуг, який шляхом ухвалення рішення делегує таких представників до Спостережної ради.

Секретаріат створюється спостережною радою. Основним завданням Секретаріату є інформаційно-аналітичне, організаційне та адміністративне забезпечення проведення процедури фінансової реструктуризації. Секретаріат у своїй діяльності підзвітний Спостережній раді.

Арбітражний комітет утворюється Спостережною радою і складається з голови і двох заступників голови. Залучені кредитори вправі передати на розгляд до арбітражу будь-який спір, що виникає під час проведення процедури фінансової реструктуризації. Спір може бути переданий на розгляд в арбітраж при наявності арбітражної угоди, яка укладається в вигляді: арбітражного застереження в рамковому договорі; письмової згоди боржника в заяві про реструктуризацію; арбітражного застереження в згоді кредитора на реструктуризацію. Процедура розгляду спору в арбітражі проводиться відповідно до арбітражного регламенту. Арбітражний регламент затверджується Спостережною радою.

Початок процедури реструктуризації

Процедура фінансової реструктуризації проводиться без звернення до суду шляхом переговорів між боржником, його пов'язаними особами та залученими кредиторами. У разі якщо в процедурі фінансової реструктуризації виникає суперечка, залучений кредитор має право звернутися для її вирішення в арбітраж шляхом повідомлення про суперечку. Розгляд спору здійснюється відповідно до арбітражного регламенту.

Боржник має право ініціювати проведення процедури фінансової реструктуризації шляхом подання письмової заяви про реструктуризацію в секретаріат при відсутності відкритого провадження у справі про банкрутство або відсутності здійснення санації боржника до порушення провадження у справі про банкрутство. До заяви додається згода залучених кредиторів на реструктуризацію, яка має бути підписана одним або декількома фінансовими установами, жодна з яких не є пов'язаною особою боржника, яким належить не менше 50 відсотків загальної суми вимог фінансових установ до боржника, за винятком вимог пов'язаних осіб.

У разі якщо на дату початку процедури фінансової реструктуризації в господарський суд подано заяву про порушення провадження у справі про банкрутство боржника, залучений кредитор або боржник має право до прийняття судом ухвали про порушення провадження у справі про банкрутство подати клопотання про призупинення процедури банкрутства.

До клопотання додаються докази реєстрації секретаріатом згоди на реструктуризацію боржника.

Господарський суд:

 • зупиняє розгляд заяви про порушення провадження у справі про банкрутство до дня завершення процедури фінансової реструктуризації;
 • відновлює розгляд заяви про порушення провадження у справі про банкрутство, якщо за результатами процедури фінансової реструктуризації не був затверджений план реструктуризації боржника;
 • відмовляє в порушенні провадження у справі про банкрутство боржника, якщо за результатами процедури фінансової реструктуризації був затверджений план реструктуризації, який передбачає задоволення або реструктуризацію вимог кредитора (кредиторів), які подали заяву про порушення справи про банкрутство боржника.

Мораторій

З дня початку проведення процедури фінансової реструктуризації вводиться мораторій.

Мораторій діє до завершення процедури фінансової реструктуризації, але не більше ніж протягом 90 днів. Зазначений строк може бути продовжений за згодою залучених кредиторів, на термін, який не може перевищувати 90 днів. Загальний термін дії мораторію не може перевищувати 180 днів. Залучені кредитори (крім пов'язаних осіб) мають право прийняти рішення про припинення дії мораторію в будь-який час після початку проведення процедури фінансової реструктуризації.

Протягом дії мораторію забороняється:

 1. виконувати боржникові вимоги кредиторів, за винятком випадків, коли таке виконання вимог погоджено залученими кредиторами і боржником як частина проведення звичайної господарської діяльності в період проведення переговорів;
 2. примусово звертати стягнення на майно боржника і майно, передане третіми особами в забезпечення виконання зобов'язань боржника перед залученими кредиторами, на підставі виконавчих документів, а також на підставі виконавчого напису нотаріуса або шляхом будь-якого іншого позасудового способу звернення стягнення;
 3. укладати угоди про заставу або іпотеку майна боржника, за винятком випадків, коли укладення таких угод необхідно для отримання фінансування при проведенні процедури фінансової реструктуризації;
 4. вчиняти дії з метою отримання у володіння майна боржника або отримання контролю над майном боржника, в тому числі шляхом укладення будь-яких договорів;
 5. зараховувати зустрічні однорідні вимоги;
 6. відчужувати, в тому числі реалізовувати, і примусово звертати стягнення на необоротні активи боржника, які не є предметом застави (іпотеки) на дату початку процедури реструктуризації, на підставі виконавчих документів, а також на підставі виконавчого напису нотаріуса або шляхом будь-якого іншого позасудового способу звернення стягнення .

Протягом дії мораторію:

 1. не нараховується неустойка (штраф, пеня) або інші фінансові санкції за невиконання або неналежне виконання зобов'язань по задоволенню боржником будь-яких вимог, на які поширюється мораторій;
 2. зупиняється перебіг позовної давності і будь-якого іншого терміну, встановленого законом або договором, в тому числі терміну на пред'явлення вимоги до поручителів, в рамках якого кредитори можуть реалізовувати свої права.

