про твої права

Патент та патентування деяких видів підприємницької діяльності в Україні

Як отримати патент на роботу, винахід в Україні: порядок реєстрації авторських патентів, база патентів, процедура патентування.


Короткий зміст і посилання по темі

 1. Що таке патент
 2. База патентів України
 3. Патент на винахід, корисну модель
 4. Умови патентоспроможності винаходу, корисної моделі
 5. Хто має право отримати патент?
 6. Як отримати патент
 7. Реєстрація та оформлення патентів
 8. Патент на промисловий зразок
 9. Скільки коштує патент

Що таке патент

Патент - охоронний документ, що засвідчує пріоритет, авторство і право власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок.

Деклараційний патент - різновид патенту, що видається за результатами формальної експертизи поданої заявки на винахід або корисну модель.

Обсяг правової охорони визначається формулою винаходу, корисної моделі, сукупністю суттєвих ознак промислового зразка.

Умови та порядок видачі патенту встановлюються законом.

Суб'єктами права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель і промисловий зразок є:

 • винахідник, автор промислового зразка;
 • інші особи, які набули прав на винахід, корисну модель і промисловий зразок за договором або законом.

База патентів України

В Україні ведеться Державний реєстр патентів і деклараційних патентів України на винаходи, Державний реєстр деклараційних патентів України на корисні моделі, Державний реєстр патентів і деклараційних патентів України на секретні винаходи, Державний реєстр деклараційних патентів України на секретні корисні моделі.

Ведення Реєстрів здійснює Державний департамент інтелектуальної власності.

Пошук в Реєстрі патентів на винаходи: http://base.uipv.org/searchINV/search.php?dbname=reestrinv

Пошук в Реєстрі патентів на корисні моделі: http://base.uipv.org/searchINV/search.php?dbname=reestrum

Пошук в Реєстрі патентів на промислові зразки:

http://base.uipv.org/searchBul/search.php?dbname=reestrpp

Патент на винахід, корисну модель

Правова охорона надається винаходу (корисній моделі), що не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та відповідає умовам патентоспроможності.

Об'єктом винаходу (корисної моделі) може бути:

 • продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослини і тварини тощо);
 • процес (спосіб), а також нове застосування відомого продукту чи процесу.

Пріоритет, авторство і право власності на винахід засвідчуються патентом (деклараційним патентом).

Пріоритет, авторство і право власності на корисну модель засвідчуються деклараційним патентом.

Термін дії патенту України на винахід становить 20 років від дати подання заявки до Установи.

Строк дії деклараційного патенту на винахід становить 6 років від дати подання заявки до Установи.

Термін дії патенту на винахід, об'єктом якого є лікарський засіб, засіб захисту тварин, засіб захисту рослин тощо, використання якого потребує дозволу відповідного компетентного органу, може бути продовжено за клопотанням власника цього патенту на строк, що дорівнює періоду між датою подання заявки і датою отримання такого дозволу, але не більше ніж на 5 років.За подання клопотання сплачується збір.

Строк дії деклараційного патенту на корисну модель становить 10 років від дати подання заявки до Установи.

Обсяг правової охорони визначається формулою винаходу (корисної моделі).Тлумачення формули повинно здійснюватися в межах опису винаходу (корисної моделі) та відповідних креслень.

Дія патенту (деклараційного патенту), виданого на спосіб одержання продукту, поширюється і на продукт, безпосередньо отриманий цим способом.

Умови патентоспроможності винаходу, корисної моделі

Винахід відповідає умовам патентоспроможності, якщо він є новим, має винахідницький рівень і є промислово придатним.

Корисна модель відповідає умовам патентоспроможності, якщо вона є новою і промислово придатною.

Винахід (корисна модель) визнається новим, якщо він не є частиною рівня техніки.Об'єкти, що є частиною рівня техніки, для визначення новизни винаходу повинні враховуватися лише окремо.

