про твої права

Договір доручення: поняття, сторони, істотні умови

Відносини доручення часто виникають як у підприємницькій практиці, так і в повсякденному житті. Будь-то доручення суcіду забирати кореспонденцію на пошті або комерційному представнику укласти угоду. Prostopravo.com.ua вирішив розібратися, що являє собою типовий договір доручення і які умови в ньому слід передбачити.


Короткий зміст і посилання по темі

 1. Предмет і сторони договору
 2. Істотні умови
 3. Форма договору
 4. Розірвання договору доручення
 5. Наслідки припинення договору доручення
 6. Відмінність договору доручення від договору комісії та інших договорів
 7. Зразок договору доручення

Предмет і сторони договору

За договором доручення одна сторона зобов'язується вчинити від імені та за рахунок другої сторони певні юридичні дії. Сторони в договорі доручення іменуються: Довіритель і Повірений.При цьому, сторонами в договорі доручення можуть виступати як фізичні, так і юридичні особи, що володіють повною цивільною дієздатністю.

Договором доручення може бути встановлено виключне право повіреного на вчинення від імені та за рахунок довірителя всіх або частини юридичних дій, передбачених договором.У договорі також можуть бути встановлені строк дії такого доручення та (або) територія, у межах якої діє виключне право повіреного.

Договір доручення слід відрізняти від комісійного договору.І в тому, і в іншому випадку одна особа бере на себе зобов'язання вчинити певні дії в інтересах іншої особи.Однак комісіонер хоч і діє за дорученням комітента, але від свого імені і за свій рахунок.Повірений же діє від імені довірителя.Правочин, вчинений повіреним, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов'язки довірителя.На відміну від договору комісії, в якому за угодою, укладеною з третьою особою, носієм прав і обов'язків є комісіонер.

Договір доручення часто плутають з таким документом, як довіреність.У той час як договір доручення регулює відносини між повіреним і довірителем, довіреність видається на підставі договору доручення для підтвердження повноважень повіреного перед третіми особами.Довіреність не замінює собою договір доручення, а є підтвердженням того, що він був укладений.

Істотні умови

До істотних умов договору доручення слід віднести, перш за все, зміст самого доручення.У договорі доручення або у виданій на підставі договору довіреності мають бути чітко визначені юридичні дії, які необхідно вчинити повіреному.Дії, які необхідно вчинити повіреному, мають бути правомірними, конкретними та здійсненними.

Термін дії договору законодавець не відносить до істотних умов договору доручення.Договором доручення може бути визначений строк, протягом якого повірений має право діяти від імені довірителя.Якщо ж термін у договорі доручення не вказано, він діє до його припинення з інших підстав.

Винагорода повіреного може бути передбачена, а може не бути передбачена договором доручення.Причому про те, що договір доручення є безоплатним повинно бути прямо вказано в такому договорі.В іншому випадку сума винагороди повіреного визначається виходячи зі звичайних цін на такі послуги.Крім того, в договорі доручення, який носить безоплатний характер, повинен бути визначений порядок виплати винагороди повіреному.Якщо порядок виплат не визначений, то винагороду повіреному має бути виплачено після виконання доручення.

У розділі «права і обов’язки сторін» слід звернути увагу на такі моменти:

 • право повіреного відступати від змісту доручення, якщо цього вимагають інтереси довірителя і термін, протягом якого він повинен повідомити довірителя про допущені відступи (така можливість може бути надана комерційному представнику, в інших випадках повірений може відступити від змісту доручення, якщо цього вимагають інтереси довірителя і він не міг запросити його згоди, або в розумний строк не отримав відповіді на свій запит);
 • право повіреного передати виконання доручення іншій особі, заступнику, який також може бути вказаний в договорі доручення (якщо замісник повіреного був указаний у договорі доручення, повірений не відповідає за вибір замісника та за вчинені ним дії; якщо заступник не вказано в договорі, повірений відповідає перед довірителем за його вибір, а довіритель, в свою чергу, має право відхилити заступника);
 • обов'язок повіреного звітувати про хід виконання доручення перед довірителем і порядок надання таких відомостей (якщо в договорі не передбачено - повірений зобов'язаний повідомляти ці відомості довірителю на його вимогу);
 • обов'язок повіреного після виконання доручення або в разі припинення договору доручення до його виконання негайно повернути довірителеві довіреність, строк якої не закінчився, і представити звіт про виконання доручення, а також виправдувальні документи, якщо це вимагається за умовами договору та характером доручення;
 • обов'язок повіреного негайно передати довірителю все отримане у зв'язку з виконанням доручення;
 • обов'язок довірителя видати повіреному довіреність на вчинення юридичних дій, передбачених договором доручення;
 • обов'язок довірителя виплатити винагороду (якщо договір передбачає оплату);
 • обов'язок  довірителя забезпечити повіреного засобами, необхідними для виконання доручення;
 • обов'язок довірителя відшкодувати повіреному витрати, пов'язані з виконанням доручення;
 • обов'язок довірителя негайно прийняти від повіреного все одержане ним у зв'язку з виконанням доручення.

Договором також настійно рекомендується передбачити відповідальність сторін у разі невиконання або неналежного виконання договору.Наприклад, доцільно передбачити виплату повіреному неустойки в разі прострочення з виплатою винагороди, або відповідне зменшення плати повіреному в разі виконання доручення не в повному обсязі.

