про твої права

Товариства з обмеженою і додатковою відповідальністю. Новий Закон

6 лютого депутати Верховної Ради України проголосували за Закон про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю. Закон набув чинності 17 червня 2018 року. Про основні новели розповість Prostopravo


Короткий зміст і посилання по темі

 1. Кількість учасників не обмежена
 2. Корпоративний договір
 3. Безвідклична довіреність з корпоративних прав
 4. Підписи на статуті посвідчуються нотаріусом
 5. Внесення вкладу учасником товариства і наслідки прострочення
 6. Перехід частки до спадкоємця або правонаступника
 7. Вихід учасника з товариства
 8. Виплата дивідендів учасникам товариства
 9. Порядок скликання загальних зборів учасників товариства
 10. Заочне голосування і прийняття рішення шляхом опитування
 11. Проведення аудиторської перевірки на вимогу учасників
 12. Значний правочин та угода, в якій є зацікавленість
 13. Внесення змін до установчих документів у зв'язку з прийняттям нового закону

Кількість учасників не обмежена

Товариство з обмеженою або додатковою відповідальністю може існувати як в складі одного учасника, так і необмеженої кількості учасників.Зміна організаційно-правової форми у разі перевищення якогось ліміту кількості учасників товариства не потрібна.

У товаристві, яке має одного учасника, рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів учасників, приймаються таким учасником товариства одноосібно і оформляються письмовим рішенням.

Корпоративний договір

Новим Законом про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю передбачена можливість укладення корпоративного договору, за яким учасники товариства зобов'язуються здійснювати свої права і повноваження певним чином або утримуватися від їх реалізації.Такий договір є безоплатним і укладається у письмовій формі.Корпоративний договір, який не відповідає цим вимогам, є нікчемним.

Корпоративний договір може передбачати умови або порядок визначення умов, на яких учасник має право або зобов'язаний купити або продати частку в статутному капіталі, а також визначати випадки, коли таке право чи обов'язок виникає.

Корпоративний договір, за яким встановлюється обов'язок учасників забезпечити голосування згідно з вказівками органів управління товариства, є нікчемним.

Зміст корпоративного договору не підлягає розкриттю і є конфіденційним, якщо інше не встановлено законом або договором.Корпоративний договір, стороною якого є держава, територіальна громада, державне або комунальне підприємство або юридична особа, в статутному капіталі якого 25 і більше відсотків прямо або побічно належать державі або територіальній громаді, публікується протягом десяти днів з моменту його укладення шляхом розміщення на сайті відповідного органу державної влади, органу місцевого самоврядування.

Договір, укладений стороною корпоративного договору в порушення такого корпоративного договору, є нікчемним, якщо інша сторона за договором знала або повинна була знати про таке порушення.

Рейтинги банківських послуг для ТОВ:

Безвідклична довіреність з корпоративних прав

Якщо довіреність видається з метою виконання або забезпечення виконання зобов'язань учасників як сторін корпоративного договору, предметом яких є права на частку в статутному капіталі або повноваження учасників, довіритель може вказати в довіреності, що до закінчення її терміну вона не може бути скасована без згоди представника або може бути скасована тільки в випадках, передбачених у довіреності (безвідклична довіреність).

Безвідклична довіреність припиняється в разі припинення зобов'язання, для виконання або забезпечення виконання якого вона видана.

У разі порушення прав та інтересів довірителя, представник на вимогу довірителя повинен припинити користуватися безвідкличною довіреністю і відмовитися від неї.У разі виникнення спору безвідклична довіреність може бути скасована судом.

Безвідклична довіреність підлягає нотаріальному посвідченню.Особа, якій видано безвідкличну довіреність, не може передоручити вчинення дій, на які вона було уповноважена, іншій особі, якщо інше не передбачено в довіреності.

Підписи на статуті посвідчуються нотаріусом

Відповідно до нового Закону підписи учасників під першим статутом товариства і під змінами до статуту повинні бути засвідчені нотаріусом.При цьому, перший статут товариства підписується всіма учасниками, а зміни і статут товариства, створеного в результаті реорганізації, - тими учасниками, які голосували «за».

Якщо товариство створюється в результаті реорганізації, та при цьому учасники товариства матимуть менший обсяг прав щодо відчуження своїх часток або по виходу з товариства, ніж мали учасники попередника, або якщо такі права є більш вузькими або більш обмеженими в порівнянні з правами учасників попередника, перша редакція статуту такого товариства приймається одноголосним рішенням усіх учасників.

