про твої права

Медична реформа: хто і за що буде платити?

19.10.2017 р. був прийнятий Закон «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» та дано початок реформування медицини в Україні. Детальніше про медичну реформу, вибір сімейного лікаря в Києві і інших містах України, правила підписання декларації про вибір лікаря пацієнтом - розповість Prostopravo.


Короткий зміст і посилання по темі

Нові поняття в медицині

Законопроектом вводиться ряд нових термінів, як-то:

 • програма державних гарантій медичного обслуговування населення (програма медичних гарантій) - програма, яка визначає перелік і обсяг медичних послуг (включаючи медичні вироби) і лікарських засобів, повну оплату надання яких пацієнтам держава гарантує за рахунок коштів Державного бюджету України згідно з тарифом, для профілактики, діагностики , лікування і реабілітації в зв'язку з хворобами, травмами, отруєннями і патологічними станами, а також у зв'язку з вагітністю та пологами;
 • електронна система охорони здоров'я-інформаційно-телекомунікаційна система, яка, зокрема, забезпечує автоматизацію ведення обліку медичних послуг та управління медичною інформацією шляхом створення, розміщення, публікації та обміну інформацією, даними та документами в електронному вигляді, до складу якої входять центральна база даних та електронні медичні інформаційні системи, між якими забезпечений автоматичний обмін інформацією, даними та документами через відкритий програмний інтерфейс (АРІ);
 • реімбурсація - механізм повного або часткового відшкодування суб'єктам господарювання, які здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі лікарськими засобами, вартості лікарських засобів, які були відпущені пацієнтові на підставі рецепта, за рахунок коштів Державного бюджету України.

Програма медичних гарантій

В рамках програми медичних гарантій держава гарантує громадянам, іноземцям, особам без громадянства, які постійно проживають на території України, та особам, визнаним біженцями або особами, які потребують додаткового захисту, повну оплату за рахунок коштів Державного бюджету України необхідних їм медичних послуг і лікарських засобів , пов'язаних з наданням:

 1. екстреної медичної допомоги;
 2. первинної медичної допомоги;
 3. вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги;
 4. третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги;
 5. паліативної допомоги;
 6. медичної реабілітації;
 7. медичної допомоги дітям до 16 років;
 8. медичної допомоги в зв'язку з вагітністю та пологами.

Іноземцям та особам без громадянства, які тимчасово перебувають на території України, в рамках програми медичних гарантій держава забезпечує оплату необхідних медичних послуг і лікарських засобів, пов'язаних з наданням екстреної медичної допомоги.Такі особи зобов'язані компенсувати державі повну вартість наданих медичних послуг і лікарських засобів в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами або законами України.Медичні послуги та лікарські засоби, пов'язані з наданням інших видів медичної допомоги, оплачуються іноземцями та особами без громадянства, які тимчасово перебувають на території України, за рахунок власних коштів, коштів добровільного медичного страхування або інших джерел, не заборонених законодавством.

Програмою медичних гарантій визначаються перелік та обсяг медичних послуг і лікарських засобів, оплата яких гарантується за рахунок коштів Державного бюджету України.Медичні послуги та лікарські засоби, не включені в програму медичних гарантій, не підлягають оплаті за рахунок коштів Державного бюджету України, передбачених на реалізацію програми медичних гарантій, але можуть покриватися за рахунок коштів Державного бюджету України, передбачених на реалізацію відповідних державних програм і заходів, місцевих бюджетів, медичного страхування, юридичних і фізичних осіб та інших джерел, не заборонених законодавством.

Обсяг коштів Державного бюджету України, що спрямовуються на реалізацію програми медичних гарантій, щорічно визначається в Законі України про Державний бюджет України як частка валового внутрішнього продукту (у відсотках) в розмірі не менше 5 відсотків валового внутрішнього продукту України.Витрати на програму медичних гарантій є захищеними статтями видатків бюджету.

Як працюватиме нова система?

Пацієнт (його законний представник) реалізує своє право на вибір лікаря шляхом подачі надавачу медичних послуг декларації про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу.

Постачальникам медичних послуг забороняється відмовляти в прийнятті декларації про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу, і веденні пацієнта, зокрема, на підставі наявності у пацієнта хронічного захворювання, віку, статі, соціального статусу, матеріального становища, зареєстрованого місця проживання тощо, крім випадків, передбачених законодавством.

Надання медичних послуг і лікарських засобів за програмою медичних гарантій, пов'язаних з вторинною (спеціалізованою), третинною (високоспеціалізованою), паліативною медичною допомогою і медичною реабілітацією, здійснюється за направленням лікаря, який надає первинну медичну допомогу, або лікаря в порядку, передбаченому законодавством, крім випадків, коли відповідно до законодавства направлення лікаря не потрібно.

При наданні медичної допомоги в амбулаторних умовах лікарські засоби за програмою медичних гарантій надаються пацієнту на підставі рецепта лікаря суб'єктом господарювання, який здійснює діяльність з роздрібної торгівлі лікарськими засобами та уклав договір про реімбурсацію з уповноваженим органом.

Надавач медичних послуг зобов'язаний проінформувати пацієнта про медичні послуги і лікарські засоби, які пацієнт може отримати в цього постачальника за програмою медичних гарантій.

Для всієї території України встановлюються єдині тарифи оплати надання медичних послуг, лікарських засобів та медичних виробів, розміри реімбурсації лікарських засобів, що надаються пацієнтам за програмою медичних гарантій.

