про твої права

Особливості покупки і продажу корпоративних прав

З питанням продажу або покупки бізнесу рано чи пізно зустрічається практично кожен господарюючий суб'єкт. Саме особливості здійснення та оформлення цієї операції і вирішив з'ясувати prostopravo.com.ua.

Короткий зміст і посилання по темі

 1. Що таке корпоративні права
 2. Акціонерне товариство
 3. Товариство з обмеженою відповідальністю
 4. Повне товариство
 5. Реєстрація змін до установчих документів
 6. Оподаткування
Loading...

Що таке корпоративні права

Нагадаємо, що під корпоративними правами розуміють права особи, частка якої визначається у статутному капіталі (майні) господарського товариства, що включають право на участь в управлінні товариством, отримання певної частки прибутку (дивідендів) цього товариства та активів у разі ліквідації останнього відповідно до закону, а також інші права, передбачені законом та статутними документами.

Оскільки особливості передачі корпоративних прав визначаються видом господарського товариства, зупинимося на основних з них.

Акціонерне товариство

Тут нам перш за все варто звернутися до Закону України «Про акціонерні товариства». Оскільки корпоративні права учасника акціонерного товариства випливають з його права власності на акції, відчуження корпоративних прав акціонера відбувається шляхом відчуження належних йому акцій.

«Акціонерні товариства поділяються на публічні та приватні акціонерні товариства, порядок відчуження акцій в яких істотно відрізняється. Основною відмінною особливістю є наявність переважного права акціонерів товариства на придбання його акцій. - каже Юлія Божко, адвокат і партнер Юридичної компанії «Закон Перемоги». - Так, акціонери публічного акціонерного товариства можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів товариства. У свою чергу, статутом приватного акціонерного товариства може бути передбачено переважне право його акціонерів на придбання акцій цього товариства, що пропонуються їх власником до відчуження третій особі. У цьому випадку таке переважне право реалізується в порядку, встановленому статутом товариства, з урахуванням вимог частин 3-6 ст. 7 Закону України «Про акціонерні товариства».

Акціонери мають переважне право придбання акцій що продаються іншими акціонерами за ціною і на умовах, запропонованих акціонером третій особі, пропорційно кількості акцій, що належать кожному з них, протягом двох місяців з дня отримання товариством повідомлення акціонера про намір продати акції (якщо інший строк не передбачений статутом). Якщо акціонери не скористаються переважним правом протягом зазначеного терміну, акції можуть бути продані третій особі за ціною та на умовах, які повідомлені акціонерам товариства.

Звертаємо увагу, що в разі порушення зазначеного переважного права акціонер товариства має право протягом трьох місяців з дня, коли він дізнався або повинен був дізнатися про таке порушення, вимагати в судовому порядку переведення на нього прав і обов'язків покупця акцій.

Крім того, існують особливості покупки значного та контрольного пакетів акцій товариства, які передбачені ст. 64 і 65 Закону «Про акціонерні товариства» відповідно. Так, якщо в результаті придбання пакета акцій особа стає власником так званого «Значного пакета» (10% і більше простих акцій), вона зобов'язана не пізніше, ніж за 30 днів до дати такого придбання подати товариству письмове повідомлення про свій намір та оприлюднити його. Оприлюднення повідомлення здійснюється шляхом надання його Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку, кожній фондовій біржі, на якій цінні папери товариства допущені до торгів, і розміщення повідомлення в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка здійснює діяльність з публікації регульованої інформації від імені учасників фондового ринку.

Особа (особи, що діють спільно) протягом одного робочого дня з дати укладення ними договору, за результатами виконання якого вона з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, стане (прямо чи опосередковано) власником контрольного пакета акцій приватного акціонерного товариства (а в разі придбання контрольного пакета акцій (більше 50% простих акцій АТ) в результаті придбання акцій в процесі емісії - з дати депонування глобального сертифіката за таким випуском акцій), зобов'язана подати до товариства і національної комісії з цінних паперів та фондового ринку повідомлення про укладення такого договору.

Не варто також забувати про те, що у випадках, передбачених Законом України «Про захист економічної конкуренції» придбання корпоративних прав у господарському товаристві вимагає отримання дозволу на концентрацію Антимонопольного комітету України.