Внесення вкладу учасником товариства і наслідки прострочення

Кожен учасник товариства повинен повністю внести свій вклад протягом шести місяців з дати державної реєстрації товариства, якщо інше не передбачено статутом.Відповідні положення можуть бути внесені до статуту, змінені або виключені з нього одноголосним рішенням загальних зборів учасників, в яких взяли участь всі учасники товариства.

Якщо учасник прострочив внесення вкладу або його частини, виконавчий орган товариства повинен направити йому письмове попередження про прострочення.Попередження повинне містити інформацію про своєчасне невнесення внеску або його частини, і додатковий термін, наданий для погашення заборгованості.Додатковий термін, наданий для погашення заборгованості, встановлюється виконавчим органом товариства або статутом товариства, але не може перевищувати 30 днів.

Якщо учасник товариства не вніс вклад для погашення заборгованості протягом наданого додаткового строку, виконавчий орган товариства повинен скликати загальні збори учасників, які можуть прийняти одне з таких рішень:

 1. про виключення учасника товариства, який має заборгованість по внесенню вкладу;
 2. про зменшення статутного капіталу товариства на розмір неоплаченої частини частки учасника товариства;
 3. про перерозподіл неоплаченої частки (частини частки) між іншими учасниками товариства без зміни розміру статутного капіталу товариства та сплати такої заборгованості відповідними учасниками;
 4. про ліквідацію товариства.

Голоси, що припадають на частку учасника, який має заборгованість перед товариством, не враховуються при визначенні результатів голосування для прийняття такого рішення.

Перехід частки до спадкоємця або правонаступника

Законом встановлено, що в разі смерті або припинення учасника частка переходить до його спадкоємця або правонаступника без згоди учасників товариства.

У разі смерті, оголошення судом безвісно відсутнім або померлим учасника - фізичної особи або припинення учасника - юридичної особи, частка якого в статутному капіталі товариства становить менше 50 відсотків, і, якщо протягом року з дня закінчення строку для прийняття спадщини, встановленого законодавством, спадкоємці (правонаступники) такого учасника не подали заяву про вступ до товариства відповідно до закону, товариство може виключити учасника з товариства.Таке рішення приймається без урахування голосів учасника, який виключається.Якщо частка такого учасника у статутному капіталі товариства становить 50 відсотків або більше, товариство може приймати рішення, пов'язані з ліквідацією товариства, без врахування голосів цього учасника.

Статутом товариства може бути передбачено, що в разі смерті або припинення учасника до його спадкоємця або правонаступника не переходить частка учасника товариства або що спадкоємець або правонаступник може вступити в товариство у випадках і в порядку, встановленому статутом.Такі положення можуть бути внесені до статуту, змінені або виключені з нього одноголосним рішенням загальних зборів учасників, в яких взяли участь всі учасники товариства.

Вихід учасника з товариства

Учасник товариства, частка якого в статутному капіталі товариства становить менше 50 відсотків, може вийти з товариства в будь-який час без згоди інших учасників.

Учасник товариства, частка якого в статутному капіталі товариства становить 50 або більше відсотків, може вийти з товариства за згодою інших учасників.Рішення про надання згоди на вихід учасника з товариства може бути прийнято протягом одного місяця з дня подачі учасником заяви, якщо інший термін не передбачено статутом.

Не пізніше 30 днів з дня, коли товариство дізналося або повинно було дізнатися про вихід учасника, воно зобов'язане повідомити йому вартість його частки, надати обґрунтований розрахунок і копії документів, необхідних для розрахунку.Товариство зобов'язане протягом одного року з дня, коли воно дізналося або повинно було дізнатися про вихід учасника виплатити такому учаснику вартість його частки.Статутом товариства, що діє на момент виходу учасника може встановлюватися інший строк для здійснення такої виплати.

За погодженням учасника товариства, який вийшов, і товариства зобов'язання зі сплати грошових коштів може бути замінено зобов'язанням по передачі іншого майна.

Статутом товариства можуть бути передбачені інший термін, порядок, розмір і спосіб проведення розрахунків з учасником, що виходить з товариства, а також порядок вибору суб'єкта оціночної діяльності.Відповідні положення можуть бути внесені до статуту, змінені або виключені з нього одноголосним рішенням загальних зборів учасників, в яких взяли участь всі учасники товариства.