Оплата згідно з тарифом гарантована всім постачальникам медичних послуг відповідно до укладених з ними договорів про медичне обслуговування населення.

До тарифів можуть застосовуватися коригуючі коефіцієнти, розміри і підстави застосування яких є єдиними для всієї території України.

Постачальникам медичних послуг, які є державними і комунальними закладами охорони здоров'я, забороняється вимагати від пацієнтів винагороду в будь-якій формі за медичні послуги та лікарські засоби, надані за програмою медичних гарантій.Такі дії є підставою для притягнення до відповідальності, передбаченої договором про медичне обслуговування населення, в тому числі одностороннього розірвання договору з ініціативи Уповноваженого органу.

Електронна система охорони здоров'я

Порядок функціонування електронної системи охорони здоров'я затверджується Кабінетом Міністрів України з урахуванням вимог законодавства про захист персональних даних.Доступ до даних про пацієнта, що містяться в електронній системі охорони здоров'я, можливий тільки в разі отримання згоди такого пацієнта (його законного представника) в письмовій формі або у формі, що дозволяє зробити висновок про надання згоди.

Без згоди доступ до інформації про пацієнта можливий у випадках: наявності ознак прямої загрози життю пацієнта;при неможливості отримання згоди такого пацієнта або його законних представників (до часу, коли отримання згоди стане можливим) за рішенням суду.

Підписуючи декларацію про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу, пацієнт (його законний представник) дає згоду на доступ до даних про нього, що містяться в електронній системі охорони здоров'я, такого лікаря, а також іншим лікарям за його скеруванням в межах, необхідних для надання медичних послуг.

Терміни проведення реформи охорони здоров'я

З 1 січня 2018 вводиться реалізація державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для первинної медичної допомоги

Тимчасово, протягом 2018-2019 років, за рішенням Кабінету Міністрів України допускається фінансування надання первинної медичної допомоги комунальними закладами охорони здоров'я, які не уклали договори про медичне обслуговування населення з Уповноваженим органом, шляхом надання субвенцій з державного бюджету відповідним місцевим бюджетам.Умови, порядок та строки надання такої субвенції визначаються Кабінетом Міністрів України.Протягом 2018-2019 років реалізація державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій поступово вводиться для інших видів медичної допомоги, в тому числі шляхом реалізації пілотних проектів для відповідних видів медичних послуг, окремих установ охорони здоров'я, населених пунктів або регіонів.Порядок реалізації таких проектів, перелік медичних послуг і лікарських засобів, оплачуваних за рахунок коштів Державного бюджету України, тарифи і коригувальні коефіцієнти встановлюються Кабінетом Міністрів України.

З 1 січня 2020 реалізація державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій здійснюється відповідно до цього Закону для всіх видів медичної допомоги.Тому визначитися з вибором лікаря і підписати з ним декларацію пацієнту потрібно до цієї дати, в іншому випадку він не зможе розраховувати на безкоштовне медичне обслуговування.

Медичні установи будуть реорганізовані і отримають фінансову автономію

6 квітня 2017 року було прийнято Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства з питань діяльності закладів охорони здоров'я".Запропоновано реорганізувати державні та комунальні заклади охорони здоров'я і надати їм деяку фінансову автономію.

На сьогоднішній день, більшість установ охорони здоров'я, які існують у формі бюджетних установ, що не мають достатнього рівня самостійності при прийнятті рішень з питань поточного управління та діяльності.Заклади охорони здоров'я обмежені в можливості самостійного визначення цілей і пріоритетів для використання бюджетних ресурсів.Напрями використання бюджетних коштів жорстко регламентовані відповідно до кошторису.Навіть в разі екстреної необхідності, установи охорони здоров'я не можуть перерозподіляти кошти з однієї статті бюджету в іншу (наприклад, придбати додаткові ліки за рахунок економії на комунальних послугах).Тому запропоновано змінити організаційно-правову форму медичних установ і підходи до їх фінансування.

При цьому відповідно до статті 49 Конституції України існуюча мережа державних і комунальних закладів охорони здоров'я не буде скорочена.Відповідно до законопроекту державні та комунальні заклади охорони здоров'я будуть залишатися в державній і комунальній власності, і не будуть підлягати приватизації.

З установ - в казенні та некомерційні підприємства

За організаційно-правовою формою установи охорони здоров'я державної власності зможуть утворюватися і функціонувати як казенні підприємства або державні установи.За організаційно-правовою формою установи охорони здоров'я комунальної власності будуть утворюватися і функціонувати як комунальні некомерційні підприємства або комунальні установи.Установи ж охорони здоров'я приватної власності не обмежені у виборі організаційно-правової форми.

Державні та комунальні заклади охорони здоров'я - бюджетні установи можуть реорганізовуватися в казенні підприємства або комунальні некомерційні підприємства.

Зміна основного виду діяльності державного та комунального закладу охорони здоров'я для медичного обслуговування населення (медична практика) у зв'язку зі зміною його організаційно-правової форми забороняється.

Не підлягають реорганізації в казенні підприємства та / або комунальні некомерційні підприємства установи охорони здоров'я Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби України, Державної пенітенціарної служби України, а також інші установи охорони здоров'я відповідно до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України.

