про твої права

Створюємо фермерське господарство: установчі документи, землевідведення, реєстрація

Однією з самих поширених форм підприємництва в аграрному секторі є створення фермерських господарств. Тим більше, що держава намагається всіляко заохочувати таку ініціативу, зокрема, безкоштовно виділяє ділянку із земель державної та комунальної власності для фермерів. Про те, як створити і зареєструвати фермерське господарство в Україні та в чому особливості цієї процедури, розповість Prostopravo.com.ua


Короткий зміст і посилання по темі

  1. Засновники та члени фермерського господарства
  2. Виділення землі для ведення фермерського господарства
  3. Реєстрація фермерських господарств
  4. Особливості створення та діяльності сімейного фермерського господарства без набуття статусу юридичної особи

Відповідно до статті 1 Закону України «Про фермерське господарство» фермерське господарство є формою підприємницької діяльності громадян із створенням юридичної особи, які виявили бажання виробляти товарну сільськогосподарську продукцію, займатися її переробкою та реалізацією з метою отримання прибутку на земельних ділянках, наданих їм для ведення фермерського господарства, відповідно до закону.

Фермерське господарство може бути створено одним чи кількома громадянами України, які являються родичами або членами сім'ї, відповідно до закону.

Фермерське господарство має своє найменування, печатку і штамп.

Фермерське господарство підлягає державній реєстрації як юридична особа чи фізична особа - підприємець.Фермерське господарство діє на основі установчого документа (для юридичної особи - статут, для господарства без статусу юридичної особи - договору (декларації) про створення фермерського господарства).В установчому документі зазначаються найменування господарства, його місцезнаходження, адреса, предмет і мета діяльності, порядок формування майна (складеного капіталу), органи управління, порядок прийняття ними рішень, порядок вступу до господарства та виходу з нього та інші положення, що не суперечать законодавству України.

Фермерське господарство, зареєстроване як юридична особа, має статус сімейного фермерського господарства, за умови що в його підприємницькій діяльності використовується праця членів такого господарства, якими є виключно члени однієї сім'ї відповідно до статті 3 Сімейного кодексу України.

Фермерське господарство без статусу юридичної особи організовується на основі діяльності фізичної особи - підприємця та має статус сімейного фермерського господарства, за умови використання праці членів такого господарства, якими є виключно фізична особа - підприємець і члени його сім'ї відповідно до статті 3 Сімейного кодексу України.

Головою сімейного фермерського господарства може бути тільки член відповідної сім'ї.

Залучення сімейним фермерським господарством інших громадян може здійснюватися виключно для виконання сезонних і окремих робіт, безпосередньо пов'язаних з діяльністю господарства і таких що потребують спеціальних знань чи навичок.

Засновники та члени фермерського господарства

Членами фермерського господарства можуть бути подружжя, їх батьки, діти, які досягли 14-річного віку, інші члени сім'ї, родичі, які об'єдналися для спільного ведення фермерського господарства, визнають і дотримуються положень установчого документа фермерського господарства.Членами фермерського господарства не можуть бути особи, які працюють в ньому за трудовим договором (контрактом).

При створенні фермерського господарства одним із членів сім'ї інші члени сім'ї, а також родичі можуть стати членами цього фермерського господарства після внесення змін до його установчих документів.

До членів сім'ї та родичів голови фермерського господарства відносяться дружина (чоловік), батьки, діти, бабуся, дідусь, прабабуся, прадід, внуки, правнуки, мачуха, вітчим, падчерка, пасинок, рідні та двоюрідні брати і сестри, дядько, тітка, племінники як голови фермерського господарства, так і його дружини (чоловіка), а також особи, які перебувають у родинних стосунках першого ступеня споріднення з усіма вищезазначеними членами сім'ї та родичами (батьки такої особи та батьки чоловіка або дружини, її чоловік або дружина, діти як такої особи, так і її чоловіка або дружини, утому числі усиновлені ними діти).

Засновниками фермерського господарства можуть бути дієздатні  громадяни України, які досягли 18-річного віку.

Головою фермерського господарства є його засновник або інша визначена в Статуті особа.

