про твої права

Фондовий ринок України і ринок цінних паперів

Prostopravo розповідає, що таке фондовий ринок України, які існують види цінних паперів і як здійснюється емісія акцій, облігацій, векселів, інвестиційних сертифікатів.


Короткий зміст і посилання по темі

 1. Що таке фондовий ринок
 2. Учасники фондового ринку України
 3. Цінні папери та їх види

  3.1 Акції

  3.2 Облігації

  3.3 Інвестиційні сертифікати

  3.4 Вексель

 4. Перехід прав на цінні папери і прав за цінними паперами
 5. Види професійної діяльності на фондовому ринку
 6. Розкриття інформації на фондовому ринку

Що таке фондовий ринок

Фондовий ринок (ринок цінних паперів) - сукупність учасників фондового ринку та правовідносин між ними щодо розміщення, обігу та обліку цінних паперів і похідних (деривативів).

Учасники фондового ринку України

Учасники фондового ринку - емітенти (в тому числі іноземні) або особи, що видали неемісійні цінні папери, інвестори в цінні папери, інституційні інвестори, професійні учасники фондового ринку, об'єднання професійних учасників фондового ринку, в тому числі саморегульовані організації професійних учасників фондового ринку.

Емітент - юридична особа, в тому числі Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, Автономна Республіка Крим або міська рада, а також держава в особі уповноважених нею органів державної влади або міжнародна фінансова організація, які від свого імені розміщують емісійні цінні папери та беруть на себе зобов'язання по ним перед їх власниками.

Іноземний емітент - юридична особа, створена відповідно до законодавства іншої держави і така, що здійснює емісію цінних паперів на території України, чи юридична особа, цінні папери якої зареєстровані відповідно до законодавства іншої держави і допуск до обігу на території України яких надано Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Міжнародні фінансові організації вважаються іноземними емітентами.

Відповідно до Закону України "Про санкції" можуть бути заборонені або обмежені емісія і обіг цінних паперів емітента, створеного відповідно до законодавства держави, що здійснює збройну агресію проти України в значенні, наведеному в статті 1 Закону України "Про оборону України" або прямо або побічно контрольованого особами, які є резидентами даної країни.

Особа, яка видала неемісійні цінні папери, - фізична або юридична особа, яка від свого імені видає (заповнює) сертифікат неемісійного цінного паперу і бере на себе зобов'язання за такими цінними паперами перед його власником.

Інвестори в цінні папери - фізичні та юридичні особи, резиденти і нерезиденти, які набули право власності на цінні папери з метою отримання доходу від вкладених коштів та / або набуття відповідних прав, що надаються власнику цінних паперів відповідно до законодавства.Інституційними інвесторами є інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди), інвестиційні фонди, взаємні фонди інвестиційних компаній, недержавні пенсійні фонди, фонди банківського управління, страхові компанії, інші фінансові установи, які здійснюють операції з фінансовими активами в інтересах третіх осіб за власний рахунок або за рахунок цих осіб, а у випадках, передбачених законодавством, - також за рахунок залучених від інших осіб фінансових активів з метою отримання прибутку або збереження реальної вартості фінансових активів.

Особливості інвестування інституційними інвесторами визначаються законом.

Об'єднання професійних учасників фондового ринку - некомерційна організація професійних учасників фондового ринку, які здійснюють професійну діяльність на ринку цінних паперів, а саме: з торгівлі цінними паперами, депозитарної діяльності та управління активами інституційних інвесторів.

Саморегульована організація професійних учасників фондового ринку - неприбуткове об'єднання учасників фондового ринку, які здійснюють професійну діяльність на фондовому ринку з торгівлі цінними паперами, управління активами інституційних інвесторів, депозитарну діяльність, крім депозитаріїв, утворене відповідно до критеріїв та вимог, установлених Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Професійні учасники фондового ринку - юридичні особи, утворені в організаційно-правовій формі акціонерних товариств або товариств з обмеженою відповідальністю, які на підставі ліцензії, виданої Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, проводять на фондовому ринку професійну діяльність, види якої визначені законами України, а також Центральний депозитарій цінних паперів.

