про твої права

Закон про електронну комерцію

3 вересня 2015 року Верховна Рада України прийняла Закон «Про електронну комерцію». Закон визначає організаційно-правові основи діяльності в сфері електронної комерції в Україні, встановлює порядок здійснення електронних правочинів із застосуванням інформаційно-телекомунікаційних систем і визначає права і обов'язки учасників відносин у сфері електронної комерції.


Короткий зміст і посилання по темі

 1. Визначаємо поняття
 2. Обов'язки продавця
 3. Права покупця
 4. Порядок укладення електронних угод
 5. Підпис в сфері електронної комерції
 6. Розрахунки в сфері електронної комерції
 7. Захист персональних даних в сфері електронної комерції
 8. Час відправлення та отримання електронного документа (повідомлення)

Визначаємо поняття

Перш за все в Законі міститься визначення ряду термінів, що стосуються сфери електронної торгівлі.

Електронна комерція - відносини, спрямовані на отримання прибутку, що виникають при здійсненні операцій з придбання, зміни або припинення цивільних прав та обов'язків, вчинені дистанційно з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем, в результаті чого у учасників таких відносин виникають права і обов'язки майнового характеру.

Комерційне електронне повідомлення - електронне повідомлення в будь-якій формі, метою якого є пряме або опосередковане просування товарів, робіт або послуг або ділової репутації особи, яка здійснює господарську або незалежну професійну діяльність.

Електронний правочин - дія особи, спрямована на набуття, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків, здійснене з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем.

Інтернет-магазин - засіб для подання або реалізації товару, роботи або послуги шляхом здійснення електронної угоди.

Обов'язки продавця

Продавець (виконавець, постачальник) товарів, робіт, послуг в електронній комерції під час своєї діяльності і в разі поширення комерційного електронного повідомлення зобов'язаний забезпечити прямий, простий, стабільний доступ інших учасників відносин у сфері електронної комерції до наступної інформації:

 • повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи-підприємця;
 • місцезнаходження юридичної особи або місце реєстрації та місце фактичного проживання фізичної особи-підприємця;
 • адреса електронної пошти та / або адреса інтернет-магазину;
 • ідентифікаційний код для юридичної особи або реєстраційний номер облікової картки платника податків для фізичної особи-підприємця;
 • відомості про ліцензії (серія, номер, термін дії та дата видачі), якщо господарська діяльність підлягає ліцензуванню;
 • про включення податків до розрахунку вартості товару, роботи, послуги та, у разі доставки товару, - інформація про вартість доставки;
 • інші відомості, які відповідно до законодавства підлягають оприлюдненню.

Продавець (виконавець, постачальник) під час здійснення електронної угоди зобов'язаний забезпечити повну відповідність предмета електронного договору, узгодженого сторонами, кількісним та якісним характеристикам.

Якщо продавець (виконавець, постачальник) пропонує іншій стороні електронного договору надати йому відомості про платіжні інструменти для оплати вартості товару, роботи, послуги, він зобов'язаний забезпечити захист такої інформації відповідно до законів України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» і « Про платіжні системи та переказ коштів в Україні».

Продавець (виконавець, постачальник) має право вимагати від іншої сторони тільки такі відомості, без яких укладання і виконання зобов'язань за електронними договорами неможливо.

Права покупця

Права і обов'язки покупця в сфері електронної комерції визначаються законодавством України, зокрема Законом України «Про захист прав споживачів».

Покупець в сфері електронної комерції за обсягом своїх прав і обов'язків прирівнюється до споживача при укладанні договору поза торговельними або офісними приміщеннями та в разі укладення договору на відстані відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів».

Покупець, який приймає (акцептує) пропозицію іншого боку за висновком електронного договору, зобов'язаний повідомити про себе інформацію, необхідну для його укладення.

У разі оплати вартості товару, роботи, послуги із застосуванням платіжних інструментів така особа має право подати відомості, що дозволяють забезпечити проведення оплати відповідним оператором платіжних систем, який несе відповідальність за їх збереження і використання в порядку, передбаченому законодавством.

Фізична особа має надати інформацію про себе, необхідну для здійснення електронних угод, створення електронного підпису, ідентифікації в інформаційній системі суб'єкта електронної комерції шляхом введення (створення) особою спеціального набору електронних даних, а також вчинення інших дій в такій системі.

У випадках, передбачених договором, покупець повинен повідомити адресу доставки товару, виконання роботи або надання послуги.

Перелік інформації, необхідної для здійснення електронної угоди, визначається законодавством України або за домовленістю сторін.