Також передбачено спрощений порядок реорганізації медичних установ до 31 грудня 2018. При цьому:

 1. кредитори державних і комунальних закладів охорони здоров'я, які реорганізуються, не мають права вимагати від них виконання незабезпечених зобов'язань, припинення або дострокового виконання зобов'язання, або забезпечення виконання зобов'язання.Згода кредитора на заміну боржника в зобов'язанні в такому випадку не потрібна;
 2. обов'язкова оцінка майна, передбачена Законом України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», для закладів охорони здоров'я, які реорганізуються відповідно до цього Закону, не застосовується;
 3. звільнення працівників установ, які реорганізуються, допускається тільки в разі, якщо неможливо перевести працівника за його згодою на іншу роботу;
 4. казенні підприємства та комунальні некомерційні підприємства, які утворюються в результаті реорганізації державних і комунальних закладів охорони здоров'я, є правонаступниками усіх прав і обов'язків відповідних бюджетних установ.Майно, передане від державних і комунальних закладів охорони здоров'я - бюджетних установ до відповідних казенних підприємств та комунальних некомерційних підприємств, утворених в результаті реорганізації, закріплюється за ними на праві оперативного управління;
 5. передача нерухомого майна від державних і комунальних закладів охорони здоров'я - бюджетних установ в казенні підприємства та комунальні некомерційні підприємства, що виникають в результаті реорганізації таких установ, здійснюється на підставі даних бухгалтерського обліку відповідних бюджетних установ за таким майну і результатів обов'язкової його інвентаризації;
 6. кошти, не використані державним або комунальним закладом охорони здоров'я (крім державних і комунальних установ) протягом бюджетного періоду, не вилучаються і можуть бути використані в подальшому винятково з метою фінансування діяльності державного або комунального закладу охорони здоров'я, в тому числі для оновлення матеріально-технічної бази, з урахуванням вимог законодавства та установчих документів.

Невикористання державним або комунальним закладом охорони здоров'я бюджетних коштів та / або коштів, отриманих за договорами про медичне обслуговування населення, не може бути підставою для зменшення обсягу бюджетних коштів, які будуть перераховані такій установі охорони здоров'я в наступному бюджетному періоді, за умови належного виконання договорів про медичне обслуговування населення.

Фінансування охорони здоров'я

Фінансове забезпечення охорони здоров'я може здійснюватися за рахунок коштів Державного бюджету України та місцевих бюджетів, коштів юридичних і фізичних осіб, а також з інших джерел, не заборонених законом.

Рівень фінансового забезпечення охорони здоров'я розраховується на підставі науково обгрунтованих нормативів. Кошти Державного бюджету України та місцевих бюджетів, призначені на охорону здоров'я, використовуються, зокрема, для забезпечення медичної допомоги населенню, фінансування державних цільових і місцевих програм охорони здоров'я та фундаментальних наукових досліджень в цій сфері. Фінансове забезпечення державних і комунальних закладів охорони здоров'я - бюджетних установ здійснюється відповідно до бюджетного законодавства.

Медична допомога надається безоплатно за рахунок бюджетних коштів в установах охорони здоров'я та фізичними особами - підприємцями, які зареєстровані та одержали в установленому законом порядку ліцензію на здійснення господарської діяльності з медичної практики, з якими головними розпорядниками бюджетних коштів укладені договори про медичне обслуговування населення. Договори про медичне обслуговування укладаються в межах бюджетних коштів, передбачених на охорону здоров'я на відповідний бюджетний період, на підставі вартості та обсягу послуг з медичного обслуговування, замовником яких є держава або органи місцевого самоврядування. Вартість послуги з медичного обслуговування розраховується з урахуванням структури витрат,необхідних для надання такої послуги відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я. Методика розрахунку вартості послуги з медичного обслуговування, перелік платних послуг з медичного обслуговування затверджуються Кабінетом Міністрів України. Вимоги до постачальників послуг з медичного обслуговування населення, з яким головними розпорядниками бюджетних коштів укладаються договори про медичне обслуговування населення, порядок укладення таких договорів та типова форма договору затверджуються Кабінетом Міністрів України. Заклади охорони здоров'я можуть використовувати для підвищення рівня якості медичного обслуговування населення кошти, отримані від юридичних і фізичних осіб, якщо інше не встановлено законом. Заклади охорони здоров'я встановлюють плату за послуги з медичного обслуговування,що надаються поза договору про медичне обслуговування населення.

Яким буде медичне обслуговування в сільській місцевості після проведення медичної реформи?

Підвищення доступності та якості медичного обслуговування в сільській місцевості проголошується одним із пріоритетних напрямків державної політики в сферах охорони здоров'я та регіонального розвитку.

Підвищення доступності та якості медичного обслуговування в сільській місцевості забезпечується шляхом виконання державних цільових програм, спрямованих на поліпшення, збереження і відновлення здоров'я населення, надання субвенцій з Державного бюджету України місцевим бюджетам для розвитку охорони здоров'я в сільській місцевості, а також належного контролю за цільовим і ефективним витрачанням коштів, спрямованих на виконання зазначених заходів.

Як буде розвиватися медицина в селі?