Товариство з обмеженою відповідальністю

Продати частку в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю можливо шляхом укладення відповідного договору купівлі-продажу частки в товаристві.- розповідає Юлія Божко. Зокрема, порядок відступу частки (її частини) в статутному капіталі ТОВ, в тому числі шляхом її продажу, передбачений ст. ст.20,21 Закону України «Про товариства з обмеженою і додатковою відповідальністю».

Учасник має право продати чи іншим чином відступити свою частку (її частину) у статутному капіталі одному або кільком учасникам цього товариства. Учасник товариства має переважне право на придбання частки (частини частки) іншого учасника товариства, яка продається третій особі.

Якщо кілька учасників товариства скористаються своїм переважним правом, вони набувають частку (частину частки) пропорційно розміру належних їм часток у статутному капіталі товариства.

Учасник товариства, який має намір продати свою частку (частину частки) третій особі, зобов'язаний письмово повідомити про це інших учасників товариства і проінформувати про ціну і розмір частки, інші умови такого продажу. Якщо жоден з учасників товариства протягом 30 днів з дати отримання повідомлення про намір учасника продати частку (частину частки) не повідомив письмово учасника, який продає частку (частину частки), про намір скористатися своїм переважним правом, вважається, що такий учасник товариства висловив свою згоду на 31 день з дати отримання такого повідомлення, і така частка (частина частки) може бути відчужена третій особі на умовах, які були повідомлені учасникам товариства.

Якщо учасник товариства, який має намір продати свою частку (частину частки) третій особі, отримав від іншого учасника письмову заяву про намір скористатися своїм переважним правом, такі учасники зобов'язані протягом одного місяця укласти договір купівлі-продажу пропонованої до продажу частки (частини частки).

У разі ухилення продавця від укладення договору купівлі-продажу покупець має право звернутися до суду з позовом про визнання договору купівлі-продажу частки (її частини) укладеним на запропонованих продавцем умовах.

У разі ухилення покупця від укладення договору купівлі-продажу продавець має право продати свою частку третій особі на раніше повідомлених учасникам товариства умовах.

Учасник товариства має право вимагати в судовому порядку переведення на себе прав і обов'язків покупця частки (частини частки), якщо переважне право такого учасника товариства є порушеним. Позовна давність за такими вимогами становить один рік.

Повне товариство

Порядок продажу частки в статутному капіталі повного товариства врегульовано ст. 127 ЦКУ та ст. 69 Закону України «Про господарські товариства». «Особливістю укладення договору купівлі-продажу корпоративних прав в повному суспільстві є обов'язкова наявність згоди всіх учасників на такий продаж одному з учасників або третій особі. - підкреслює пані Божко. У разі передачі частки (її частини) новому учасникові до нього переходять повністю чи у відповідній частині права, що належали учасникові, який передав частку (її частину). Особа, якій передано частку (її частину), відповідає за зобов'язаннями товариства незалежно від того, виникли ці борги до чи після його вступу в товариство. »

У разі продажу учасником товариства усієї частки іншій особі його участь в повному товаристві припиняється, однак він відповідає за зобов'язаннями товариства, що виникли до моменту його вибуття, рівною мірою з учасниками протягом трьох років з дня затвердження звіту про діяльність товариства за рік, у якому він вибув з товариства.

Реєстрація змін до установчих документів

Продаж частки одним з учасників господарського товариства тягне за собою зміну складу учасників і відповідно внесення змін до установчих документів товариства, які повинні бути зареєстровані в Єдиному Державному реєстрі.

З цією метою державному реєстратору необхідно подати такі документи (ст. 18 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців»):

 • заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації змін до установчих документів;
 • оригінал або копію рішення про внесення змін до установчих документів (протокол загальних зборів);
 • договір купівлі-продажу корпоративних прав;
 • оригінали установчих документів з відміткою про реєстрацію;
 • установчі документи в новій редакції;
 • документ, що підтверджує внесення реєстраційного збору.

Про внесення змін до установчих документів держреєстратора необхідно повідомити в 3-денний термін з дати прийняття відповідного рішення (ст. 7 Закону України «Про господарські товариства»).