Голова фермерського господарства представляє фермерське господарство перед органами державної влади, підприємствами, установами, організаціями та окремими громадянами чи їх об'єднаннями відповідно до закону.Голова фермерського господарства укладає від імені господарства угоди і чинить інші юридично значимі дії відповідно до законодавства України.

Голова фермерського господарства також може письмово доручати виконання своїх обов'язків одному з членів господарства або особі, яка працює за контрактом.

Виділення землі для ведення фермерського господарства

Очевидно, що повноцінне функціонування фермерського господарства неможливо без наявності у нього земельної ділянки. Порядок виділення земель для ведення фермерського господарства передбачений Земельним кодексом України та Законом України «Про фермерське господарство».

Так, згідно зі ст.121 ЗК громадяни України мають право на безоплатну передачу їм земельних ділянок із земель державної або комунальної власності для ведення фермерського господарства - в розмірі земельної частки (паю), визначеної для членів сільськогосподарських підприємств, розташованих на території сільської, селищної, міської ради, де знаходиться фермерське господарство.Якщо на території сільської, селищної, міської ради розташовано декілька сільськогосподарських підприємств, розмір земельної частки (паю) визначається як середній по цих підприємствах.У разі відсутності сільськогосподарських підприємств на території відповідної ради розмір земельної частки (паю) визначається як середній по району.

Відповідно до ст.7 ЗУ «Про фермерське господарство» для отримання (придбання) у власність або в оренду земельної ділянки державної власності з метою ведення фермерського господарства громадяни звертаються до відповідної районної державної адміністрації.Для отримання у власність або в оренду земельної ділянки із земель комунальної власності з метою ведення фермерського господарства громадяни звертаються до місцевої ради.

У заяві зазначаються: бажаний розмір і розміщення ділянки, кількість членів фермерського господарства та наявність у них права на безоплатне одержання земельних ділянок у власність, обґрунтування розмірів земельної ділянки з урахуванням перспектив діяльності фермерського господарства.До заяви додаються документи, що підтверджують досвід роботи в сільському господарстві або наявність освіти, здобутої в аграрному навчальному закладі.

Перелік документів, що підтверджують досвід роботи в сільському господарстві, затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування державної аграрної політики.

Заяву громадянина про надання земельної ділянки у власність або в оренду районна або міська державні адміністрації або орган місцевого самоврядування розглядають у місячний термін і в разі її задоволення дають згоду на підготовку землевпорядною організацією проекту відведення земельної ділянки.

Проект відведення земельних ділянок розробляється за рахунок Українського державного фонду підтримки фермерських господарств.

Проект відведення земельної ділянки погоджується та затверджується відповідно до закону.

У разі відмови органів державної влади та органів місцевого самоврядування у наданні земельної ділянки для ведення фермерського господарства питання вирішується судом.Рішення суду про задоволення позову є підставою для відведення земельної ділянки в натурі (на місцевості), видачі документа, що посвідчує право власності або укладання договору оренди.Відведення земельної ділянки в натурі (на місцевості) проводиться після збирання врожаю на цій ділянці попереднім землекористувачем.

Громадянам України - членам фермерських господарств передаються безоплатно у власність надані їм у користування земельні ділянки в розмірі земельної частки (паю) члена сільськогосподарського підприємства, розташованого на території відповідної ради.Це положення не поширюється на громадян, які раніше набули право на земельну частку (пай).

Земельні ділянки більшого розміру передаються громадянам у приватну власність для ведення фермерського господарства на підставі цивільно-правових угод.

Земельні ділянки представляються громадянам для ведення фермерського господарства єдиним масивом з розташованими на них водними джерелами та лісовими угіддями, наближеними до існуючих шляхів, електро- і радіотелефонних мереж, газо-і водопостачальних систем та інших видів інженерної інфраструктури.

Землі лісового і водного фондів, що входять до складу сільськогосподарських угідь, не можуть передаватися в приватну власність для ведення фермерських господарств, за винятком невеликих - до 5 гектарів ділянок лісів у складі угідь фермерського господарства і невеликих - до 3 гектарів ділянок підзамкнені природні водойми.Фермерське господарство має право проводити залісення частини земель та будувати замкнену водойму на земельній ділянці, що належить фермерському господарству чи його членові на праві приватної власності.