Держава буде забезпечувати виконання заходів щодо підвищення доступності та якості медичного обслуговування в сільській місцевості за такими основними напрямками:

 1. максимальне наближення якісного медичного обслуговування до населення шляхом сприяння розвитку діяльності з медичного обслуговування в сільській місцевості, вдосконалення мережі закладів охорони здоров'я, в тому числі центрів первинної медичної (медико-санітарної) допомоги, і матеріально-технічної бази таких закладів, створення умов для проведення в сільській місцевості щорічних виїзних прийомів лікарями-фахівцями;
 2. впровадження сучасних технологій з медичного обслуговування в сільській місцевості, в тому числі з використанням засобів телемедицини;
 3. розробка і реалізація програм з медичного обслуговування в сільській місцевості з діагностики, лікування, реабілітації та профілактики онкологічних та інших захворювань населення, перш за все дітей;
 4. надання медичних послуг, передбачених програмою державних гарантій медичного обслуговування населення за рахунок державного бюджету в порядку, визначеному законом;
 5. сприяння підвищенню доступності у сільській місцевості до ефективних, якісних і необхідним лікарських засобів і виробів медичного призначення;
 6. впровадження дієвих механізмів залучення до медичного обслуговування в сільській місцевості кваліфікованих медичних і фармацевтичних працівників, зокрема шляхом створення для таких працівників додаткових гарантій оплати праці і умов праці, включаючи забезпечення необхідним медичним обладнанням та спеціальним транспортом, а також сприяння підвищенню рівня професійних знань і практичних навичок таких працівників;
 7. розвиток необхідної телекомунікаційної інфраструктури, включаючи забезпечення закладів охорони здоров'я в сільській місцевості широкосмуговим доступом до мережі Інтернет, необхідним програмним забезпеченням, комп'ютерним та іншим обладнанням з метою введення функціонування електронної системи охорони здоров'я, електронних рецептів, організації надання первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги із застосуванням телемедицини;
 8. розвиток транспортної інфраструктури, створення умов для застосування авіаційних, водних, автомобільних спеціальних санітарних транспортних засобів, в тому числі обладнаних реанімаційними засобами для надання медичної допомоги в сільській місцевості;
 9. залучення інвестицій в розвиток медичного обслуговування в сільській місцевості, сприяння розширенню державно-приватного партнерства і здійснення благодійної діяльності в сфері охорони здоров'я.

Як буде організовано медичне обслуговування в селі?

Медичне обслуговування в сільській місцевості будуть забезпечувати установи охорони здоров'я, в тому числі центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги, до складу яких можуть входити фельдшерсько-акушерські або фельдшерські пункти, амбулаторії, медичні пункти, медичні кабінети, мобільні медичні кабінети, аптечні пункти.

Центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги з метою підвищення доступності та якості медичного обслуговування в сільській місцевості взаємодіють з установами охорони здоров'я, що забезпечують надання вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої), екстреної, паліативної медичної допомоги, медичної реабілітації, в тому числі з допомогою інтегрованих інформаційних систем.

Кабінет Міністрів України визначає порядок і критерії забезпечення за рахунок коштів державного бюджету закладів охорони здоров'я в сільській місцевості обладнанням і транспортними засобами, необхідними для медичного обслуговування населення (комп'ютерним та медичним обладнанням, санітарним транспортом і т.д.).

Як буде фінансуватися медицина в селі?

Фінансування заходів щодо підвищення доступності та якості медичного обслуговування в сільській місцевості здійснюється за рахунок:

 1. коштів Державного бюджету України в порядку, визначеному законом;
 2. коштів місцевих бюджетів;
 3. інших джерел, не заборонених законодавством.

Держава гарантує повну оплату за рахунок коштів державного бюджету надання громадянам медичних послуг, в тому числі із застосуванням телемедицини, передбачених програмою державних гарантій медичного обслуговування населення.

Що таке «телемедицина»?

Телемедицина - комплекс дій, технологій і заходів, що застосовуються при наданні медичної допомоги з використанням засобів дистанційного зв'язку для обміну інформацією в електронній формі.

Медична допомога із застосуванням телемедицини передбачає можливість надання пацієнту медичних послуг з консультування, діагностики, лікування з використанням засобів дистанційного зв'язку за допомогою обміну інформацією в електронній формі, в тому числі шляхом передачі електронних повідомлень, проведення відеоконференцій.

Телемедичні послуги надаються з метою забезпечення пацієнту своєчасного доступу до медичної допомоги належної якості, в тому числі коли відстань є критичним чинником її надання.

Надання телемедичних послуг забезпечують заклади охорони здоров'я або фізичні особи - підприємці, зареєстровані і отримали в установленому законом порядку ліцензію на здійснення господарської діяльності з медичної практики.

Для надання телемедичних послуг в установах охорони здоров'я можуть утворюватися окремі структурні підрозділи (телемедичні центри, кабінети).Організацію надання телемедичних послуг в установах охорони здоров'я здійснюють керівники таких закладів.

Телемедичні послуги надаються з інформованої згоди пацієнта або його законного представника відповідно до статті 39 Основ законодавства України про охорону здоров'я.

Згода пацієнта або його законного представника на медичне втручання не потрібна тільки в разі наявності ознак прямої загрози життю пацієнта при неможливості отримання з об'єктивних причин згоди на таке втручання самого пацієнта або його законних представників.

При отриманні згоди на надання телемедичних послуг пацієнтові або його законному представнику повинна бути надана інформація про цілі, методи, очікувані результати та можливий ризик, пов'язаний зі збором, створенням, передачею, обміном медичною інформацією і документами, які використовуються при наданні такої послуги.Згода на надання телемедичних послуг повинна бути задокументована.

