про твої права

Статутний капітал підприємства та його формування

Статутний фонд підприємства в Україні: що це таке, формування, внески засновників та мінімальний розмір статутного капіталу ТОВ, акціонерного товариства


Короткий зміст і посилання по темі

 1. Що таке статутний капітал?
 2. Статутний фонд товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ)

  2.1 Внесок учасника товариства з обмеженою відповідальністю

  2.2 Порядок внесення вкладу в зв'язку зі створенням товариства

  2.3 Збільшення статутного капіталу товариства

  2.4 Зменшення статутного капіталу товариства

 3. Статутний капітал акціонерного товариства

  3.1 Збільшення статутного капіталу акціонерного товариства

  3.2 Зменшення статутного капіталу АТ

Що таке статутний капітал?

Статутний капітал (фонд) - це виділені підприємству або залучені ним на засадах, визначених чинним законодавством, фінансові ресурси у вигляді грошових коштів або вкладень у майно, матеріальні цінності, нематеріальні активи, цінні папери, які закріплені за підприємством на праві власності або повного господарського відання .

З формування статутного капіталу починається, як правило, фінансово-господарська діяльність підприємства.

Розмір статутного фонду підприємства, порядок його формування, збільшення і зменшення залежить від організаційно-правової форми підприємства.

Статутний фонд товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ)

Обмежень щодо мінімального і максимального розміру статутного капіталу ТОВ законодавець не встановив.

Розмір статутного капіталу товариства складається з номінальної вартості часток його учасників, виражених в національній валюті України.Розмір частки учасника товариства у статутному капіталі може додатково визначатися у відсотках.Розмір частки учасника товариства у відсотках повинен відповідати співвідношенню номінальної вартості його частки і статутного капіталу товариства.

Статутом товариства можуть бути передбачені обмеження по зміні співвідношення часток учасників.Відповідні положення можуть бути внесені до статуту, змінені або виключені з нього одноголосним рішенням загальних зборів учасників, в яких взяли участь всі учасники товариства.

Внесок учасника товариства з обмеженою відповідальністю

Внеском учасника товариства можуть бути гроші, цінні папери, інше майно, якщо інше не встановлено законом.

Товариство не може надавати позику для оплати внеску учасника або поручительство за позиками, кредитами, наданими третьою особою для оплати його внеску.

Внесок в негрошовій формі повинен мати грошову оцінку, затверджується одноголосним рішенням загальних зборів учасників, в яких взяли участь всі учасники товариства.При створенні товариства така оцінка визначається рішенням засновників про створення товариства.

Порядок внесення вкладу в зв'язку зі створенням товариства

Кожен учасник товариства повинен повністю внести свій вклад протягом шести місяців з дати державної реєстрації товариства, якщо інше не передбачено статутом.Відповідні положення можуть бути внесені до статуту, змінені або виключені з нього одноголосним рішенням загальних зборів учасників, в яких взяли участь всі учасники товариства.

Вартість вкладу кожного учасника товариства повинна бути не менше номінальної вартості його частки.

Якщо учасник прострочив внесення вкладу або його частини, виконавчий орган товариства повинен направити йому письмове попередження про прострочення.Попередження повинне містити інформацію про невнесений своєчасно внесок або його частину і додатковий термін, наданий для погашення заборгованості.Додатковий термін, наданий для погашення заборгованості, встановлюється виконавчим органом товариства або статутом товариства, але не може перевищувати 30 днів.

Якщо учасник товариства не вніс вклад для погашення заборгованості протягом наданого додаткового строку, виконавчий орган товариства повинен скликати загальні збори учасників, які можуть прийняти одне з таких рішень:

1) про виключення учасника товариства, який має заборгованість по внесенню вкладу;

2) про зменшення статутного капіталу товариства на розмір неоплаченої частини частки учасника товариства;

3) про перерозподіл неоплаченої частки (частини частки) між іншими учасниками товариства без зміни розміру статутного капіталу товариства та сплати такої заборгованості відповідними учасниками;

4) про ліквідацію товариства.

Голоси, що припадають на частку учасника, який має заборгованість перед суспільством, не враховуються при визначенні результатів голосування.