Реєстрація фермерських господарств

Після отримання засновником державного акту на право власності на земельну ділянку або укладення договору оренди земельної ділянки та його державної реєстрації фермерське господарство підлягає державній реєстрації в порядку, встановленому законом для державної реєстрації юридичних осіб.

Згідно Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» для проведення державної реєстрації юридичної особи (в даному випадку - фермерського господарства) засновник (засновники) або уповноважена ними особа повинні особисто подати державному реєстратору (прислати поштовим відправленням з описом вкладення або в разі подання електронних документів подати опис, що містить відомості про надіслані електронні документи, в електронній формі) такі документи:

  • Заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи;
  • Екземпляр оригіналу (ксерокопію, нотаріально засвідчену копію) рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи;
  • два примірника установчих документів (у разі подання електронних документів - один примірник).У разі утворення юридичної особи на підставі модельного статуту в реєстраційній картці на проведення державної реєстрації юридичної особи проставляється відповідна відмітка з посиланням на типовий установчий документ;
  • документ, що засвідчує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи.У разі подання електронних документів для проведення державної реєстрації юридичної особи підтвердженням внесення плати за проведення державної реєстрації юридичної особи є екземпляр електронного розрахункового документа, засвідченого електронним цифровим підписом
  • копію Державного акту на право приватної власності засновника на землю або копію Державного акту на право постійного користування землею засновником, або Нотаріально засвідчену копію договору про право користування землею засновником, зокрема на умовах оренди.

Особливості створення та діяльності сімейного фермерського господарства без набуття статусу юридичної особи

Сімейне фермерське господарство без статусу юридичної особи організовується фізичною особою самостійно або спільно з членами його сім'ї на підставі договору (декларації) про створення сімейного фермерського господарства.

Договір про створення сімейного фермерського господарства укладається фізичною особою спільно з членами її сім'ї в письмовій формі і підлягає нотаріальному посвідченню за місцем знаходження майна і земельних ділянок фермерського господарства.

Декларація про створення сімейного фермерського господарства (в разі одноособового ведення такого господарства) складається фізичною особою самостійно в письмовій формі.

Головою сімейного фермерського господарства без статусу юридичної особи є член сім'ї, визначений договором (декларацією) про створення сімейного фермерського господарства, який реєструється як фізична особа - підприємець.

Після укладення договору (декларації) про створення сімейного фермерського господарства голова сімейного фермерського господарства повинен зареєструватися як фізична особа - підприємець або зареєструвати зміни до відомостей про фізичну особу - підприємця в порядку, встановленому законом.

Від імені сімейного фермерського господарства без статусу юридичної особи мають право виступати глава цього господарства або уповноважений ним в установленому цивільним законодавством порядку один з членів господарства.

Умови договору (декларації) про створення сімейного фермерського господарства визначають:

а) найменування, місцезнаходження (адреса) господарства, мету і види його діяльності;

б) порядок прийняття рішень і координації спільної діяльності членів господарства;

в) правовий режим спільного майна членів господарства;

г) порядок покриття витрат і розподілу результатів (прибутку або збитків) діяльності господарства між його членами;

д) порядок вступу до господарства та виходу з нього;

е) трудові відносини членів господарства;

ж) прізвище, ім'я та по батькові членів господарства, ступінь їх спорідненості, паспортні дані та реєстраційні номери облікових карток платників податків (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті, реєстраційні номери облікових карток платників податків не вказуються)

з) інші положення, що не суперечать чинному законодавству.

Типова форма договору (декларації) про створення сімейного фермерського господарства затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики.

 

Пошук юридичних послуг в сфері захисту інтелектуальної власності

Послуга

Кількість пропозицій

Середня ціна, грн

Хочете отримувати повідомлення на ваш email, коли ми опублікуємо нові статті?

також стежити за оновленнями сайту можна в Facebook Instagram Twitter Viber Telegram

Горячие предложения

Кредиты на карту

более 30 онлайн-сервисов!

Ставка - от 0.01%

Срок - до 180 дней

Сумма - до 20 000 грн.

Документы - паспорт и код

Hotline Finance

Зелена карта для виїзду за кордон

Ціна нижча, ніж при покупці страховки на кордоні

Без візитів до страхових агентів

Готова страховка з доставкою на email

Безпечне оформлення і оплата онлайн

Корисні статті з даної тематики