Форма договору

Закон не встановлює спеціальних вимог до форми договору доручення. Згідно зі статтею 208 Цивільного Кодексу України в письмовій формі укладається:

1) правочини між юридичними особами;

2) правочини між фізичною та юридичною особою, крім правочинів, передбачених частиною першою статті 206 ЦКУ;

3) правочини фізичних осіб між собою на суму, що перевищує у двадцять і більше разів розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, крім правочинів, передбачених частиною першою статті 206 ЦКУ;

4) інші угоди, щодо яких законом встановлена ​​письмова форма.

Відповідно до частини першої статті 181 Господарського Кодексу України господарський договір за загальним правилом викладається у формі єдиного документу, підписаного сторонами.Допускається укладення господарських договорів у спрощений спосіб, тобто шляхом обміну листами, факсограмами, телеграмами, телефонограмами тощо, а також шляхом підтвердження прийняття до виконання замовлень, якщо законом не встановлено спеціальні вимоги до форми та порядку укладення даного виду договорів.

Розірвання договору доручення

Договір доручення може бути припинений на таких підставах:

 1. Відмова довірителя або повіреного від договору.

Довіритель або повірений мають право відмовитися від договору доручення у будь-який час.Відмова від права на відмову від договору доручення є нікчемною.

Договором може бути передбачений термін, протягом якого сторона, яка відмовляється від договору, повинна повідомити іншу про свій намір.Якщо повірений діє як підприємець, цей термін не може бути менше одного місяця.У разі припинення юридичної особи, яка є комерційним представником, довіритель має право відмовитися від договору доручення без попереднього повідомлення про це повіреному.

 1. Визнання довірителя або повіреного недієздатним, обмеження його цивільної дієздатності або визнання безвісно відсутнім.
 2. Смерть довірителя або повіреного - фізичної особи або ліквідація юридичної особи.

У цьому випадку спадкоємці повіреного або ліквідатор юридичної особи - повіреного повинні повідомити довірителя про припинення договору доручення та вжити заходів, необхідних для охорони майна довірителя, зокрема зберегти його речі, документи та передати їх довірителеві.

 1. Закінчення терміну дії договору.

Наслідки припинення договору доручення

Якщо договір доручення припинений до того, як доручення було повністю виконано повіреним, довіритель повинен відшкодувати повіреному витрати, пов'язані з виконанням доручення, а якщо повіреному належить плата - також виплатити йому плату пропорційно виконаній ним роботі.Винятком є ​​випадок, коли доручення було виконано після того, як повірений дізнався або міг дізнатися про припинення договору доручення.

Відмова довірителя від договору доручення не є підставою для відшкодування збитків, завданих повіреному припиненням договору, крім випадку припинення договору, за яким повірений діяв як комерційний представник.

Відмова повіреного від договору доручення не є підставою для відшкодування збитків, завданих довірителеві припиненням договору, крім випадку відмови повіреного від договору за таких умов, коли довіритель позбавлений можливості інакше забезпечити свої інтереси, а також відмови від договору, за яким повірений діяв як комерційний представник.

Відмінність договору доручення від договору комісії та інших договорів

Основною відмінною рисою договору доручення від суміжних договорів є те, що повірений здійснює певні юридичні дії від імені і за рахунок свого довірителя.При цьому, угода, укладена повіреним, створює, змінює і припиняє цивільні права та обов'язки довірителя.

Договором доручення може бути встановлено виключне право повіреного на вчинення від імені та за рахунок довірителя всіх або частини юридичних дій, передбачених договором.У договорі можуть бути встановлені також термін дії такого доручення, територія, в межах якої діє виключне право повіреного.

Повірений має право на плату за виконання свого обов'язку за договором доручення, якщо інше не встановлено договором або законом.Якщо в договорі доручення не визначено розміру плати повіреному або порядок її виплати, вона виплачується після виконання доручення відповідно до звичайних цін на такі послуги.

Звертаємо увагу, що в договорі доручення або у виданій на його підставі довіреності повинні бути чітко визначені юридичні дії, які належить вчинити повіреному.Дії, які необхідно вчинити повіреному, мають бути правомірними, конкретними та здійсненними.

Повірений зобов'язаний вчиняти дії строго відповідно до змісту даного йому доручення.Повірений може відступити від змісту доручення, якщо цього вимагають інтереси довірителя і повірений не міг попередньо запитати довірителя або не одержав у розумний строк відповіді на свій запит.В цьому випадку повірений повинен повідомити довірителя про допущені відступи від змісту доручення як тільки це стане можливим.

Повірений повинен виконати дане йому доручення особисто.Він має право передати виконання доручення іншій особі (заступникові), якщо це передбачено договором або якщо повірений був вимушений до цього обставинами, з метою охорони інтересів довірителя.Повірений, який передав виконання доручення заступнику, повинен негайно повідомити про це довірителя.В цьому випадку повірений відповідає лише за вибір заступника.

Довіритель має право в будь-який час відхилити замісника, якого обрав повірений.Якщо замісник повіреного був указаний у договорі доручення, повірений не відповідає за вибір замісника та за вчинені ним дії.

Якщо договором доручення не передбачена можливість вчинення дій замісником повіреного або така можливість передбачена, але замісник у договорі не зазначено, повірений відповідає за вибір заступника.

Зразок договору доручення

Пошук юридичних послуг в договірних відносинах

Послуга

Кількість пропозицій

Середня ціна, грн

Хочете отримувати повідомлення на ваш email, коли ми опублікуємо нові статті?

також стежити за оновленнями сайту можна в Facebook Instagram Twitter Viber Telegram

Горячие предложения

Кредиты на карту

более 30 онлайн-сервисов!

Ставка - от 0.01%

Срок - до 180 дней

Сумма - до 20 000 грн.

Документы - паспорт и код

Корисні статті з даної тематики