про твої права

Комерційна таємниця: поняття, відповідальність

Що включає в себе поняття комерційної таємниці? Які відомості є комерційною таємницею, а які ні? В яких формах може існувати комерційна таємниця?


Короткий зміст і посилання по темі

 1. Поняття комерційної таємниці
 2. Договір про нерозголошення комерційної таємниці (зразок)
 3. Відповідальність за розголошення комерційної таємниці

Поняття комерційної таємниці

Згідно зі статтею 505 Цивільного кодексу України комерційною таємницею є інформація, яка є секретною в тому розумінні, що вона в цілому чи в певній формі та сукупності її складових є невідомою та не є легкодоступною для осіб, які зазвичай мають справу з видом інформації, до якого вона належить, у зв'язку з чим вона має комерційну цінність та була предметом адекватних існуючим обставинам заходів щодо збереження її секретності, вжитих особою, яка законно контролює цю інформацію.

Таким чином, основними ознаками, що дозволяє віднести ті чи інші відомості до комерційної таємниці, є:

 • інформаційність (мова йде саме про інформацію, а не, наприклад, про уміння, досвід, навички, які становлять поняття «ноу-хау»);
 • конфіденційність (є невідомою та не легкодоступною);
 • комерційна цінність (тобто її використання надає власнику певні переваги перед конкурентами, які такою інформацією не володіють);
 • захищеність (особа, яка законно контролює цю інформацію має вживати адекватних заходів щодо збереження її конфіденційності).

Відомості, які не відповідають хоча б одній із зазначених ознак, комерційною таємницею не є.

Комерційну таємницю можуть складати відомості технічного, організаційного, комерційного, виробничого або іншого характеру. Закон не встановлює і будь-яких вимог до форми існування комерційної таємниці. Це можуть бути як відомості повідомлені усно, так і письмово, або виражені в графічній формі і т. п.

Не може бути віднесена до комерційної таємниці інформація, яка згідно із ЗУ «Про інформацію» відноситься до таємної (державна таємниця) або, навпаки, відкритої інформації. Також не можуть становити комерційну таємницю відомості, які підлягають обов'язковій публікації, надання за запитом необмеженого кола осіб, а також відомості, щодо яких в законодавстві міститься пряма заборона на поширення на них режиму обмеженого доступу (наприклад, не може бути засекречена інформація про стан навколишнього середовища , якість продуктів харчування, предметів побуту і т. д.).

Крім того, Перелік відомостей, що не становлять комерційну таємницю, затверджений Постановою КМУ від 9 серпня 1993 року №611. Згідно з постановою комерційну таємницю не є:

 • установчі документи, документи, що дозволяють займатися підприємницькою діяльністю та її окремими видами;
 • інформація за всіма встановленими формами державної звітності;
 • дані, необхідні для перевірки розрахунку і сплати податків та інших обов'язкових платежів;
 • відомості про чисельність і склад працюючих, їхню заробітну плату в цілому та за професіями й посадами, а також наявність вільних місць;
 • документи про оплату податків і зборів
 • інформація про забруднення навколишнього середовища, недотримання безпечних умов праці, реалізації продукції, що завдає шкоди здоров'ю, а також інші порушення законодавства і розміри завданих при цьому збитків;
 • документи про платоспроможність;
 • відомості про участь посадових осіб підприємства в кооперативах, малих підприємствах, спілках, об'єднаннях та інших організаціях, які займаються підприємницькою діяльністю;
 • відомості, які підлягають оприлюдненню відповідно до законодавства.

Договір про нерозголошення комерційної таємниці (зразок)

ДОГОВІР

про конфіденційність і нерозголошення інформації

м. _______                                                                                 "___"  ________ ____ року

_____________________________________________ , надалі іменується сторона «СТОРОНА, ЯКА РОЗКРИВАЄ»  в особі _____________________, що діє на підставі _______________________  з однієї сторони та ___________________________ ____________________________,  надалі іменується  "СТОРОНА, ЯКА ОДЕРЖУЄ" в особі _______________________________________________________________________________,  які спільно іменуються  «Сторони», уклали договір про наступне:

 

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Сторони підтверджують, що:

1.1.1. СТОРОНА, ЯКА РОЗКРИВАЄ, передала з метою належного виконання Договору №___ від "___" _____________ 20_ року, укладеного між ___________________________ та _________________________ (надалі іменується "Основний договір"), СТОРОНІ, ЯКА ОДЕРЖУЄ, інформацію, визначену Основним договором, а також наступну інформацію: _________________________________(надалі – Конфіденційна інформація).

Конфіденційною є також інформація про умови цього договору та Основного договору, в т.ч. відомості технічного, організаційного, комерційного, виробничого та іншого характеру.

