про твої права

Трудовий контракт з працівником в Україні

Трудовий контракт з працівником в Україні: правила складання, оформлення та розірвання, приклад форми (бланка) контракту, відміни від трудового договору.


Короткий зміст і посилання по темі

 1. Що таке трудовий контракт?
 2. З ким може бути укладено контракт?
 3. Порядок укладення контракту
 4. Зміст контракту
 5. Розірвання контракту
 6. Типова форма (зразок) трудового контракту

Що таке трудовий контракт?

Відповідно до Кодексу законів про працю України особливою формою трудового договору є контракт, в якому строк його дії, права, обов'язки і відповідальність сторін (в тому числі матеріальна), умови матеріального забезпечення і організації праці працівника, умови розірвання договору, в тому числі дострокового, можуть встановлюватися угодою сторін.

Прийом на роботу працівників шляхом укладання з ними контракту власником або уповноваженим ним органом, фізичною особою може здійснюватися у випадках, прямо передбачених законами.

З ким може бути укладено контракт?

На сьогоднішній день, контракт може бути укладений, наприклад, з:

 • керівниками підприємств і організацій;
 • педагогічними та науково-педагогічними працівниками;
 • вченими;
 • працівниками біржі;
 • помічниками адвоката;
 • особами, які здійснюють професійну діяльність в області спорту;
 • іноземцями.

Порядок укладення контракту

Порядок укладення контракту при прийнятті (найманні) на роботу працівників регулюється, зокрема, Положенням про порядок укладання контрактів при прийнятті (найманні) на роботу працівників, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 19 березня 1994 р N 170, наказом Міністерства праці України від 15 квітня 1994 року N 23 «Про затвердження типової форми контракту з працівником», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28 квітня 1994 за N 84/293.

Слід зазначити, що контракт як особлива форма трудового договору повинен спрямовуватися на забезпечення умов для прояву ініціативності і самостійності працівника, враховуючи його індивідуальні здібності і професійні навички, підвищення взаємної відповідальності сторін, правову і соціальну захищеність працівника.

Умови контракту, що погіршують становище працівника порівняно з чинним законодавством, угодами і колективним договором, вважаються недійсними.

Про порядок укладання контракту доцільно відзначити, що згідно зі статтею 24 КЗпП України контракт укладається в письмовій формі.

Контракт оформляється в двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, які зберігаються у кожної із сторін контракту.

За згодою працівника копію укладеного з ним контракту може бути передано профспілковому чи іншому органу, уповноваженому працівником представляти його інтереси, для здійснення контролю за дотриманням умов контракту.

Контракт набуває чинності з моменту його підписання або з дати, визначеної сторонами в контракті, і може бути змінений за згодою сторін, складеною у письмовій формі.

Крім того, контракт є підставою для видання наказу (розпорядження) про прийом (наймання) працівника на роботу з дня, встановленого у контракті за угодою сторін.

Слід зазначити, що в контракті передбачається:

 • Обсяги пропонованої роботи та вимоги до якості і термінів її виконання;
 • Термін дії контракту;
 • Права, обов'язки і взаємна відповідальність сторін;
 • Умови оплати та організації праці;
 • Підстави припинення і розірвання контракту;
 • Соціально-побутові та інші умови, необхідні для виконання взятих на себе сторонами зобов'язань, з урахуванням специфіки роботи, професійних особливостей та фінансових можливостей підприємства, установи, організації або роботодавця.

Крім того, доцільно зазначити, що питання про порядок укладання контракту з керівником підприємства, що перебуває у державній власності, при найманні на роботу регулюється, зокрема, Положенням про порядок укладання контракту з керівником підприємства, що перебуває у державній власності, при найманні на роботу, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 19 березня 1993 р N 203, постановою Кабінету Міністрів України від 2 серпня 1995 N 597 «Про Типову форму контракту з керівником підприємства, що знаходиться в державній власності ».

Зміст контракту

У контракті передбачаються обсяги пропонованої роботи та вимоги до якості і термінів її виконання, строк дії контракту, права, обов'язки і взаємна відповідальність сторін, умови оплати і організації праці, підстави припинення та розірвання контракту, соціально-побутові та інші умови, необхідні для виконання взятих на себе сторонами зобов'язань, з урахуванням специфіки роботи, професійних особливостей та фінансових можливостей підприємства, установи, організації або роботодавця.

Умови оплати праці та матеріального забезпечення працівників, з якими укладається контракт, визначаються угодою сторін.Розміри виплат не можуть бути меншими, ніж передбачено чинним законодавством, угодами і колективним договором, і залежать від виконання умов контракту.