Збільшення статутного капіталу товариства

Збільшення статутного капіталу товариства допускається тільки після внесення усіма учасниками суспільства своїх вкладів в повному обсязі.Збільшення статутного капіталу товариства, яке володіє часткою у власному статутному капіталі, не допускається.

При збільшенні статутного капіталу за рахунок додаткових внесків номінальна вартість частки учасника товариства може бути збільшена на суму, що дорівнює або менша за вартість додаткового вкладу такого учасника.

Учасники товариства можуть збільшити статутний капітал товариства без додаткових вкладів за рахунок нерозподіленого прибутку товариства.У разі збільшення статутного капіталу за рахунок нерозподіленого прибутку товариства без залучення додаткових внесків складу учасників товариства та співвідношення розмірів їхніх часток у статутному капіталі не змінюються.

Учасники товариства можуть збільшити статутний капітал товариства за рахунок додаткових внесків учасників і / або третіх осіб за рішенням загальних зборів учасників.Кожен учасник має переважне право зробити додатковий внесок в межах суми збільшення статутного капіталу пропорційно його частці в статутному капіталі.Треті особи і учасники товариства можуть зробити додаткові внески після реалізації кожним учасником свого переважного права або відмови від реалізації такого права в межах різниці між сумою збільшення статутного капіталу і сумою внесених учасниками додаткових вкладів, тільки якщо це передбачено рішенням загальних зборів учасників про залучення додаткових внесків.

У рішенні загальних зборів учасників товариства про залучення додаткових внесків визначаються загальна сума збільшення статутного капіталу товариства, коефіцієнт відношення суми збільшення до розміру частки кожного учасника в статутному капіталі і запланований розмір статутного капіталу.

Додаткові внески можуть бути внесені в негрошовій формі.В такому випадку рішенням загальних зборів учасників визначаються учасники товариства і / або треті особи, які вносять майно, та його грошова оцінка.

Учасники товариства можуть вносити додаткові внески протягом терміну, встановленого рішенням загальних зборів учасників, але не більше ніж протягом одного року з дня прийняття рішення про залучення додаткових внесків.

Треті особи і учасники товариства можуть вносити додаткові внески протягом шести місяців після закінчення терміну для внесення додаткових вкладів учасниками, які мають намір реалізувати своє переважне право, якщо рішенням загальних зборів учасників про залучення додаткових внесків не встановлений менший термін.

Статутом або одноголосним рішенням загальних зборів учасників, в яких взяли участь всі учасники товариства, можуть встановлюватися інші строки для внесення додаткових вкладів, може встановлюватися можливість учасників вносити додаткові вклади без дотримання пропорцій їх часткою в статутному капіталі або право тільки певних учасників вносити додаткові внески, а також може бути виключений етап внесення додаткових вкладів тільки учасниками товариства, що мають переважне право.

З учасником товариства і / або третьою особою може бути укладено договір про внесення додаткового вкладу, за яким такий учасник і / або третя особа зобов'язується зробити додатковий внесок у грошовій або негрошовій формі, а товариство - збільшити розмір його частки в статутному капіталі або прийняти в товариство з відповідною часткою в статутному капіталі.

Протягом одного місяця з дати закінчення терміну для внесення додаткових вкладів загальні збори учасників товариства приймають рішення про:

1) затвердження результатів внесення додаткових вкладів учасниками товариства та / або третіми особами;

2) затвердження розмірів часток учасників товариства та їх номінальної вартості з урахуванням фактично внесених ними додаткових вкладів;

3) затвердження збільшеного розміру статутного капіталу товариства.

Якщо додаткові внески не внесені учасником товариства і / або третьою особою, з яким укладено договір про внесення додаткового вкладу, в повному обсязі і своєчасно, такий договір вважається розірваним, якщо рішенням загальних зборів учасників не затверджений розмір частки такого учасника та / або третьої особи виходячи з фактично внесеного ним додаткового вкладу.

Зменшення статутного капіталу товариства

Товариство має право зменшити свій статутний капітал.У разі зменшення номінальної вартості часток всіх учасників товариства співвідношення номінальної вартості їхніх часток має зберігатися незмінним.