Конфіденційною є також інформація, крім вказаної вище, про конфіденційність якої Сторона, яка розкриває прямо повідомила Сторону, яка одержує  в момент її передання.

1.1.2. СТОРОНА, ЯКА ОДЕРЖУЄ отримала названу інформацію виключно для виготовлення товару (надання послуг) за замовленням СТОРОНИ, ЯКА РОЗКРИВАЄ, та не має право використовувати її для будь-яких інших цілей.

1.1.3. Будь-яка інформація, передання якої мало місце на підставі Основного договору та визначена Сторонами у п. 1.1.1. цього Договору, вважається конфіденційною за цим Договором і щодо неї діє режим комерційної таємниці згідно чинного законодавства та цього договору.

1.1.4. Передання інформації від СТОРОНИ, ЯКА РОЗКРИВАЄ, до СТОРОНИ, ЯКА ОДЕРЖУЄ обумовлене взаємовигідним співробітництвом Сторін і прагненням Сторін інтенсифікувати та спільно скоординувати свої подальші ділові відносини.

 

 1. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Сторони підтверджують розуміння ними важливості договірного врегулювання відносин із забезпечення режиму комерційної таємниці та погоджуються взяти на себе наступні обов'язки:

2.1.1. З дня набрання чинності цим Договором СТОРОНА, ЯКА ОДЕРЖУЄ, зобов'язується:

2.1.1.1. не розголошувати конфіденційної інформації, отриманої нею від СТОРОНИ, ЯКА РОЗКРИВАЄ, будь-яким іншим третім особам, включаючи органи державної влади, підприємства, установи, організації усіх форм власності та підпорядкування, і не буде використовувати названу інформацію для своєї власної вигоди, за винятком використання такої інформації відповідно до цілей, визначених у пп. 1.1.2. цього Договору. Вказаний обов’язок діє також протягом п’яти років після закінчення цього договору.

2.1.1.2. дотримуватися такого ж ступеня секретності з метою уникнення розголошення або використання цієї інформації іншим особами, якого СТОРОНА, ЯКА ОДЕРЖУЄ, дотримувалася б в розумній мірі стосовно своєї власної конфіденційної інформації аналогічного ступеня важливості.

2.1.2. СТОРОНА, ЯКА ОДЕРЖУЄ, зобов’язується вжити всіх необхідних заходів для збереження конфіденційної інформації, в тому числі:

2.1.2.1. забезпечити доступ до конфіденційної інформації обмеженій кількості працівників, і тільки тим працівникам, які безпосередньо  використовують зазначену інформацію у зв’язку з виконанням службових обов’язків, попередньо отримавши від зазначених працівників письмові Зобов'язання про нерозголошення відомостей, що становлять конфіденційну інформацію (як під час виконання ними відповідних виробничих функцій, так і у випадку їх звільнення з роботи, або відсторонення від виконання замовлення СТОРОНИ, ЯКА РОЗКРИВАЄ) та письмово попередити про кримінальну, адміністративну чи цивільно-правову відповідальність за розголошення відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію. При цьому відповідальність перед СТОРОНОЮ, ЯКА РОЗКРИВАЄ за порушення умов щодо конфіденційності такими працівниками буде нести СТОРОНА, ЯКА ОДЕРЖУЄ;

2.1.2.2. СТОРОНА, ЯКА ОДЕРЖУЄ, зобов’язана надати перелік працівників, які будуть використовувати зазначену інформацію для виробничих потреб.

2.1.2.3. заборонити у відповідних договорах (контрактах) використання знань, отриманих в процесі роботи з конфіденційною інформацією, своїм працівникам протягом п’яти років після звільнення;

2.1.2.4. здійснювати реєстрацію доступу своїх працівників до конфіденційної інформації і надавати щомісяця до п’ятого числа інформацію про такий доступ, який повинен включаючи прізвище працівника, матеріали, з якими він ознайомлений, ґрунтовне підтвердження необхідності ознайомлення, дату і час їх отримання і повернення відповідних матеріалів;

2.1.2.5. не робити копій документів в більшій кількості, чим це необхідно для виконання працівниками  службових обов’язків,  забезпечити достовірний облік всіх копій і місць, де вони де вони зберігаються та знищити копії, якщо в цьому не буде необхідності;

2.1.2.6. забезпечити захищену обробку конфіденційної інформації на технічних засобах, не підключених до мережі Інтернет і доступ до яких дозволений тільки авторизованим користувачам;

2.1.2.7. забезпечити надійне зберігання інформації, яке не дозволить отримати доступ до неї неавторизованим особам, в тому числі поза робочим часом;

2.1.2.8. призначити осіб, відповідальних за розробку і практичне здійснення заходів по забезпеченню конфіденційності інформації.     