На визнання винаходу (корисної моделі) патентоспроможним не впливає розкриття інформації про нього винахідником або особою, яка одержала від винахідника прямо чи опосередковано таку інформацію протягом 12 місяців до дати подання заявки або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету.При цьому обов'язок доведення обставин розкриття інформації покладається на особу, заінтересовану у застосуванні цієї частини.

Винахід має винахідницький рівень, якщо для фахівця він не є очевидним, тобто не випливає явно із рівня техніки.

Винахід (корисна модель) визнається промислово придатним, якщо він може бути використаний в промисловості або в іншій сфері діяльності.

Хто має право отримати патент?

Право на одержання патенту має винахідник.Винахідники, які спільно створили винахід (корисну модель), мають однакові права на одержання патенту, якщо інше не передбачено угодою між ними.

Не визнаються винахідниками фізичні особи, які не внесли особистого творчого внеску у створення винаходу (корисної моделі), а надали винахіднику (винахідникам) тільки технічну, організаційну чи матеріальну допомогу при його створенні і (або) оформленні заявки.

Винахіднику належить право авторства, яке є невід'ємним особистим правом і охороняється безстроково.Винахідник має право на присвоєння свого імені створеному ним винаходу (корисної моделі).

Право на одержання патенту на службовий винахід (корисну модель) має роботодавець винахідника.

Винахідник подає роботодавцю письмове повідомлення про створений ним службовий винахід (корисну модель) з описом, що розкриває суть винаходу (корисної моделі) достатньо ясно і повно.

Роботодавець повинен протягом чотирьох місяців з дати одержання від винахідника повідомлення подати заявку на отримання патенту або передати право на його одержання іншій особі або прийняти рішення про збереження службового винаходу (корисної моделі) як конфіденційної інформації.У цей же строк роботодавець повинен укласти з винахідником письмовий договір щодо розміру та умови виплати йому (його правонаступнику) винагороди відповідно до економічної цінності винаходу (корисної моделі) і (або) іншої вигоди, яка може бути отримана роботодавцем.

Якщо роботодавець не виконає зазначених вимог у встановлений строк, то право на одержання патенту на службовий винахід (корисну модель) переходить до винахідника або його правонаступника.У цьому випадку за роботодавцем залишається переважне право на придбання ліцензії.

Термін збереження роботодавцем чи його правонаступником службового винаходу (корисної моделі) як конфіденційної інформації у разі його невикористання не повинен перевищувати чотирьох років.В іншому випадку право на одержання патенту на службовий винахід (корисну модель) переходить до винахідника або його правонаступника.

Спори щодо умов одержання винахідником службового винаходу (корисної моделі) винагороди та її розміру вирішуються у судовому порядку.

Якщо винахід (корисна модель) створено двома чи більше винахідниками незалежно один від одного, то право на одержання патенту (деклараційного патенту) на цей винахід чи деклараційного патенту на корисну модель належить заявнику, заявка якого має більш ранню дату подання або, якщо заявлено пріоритет, більш ранню дату пріоритету, за умови, що вказана заявка не вважається відкликаною, не відкликана або за якою не прийнято рішення про відмову у видачі патенту.

Як отримати патент

 1. Подача заявки.

Особа, яка бажає отримати патент подає до Департаменту інтелектуальної власності заявку.

За дорученням заявника заявка може бути подана через представника у справах інтелектуальної власності або іншу довірену особу.

Заявка на винахід повинна стосуватися одного або групи винаходів, пов'язаних єдиним винахідницьким задумом (вимога єдиності винаходу).

Заявка на корисну модель повинна стосуватися однієї корисної моделі (вимога єдності корисної моделі).

Заявка складається українською мовою і повинна містити:

 • заяву про видачу патенту на винахід чи деклараційного патенту на винахід (корисну модель);
 • опис винаходу (корисної моделі);
 • формулу винаходу (корисної моделі);
 • креслення (якщо на них є посилання в описі)
 • реферат.

У заяві про видачу патенту (деклараційного патенту) необхідно вказати заявника (заявників) і його (їх) адресу, а також винахідника (винахідників).