Цінні папери та їх види

Цінним папером є документ встановленої форми з відповідними реквізитами, що посвідчує грошове або інше майнове право, який визначає взаємини емітента цінних паперів (особи, яка видала цінний папір) і особи, яка має права на цінний папір, та передбачає виконання зобов'язань по такому цінному паперу, а також можливість передачі прав на цінний папір та прав за цінним папером іншим особам.

Неемісійні цінні папери можуть існувати виключно в документарній формі і за формою випуску можуть бути тільки ордерні або на пред'явника.Неемісійні цінні папери можуть видаватися і існувати виключно в документарній формі, як паперові або як електронні документи.Перелік цінних паперів, які можуть видаватися як електронні документи, визначається Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку за погодженням з Національним банком України.

Цінні папери за формою існування поділяються на бездокументарні цінні папери та документарні цінні папери.

Бездокументарні цінні папери - це обліковий запис на рахунку в цінних паперах в системі депозитарного обліку цінних паперів.

Документарним цінним папером є паперовий або електронний документ, оформлений у визначеній законодавством формі, що містить найменування виду цінного паперу, а також визначені законодавством реквізити.

Цінні папери за формою випуску можуть бути на пред'явника, іменні або ордерні.

Права на цінний папір та права за цінним папером, що існує в документарній формі, належать:

 • пред'явникові цінного паперу (цінний папір на пред'явника);
 • особі, зазначеній у цінному папері (іменний цінний папір);
 • особі, зазначеній у цінному папері, яка може сама реалізувати такі права або призначити своїм наказом іншу уповноважену особу (ордерний цінний папір).

Ордерні цінні папери можуть існувати виключно в документарній формі.

Права на цінний папір та права за цінним папером, що існують у бездокументарній формі, належать власнику рахунку в цінних паперах, відкритому в депозитарній установі, в разі зарахування цінних паперів на депозит нотаріуса - відповідному кредиторові.

Емітент цінних паперів на пред'явника не має права на отримання з системи депозитарного обліку цінних паперів інформації про власників таких цінних паперів в будь-якій формі, окрім випадків, передбачених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Емітент іменних цінних паперів має право на отримання з системи депозитарного обліку цінних паперів інформації про власників таких цінних паперів в формі реєстру власників іменних цінних паперів.

Іменні емісійні цінні папери існують виключно в бездокументарній формі.

Емісійні цінні папери на пред'явника можуть бути переведені в бездокументарну форму існування шляхом депонування таких цінних паперів на рахунках у цінних паперах в Центральному депозитарії цінних паперів або Національному банку України відповідно до компетенції, встановленої Законом України "Про депозитарну систему України" (знерухомлені) в установленому національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку.Емісійні цінні папери на пред'явника, які існують в бездокументарній формі, не можуть бути переведені в документарну форму.

В Україні в цивільному обороті можуть бути такі групи цінних паперів:

1) пайові цінні папери, які засвідчують участь власника таких цінних паперів (інвестора) в статутному капіталі та / або активах емітента (в тому числі активах, які знаходяться в управлінні емітента) і надають власнику зазначених цінних паперів (інвестору) право на отримання частини прибутку (доходу), в тому числі у вигляді дивідендів та інші права, встановлені законодавством, а також проспектом цінних паперів або рішенням про емісію цінних паперів.До пайових цінних паперів відносяться:

а) акції;

б) інвестиційні сертифікати;

в) сертифікати ФОН

г) акції корпоративного інвестиційного фонду.