Виплата дивідендів учасникам товариства

Виплата дивідендів здійснюється за рахунок чистого прибутку товариства особам, які були учасниками товариства на день прийняття рішення про виплату дивідендів, пропорційно розміру їх часток.

Дивіденди можуть виплачуватися за будь-який період, який є кратним кварталу, якщо інше не передбачено статутом.

Виплата дивідендів здійснюється в термін, що не перевищує шість місяців з дня прийняття рішення про їх виплату, якщо інший термін не встановлено статутом товариства або рішенням загальних зборів учасників.

Посадові особи товариства, винні у введенні в оману учасників товариства про його фінансовий стан, зокрема шляхом надання (включення) недостовірної інформації в документи товариства, що призвело до вчинення неправомірних виплат, несуть разом з учасниками солідарну відповідальність за зобов'язанням про повернення виплат товариству.

Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів або виплачувати дивіденди, якщо:

 1. товариство не здійснило розрахунків з учасниками товариства в зв'язку з припиненням їх участі в товаристві або правонаступниками учасників товариства;
 2. майна товариства недостатньо для задоволення вимог кредиторів або буде недостатньо в результаті прийняття рішення про виплату дивідендів або здійснення виплати.

Статутом товариства можуть додатково передбачатися інші умови, при яких загальні збори учасників не можуть приймати рішення про виплату дивідендів або при яких дивіденди не можуть виплачуватися.

Товариство не має права виплачувати дивіденди учаснику, який повністю або частково не вніс свій внесок.

Порядок скликання загальних зборів учасників товариства

Загальні збори учасників скликаються виконавчим органом товариства.Статутом товариства може бути визначено інший орган, уповноважений на скликання загальних зборів учасників.

Виконавчий орган товариства скликає загальні збори учасників шляхом подання відповідного повідомлення про це кожному учаснику товариства.

Виконавчий орган товариства зобов'язаний повідомити учасників товариства не менше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів учасників, якщо інший термін не встановлено статутом товариства.Повідомлення про проведення зборів надсилається поштовим відправленням з описом вкладення.Статутом товариства може бути встановлений інший спосіб повідомлення.

У повідомленні про загальні збори учасників вказуються дата, час, місце проведення, порядок денний.Якщо до порядку денного включено питання про внесення змін до статуту товариства, до повідомлення додається проект пропонованих змін.

Виконавчий орган товариства приймає рішення про включення запропонованих питань до порядку денного загальних зборів учасників.Пропозиції учасника або учасників товариства, які в сукупності володіють 10 або більше відсотками статутного капіталу товариства, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного загальних зборів учасників.В такому випадку таке питання вважається автоматично включеним до порядку денного загальних зборів учасників.

Заочне голосування і прийняття рішення шляхом опитування

Учасник товариства може взяти участь у загальних зборах учасників шляхом надання свого волевиявлення щодо голосування з питань порядку денного в письмовій формі (заочне голосування).Справжність підпису учасника товариства на такому документі засвідчується нотаріально.

Якщо інше не встановлено статутом товариства, рішення загальних зборів учасників може бути прийнято шляхом опитування.

Шляхом опитування не можуть прийматися такі рішення:

 1. обрання та припинення повноважень членів наглядової ради та виконавчого органу;
 2. внесення змін до статуту товариства, прийняття рішення про здійснення діяльності товариством на підставі модельного статуту;
 3. злиття, приєднання, поділ, виділення або перетворення товариства, затвердження статутів правонаступників;
 4. ліквідація товариства;
 5. визначення розміру статутного капіталу і розмірів часток учасників товариства у випадках, передбачених цим Законом;
 6. виключення учасника з товариства.

Статутом товариства можуть бути визначені додаткові питання, рішення по яких не приймаються шляхом опитування.

Ініціатором проведення опитування може бути будь-який учасник товариства або виконавчий орган, якщо інше не встановлено статутом товариства.Ініціатор опитування поширює серед усіх учасників товариства відповідний запит з проектом рішення щодо запропонованого питання.В такому запиті зазначаються адреса, на яку учасники товариства повинні надіслати свою відповідь і прийняті рішення, і термін, протягом якого вони повинні це зробити.Відправка учасникам запитів може здійснюватися із застосуванням засобів електронних комунікацій, визначених статутом товариства.

Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували всі учасники товариства.Якщо інше не встановлено статутом товариства, датою прийняття рішення вважається останній день строку, протягом якого учасники мають надіслати свої відповіді ініціатору письмового рішення.