2.1.2.9. За письмовим запитом СТОРОНИ, ЯКА РОЗКРИВАЄ, (який може бути зроблений в будь-який час) СТОРОНА, ЯКА ОДЕРЖУЄ, зобов’язана:

- у випадку, якщо носії конфіденційної інформації є власністю СТОРОНИ, ЯКА ОДЕРЖУЄ – знищити конфіденційну  інформацію з таких носіїв, або самі носії до ступеня неможливості відновлення;

- у випадку, якщо носії конфіденційної інформації є власністю СТОРОНИ, ЯКА РОЗКРИВАЄ – забезпечити повернення всіх таких носіїв. У кожному такому випадку СТОРОНА, ЯКА ОДЕРЖУЄ зобов’язана проінформувати СТОРОНУ, ЯКА РОЗКРИВАЄ, про виконання своїх обов’язків у письмовій формі.

Термін виконання СТОРОНОЮ, ЯКА ОДЕРЖУЄ обов’язків по цьому пункту складає 10 днів з моменту подання СТОРОНОЮ, ЯКА РОЗКРИВАЄ такого запиту.

2.1.2.10. не схиляти до розголошення зазначеної інформації будь-яких інших осіб, яким така інформація є відомою з тих чи інших причин.

2.1.3. У разі виникнення потреби в розкритті інформації третім особам, в т.ч. у разі отримання запиту (письмового, усного, по електронній пошті) на інформацію, яка становить комерційну таємницю та конфіденційну інформацію від контрагентів, клієнтів і будь-яких державних органів, СТОРОНА, ЯКА ОДЕРЖУЄ зобов'язана:

а) з'ясувати у контрагента, клієнта або представника державного органу необхідність отримання такої інформації (з чим пов'язаний такий запит; обсяг інформації, яка повинна міститися у відповіді);

б) негайно повідомити про такий запит СТОРОНУ, ЯКА РОЗКРИВАЄ;

в) отримати згоду СТОРОНИ, ЯКА РОЗКРИВАЄ на надання такої інформації;

г) погодити з СТОРОНОЮ, ЯКА РОЗКРИВАЄ, зміст і обсяг інформації, яка буде надаватися;

ґ) у разі запиту правоохоронних органів направити копію зазначеного запиту СТОРОНІ, ЯКА РОЗКРИВАЄ, та отримати відповідні інструкції щодо конкретного запиту. Надати відповідь на запит лише в разі письмової згоди СТОРОНИ, ЯКА РОЗКРИВАЄ, за винятком випадків коли невиконання такого обов’язку, відповідно до чинного законодавства є підставою для притягнення СТОРОНИ, ЯКА ОДЕРЖУЄ, до адміністративної або кримінальної відповідальності.

2.1.4. СТОРОНА, ЯКА ОДЕРЖУЄ після закінчення дії цього Договору або у випадку реорганізації чи ліквідації зобов’язується негайно повернути всю отриману конфіденційну інформацію і копії, зроблені з неї.

2.1.5. СТОРОНА, ЯКА ОДЕРЖУЄ  зобов’язана при виявленні фактів, які свідчать про інформованість третіх осіб про конфіденційну інформацію, навіть в тому випадку, якщо така інформованість не є наслідком порушення умов цього Договору СТОРОНОЮ, ЯКА ОДЕРЖУЄ, повідомити про такі факти СТОРОНУ, ЯКА РОЗКРИВАЄ в найкоротші терміни, але не пізніше 5 (п’яти) днів з моменту виявлення.

2.1.6. СТОРОНА, ЯКА РОЗКРИВАЄ залишає за собою право проводити аналіз заходів по захисту конфіденційної інформації, вжитих СТРОНОЮ, ЯКА ОДЕРЖУЄ. При відмові надати інформацію про заходи щодо захисту конфіденційної інформації  чи виявленні недостатності вжитих заходів по захисту конфіденційної інформації СТОРОНА, ЯКА РОЗКРИВАЄ, має право відмовитись в наданні конфіденційної інформації чи розірвати договір достроково.

 

 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН І ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

3.1. У випадку невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за цим Договором СТОРОНА, ЯКА ОДЕРЖУЄ, зобов’язується протягом 3 (трьох) днів з дати отримання відповідного повідомлення від СТОРОНИ, ЯКА РОЗКРИВАЄ, сплатити штраф в розмірі ________________________________ за кожне таке порушення. При цьому сплата штрафу не звільняє винну сторону від належного виконання своїх зобов’язань згідно цього Договору і повного відшкодування завданих збитків (включаючи упущену вигоду).

3.2. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку відповідно до чинного в Україні законодавства.

3.3. СТОРОНА, ЯКА ОДЕРЖУЄ, визнає, що несе повну відповідальність за будь-які дії чи бездіяльність своїх співробітників, посадових осіб, членів колегіальних органів управління (включаючи без обмеження осіб, які раніше виконували вказані функції чи займали посади), які прямо чи побічно призвели до розголошення чи розкриття конфіденційної інформації іншим особам.