2) боргові цінні папери - цінні папери, що засвідчують відносини позики і передбачають зобов'язання емітента або особи, яка видала неемісійні цінні папери, сплатити у визначений строк кошти, передати товари або надати послуги відповідно до зобов'язання.До боргових цінних паперів відносяться:

а) облігації підприємств;

б) державні облігації України;

в) облігації місцевих позик;

г) казначейські зобов'язання України;

г) ощадні (депозитні) сертифікати;

д) векселі;

е) облігації міжнародних фінансових організацій;

ж) облігації Фонду гарантування вкладів фізичних осіб;

3) іпотечні цінні папери - цінні папери, випуск яких забезпечено іпотечним покриттям (іпотечним пулом) та які посвідчують право власників на отримання від емітента належних їм коштів.До іпотечних цінних паперів відносяться:

 • іпотечні облігації;
 • іпотечні сертифікати;
 • заставні;

4) приватизаційні цінні папери - цінні папери, що засвідчують право власника на безоплатне одержання у процесі приватизації частки майна державних підприємств, державного житлового фонду, земельного фонду;

5) похідні цінні папери - цінні папери, механізм випуску та обігу яких пов'язаний з правом на придбання чи продаж протягом строку, встановленого договором, цінних паперів, інших фінансових та / або товарних ресурсів;

6) товаророзпорядчі цінні папери - цінні папери, які надають їхньому держателю право розпоряджатися майном, вказаним у цих документах.

Держава може розміщувати на міжнародних фондових ринках облігації зовнішніх державних позик України та державні деривативи.

Акції

Акція - іменний цінний папір, який посвідчує майнові права його власника (акціонера), що стосуються акціонерного товариства, включаючи право на отримання частини прибутку акціонерного товариства у вигляді дивідендів та право на отримання частини майна акціонерного товариства у разі його ліквідації, право на управління акціонерним товариством, а також немайнові права, передбачені Цивільним кодексом України та законом, що регулює питання створення, діяльності та припинення акціонерних товариств.

Акція є неподільною.Порядок реалізації прав співвласників акції (акцій) визначається Цивільним кодексом України та законом, що регулює питання створення, діяльності та припинення акціонерних товариств.

Акціонер приватного та публічного товариства має переважне право на придбання акцій додаткової емісії.

Переважним правом акціонера визнається:

право акціонера - власника простих акцій придбавати у процесі емісії товариством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості емітованих простих акцій, крім випадку прийняття загальними зборами акціонерів рішення про невикористання такого права;

право акціонера - власника привілейованих акцій придбавати у процесі емісії товариством привілейовані акції цього або нового класу, якщо акції такого класу надають їх власникам перевагу щодо черговості отримання дивідендів чи виплат у разі ліквідації товариства, пропорційно частці належних акціонеру привілейованих акцій певного класу в загальній кількості привілейованих акцій цього класу, крім випадку прийняття загальними зборами акціонерів рішення про невикористання такого права.

Емітентом акцій є тільки акціонерне товариство.Порядок прийняття відповідним органом акціонерного товариства рішення про розміщення акцій визначається законом, що регулює питання створення, діяльності та припинення акціонерних товариств.

Акції існують виключно в бездокументарній формі.

Акція має номінальну вартість, установлену в національній валюті.Мінімальна номінальна вартість акції не може бути меншою, ніж одна копійка.

Акціонерне товариство розміщує тільки іменні акції.У разі існування акцій у документарній формі власникові акцій видається сертифікат акції (акцій).

У сертифікаті акції (акцій) зазначаються вид цінного паперу, найменування акціонерного товариства, серія і номер сертифіката, міжнародний ідентифікаційний номер цінного паперу, тип і клас акцій, номінальна вартість акції, кількість акцій, що належить власнику за таким сертифікатом, ім'я (найменування) власника, підпис керівника емітента або іншої уповноваженої особи.

Акціонерне товариство розміщує акції двох типів - прості та привілейовані.

Прості акції надають їх власникам право на отримання частини прибутку акціонерного товариства у вигляді дивідендів, на участь в управлінні акціонерним товариством, на отримання частини майна акціонерного товариства у разі його ліквідації та інші права, передбачені законом, що регулює питання створення, діяльності та припинення акціонерних товариств.Прості акції надають їх власникам однакові права.

Прості акції не підлягають конвертації у привілейовані акції або інші цінні папери акціонерного товариства.