Оподаткування

Окремо варто зупинитися на оподаткуванні операцій з продажу корпоративних прав.

Оподаткування операції з продажу корпоративних прав фізичною особою регулюється п. 170.2 ПКУ «Оподаткування інвестиційного прибутку». Оскільки, як зазначає Юлія Божко, пакет цінних паперів, або корпоративні права, виражені в інших, ніж цінні папери, формах, в розумінні Кодексу є інвестиційним активом.

Облік загального фінансового результату операцій з інвестиційними активами ведеться платником податку самостійно, окремо від інших доходів і витрат. Звітним періодом вважається календарний рік.

Інвестиційний прибуток розраховується як позитивна різниця між доходом від продажу корпоративних прав та їх вартістю і підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб за ставкою 18 відсотків.

Податковим агентом платника податку, який здійснює операції з інвестиційними активами з використанням послуг професійного торговця цінними паперами, включаючи банк, є такий професійний торговець, який при виплаті платнику податку доходу за придбані у нього інвестиційні активи враховує документально підтверджені витрати такого платника на придбання цих активів.

Запровадження обов'язку податкового агенту для професійного торговця цінними паперами, включаючи банк, не звільняє платника податків від обов'язку декларування результатів усіх операцій з купівлі та продажу інвестиційних активів, здійснених протягом звітного (податкового) року як на території України, так і за її межами (за винятком випадків, зазначених у п.п. 170.2.8 п. 170.2 ПКУ).

Порядок оподаткування юридичною особою-платником податку на прибуток операцій з торгівлі цінними паперами та іншими корпоративними правами визначено п. П. 153.8 ст. 153 ПКУ. В цьому випадку під терміном «доходи» розуміється сума коштів або вартість майна, отримана (нарахована) платником податку від продажу, обміну або інших способів відчуження корпоративних прав, а також вартість всіх будь-яких матеріальних цінностей чи нематеріальних активів, що передаються платнику податку в зв'язку з таким продажем, обміном або відчуженням. До складу доходів включається також сума будь-якої заборгованості платника податку, яка погашається у зв'язку з таким продажем, обміном або відчуженням. У свою чергу, витрати - це сума коштів або вартість майна, сплачена (нарахована) платником податку продавцю корпоративних прав як компенсація їх вартості. До складу витрат включається також сума будь-якої заборгованості покупця, яка виникає у зв'язку з таким придбанням.

Платник податку веде відокремлений облік фінансових результатів операцій з цінними паперами в розрізі окремих видів цінних паперів, та інших, ніж цінні папери, корпоративних прав. При цьому облік операцій з акціями ведеться разом з іншими, ніж цінні папери, корпоративними правами. Прибуток від продажу корпоративних прав включається до складу доходів такого платника податку за результатами такого звітного періоду.

Що стосується юридичних осіб - платників єдиного податку, то кошти, отримані від продажу корпоративних прав відносяться до доходів такого платника податку та оподатковуються єдиним податком за ставкою 3% або 5% відповідно.

Вартість юридичних послуг в договірних відносинах

Послуга

Кількість пропозицій

Середня ціна, грн

Горячие предложения

Кредиты на карту

более 30 онлайн-сервисов!

Ставка - от 0.01%

Срок - до 180 дней

Сумма - до 20 000 грн.

Документы - паспорт и код

КАК СТАТЬ УСПЕШНЫМ И ВЫСОКООПЛАЧИВАЕМЫМ ЮРИСТОМ?

ПЕРВАЯ В УКРАИНЕ ПРИКЛАДНАЯ КНИГА О СЕКРЕТАХ ПРОФЕССИОНАЛОВ, РЕАЛИЯХ ТРУДА И ЧАСТНОЙ ПРАКТИКИ В СФЕРЕ ПРАВА

Корисні статті з даної тематики

Советы юристов для граждан и бизнеса на ваш e-mail!
© 2006—2019

ООО «Простобанк Консалтинг»

Код ЄДРПОУ: 35454764

Адрес: 02100, г. Киев, ул. Георгия Тороповского, 2, оф. 19

Телефон: +38 063 075 70 92

Email: info@prostobank.com