Винахідник має право вимагати, щоб його не згадували як винахідника даного винаходу (корисної моделі) в будь-якій публікації, зокрема у відомостях про заявку чи патент.

Опис винаходу (корисної моделі) повинен викладатися у визначеному порядку і розкривати суть винаходу (корисної моделі) настільки ясно і повно, щоб його зміг здійснити фахівець у зазначеній галузі.

Формула винаходу (корисної моделі) повинна виражати його суть, базуватися на описі і викладатися у визначеному порядку ясно і стисло.

Реферат складається лише для інформаційних цілей.Він не може братися до уваги з іншою метою, зокрема для тлумачення формули винаходу (корисної моделі) і визначення рівня техніки.

За подання заявки сплачується збір.Документ про сплату збору повинен надійти разом із заявкою або протягом двох місяців від дати подання заявки.Цей строк продовжується, але не більше ніж на шість місяців, якщо до його спливу буде подано відповідне клопотання та сплачено збір за його подання.

 1. Експертиза

Експертиза заявки має статус науково-технічної експертизи, складається з попередньої експертизи, формальної експертизи та, за заявкою стосовно патенту на винахід (секретний винахід) - кваліфікаційної експертизи і проводиться закладом експертизи (Укрпатент)

Заклад експертизи здійснює інформаційну діяльність, необхідну для проведення експертизи заявок, і є центром міжнародного обміну виданнями відповідно до Конвенції про міжнародний обмін виданнями, прийнятої 3 грудня 1958 року Генеральною конференцією Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури.

Кінцеві результати експертизи заявки, що не вважається відкликаною або не відкликана, відображаються в обгрунтованому висновку експертизи за заявкою, що набирає чинності після затвердження його Держдепартаментом.На підставі такого висновку Установа приймає рішення про видачу патенту або про відмову у видачі патенту.Рішення Установи надсилається заявнику.

Заявник має право протягом місяця з дати одержання ним рішення зажадати копії матеріалів, що протиставлені заявці.Ці копії надсилаються заявнику протягом місяця.

Заявник має право з власної ініціативи чи на запрошення закладу експертизи особисто або через свого представника брати участь у розгляді питань, що виникли під час проведення експертизи.

Заклад експертизи може вимагати від заявника надання додаткових матеріалів, якщо без них проведення експертизи неможливе, або у разі виникнення обґрунтованих сумнівів у достовірності будь-яких відомостей чи елементів, що містяться в матеріалах заявки.

Додаткові матеріали мають бути подані заявником протягом двох місяців з дати отримання ним повідомлення чи висновку закладу експертизи або копій матеріалів, що протиставлені заявці.Строк подання додаткових матеріалів продовжується, але не більше ніж на шість місяців, якщо до його спливу буде подано відповідне клопотання та сплачено збір за його подання.

Реєстрація та оформлення патентів

На підставі рішення про видачу патенту здійснюється державна реєстрація патенту, для чого вносяться відповідні відомості до Реєстру.

Державна реєстрація патенту (деклараційного патенту) на винахід та деклараційного патенту на корисну модель здійснюється за наявності документів про сплату державного мита за його видачу і збору за публікації про видачу патенту.Зазначені мито та збір сплачуються після надходження до заявника рішення про видачу патенту.

Після внесення до Реєстру відомостей будь-яка особа має право ознайомитися з ними і отримати за своїм клопотання виписку з Реєстру щодо відомостей про певний патент за умови сплати збору за подання цього клопотання.

Одночасно з державною реєстрацією патенту (деклараційного патенту) на винахід чи деклараційного патенту на корисну модель Установа публікує в своєму офіційному бюлетені визначені в установленому порядку відомості про видачу патенту (деклараційного патенту).

Не пізніше 3 місяців з дати опублікування відомостей про видачу патенту Установа публікує опис до патенту, що містить формулу та опис винаходу (корисної моделі), а також креслення, на яке є посилання в описі винаходу (корисної моделі).

Відомості про видачу патенту (деклараційного патенту) на секретний винахід і деклараційного патенту на секретну корисну модель не публікуються.