Надання гарантій на отримання доходу (дивідендів) по простих акціях забороняється.

Привілейовані акції надають їх власникам переважні, стосовно власників простих акцій, права на отримання частини прибутку акціонерного товариства у вигляді дивідендів та на отримання частини майна акціонерного товариства у разі його ліквідації, а також надають права на участь в управлінні акціонерним товариством у випадках, передбачених статутом і законом, що регулює питання створення, діяльності та припинення акціонерних товариств.

Частка привілейованих акцій у статутному капіталі акціонерного товариства не може перевищувати 25 відсотків.

Реєстрацію випуску акцій здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку в установленому нею порядку.Оборот акцій дозволяється після реєстрації Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати розміщення акцій та видачі свідоцтва про реєстрацію випуску акцій.

Облігації

Облігація - цінний папір, що засвідчує внесення його першим власником коштів, що визначає відносини позики між власником облігації та емітентом, підтверджує зобов'язання емітента повернути власникові облігації її номінальну вартість у передбачений проспектом або рішенням про емісію цінних паперів (для державних облігацій України - умовами їх розміщення) термін і виплатити дохід за облігацією, якщо інше не передбачено проспектом або рішенням про емісію цінних паперів (для державних облігацій України - умовами їхрозміщення).

Перехід права власності на облігації емітента до іншої особи не є підставою для звільнення емітента від виконання зобов'язань, які підтверджуються облігацями.

Облігації можуть існувати виключно в бездокументарній формі.

Емітент, у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, може здійснювати емісію процентних, цільових та дисконтних облігацій.

Процентні облігації - облігації, за якими передбачається виплата відсоткових доходів або за якими процентна ставка дорівнює нулю.

Цільові облігації - облігації, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі товарів та / або надання послуг відповідно до вимог, встановлених проспектом або рішенням про емісію цінних паперів (для державних облігацій України - умовами їх розміщення), а також шляхом сплати коштів власнику таких облігацій у випадках і порядку, передбачених проспектом або рішенням про емісію цінних паперів, облігацій (для державних облігацій України - умовами їх розміщення).

Дисконтні облігації - облігації, що розміщуються за ціною нижче їх номінальної вартості.Різниця між ціною придбання і номінальною вартістю облігації, яка виплачується власнику облігації під час її погашення становить дохід (дисконт) за облігацією.

Облігації можуть розміщуватися з фіксованим строком погашення, єдиним для всього випуску.Дострокове погашення облігацій за вимогою їх власників дозволяється у разі, коли така можливість передбачена проспектом або рішенням про емісію цінних паперів (для державних облігацій України - умовами їх розміщення), яким визначено порядок встановлення ціни дострокового погашення облігацій і строк, у який облігації можуть бути пред'явлені для дострокового погашення.

Облігація має номінальну вартість, визначену в національній валюті, кратну 1 гривні, а якщо це передбачено проспектом облігацій (рішенням про розміщення облігацій, а для державних облігацій - умовами їх розміщення), - в іноземній валюті, кратну одиниці такої іноземної валюти.

Інвестиційні сертифікати

Інвестиційний сертифікат - цінний папір, який розміщується інвестиційним фондом, інвестиційною компанією, компанією з управління активами пайового інвестиційного фонду та засвідчує право власності інвестора на частку в інвестиційному фонді, взаємному фонді інвестиційної компанії та пайовому інвестиційному фонді.

Емітентом інвестиційних сертифікатів виступає інвестиційний фонд, інвестиційна компанія або компанія з управління активами пайового інвестиційного фонду.

Кількість проголошених інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду зазначається у проспекті емісії.

Термін, протягом якого здійснюється укладання договорів з першими власниками про відчуження інвестиційних сертифікатів відкритого та інтервального пайових інвестиційних фондів, не обмежується.

Інвестиційні сертифікати можуть надавати їх власнику право на отримання доходу у вигляді дивідендів.Дивіденди за інвестиційними сертифікатами відкритого та інтервального пайового інвестиційних фондів не нараховуються і не сплачуються.