 

 1. РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ

4.1. Якщо третя сторона пред'явить позов або вчинить іншу юридичну дію з вимогою розкрити будь-яку конфіденційну інформацію, СТОРОНА, ЯКА ОДЕРЖУЄ зобов'язана негайно повідомити про це СТОРОНУ, ЯКА РОЗКРИВАЄ і забезпечить їй в розумних межах таку допомогу, якої СТОРОНА, ЯКА РОЗКРИВАЄ, буде вимагати для запобігання розголошенню.

4.2. Жодна із сторін зобов’язується не розголошувати факт існування цього Договору та Основного договору без попередньої письмової згоди другої сторони.

4.3. Жодна із сторін не може передавати чи іншим шляхом уступати повністю чи частково, свої права и обов’язки по цьому договору без попередньої письмової згоди на це іншої сторони.

4.4. СТОРОНА, ЯКА ОДЕРЖУЄ, лише з письмової згоди СТОРОНИ, ЯКА РОЗКРИВАЄ може надати доступ до конфіденційної інформації, але не передачу такої інформації третій стороні, яка виступає в якості виконавця (субпідрядника), в цьому випадку СТОРОНА, ЯКА ОДЕРЖУЄ, несе повну відповідальність перед СТРОНОЮ, ЯКА РОЗКРИВАЄ за дотримання третьою стороною режиму конфіденційності стосовно розкритої інформації за правилами розділу  4.

4.5. Вся конфіденційна інформація за цим договором є виключною власністю СТОРОНИ, ЯКА РОЗКРИВАЄ.

 

 1. ДІЯ ДОГОВОРУ

5.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та його скріплення печатками Сторін.

5.2. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п. 5.1 цього Договору та закінчується через 5 років після закінчення строку дії Основного договору.

5.3. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

5.4. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні законодавством, зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

5.5. Зміни у цей Договір набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено в самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному в Україні законодавстві.

 1. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства, а також застосованими до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

6.2. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть братися до уваги при тлумаченні умов цього Договору.

6.3. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та зобов'язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.

6.4. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємними частинами і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками.

6.5. Всі виправлення за текстом цього Договору мають силу та можуть братися до уваги виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені їх печатками.

6.6. Всі повідомлення, враховуючи повідомлення про зміну фактичної і/чи юридичної адреси, повинні бути в трьохденний термін відправлені у письмовій формі рекомендованим листом з повідомленням  на адресу іншої СТОРОНИ.

6.7. Якщо одне або більше положень цього Договору будуть визнані судом, незаконними, недійсними або неможливими до застосування, Договір повинен вважатися дійсним, як ніби такі незаконні, недійсні або неможливі до застосування положення ніколи не існували. При цьому Сторони погоджуються зустрітися та, в дусі доброї волі, обговорити внесення необхідних змін до Договору, щоб відобразити первісні наміри Сторін цього Договору.

6.8. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.

 

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

 

Відповідальність за розголошення комерційної таємниці

Адміністративна відповідальність:

Частина 3 статті 164-3 КУпАП «недобросовісна конкуренція»:

Отримання, використання, розголошення комерційної таємниці, а також іншої конфіденційної інформації з метою заподіяння шкоди діловій репутації або майну іншого підприємця -

тягне за собою накладення штрафу від дев'яти до вісімнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Кримінальна відповідальність:

Стаття 231 КК: «Незаконне збирання з метою використання або використання відомостей, що становлять комерційну або банківську таємницю»:

Умисні дії, спрямовані на отримання відомостей, що становлять комерційну або банківську таємницю, з метою розголошення чи іншого використання цих відомостей, а також незаконне використання таких відомостей, якщо це спричинило істотну шкоду суб'єкту господарської діяльності, -

караються штрафом від трьох тисяч до восьми тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Стаття 232 КК «Розголошення комерційної або банківської таємниці»:

Умисне розголошення комерційної або банківської таємниці без згоди її власника особою, якій ця таємниця відома у зв'язку з професійною або службовою діяльністю, якщо воно вчинене з корисливих чи інших особистих мотивів і завдало істотної шкоди суб'єкту господарської діяльності, -

карається штрафом від однієї тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

 

Хочете отримувати повідомлення на ваш email, коли ми опублікуємо нові статті?

також стежити за оновленнями сайту можна в Facebook Instagram Twitter Viber Telegram

Горячие предложения

Кредиты на карту

более 30 онлайн-сервисов!

Ставка - от 0.01%

Срок - до 180 дней

Сумма - до 20 000 грн.

Документы - паспорт и код

Корисні статті з даної тематики