У контракті можуть також визначатися умови підвищення або зниження обумовленого сторонами розміру оплати праці, встановлення доплат і надбавок, премій, винагород за підсумками роботи за рік чи інший період, участь в прибутках підприємства, установи, організації (якщо це передбачено чинним законодавством і їх статутами) або громадянина-підприємця.

На основі Типової форми контракту з працівником у контракті можуть бути зафіксовані особливі умови праці по окремих професіях і видах робіт, з урахуванням їх специфіки, професійних особливостей.

У контракті може бути передбачено додаткові пільги,гарантії і компенсації, не встановлені чинним законодавством, за рахунок коштів роботодавця.

Якщо умовами контракту передбачається переїзд працівника на роботу в іншу місцевість, сторони визначають у контракті умови, гарантії і компенсації такого переїзду та умови забезпечення працівника (а в разі необхідності і членів його сім'ї) житловою площею або оплату витрат по найму (піднайму) житлового приміщення або користування готелем.

У контракті визначаються режими робочого часу і часу відпочинку працівника.

Тривалість відпустки працівника не може бути менше встановленої законодавством для цієї категорії працівників.

Якщо для службових поїздок працівник використовуватиме власний автомобіль, сторони передбачають умови виплати відповідної компенсації.

За угодою сторін у контракті можуть бути визначені й інші умови організації праці, необхідні для виконання зобов'язань, взятих на себе сторонами.

У контракті можуть визначатися додаткові, крім встановлених чинним законодавством, підстави його розірвання.

Контракт повинен передбачати зобов'язання роботодавця щодо компенсації моральної та матеріальної шкоди, заподіяної працівникові у разі дострокового розірвання контракту:

 • працівником - з причин невиконання чи неналежного виконання роботодавцем зобов'язань, передбачених контрактом;
 • роботодавцем - на підставах, не передбачених чинним законодавством і контрактом.

Контрактом можуть бути встановлені додаткові гарантії працівникові в разі дострокового припинення контракту з незалежних від працівника причин.

Контрактом не може бути:

 • змінений порядок розгляду індивідуальних трудових спорів;
 • введена по відношенню до працівника повна матеріальна відповідальність, крім випадків, передбачених статтею 134 Кодексу законів про працю України.

Розірвання контракту

У разі розірвання контракту з ініціативи роботодавця за підставами, встановленими в контракті, але не передбаченими чинним законодавством, звільнення провадиться за пунктом 8 статті 36 Кодексу законів про працю України, з урахуванням гарантій, встановлених чинним законодавством і контрактом.

У разі невиконання або неналежного виконання сторонами зобов'язань, передбачених у контракті, він може бути достроково розірваний з попередженням відповідної сторони за два тижні.

Контракт підлягає розірванню достроково на вимогу працівника в разі його хвороби або інвалідності, які перешкоджають виконанню роботи за контрактом, порушення роботодавцем законодавства про працю, невиконання або неналежного виконання роботодавцем зобов'язань, передбачених контрактом, та з інших поважних причин.Звільнення працівника в цьому випадку проводиться відповідно до статті 39 Кодексу законів про працю України.

За два місяці до закінчення терміну дії контракту за угодою сторін він може бути продовжений або укладений на новий термін.

Спори між сторонами контракту розглядаються в установленому чинним законодавством порядку.

Типова форма (зразок) трудового контракту

Відповідно до статті 24 Кодексу законів про працю України контракт укладається в письмовій формі.

Контракт оформляється в двох примірниках, які мають однакову юридичну силу і зберігаються у кожної із сторін контракту.

За згодою працівника копію укладеного з ним контракту може бути передано профспілковому чи іншому органу, уповноваженому працівником представляти його інтереси, для здійснення контролю за дотриманням умов контракту.

Контракт набуває чинності з моменту його підписання або з дати, визначеної сторонами в контракті, і може бути змінений за згодою сторін, складеною у письмовій формі.

ЗАТВЕРДЖЕНО
                                      наказом Мінпраці України
                                      від 15.04.94 N 23

                      ТИПОВА ФОРМА КОНТРАКТУ
                          З ПРАЦІВНИКОМ*

     Місто                              "__" ____________ ____  р.

     Підприємство, установа, організація (громадянин) ____________

 _________________________________________________________________
  (повна назва підприємства, установи, організації або прізвище,
            ім'я, по батькові громадянина-підприємця)

в особі власника або уповноваженого ним органу ___________________
                                                    (посада)

 _________________________________________________________________
                  (прізвище, ім'я, по батькові)

іменований далі роботодавець, з одного боку, та громадянин

 _________________________________________________________________
                  (прізвище, ім'я, по батькові)

іменований далі працівник, з другого боку, уклали цей контракт про
таке:

     Працівник ___________________________________________________
                     (прізвище, ім'я, по батькові)

приймається (наймається) на роботу _______________________________

 _________________________________________________________________
  (найменування структурного підрозділу підприємства, установи,

 _________________________________________________________________
           організації: цех, відділ, лабораторія тощо)
 за професією (посадою)** ________________________________________
                          (повне найменування професії, посади)
 кваліфікацією ___________________________________________________
                     (розряд, кваліфікаційна категорія)

     Працівнику (не) встановлюється строк випробування

     (непотрібне викреслити)

 _________________________________________________________________
                 (тривалість строку випробування)

     *Ця Типова форма не  поширюється  на  керівників  підприємств
державної форми власності.