Розміщення похідних (деривативів), базовим активом яких є право на отримання інвестиційних сертифікатів, не допускається.

Вексель

Вексель - цінний папір, який засвідчує безумовне грошове зобов'язання векселедавця або його наказ третій особі сплатити після настання строку платежу визначену суму власнику векселя (векселедержателю).

Векселі можуть бути прості або переказні та існують виключно в документарній формі.

Зобов'язуватися та набувати права за переказними і простими векселями на території України можуть юридичні та фізичні особи.Органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, а також установи та організації, які фінансуються за рахунок державного бюджету або місцевих бюджетів, можуть виступати векселедавцем, трасантом, індосантом або індосатом тільки у випадках і в порядку, визначених Кабінетом Міністрів.

Використання векселів Національним банком України здійснюється відповідно до законодавства України про обіг векселів. Використання векселів Фондом гарантування вкладів фізичних осіб здійснюється відповідно до Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб"  

Видавати переказні і прості векселі можна лише для оформлення грошового боргу за фактично поставлені товари, виконані роботи, надані послуги, за винятком фінансових банківських векселів, векселів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та фінансових казначейських векселів.

На момент видачі переказного векселя особа, зазначена у векселі як трасат, або векселедавець простого векселя повинні мати перед трасантом та / або особою, якій чи за наказом якої має бути здійснений платіж, зобов'язання, сума якого має бути не меншою, ніж сума платежу за векселем .

Умова щодо проведення розрахунків із застосуванням векселів обов'язково відображається у відповідному договорі, який укладається в письмовій формі.У разі видачі (передачі) векселя відповідно до договору припиняються грошові зобов'язання щодо платежу за цим договором та виникають грошові зобов'язання щодо платежу за векселем.

До фінансових векселів відносяться:

 • фінансовий банківський вексель;
 • фінансовий казначейський вексель.

Фінансовий банківський вексель - цінний папір, який засвідчує безумовне зобов'язання банківської установи сплатити після настання строку платежу визначену суму власнику векселя.

Фінансовий казначейський вексель - цінний папір, який засвідчує безумовне грошове зобов'язання центрального органу виконавчої влади, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, яким оформлена заборгованість державного бюджету, оплатити після настання строку платежу визначену суму власнику векселя (векселедержателю).

Платіж за векселем на території України здійснюється тільки в безготівковій формі.

Вексель, опротестований нотаріусом у встановленому законом порядку, є виконавчим документом (крім векселя, опротестованого у недатуванні акцепту).

Перехід прав на цінні папери і прав за цінними паперами

До особи, яка набула право на цінний папір, одночасно переходять у сукупності усі права, які ним посвідчуються (права за цінним папером), крім випадків, встановлених законом або угодою.

Обмеження прав на цінні папери або прав за цінними паперами може бути встановлено тільки у випадках і в порядку, передбачених законом.

Права на цінний папір та права за цінним папером на пред'явника, що існує в документарній формі в паперовому вигляді, переходять шляхом вручення такого цінного паперу іншій особі, а порядок переходу права на цінний папір та права за цінним папером на пред'явника, що існує в документарній формі як електронний документ, визначається Національним банком України - для фінансових банківських векселів і Кабінетом Міністрів України - для фінансових казначейських векселів.

Права на цінний папір та права за цінним папером на пред'явника, що існує в бездокументарній формі, переходять в порядку, визначеному для переходу прав на іменні цінні папери.

Перехід прав на знерухомлені цінні папери на пред'явника та реалізація прав за ними потребує обов'язкової ідентифікації власника депозитарною установою, що веде рахунок в цінних паперах такого власника.

Реєстр власників цінних паперів на пред'явника не ведеться.

Права на іменний цінний папір і права за іменним цінним папером переходять до іншої особи в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

Інформацію про власників іменних цінних паперів емітент отримує в формі реєстру власників іменних цінних паперів.Перехід прав на іменні цінні папери та реалізація прав за ними потребує обов'язкової ідентифікації власника депозитарною установою, що веде рахунок в цінних паперах (крім випадку, коли облік прав на цінні папери власника здійснюється на рахунку номінального утримувача в установленому законодавством порядку) такого власника.