Після прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства його виконавчий орган протягом 10 днів має письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення.

Кредитори протягом 30 днів після отримання повідомлення, можуть звернутися до товариства з письмовою вимогою про здійснення протягом 30 днів одного з таких заходів на вибір товариства:

1) забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договору забезпечення;

2) дострокове припинення або виконання зобов'язань перед кредитором;

3) укладання іншого договору з кредитором.

У разі невиконання товариством зазначеної вимоги у встановлений термін кредитори мають право вимагати в судовому порядку дострокового припинення або виконання зобов'язань товариством.

Якщо кредитор не звернувся до товариства з письмовою вимогою у встановлений термін, вважається, що він не вимагає від товариства вчинення додаткових дій щодо виконання зобов'язань перед ним.

Статутний капітал акціонерного товариства

Мінімальний розмір статутного капіталу акціонерного товариства становить 1250 мінімальних заробітних плат виходячи із ставки мінімальної заробітної плати, діючої на момент створення (реєстрації) акціонерного товариства.Статутний капітал товариства визначає мінімальний розмір майна товариства, що гарантує інтереси його кредиторів.

Власний капітал (вартість чистих активів) товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами.

Збільшення статутного капіталу акціонерного товариства

Статутний капітал товариства збільшується шляхом підвищення номінальної вартості акцій або розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Акціонерне товариство має право збільшувати статутний капітал після реєстрації звітів про результати розміщення всіх попередніх випусків акцій.

Збільшення статутного капіталу акціонерного товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом розміщення додаткових акцій.

Збільшення статутного капіталу акціонерного товариства без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій.

Акціонерне товариство не має права приймати рішення про збільшення статутного капіталу шляхом публічного розміщення акцій, якщо розмір власного капіталу менше, ніж розмір його статутного капіталу.

Збільшення статутного капіталу акціонерного товариства у разі наявності викуплених товариством акцій не допускається.

Збільшення статутного капіталу товариства для покриття збитків не допускається, крім випадків, встановлених законом.

Обов'язковою умовою збільшення статутного капіталу акціонерним товариством є відповідність розміру статутного капіталу після його збільшення вимогам, що пред'являються до розміру мінімального статутного капіталу, на дату реєстрації змін до статуту товариства.

Порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерного товариства затверджений Рішенням 12.06.2018 № 385 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

Зменшення статутного капіталу АТ

Статутний капітал акціонерного товариства зменшується в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом анулювання раніше викуплених товариством акцій та зменшення їх загальної кількості, якщо це передбачено статутом товариства.

Після прийняття рішення про зменшення статутного капіталу акціонерного товариства виконавчий орган протягом 30 днів має письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до акціонерного товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення.

Кредитор, вимоги якого до акціонерного товариства не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 30 днів після надходження йому повідомлення може звернутися до товариства з письмовою вимогою про здійснення протягом 45 днів одного з таких заходів на вибір товариства: забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договору застави або поруки, дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором, якщо інше не передбачено договором між товариством та кредитором.

У разі, якщо кредитор не звернувся у встановлений термін до товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

Зменшення акціонерним товариством статутного капіталу нижче встановленого законом розміру тягне за собою ліквідацію товариства.

 

Пошук юридичних послуг в сфері захисту інтелектуальної власності

Послуга

Кількість пропозицій

Середня ціна, грн

Хочете отримувати повідомлення на ваш email, коли ми опублікуємо нові статті?

також стежити за оновленнями сайту можна в Facebook Instagram Twitter Viber Telegram

Горячие предложения

Hotline Finance

Зелена карта для виїзду за кордон

Ціна нижча, ніж при покупці страховки на кордоні

Без візитів до страхових агентів

Готова страховка з доставкою на email

Безпечне оформлення і оплата онлайн

Кредиты на карту

более 30 онлайн-сервисов!

Ставка - от 0.01%

Срок - до 180 дней

Сумма - до 20 000 грн.

Документы - паспорт и код

Корисні статті з даної тематики