Видача патенту здійснюється Установою у місячний строк після його державної реєстрації.

Патент видається особі, яка має право на його отримання.Якщо право на одержання одного і того ж патенту мають кілька осіб, їм видається один патент.

Деклараційний патент на винахід (корисну модель) видається під відповідальність його власника за відповідність винаходу (корисної моделі) умовам патентоспроможності.

Власник деклараційного патенту на винахід або його правонаступник з метою перетворення деклараційного патенту на винахід в патент на винахід може подати стосовно заявки, за якою видано деклараційний патент, заяву про проведення кваліфікаційної експертизи заявки.Заява повинна надійти до закладу експертизи не пізніше трьох років з дати подачі заявки, за якою видано деклараційний патент.За подання заяви сплачується збір.

Термін дії патенту на винахід, виданого замість деклараційного патенту на винахід становить 20 років від дати подання заявки на деклараційний патент на винахід.

Якщо в результаті проведення кваліфікаційної експертизи заявки прийнято рішення про відмову у видачі патенту на винахід, деклараційний патент на винахід вважається таким, що не набрав чинності від дати публікації відомостей про його видачу.

Патент на промисловий зразок

Об'єктом промислового зразка може бути форма, малюнок чи розфарбування або їх поєднання, які визначають зовнішній вигляд промислового виробу і призначені для задоволення естетичних та ергономічних потреб.

Термін дії патенту на промисловий зразок становить 10 років від дати подання заявки і продовжується за клопотанням власника патенту, але не більше ніж на п'ять років.

Промисловий зразок відповідає умовам патентоспроможності, якщо він є новим.

Особа, яка бажає отримати патент подає до Державного департаменту інтелектуальної власності заявку.За дорученням заявника заявка може бути подана через представника у справах інтелектуальної власності або іншу довірену особу.

Заявка складається українською мовою і повинна містити:

 • заяву про видачу патенту;
 • комплект зображень виробу (власне виробу чи у вигляді його макета, або малюнка), що дають повне уявлення про його зовнішній вигляд;
 • опис промислового зразка;
 • креслення, схему, карту (якщо необхідно).

У заяві про видачу патенту необхідно вказати заявника (заявників) та його адресу, а також автора (авторів).Автор має право вимагати, щоб його не згадували як такого в будь-якій публікації, зокрема у відомостях про заявку чи патент.

Експертиза заявки має статус науково-технічної експертизи і проводиться закладом експертизи.Кінцеві результати експертизи заявки відображаються в обгрунтованому висновку експертизи за заявкою.На підставі такого висновку Установа приймає рішення про видачу патенту або про відмову у видачі патенту.

На підставі рішення про видачу патенту та за наявності документів про сплату державного мита за видачу патенту і збору за публікацію про видачу патенту здійснюється публікація в офіційному бюлетені відомостей про видачу патенту.Зазначені мито та збір сплачуються після надходження до заявника рішення про видачу патенту.

Одночасно з публікацією відомостей про видачу патенту здійснюється його державна реєстрація, для чого вноситься відповідні відомості до Реєстру.Видача патенту здійснюється в місячний термін після його державної реєстрації.

Скільки коштує патент

Розміри зборів за оформлення патентів встановлені Постановою Кабінету Міністрів №1716. Ознайомитися з ними можна за посиланням .

 





Хочете отримувати повідомлення на ваш email, коли ми опублікуємо нові статті?

також стежити за оновленнями сайту можна в Facebook Instagram Twitter Viber Telegram

Горячие предложения

Кредиты на карту

более 30 онлайн-сервисов!

Ставка - от 0.01%

Срок - до 180 дней

Сумма - до 20 000 грн.

Документы - паспорт и код

Hotline Finance

Зелена карта для виїзду за кордон

Ціна нижча, ніж при покупці страховки на кордоні

Без візитів до страхових агентів

Готова страховка з доставкою на email

Безпечне оформлення і оплата онлайн

Корисні статті з даної тематики