Право власності на ордерний цінний папір переходить іншій особі шляхом вчинення на ордерному цінному папері передавального запису (індосаменту).Індосамент може бути бланковим - без зазначення особи, щодо якої мають бути виконані зобов'язання, або ордерним - із зазначенням такої особи.

Перехід прав на цінні папери і прав за цінними паперами встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку і угодою.

Особа, що розмістила (видала) ордерний цінний папір, і індосанти за ним відповідають перед його законним власником солідарно, якщо інше не встановлено законом.У разі задоволення вимоги законного власника цінного паперу про виконання посвідченого цим папером зобов'язання однією або кількома особами з числа тих, хто несе такі зобов'язання, особи, що індосували цінний папір, набувають право зворотної вимоги (регресу) щодо інших осіб, які мають зобов'язання за цінним папером.

Відмова від виконання зобов'язання, посвідченого цінним папером, з посиланням на відсутність підстави зобов'язання або на його недійсність не допускається.

Доходи по емісійних цінних паперах сплачуються в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України.

Договір купівлі-продажу цінних паперів, що укладається на фондовій біржі, вважається укладеним з моменту фіксації такою фондовою біржею факту укладення договору відповідно до її правил.Зазначений договір не може бути розірваний, крім випадків, передбачених законом.Максимальні терміни виконання договорів купівлі-продажу цінних паперів встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Види професійної діяльності на фондовому ринку

Професійна діяльність на фондовому ринку - діяльність акціонерних товариств і товариств з обмеженою відповідальністю з надання фінансових та інших послуг у сфері розміщення та обігу цінних паперів, обліку прав на цінні папери і прав за цінними паперами, управління активами інституційних інвесторів, що відповідає вимогам, встановленим до такої діяльності законодавством.

Поєднання професійної діяльності на фондовому ринку з іншими видами діяльності забороняється, крім:

здійснення банком діяльності з торгівлі цінними паперами, депозитарної діяльності зберігача цінних паперів та діяльності з ведення реєстру власників іменних цінних паперів;

надання професійним учасником фондового ринку консультаційних послуг щодо емісії, обігу та обліку цінних паперів, щодо прав і обов'язків емітента, інвестора та / або особи, яка видала неемісійні цінні папери, за зверненням і обліку інших фінансових інструментів, а також по здійсненню фінансових інвестицій в зазначені цінні папери та інші фінансові інструменти;

здійснення компанією з управління активами діяльності з адміністрування пенсійних фондів та / або діяльності з управління іпотечним покриттям;

здійснення професійним учасником фондового ринку діяльності з надання інформаційних послуг на фондовому ринку, відмінної від надання рекламних послуг.

На фондовому ринку здійснюються такі види професійної діяльності :

 • діяльність з торгівлі цінними паперами;
 • діяльність з управління активами інституційних інвесторів;
 • депозитарна діяльність;
 • діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку;
 • клірингова діяльність.

Професійна діяльність на фондовому ринку здійснюється виключно на підставі ліцензії, що видається Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (крім професійної діяльності Центрального депозитарію цінних паперів і депозитарної діяльності Національного банку України). Перелік документів, необхідних для отримання ліцензії, порядок її видачі та анулювання встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Професійна діяльність учасників фондового ринку, крім фондових бірж і депозитаріїв, здійснюється за умови членства щонайменше в одному об'єднанні професійних учасників ринку цінних паперів і / або саморегульованій організації, що об'єднує професійних учасників ринку цінних паперів за відповідним видом професійної діяльності.

Професійні учасники фондового ринку та їх відокремлені підрозділи, в тому числі, утворені і такі, що діють в іноземних державах, повинні дотримуватися вимог щодо організації фінансового моніторингу, встановлених законодавством України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму.