Медичні працівники та інші особи, яким у зв'язку з наданням телемедичних послуг стала відома інформація, що становить лікарську таємницю, або інша інформація, вимога щодо захисту якої встановлена ​​законом, повинні дотримуватися передбачених законом вимог щодо її нерозголошення.

Надання телемедичних послуг проводиться шляхом телемедичної консультації, телемедичного консиліуму, телеметрії і домашнього телеконсультування.

Телемедичне консультування передбачає дистанційне надання консультації, проведення діагностики, лікування, реабілітації та профілактики хвороб, а також визначення закладу охорони здоров'я, яке може забезпечити надання пацієнтові необхідної медичної допомоги.

Телемедичне консультування відповідно до визначених лікарем медичних показань надається лікарем-консультантом установи охорони здоров'я, що забезпечує надання первинної, вторинної (спеціалізованої) або третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги, або лікарем, який здійснює господарську діяльність з медичної практики як фізична особа - підприємець.

У разі необхідності телемедичної консультації за участю одночасно двох і більше лікарів-консультантів проводиться телемедичний консиліум.

Телеметрія застосовується для оцінки та моніторингу стану здоров'я пацієнта, а також контролю показників діяльності (фізіологічних параметрів) організму людини шляхом дистанційного вимірювання, збору і передачі відповідної інформації.

При застосуванні телеметрії використовують датчики, здатні фіксувати біометричні показники, і пристрої зв'язку з ними.Обробка даних, отриманих за допомогою телеметрії, проводиться спеціальними програмними і програмно-апаратними засобами.

Домашнє телеконсультування відповідно до визначених лікарем медичних показань надається медичним працівником пацієнту, що знаходиться за межами установи охорони здоров'я.

За результатами наданої телемедичної послуги пацієнту або його законному представнику видається висновок.Надання телемедичних послуг здійснюється з дотриманням стандартів медичної допомоги (медичних стандартів), клінічних протоколів, табелів матеріально-технічного оснащення.

Під час надання телемедичних послуг забезпечуються ідентифікація авторства електронних повідомлень і документів, обмін якими здійснюється в процесі організації і надання таких послуг, а також дотримання конфіденційності і цілісності медичної інформації.

Надання телемедичних послуг з порушенням встановлених законодавством вимог тягне за собою відповідальність згідно із законом.

При наданні телемедичних послуг інформаційна взаємодія постачальників таких послуг між собою або з пацієнтами (їх законними представниками) здійснюється за допомогою телемедичних мереж, які відповідають необхідній мірі захисту інформації, з використанням спеціалізованих інтернет-платформ для телемедицини - порталів телемедицини.

Портал телемедицини повинен забезпечувати: впорядкування, систематизацію, автоматизацію процесу надання медичної допомоги із застосуванням телемедицини, використання медичних інформаційних стандартів, сумісність інформації і даних.Портал телемедицини повинен відповідати встановленим законодавством вимогам щодо захисту інформації.Вимоги до порталу телемедицини та порядок його функціонування затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Новий порядок надання первинної медичної допомоги з 1 липня 2018 року

З 1.07.2018 року вступив в силу Порядок надання первинної медичної допомоги (ПМД), затверджений Наказом МОЗ від 19.03.2018 р №504. З цього моменту починає діяти новий список послуг первинної медичної допомоги. Prostopravo розповість, що відтепер гарантовано оплачено з наших податків на рівні первинної медичної допомоги.

Організація і надання послуг первинної медичної допомоги (ПМД) ґрунтується на принципах:

 • доступності, яка передбачає мінімальну втрату часу для її отримання;
 • безпеки, яка полягає в наданні послуг з ПМД способом, який мінімізує ризики нанесення шкоди пацієнту, в тому числі того, який можна запобігти, а також зменшує можливість медичних помилок;
 • результативності, яка проявляється в досягненні кращих результатів шляхом надання послуг по ПМД на основі наукових знань і принципів доказової медицини;
 • своєчасності;
 • економічної ефективності, яка досягається шляхом надання послуг по ПМД таким чином, щоб максимізувати використання ресурсів і уникнути неефективних витрат;
 • недискримінації, що полягає в наданні послуг з ПМД, якість якої не відрізняється в залежності від статі, сексуальної орієнтації, раси, кольору шкіри, національності, місця проживання, майнового стану, соціального статусу, стану здоров'я, політичних, релігійних або інших переконань, за мовними або іншими ознаками;
 • орієнтованості на людину, що передбачає надання послуг з ПМД способом, що враховує індивідуальні потреби, в тому числі з урахуванням права пацієнта на вільний вибір лікаря.

Перелік медичних послуг з надання первинної медичної допомоги:

 1. Динамічне спостереження за станом здоров'я пацієнтів з використанням фізикальних, лабораторних та інструментальних досліджень відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я.
 2. Проведення діагностики та лікування найбільш поширених хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів.
 3. Динамічне спостереження за пацієнтами з діагностованими хронічними захворюваннями (супровід пацієнтів з хронічними захворюваннями і станами), що включає комплекс діагностичних і лікувальних втручань, передбачених галузевими стандартами.
 4. Надання в межах ПМД невідкладної медичної допомоги в разі розладу фізичного чи психічного здоров'я пацієнтам, якщо такий розлад стався під час прийому пацієнта лікарем з надання ПМД і якщо пацієнт не потребує екстреної, вторинної (спеціалізованої) або третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги.
 5. Напрямок відповідно до медичних показань пацієнтів, які не потребують екстреної медичної допомоги, для надання їм вторинної (спеціалізованої) або третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги.
 6. Взаємодія з постачальниками вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги з метою своєчасного діагностування та забезпечення лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів з урахуванням особливостей стану здоров'я пацієнта.
 7. Проведення обов'язкових медичних втручань для пацієнтів з наявними факторами ризику розвитку окремих захворювань.
 8. Проведення профілактичних втручань, включаючи: вакцинацію відповідно до вимог календаря профілактичних щеплень;підготовка та надсилання повідомлень про інфекційне захворювання, харчове, гостре професійне отруєння, незвичайну реакцію на щеплення;проведення епідеміологічних обстежень одиничних випадків інфекційних хвороб.
 9. Надання консультативної допомоги, спрямованої на усунення або зменшення звичок і поведінки, які становлять ризик для здоров'я (тютюнопаління, вживання алкоголю, інших психоактивних речовин, нездорове харчування, недостатня фізична активність і т.д.) і формування навичок здорового способу життя.
 10. Динамічне спостереження за неускладненою вагітністю і (в разі необхідності) направлення до лікаря акушера-гінеколога закладу вторинної медичної допомоги.
 11. Здійснення медичного спостереження за здоровою дитиною.
 12. Надання окремих послуг паліативної допомоги пацієнтам всіх вікових категорій, включаючи: регулярну оцінку стану важкохворого пацієнта і його потреб;оцінку ступеня болю і лікування больового синдрому;призначення наркотичних засобів і психотропних речовин відповідно до законодавства, включаючи оформлення рецептів для лікування больового синдрому;призначення лікування для подолання супутніх симптомів (запори, нудота, задуха і т.п.);консультування та навчання осіб, які здійснюють догляд за пацієнтом;координацію щодо забезпечення медичних, психологічних і т.д.потреб пацієнта.
 13. Направлення пацієнтів відповідно до медичних показань для надання їм паліативної допомоги в обсязі, який виходить за межі ПМД.
 14. Призначення лікарських засобів і медичних виробів, технічних засобів медичної реабілітації з оформленням відповідних документів згідно з вимогами законодавства.
 15. Ведення первинної облікової документації, оформлення довідок, листків непрацездатності та напрямків для проходження медико-соціальної експертизи, а також лікарських свідоцтв про смерть.

Перелік лабораторних та інструментальних діагностичних досліджень, здійснюваних в рамках медичних послуг з надання ПМД:

 1. Загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою.
 2. Загальний аналіз сечі.
 3. Глюкоза крові.
 4. Загальний холестерин.
 5. Вимірювання артеріального тиску.
 6. Електрокардіограма.
 7. Вимірювання ваги, зросту, окружності талії.
 8. Швидкі тести на вагітність, тропоніни, ВІЛ, вірусні гепатити.

Діагностика і лікування

Сімейні лікарі, терапевти і педіатри спостерігатимуть за вашим станом здоров'я або станом здоров'я вашої дитини, ставити діагнози і лікувати найбільш поширені хвороби, травми, отруєння.При необхідності ваш лікар дасть направлення до фахівця вторинної або третинної допомоги - лора, ендокринолога, хірурга і т.д.- буде консультуватися з ним щодо вашого лікування.

Сімейний лікар може вести пацієнтів будь-якого віку, педіатр - дітей від народження і до 18 років, а терапевт - від 18 років і старше.

Оптимальний обсяг практики ПМД становить: тисяча вісімсот чоловік на одного лікаря загальної практики - сімейного лікаря;дві тисячі осіб на одного лікаря-терапевта;дев'ятсот чоловік на одного лікаря-педіатра.

Спостереження вагітності та дітей до 3 років

Сімейний лікар або терапевт за бажанням вагітної може вести неускладнену вагітність.Лікар може взяти вагітну на облік до 12 тижнів.Коли є необхідність або вимагає протокол він направить вагітну до акушера-гінеколога.Також лікар первинки розповість, як діяти вагітній і дорослим членам сім'ї, які проживають з нею, при наближенні пологів.В потрібний час направить в пологовий будинок.

Після народження дитини педіатр або сімейний лікар повинен проводити планові обов'язкові огляди, навіть якщо дитина здорова: 10 оглядів лікаря і 6 оглядів медсестри в перший рік, 2 огляди в другій і 1 огляд в третій.

Вакцинація

Лікар повинен стежити за вакцинацією вашої дитини і вас за календарем щеплень.Держава закуповує вакцини проти туберкульозу, поліомієліту, дифтерії, коклюшу, правця, кору, гепатиту В, гемофільної інфекції, краснухи, епідемічного паротиту.

Обов'язкові профілактичні огляди

Новий Порядок надання первинної медичної допомоги передбачає профілактичні огляди і аналізи для груп ризику семи захворювань.

щорічно:

Цукровий діабет: 45 років і старше, всі - при факторах ризику

ВІЛ: 14 років і старше

Туберкульоз: всі - при факторах ризику

Раз в два роки:

Рак молочної залози: 50-69 років, 40 - при факторах ризику

Раз в 1-2 роки, в залежності від факторів ризику:

Гіпертонічна хвороба та інші серцево-судинні захворювання - жінки 50 років і старше, чоловіки 40 років і старше

Колоректальний рак: жінки і чоловіки старше 50 років

Рак передміхурової залози: з 40 років в залежності від ступеня ризику

Про фактори ризику пацієнтові розповість ваш лікар. З повним переліком профілактичних обстежень в рамках ПМД можна ознайомитися за посиланням .