     **Запис робиться  відповідно  до  Класифікатора  професій  і
посад, тарифно-кваліфікаційних         довідників        професій,
кваліфікаційних довідників посад.

                        Загальні положення

 1. Цей контракт є строковим трудовим договором. На  підставі
  контракту   виникають   трудові   відносини   між   працівником  і
  підприємством, установою, організацією та громадянином, які з боку
  останнього реалізуються роботодавцем.
 2. Терміном "сторони"   в   цьому   контракті   позначаються
  роботодавець і працівник.

                         Обов'язки сторін

 1. За цим  контрактом  працівник  зобов'язується  виконувати
  роботу,  визначену цим контрактом,  а роботодавець  зобов'язується
  виплачувати  працівникові  заробітну  плату  і забезпечувати умови
  праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством,
  колективним договором і угодою сторін.
 2. Працівник зобов'язується     (зазначаються     основні
  характеристики роботи та вимоги до рівня її виконання:  за обсягом
  виробництва (робіт),  якістю продукції,  що  випускається  (якістю
  обслуговування),  рівня  виконання  норм  та  нормованих  завдань,
  дотримання правил з охорони праці, строків її виконання тощо):

 _________________________________________________________________

 _________________________________________________________________

 _________________________________________________________________
     5. Роботодавець зобов'язується організувати працю працівника,
забезпечити  безпечні  і нешкідливі умови праці,  обладнати робоче
місце відповідно до вимог  нормативних  актів  про  охорону  праці
(зазначаються   конкретні   заходи  щодо  організації  виробничого
процесу,  обладнанню  робочого  місця,  підготовки  та  підвищенню
кваліфікації працівника та забезпечення інших умов праці тощо):

 _________________________________________________________________

 _________________________________________________________________

 _________________________________________________________________
     6. Обов'язок  роботодавця  щодо  забезпечення  умов роботи на
робочому   місці   з   зазначенням   достовірних    характеристик,
компенсацій і пільг працівнику за роботу в небезпечних і шкідливих
умовах праці:

 _________________________________________________________________

 _________________________________________________________________

 _________________________________________________________________

                           Робочий час

 1. Працівник зобов'язується  виконувати правила внутрішнього
  трудового розпорядку.
 2. Особливості режиму  робочого часу (неповний робочий день,
  неповний робочий тиждень, погодинна робота тощо):

 _________________________________________________________________
                       (вказати необхідне)

               Оплата праці та соціально-побутове
                     забезпечення працівника

 1. За виконання  обов'язків,  передбачених  цим  контрактом,
  працівнику встановлюється:

     посадовий оклад (тарифна ставка, відрядна розцінка) у розмірі

 ______________ на місяць або у розмірі ______________ за 1 годину
 роботи;
     надбавка (доплата та інші виплати) __________________________

 _________________________________________________________________
               (вказати види доплат, надбавок тощо)

у розмірі  _________________ (у %  до тарифної ставки,  посадового
окладу).

 1. У разі  використання працівником власного автомобіля для
  службових поїздок йому встановлюється компенсація  _______________

 _________________________________________________________________
                      (вказати вид, розмір)

 1. Працівнику надається   щорічна   оплачувана   відпустка
  тривалістю:
                                  основна ___________ днів,
                                  додаткова _________ днів.

     До щорічної  відпустки  виплачується  матеріальна  допомога у
розмірі __________________________________________________________

 1. Додаткові пільги, гарантії, компенсації:

 _________________________________________________________________
 (за необхідності вказати, які з них надаються за рахунок коштів

 _________________________________________________________________
                           роботодавця)

                     Відповідальність сторін,
                         вирішення спорів

 1. У випадку   невиконання   чи   неналежного    виконання
  обов'язків,    передбачених   цим   контрактом,   сторони   несуть
  відповідальність відповідно  до  чинного  законодавства  та  цього
  контракту.
 2. Спори між сторонами вирішуються в порядку, встановленому
  чинним законодавством.
 3. Інші умови: _____________________________________________

 _________________________________________________________________
   (за необхідності вказати інші умови, передбачені Положенням

про порядок  укладання  контрактів  при  прийнятті  (найманні)  на
роботу працівників,  затвердженим  постановою  Кабінету  Міністрів
України N 170 ( 170-94-п ) від 19 березня 1994 р.).