У разі якщо вимоги щодо організації фінансового моніторингу суперечать законодавству іноземної держави, на території якого створено відокремлений підрозділ, професійний учасник фондового ринку зобов'язаний повідомити в спеціально уповноважений орган з питань фінансового моніторингу та Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку про неможливість дотримання його відокремленим підрозділом зазначених вимог.

Розкриття інформації на фондовому ринку

Регульована інформація на фондовому ринку - регулярна і особлива інформація про емітента, інсайдерська інформація, інформація про власників голосуючих акцій понад порогові значення пакетів акцій, інша інформація, яка підлягає розміщенню в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка здійснює діяльність з публікації регульованою інформації від імені учасників фондового ринку.

Регульована інформація розкривається в установленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку шляхом її розміщення в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка здійснює діяльність з публікації регульованою інформації від імені учасників фондового ринку.

Якщо інше не передбачено законодавством, регульована інформація також розкривається шляхом:

1) розміщення її на своєму сайті учасника фондового ринку;

2) надання її Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Учасники фондового ринку (крім інвесторів в цінні папери) зобов'язані мати власний веб-сайт.Учасник фондового ринку не може обмежувати доступ або встановлювати плату за доступ до інформації, що підлягає обов'язковому оприлюдненню на такому сайті.

Додаткові вимоги до розкриття регульованої інформації емітентами, цінні папери яких допущені до торгів на фондовій біржі, встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Інформація про власників голосуючих акцій публічних акціонерних товариств, пакет яких складає 5 і більше відсотків акцій, подається емітенту цінних паперів власником таких акцій в терміни, порядку і за формою, встановленими Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Інформація про власників голосуючих акцій акціонерних товариств, пакет яких складає 5 і більше відсотків акцій, подається емітенту цінних паперів Центральним депозитарієм цінних паперів на запит емітента в терміни, порядку і за формою, встановленими Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Така інформація обов'язково повинна містити відомості про розмір пакета такого власника із зазначенням відсотка, кількості, типу та / або класу належних такому власнику акцій і відомості про власника із зазначенням імені (найменування) власника, коду згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців і громадських формувань (для юридичної особи - резидента) або коду / номеру з торговельного, банківського або судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента).

Регульована інформація розкривається приватними акціонерними товариствами (в разі якщо з цінних паперів такого товариства не здійснювалася публічна пропозиція) виключно шляхом її розміщення на своєму сайті і шляхом подачі Національної  комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Приватне акціонерне товариство (у разі якщо таким товариством не проводилася публічна пропозиція цінних паперів), 100 відсотків акцій якого прямо або побічно належать одній особі, крім товариства, 100 відсотків акцій якого прямо або побічно належать державі, не розкриває регульовану інформацію, якщо інше не встановлено його статутом.

В такому випадку приватне акціонерне товариство повинно розкривати свою структуру власності.

Регулярна інформація про емітента - річна та проміжна звітна інформація про результати фінансово-господарської діяльності емітента, яка розкривається на фондовому ринку, в тому числі шляхом подання Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Звітним періодом для складання річної інформації про емітента є календарний рік.

Перший звітний період емітента може бути меншим, ніж 12 місяців, та обчислюється для емітентів (крім іноземних) з дня державної реєстрації такого емітента як юридичної особи до 31 грудня звітного року включно.

 

Пошук юридичних послуг в сфері захисту інтелектуальної власності

Послуга

Кількість пропозицій

Середня ціна, грн

Хочете отримувати повідомлення на ваш email, коли ми опублікуємо нові статті?

також стежити за оновленнями сайту можна в Facebook Instagram Twitter Viber Telegram

Горячие предложения

Hotline Finance

Зелена карта для виїзду за кордон

Ціна нижча, ніж при покупці страховки на кордоні

Без візитів до страхових агентів

Готова страховка з доставкою на email

Безпечне оформлення і оплата онлайн

Кредиты на карту

более 30 онлайн-сервисов!

Ставка - от 0.01%

Срок - до 180 дней

Сумма - до 20 000 грн.

Документы - паспорт и код

Корисні статті з даної тематики