Рецепти на ліки

Рецепти на ліки, зокрема за програмою «Доступні ліки», також буде виписувати ваш лікар.

Візити додому і швидка допомога

Лікар самостійно визначатиме необхідність візиту до пацієнта додому, в залежності від медичних показань.Лікар може дати поради щодо полегшення стану по телефону, а пізніше, під час прийому в установі направити на аналізи і дослідження, уточнити діагноз і призначити необхідне лікування.Ваш лікар також може викликати екстрену допомогу до хворого, якщо буде така необхідність.

Невідкладна допомога при гострих станах і раптовому погіршенні стану здоров'я надається в медичній установі.

Лікар може прийняти рішення про надання окремих послуг за місцем проживання (перебування) пацієнта або c використанням засобів телекомунікації.Однак рішення про надання ПМД за місцем проживання (перебування) пацієнта не може прийматися тільки на підставі віддаленості його місця проживання (перебування) від місця надання ПМД і (або) відсутності у пацієнта засобів на проїзд до місця надання ПМД.

Запис на прийом

У пацієнта є можливість записатися на прийом до лікаря з надання ПМД особисто, по телефону, електронною поштою або за допомогою інших засобів зв'язку.

Відомості про номер телефону, адресу електронної пошти та інші засоби телекомунікації, за допомогою яких можна записатися на прийом до лікаря з надання ПМД, повинні бути розміщені: в місці надання ПМД в доступному для пацієнтів місці;на веб-сайтах (веб-сторінках) відповідного постачальника ПМД.

Як вибрати лікаря і підписати з ним декларацію?

Порядок вибору лікаря, який надає первинну медичну допомогу, затверджений Наказом МОЗ від 19.03.2018 р №903.

Пацієнт (його законний представник) має право вибрати лікаря, який надає ПМД, незалежно від зареєстрованого місця проживання такого пацієнта з числа осіб, зазначених у договорі про медичне обслуговування населення, укладеному між відповідним ПМД, що надає послуги, і Національною службою здоров'я України

Пацієнт має право вибрати лікаря, за умови, що кількість пацієнтів, які вже вибрали такого лікаря не перевищує оптимальний обсяг практики ПМД, встановлений у Порядку надання первинної медичної допомоги (900 пацієнтів - для педіатра; 1800 - для сімейного лікаря та 2000 - для терапевта) або інша кількість, встановлена відповідно до договору про медичне обслуговування населення за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення, укладеного з постачальником ПМД, в якому вказаний такий лікар.

В період тимчасової відсутності лікаря, який був обраний пацієнтом, в зв'язку з відпусткою або іншими обставинами, які зумовлюють тимчасову неможливість здійснювати прийом пацієнтів лікарем, пацієнт має право на отримання медичних послуг ПМД в іншого лікаря того ж постачальника ПМД без подання нової Декларації.

Пацієнт, який не вибрав лікаря і знаходиться в невідкладному стані, має право отримати безперервну і безкоштовну ПМД в державних і комунальних закладах охорони здоров'я, а також звернутися до НСЗУ або його територіальні органи за роз'ясненнями щодо постачальників ПМД для забезпечення можливості реалізувати своє право на вибір лікаря.

Пацієнт (його законний представник) має право змінити лікаря шляхом подачі нової декларації.Також пацієнт (його законний представник) має право відмовитися від лікаря, який надає ПМД, без обрання нового лікаря шляхом подачі заяви про припинення поданої ним декларації.Але одночасний вибір двох чи більше лікарів, які надають ПМД, не допускається.

Пацієнт (його законний представник) має право подати декларацію самостійно через електронну систему охорони здоров'я або шляхом звернення до постачальника ПМД.

У разі подання пацієнтом (його законним представником) Декларації самостійно через електронну систему охорони здоров'я пацієнт (його законний представник) повинен накласти на неї електронний підпис автора або підпис, прирівняний до власноручного підпису відповідно до закону.В такому випадку надавачі ПМД не мають права вимагати у пацієнтів (їх законних представників) подання Декларації в паперовій формі.

Алгоритм підписання Декларації

Подання Декларації шляхом безпосереднього звернення до постачальника ПМД здійснюється в наступному порядку:

1) постачальник ПМД має визначити особу, уповноважену приймати декларації від пацієнтів (їх законних представників) та вносити дані в електронну систему охорони здоров'я (далі - уповноважена особа), на яку повинні бути покладені обов'язки щодо забезпечення захисту персональних даних;

2) пацієнт (його законний представник) звертається до уповноваженої особи постачальника ПМД і надає копію документа про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (далі - РНОКПП) (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) і один з наступних документів, що засвідчують особу:

 • паспорт громадянина України;
 • тимчасове посвідчення громадянина України;
 • свідоцтво про народження (для осіб, які не досягли 14-річного віку);
 • вид на проживання в Україні;
 • посвідчення біженця;
 • посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту;

3) законний представник пацієнта додатково подає документи, що засвідчують його особу та повноваження законного представника (свідоцтво про народження, посвідчення) відповідно до законодавства;

4) на підставі документів та інформації, наданих пацієнтом (його законним представником), уповноважена особа зобов'язана заповнити декларацію в електронній формі, роздрукувати її і надати пацієнту (його законному представнику)