Дія мораторію не поширюється на вимоги кредиторів, які не є залученими кредиторами, а також вимоги по зобов'язаннях, що виникли внаслідок заподіяння шкоди життю та здоров'ю громадян, і вимоги щодо виплати заборгованості із заробітної плати перед працюючими та звільненими працівниками. У той же час, дія мораторію поширюється на будь-які вимоги пов'язаних осіб боржника.

План реструктуризації

План реструктуризації розробляється боржником (боржниками в разі прийняття рішення про проведення спільної процедури фінансової реструктуризації) разом з кредиторами, які є пов'язаними особами боржника, залученими кредиторами та інвесторами (при наявності). План реструктуризації може передбачати реструктуризацію грошових зобов'язань та / або господарської діяльності боржника шляхом:

 1. внесення змін до кредитних договорів, в тому числі погашення заборгованості окремими траншами (розстрочки), перегляд термінів погашення, зміна валюти виконання зобов'язання, розміру процентних ставок, в тому числі встановлення їх на рівні нижче собівартості залучення коштів, і повної зупинки нарахування відсотків або інших умов , пов'язаних з відповідним кредитним договором або забезпеченням за таким кредитним договором;
 2. внесення змін до інших укладених договорів, умови боргових зобов'язань або зміни форми таких зобов'язань;
 3. надання нового фінансування боржника. При цьому обов'язок надання нового фінансування покладається на кредитора виключно за згодою такого кредитора;
 4. відчуження майна боржника, заставодавця (іпотекодавця) зі збереженням або без збереження іпотеки, застави або інших видів забезпечення щодо такого майна. При цьому кошти, отримані від відчуження майна, що знаходиться в заставі (іпотеці), направляються на погашення вимог заставодержателя (іпотекодержателя) такого майна в межах вимог, забезпечених такою заставою (іпотекою) і т.д.

План реструктуризації може передбачати поділ залучених кредиторів на категорії в залежності від виду вимог і наявності (відсутності) забезпечення вимог таких кредиторів та передбачати різні умови задоволення вимог для кредиторів відповідних категорій.

План реструктуризації затверджується на зборах залучених кредиторів. План реструктуризації вважається затвердженим і обов'язковим для виконання боржником, його пов'язаними особами та поручителями, а також всіма залученими кредиторами, якщо за нього проголосували всі залучені кредитори. У разі якщо за затвердження плану реструктуризації проголосували залучені кредитори, яким належить понад дві третини вимог, для остаточного прийняття рішення про затвердження плану реструктуризації суперечка передається будь-яким залученим кредитором в арбітраж.

Умови затвердженого плану реструктуризації є обов'язковими для всіх залучених кредиторів, включаючи кредиторів, які не брали участі в голосуванні або голосували проти затвердження плану реструктуризації, і мають переважну силу над положеннями будь-яких договорів, укладених між залученими кредиторами і боржником, поручителями і / або майновими поручителями боржника (в разі їх включення в план реструктуризації).

Застава та іпотека

Узгодження сторонами плану реструктуризації не є новацією і не веде до припинення договорів щодо забезпечення виконання зобов'язань, в тому числі договорів іпотеки або застави майна боржника і / або поручителя, якщо сторони не домовилися про інше.

Договори про забезпечення виконання зобов'язань, в тому числі договори іпотеки або застави майна боржника, залишаються в силі і не змінюють пріоритет обтяження, якщо інше не передбачено планом реструктуризації, за умови згоди забезпеченого кредитора, на користь якого створено забезпечення.

Якщо планом реструктуризації передбачено зміну обсягу, умов і пріоритету іпотеки, застави або обтяження, забезпечений кредитор, який є заставодержателем (іпотекодержателем), і боржник (поручитель) протягом 10 робочих днів з моменту підписання плану реструктуризації повинні внести зміни до відповідних договорів іпотеки, застави або обтяження майна боржника (поручителя) і в разі потреби вжити заходів до реєстрації змін відомостей про обтяження.

Зміна пріоритету на предмет забезпечення здійснюється за згодою заставодержателя (іпотекодержателя).

Завершення процедури реструктуризації

Процедура фінансової реструктуризації вважається завершеною з моменту настання будь-якої з наступних подій:

 1. підписання плану реструктуризації;
 2. відкликання боржником своєї заяви про реструктуризацію протягом 30 календарних днів з моменту її подачі до секретаріату шляхом подання письмової заяви боржником;
 3. подання до секретаріату залученими кредиторами, жоден з яких не є пов'язаною особою і яким належить понад 50 відсотків вимог всіх залучених кредиторів без урахування вимог пов'язаних осіб, письмової заяви про те, що переговори з приводу реструктуризації були припинені без досягнення згоди;
 4. закінчення терміну.

 

Пошук юридичних послуг в сфері захисту інтелектуальної власності

Хочете отримувати повідомлення на ваш email, коли ми опублікуємо нові статті?

також стежити за оновленнями сайту можна в Facebook Instagram Twitter Viber Telegram

Горячие предложения

Кредиты на карту

более 30 онлайн-сервисов!

Ставка - от 0.01%

Срок - до 180 дней

Сумма - до 20 000 грн.

Документы - паспорт и код

Корисні статті з даної тематики