             Зміни, припинення та розірвання контракту

 1. Зміни та  доповнення до цього контракту вносяться тільки
  за угодою сторін, складеною у письмовій формі.
 2. Цей контракт припиняється:

     а) після закінчення строку дії контракту;

     б) за згодою сторін;

     в) з  ініціативи  роботодавця  до   закінчення   строку   дії
контракту у випадках, передбачених законодавством (статтями 40, 41
КЗпП України) та цим контрактом;

     г) з ініціативи працівника до закінчення строку дії контракту
у випадках,  передбачених законодавством  (статтею  39  КЗпП

України) та цим контрактом;

     д) з інших підстав, передбачених законодавством.

 1. Додаткові підстави припинення та розірвання контракту, не
  передбачені чинним законодавством:
 2. __________________________________________________________
 3. __________________________________________________________
 4. __________________________________________________________

     При розірванні контракту з підстав,  не  передбачених  чинним
законодавством, звільнення провадиться за пунктом 8 статті 36 КЗпП
України.

 1. У разі дострокового припинення контракту  з  незалежних
  від працівника   причин,   у   тому   числі  розірвання  контракту
  працівником -  з  причин  невиконання  чи  неналежного   виконання
  роботодавцем зобов'язань,    передбачених   цим   контрактом   або
  роботодавцем - з підстав, не передбачених чинним законодавством та
  цим контрактом,  встановлюються  відповідно додаткові гарантії та
  (або) компенсації  моральної  та  матеріальної  шкоди,  заподіяної
  працівникові:

________________________________________________________________.

 1. При достроковому розірванні контракту у разі невиконання
  неналежного    виконання   сторонами   зобов'язань,   передбачених
  контрактом,  він розривається з попередженням відповідної  сторони
  за два тижні.
 2. За два місяці до закінчення строку чинності контракту він
  може бути  за  згодою  сторін  продовжений або укладений на новий
  строк.

                Термін дії та інші умови контракту

 1. Строк дії контракту з _______________ до _______________

     Контракт набуває чинності з моменту його підписання сторонами
або ______________________________________________________________

 1. Сторони можуть   передбачати   у   контракті   випадки
  конфіденційності умов цього контракту  або  окремих  його  частин:

 _________________________________________________________________

 _________________________________________________________________
     Конфіденційність контракту    не    поширюється   на   умови,
врегульовані  чинним  законодавством,   та   щодо   органів,   які
здійснюють контроль за їх додержанням.

 1. Умови цього контракту  можуть  бути  змінені  тільки  за
  згодою сторін у письмовій формі.
 2. Цей контракт   укладений   в   двох   примірниках,   які
  зберігаються у кожної із сторін і мають однакову юридичну силу.

     Додатки до контракту:

 _________________________________________________________________
            (вказується перелік додатків, якщо вони є)

 _________________________________________________________________
     26. Інші умови, пов'язані зі специфікою праці:

 _________________________________________________________________

 _________________________________________________________________

                          Адреси сторін

 1. Відомості про роботодавця:

     Повна назва підприємства, установи, організації або прізвище,
ім'я, по батькові громадянина-підприємця _________________________

 _________________________________________________________________
     Адреса ______________________________________________________

     Розрахунковий рахунок   N   (N   свідоцтва   про   реєстрацію
громадянина-підприємця)  в _______________________________________

 _________________________________________________________________
     28. Відомості про працівника:

     Домашня адреса: _____________________________________________

     Домашній телефон: ___________________________________________

     Службовий телефон: __________________________________________

     Паспорт: серія __________ N _________________________________
виданий "__" ____________ 19   р. ________________________________

 _________________________________________________________________
                (вказати орган, що видав паспорт)

     Підстава для пільг по оподаткуванню та інших пільг

 _________________________________________________________________
     (вказати відомості про кількість дітей, утриманців, інші

 _________________________________________________________________
                            підстави)

         Роботодавець                           Працівник

 ______________________________      ___________________________
    (посада, прізвище, ім'я               (підпис, прізвище,

 ______________________________      ___________________________
      по батькові, підпис)                ім'я, по батькові)
 

   "__" _____________ ___   р.           "__" _____________ ____  р.
 

                               М.П.

 

 

Хочете отримувати повідомлення на ваш email, коли ми опублікуємо нові статті?

також стежити за оновленнями сайту можна в Facebook Instagram Twitter Viber Telegram

Горячие предложения

Кредиты на карту

более 30 онлайн-сервисов!

Ставка - от 0.01%

Срок - до 180 дней

Сумма - до 20 000 грн.

Документы - паспорт и код

Корисні статті з даної тематики