5) пацієнт (його законний представник) перевіряє інформацію, внесену в Декларації, і в разі виявлення помилок повідомляє про це уповноважену особу.Уповноважена особа зобов'язана виправити помилки в декларації в електронній формі, повторно роздрукувати її і надати пацієнту (його законному представнику)

6) у разі відсутності помилок в Декларації пацієнт (його законний представник) підписує два примірники декларації і надає їх уповноваженій особі.На двох примірниках уповноважена особа постачальника ПМД проставляє відмітку з датою отримання такої Декларації і повертає один примірник пацієнту (його законному представнику).Інший екземпляр Декларації залишається в постачальника ПМД;

7) уповноважена особа направляє декларацію в установленому законодавством порядку в електронну систему охорони здоров'я;

8) постачальник ПМД зобов'язаний зберігати один примірник декларації, підписаний пацієнтом (його законним представником) протягом трьох років з дня припинення (анулювання) такої Декларації.

Реєстр сімейних лікарів

Електронна карта місць надання первинної медичної допомоги доступна на сайті Національної служби здоров’я України за посиланням.

Електронна карта виглядає наступним чином:

Ресурс містить інформацію про місця надання первинної медико-санітарної допомоги: електронна карта розташування з адресами та контактними телефонами, розподіл закладів за областями, кількість декларацій у кожного лікаря закладу. А також - розподіл декларацій за віковими групами та за спеціальностями лікаря. На дешборд потрапляє кожен лікар і заклад, який має хоча б одну активну декларацію.

Шукати лікаря можна за допомогою наступних фільтрів:

 • області;
 • райони;
 • населений пункт;
 • тип власності;
 • наявність чинного договору із НСЗУ;
 • пошук за назвою медичного закладу;
 • пошук за кодом ЄДРПОУ;
 • спеціальність лікаря;
 • ПІБ лікаря;
 • стать лікаря.  

Щоб застосувати фільтр, потрібно натиснути на текстове поле, а потім вибрати один із запропонованих варіантів або почати писати в текстовому фільтрі біля зображення лупи.

Обравши заклад за назвою чи кодом ЄДРПОУ, ви отримаєте повний перелік місць надання послуг, їх адреси та контактний телефон.

Зверніть увагу: обираючи лікаря з застосуванням фільтрів місця розташування закладу надання ПМД, ви отримуєте інформацію щодо кількості декларацій лікаря з врахуванням всіх налаштувань фільтрів, наприклад, декларації лікаря в певній амбулаторії.  У полі "Всі декларації" міститься інформація про кількість укладених декларацій з кожним лікарем у всіх медичних закладах в електронній системі.

У полі  про рекомендований обсяг практики “Ліміт” є відповідна позначка про те, чи може лікар ще укладати декларації з новими пацієнтами. Червоним кольором у таблиці позначено ті заклади ПМД, які не мають договору з НСЗУ.

Щоб скинути всі фільтри, скористайтесь посиланням «скинути фільтри» у лівому верхньому кутку сторінки. Щоб скинути конкретний фільтр, скористайтесь ластиком біля фільтру.

Працювати з даними можна також за допомогою візуалізацій, таблиць та карти:

Можна вибрати будь-який об'єкт на карті/таблиці візуаліації і всі показники та елементи візуалізації на сторінці автоматично перерахуються.

Також можна навести мишкою на будь який елемент візуалізації і з'явиться можливість масштабувати цей елемент на всю сторінку та переглянути список всіх фільтрів, які впливають на даний елемент візуалізації. При натисканні правою кнопкою мишки на візуальний елемент, випадає контекстне меню, де можна отримати дані, які використовуються для відображення елементу у вигляді таблиці.

Якщо розглядати розподіл декларацій закладів за допомогою графіків, навівши мишкою на них та натиснувши праву кнопку, можна змінити порядок групування даних. Наприклад, візьмемо графік розподілу декларацій за віковими групами по областях. Натиснувши відповідно "Показати наступний рівень" або "Розкрити наступний рівень", ми отримаємо розподіл декларацій на рівні окремих міст, далі можна перейти до рівня закладів, спускаючись до рівня лікарів і т.д. Аналогічно з іншими візуальними елементами.

Для перегляду дешборду зі смартфону, необхідно увімкнути функцію  автоповорот у налаштуваннях телефону та перевертати смартфон горизонтально.

Спробуймо знайти педіатра, з яким ще можна підписати декларацію у місті Києві. Обираємо фільтри «м. Київ» та «педіатр», на екрані буде результат:

Натиснувши на прізвище обраного педіатра, отримаємо інформацію про місце його роботи та адресу медичного закладу:

Також на сайті НСЗУ можна тут  завантажити відкриті дані щодо кількості поданих декларацій до лікарів ПМД, а тут - відкриті дані з інформацією щодо закладів ПМД, що мають договір з НСЗУ.

Хочете отримувати повідомлення на ваш email, коли ми опублікуємо нові статті?

також стежити за оновленнями сайту можна в Facebook Instagram Twitter Viber Telegram

Горячие предложения

Кредиты на карту

более 30 онлайн-сервисов!

Ставка - от 0.01%

Срок - до 180 дней

Сумма - до 20 000 грн.

Документы - паспорт и код

Hotline Finance

Зелена карта для виїзду за кордон

Ціна нижча, ніж при покупці страховки на кордоні

Без візитів до страхових агентів

Готова страховка з доставкою на email

Безпечне оформлення і оплата онлайн

Корисні статті з даної тематики