У товаристві, яке має одного учасника, рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів учасників, приймаються таким учасником товариства одноосібно і оформляються письмовим рішенням такого учасника.

Проведення аудиторської перевірки на вимогу учасників

На вимогу учасника або учасників, яким в сукупності належить десять і більше відсотків статутного капіталу товариства проводиться аудиторська перевірка фінансово-господарської діяльності товариства з залученням незалежного професійного аудитора (аудиторської фірми), не пов'язаного майновими інтересами з товариством, посадовими особами товариствами або з його учасниками.

У такому випадку учасник товариства самостійно укладає з визначеним ним аудитором (аудиторською фірмою) договір про проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності товариства, в якому зазначається обсяг перевірки.

Витрати, пов'язані з проведенням такої перевірки, покладаються на учасника (учасників), на вимогу якого проводиться аудиторська перевірка, якщо інше не встановлено статутом товариства.Загальні збори учасників товариства можуть прийняти рішення про відшкодування витрат учасника на таку перевірку.

Значний правочин та угода, в якій є зацікавленість

Статут товариства може встановлювати особливий порядок надання згоди уповноваженими на те органами товариства на вчинення певних угод в залежності від вартості предмета угоди або інших критеріїв (значні угоди).

Рішення про надання згоди на вчинення правочину, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 50 відсотків вартості чистих активів товариства за станом на кінець попереднього кварталу, приймаються виключно загальними зборами учасників.

Рішення про надання згоди на вчинення інших великих угод, приймаються загальними зборами учасників, якщо інше не встановлено статутом товариства.Посадові особи товариства, винні в порушенні порядку здійснення великих угод, солідарно відповідають за збитки, завдані товариству.

Угода визнається угодою, по якій є зацікавленість (далі - договір із зацікавленістю), якщо вона укладається товариством з будь-яким з наступних осіб:

 1. посадовою особою товариства або його афілійованою особою;
 2. учасником, який одноосібно або спільно з афілійованими особами володіє часткою, яка складає 20 відсотків статутного капіталу товариства, або його афілійованої особи;
 3. юридичною особою, у якої будь-яка з осіб, передбачених пунктами 1 і 2, є членом органу товариства;
 4. іншою особою, визначеною статутом товариства.

Статутом товариства може бути визначено порядок надання згоди на вчинення правочинів, щодо яких є зацікавленість.Відповідні положення можуть бути внесені до статуту, змінені або виключені з нього одноголосним рішенням загальних зборів учасників, в яких взяли участь всі учасники товариства.

Значний правочин, угода з зацікавленістю, вчинені з порушенням порядку прийняття рішення про надання згоди на її вчинення, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов'язки товариства тільки у разі наступного схвалення правочину товариством в порядку, встановленому для прийняття рішення про надання згоди на її вчинення .

Подальше схвалення угоди товариством в порядку, встановленому для прийняття рішення про надання згоди на його вчинення, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов'язки товариства з моменту вчинення цього правочину.

Внесення змін до установчих документів у зв'язку з прийняттям нового закону

Відповідно до пункту 3 Прикінцевих положень Закону України, протягом року з дня набрання ним чинності (до 17 червня 2019 року), положення статуту товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою відповідальністю, що не відповідають цьому Закону, діють в частині, що відповідає законодавству станом на день набрання Законом чинності.Цей пункт не застосовується після внесення змін до статуту товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою відповідальністю.

Таким чином, щоб уникнути в подальшому суперечок, рекомендуємо не затягувати з приведенням статуту у відповідність до чинного законодавства.Також звертаємо увагу, що якщо протягом перехідного періоду (з 17.06.2018 по 17.06.2019 рр.) були внесені будь-які зміни до статуту товариства, п.3 Перехідних та прикінцевих положень не діє: в разі невідповідності норм статуту нормам закону, будуть застосовуватися норми закону.

 

Пошук юридичних послуг в сфері захисту інтелектуальної власності

Послуга

Кількість пропозицій

Середня ціна, грн

Хочете отримувати повідомлення на ваш email, коли ми опублікуємо нові статті?

також стежити за оновленнями сайту можна в Facebook Instagram Twitter Viber Telegram

Горячие предложения

Кредиты на карту

более 30 онлайн-сервисов!

Ставка - от 0.01%

Срок - до 180 дней

Сумма - до 20 000 грн.

Документы - паспорт и код

Корисні статті з даної тематики