Порядок укладення електронних угод

Електронні угоди відбуваються на основі відповідних пропозицій (оферт).Інформування потенційних покупців (замовників, споживачів) щодо товарів, робіт, послуг може здійснюватися шляхом направлення комерційних електронних повідомлень.

Комерційні електронні повідомлення поширюються тільки на підставі згоди на отримання таких повідомлень, наданої особою, якій такі повідомлення адресовані.

Комерційне електронне повідомлення може передаватися особі без її згоди тільки за умови, що вона може відмовитися від подальшого отримання таких повідомлень.

Пропозиція укласти електронний договір (оферта) повинна містити істотні умови, передбачені законодавством для відповідного договору, і виражати намір особи, яка зробила її, вважати себе зобов'язаною у разі її прийняття.

Електронний договір, крім визначених Цивільним кодексом України істотних умов для відповідного виду договору, може містити наступну інформацію:

 • технологію (порядок) укладення договору;
 • порядок створення і накладення електронних підписів сторонами договору;
 • можливість і порядок внесення змін до умов договору;
 • спосіб і порядок прийняття пропозиції укласти електронний договір (акцепту);
 • порядок обміну електронними повідомленнями та інформацією між сторонами при виконанні ними своїх зобов'язань;
 • технічні засоби ідентифікації сторін;
 • порядок внесення змін до помилково відправленої прийнятої пропозиції укласти електронний договір (акцепт)
 • посилання на умови, що включаються в договір шляхом перенаправлення (відсилання) до іншого електронного документа і порядок доступу до такого документа;
 • спосіб зберігання і пред'явлення електронних документів, повідомлень, іншої інформації в електронній формі та умови доступу до них;
 • умови виготовлення та отримання паперових копій електронних документів;
 • можливість вибору мови, використовуваної при укладенні та виконанні договору;
 • інші відомості.

Електронний договір укладається шляхом пропозиції його укласти (оферти) однієї стороною і її прийняття (акцепту) другою стороною.

Електронний договір вважається укладеним з моменту одержання особою, яка направила пропозицію укласти такий договір, відповіді про прийняття цієї пропозиції.

Пропозиція укласти електронний договір (оферта) може бути зроблено шляхом направлення комерційного електронного повідомлення, розміщення пропозиції в мережі Інтернет або інших інформаційно-телекомунікаційних системах.

Відповідь особи, якій адресована пропозиція укласти електронний договір, про її прийняття (акцепт) може бути здійснена шляхом:

 • напрямку електронної пошти особі, яка зробила пропозицію укласти електронний договір;
 • заповнення формуляра заяви (форми) про прийняття такої пропозиції в електронній формі;
 • вчинення дій, що вважаються прийняттям пропозиції укласти електронний договір, якщо зміст таких дій чітко роз'яснено в інформаційній системі, в якій знаходиться така пропозиція, і ці роз'яснення логічно пов'язані з нею.

Місцем укладення електронного договору є місцезнаходження юридичної особи або місце фактичного проживання фізичної особи, яка є продавцем (виконавцем, постачальником) товарів, робіт, послуг.

Покупець (замовник, споживач) повинен отримати підтвердження здійснення електронної угоди в формі електронного документа, квитанції, товарного або касового чека, квитка, талона чи іншого документа в момент вчинення правочину або в момент виконання продавцем обов'язку передати покупцеві товар.

Підтвердження вчинення електронної угоди повинно містити такі відомості:

 • умови і порядок обміну (повернення) товару або відмови від виконання роботи або надання послуги;
 • найменування продавця (виконавця, постачальника), його місцезнаходження та порядок прийняття претензії щодо товару, роботи, послуги;
 • гарантійні зобов'язання та інформацію про інші послуги, пов'язані з утриманням чи ремонтом товару або з виконанням роботи або наданням послуги;
 • порядок розірвання договору, якщо термін його дії не визначений.

Електронний договір, укладений шляхом обміну електронними повідомленнями і підписаний в порядку, визначеному статтею 12 Закону «Про електронну комерцію», за правовими наслідками прирівнюється до договору, укладеного в письмовій формі.

Електронні документи (повідомлення), пов'язані з електронною угодою, можуть бути представлені в якості доказів сторонами та іншими особами, які беруть участь в судовому розгляді справи.

Підпис в сфері електронної комерції

Якщо відповідно до акту цивільного законодавства або за домовленістю сторін електронна угода має бути підписана сторонами, моментом її підписання є використання:

 • електронного підпису або електронного цифрового підпису відповідно до Закону України «Про електронний цифровий підпис», при використанні засобів електронного цифрового підпису всіма сторонами електронної угоди;
 • електронного підпису одноразовим ідентифікатором;
 • аналога власноручного підпису (факсимільного відтворення підпису за допомогою засобів механічного або іншого копіювання, іншого аналога власноручного підпису) за письмовою згодою сторін, у якій мають міститися зразки відповідних аналогів власноручних підписів.

Електронний підпис одноразовим ідентифікатором - дані в електронній формі у вигляді алфавітно-цифрової послідовності, які додаються до інших електронних даних особою, яка прийняла пропозицію (оферту) укласти електронний договір, і направляються іншій стороні цього договору.

Розрахунки в сфері електронної комерції

Розрахунки в сфері електронної комерції здійснюються відповідно до законів України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні", "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", іншими законами та нормативно-правовими актами Національного банку України.

Розрахунки в сфері електронної комерції можуть здійснюватися з використанням платіжних інструментів, електронних грошей, шляхом переказу коштів або оплати готівкою з дотриманням вимог законодавства щодо оформлення готівкових та безготівкових розрахунків, а також іншим способом, передбаченим законодавством України.

Продавець, оператор платіжної системи або інша особа, яка отримала оплату за товар, роботу, послугу відповідно до умов електронного договору, повинні надати покупцеві електронний документ, квитанцію, товарний чи касовий чек, квиток, талон або інший документ, що підтверджує факт отримання коштів, з зазначенням дати здійснення розрахунку.

Якщо особа, яка одержала пропозицію укласти електронний договір (оферту), протягом терміну для відповіді не здійснила оплату відповідно до вказаних у пропозиції умов, така пропозиція вважається прийнятим.

Здійснення оплати відповідно до умов, зазначених в пропозиції укласти електронний договір, без виконання інших умов і / або без надання всіх відомостей, визначених у такій пропозиції, не можна вважати прийняттям пропозиції укласти електронний договір (акцептом), а оплата вважається неналежною і підлягає поверненню особі , що її здійснила.

Захист персональних даних в сфері електронної комерції

Використання персональних даних в сфері електронної комерції може здійснюватися в разі створення суб'єктом електронної комерції умов для захисту таких даних.

Учасники відносин у сфері електронної комерції зобов'язані забезпечити захист персональних даних, які стали їм відомі з електронних документів (повідомлень) при здійсненні електронних угод, в порядку, передбаченому Законом України «Про захист персональних даних».

Заборонено використання і витребування персональні дані з іншою метою, ніж вчинення електронної угоди, якщо інше не встановлено законом або угодою сторін.

Реєстрація фізичної особи в інформаційній системі суб'єкта електронної комерції означає надання нею згоди на використання та обробку її персональних даних та вчинення інших дій, передбачених Законом України «Про захист персональних даних».

Ідентифікація особистості за допомогою електронного підпису повинна здійснюватися при кожному вході в інформаційну систему підприємства електронної комерції.

З метою недопущення несанкціонованого доступу до облікового запису особи в інформаційно-телекомунікаційній системі суб'єкта електронної комерції для ідентифікації такої особи може використовуватися додатковий унікальний набір електронних даних, які приєднуються до спеціального набору електронних даних, який був введений при реєстрації.

У сфері електронної комерції згоду суб'єкта персональних даних може бути надано при реєстрації в інформаційно-телекомунікаційній системі суб'єкта електронної комерції шляхом проставлення відмітки про надання дозволу на обробку своїх персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки, якщо тільки така система не створює можливостей для обробки персональних даних до моменту здійснення відмітки.

Час відправлення та отримання електронного документа (повідомлення)

Якщо інше не передбачено законом або договором, електронний документ (повідомлення) вважається відправленим суб'єктом електронної комерції в момент, коли такий документ (повідомлення) переданий за межі інформаційної системи суб'єкта або особи, уповноваженої на його відправлення.

Якщо інше не передбачено законом або договором, електронний документ (повідомлення) вважається отриманим суб'єктом електронної комерції в момент, коли такий документ (повідомлення) отримано інформаційно-телекомунікаційною системою суб'єкта.

Пошук юридичних послуг в договірних відносинах

Послуга

Кількість пропозицій

Середня ціна, грн

Хочете отримувати повідомлення на ваш email, коли ми опублікуємо нові статті?

також стежити за оновленнями сайту можна в Facebook Instagram Twitter Viber Telegram

Горячие предложения

Кредиты на карту

более 30 онлайн-сервисов!

Ставка - от 0.01%

Срок - до 180 дней

Сумма - до 20 000 грн.

Документы - паспорт и код

Hotline Finance

Зелена карта для виїзду за кордон

Ціна нижча, ніж при покупці страховки на кордоні

Без візитів до страхових агентів

Готова страховка з доставкою на email

Безпечне оформлення і оплата онлайн

Корисні статті з даної тематики