Агентські договори в Україні

Комерційне посередництво або агентська діяльність є одним з популярних видів господарської діяльності. Діяльність агента полягає в наданні іншим суб'єктам господарювання послуг представництва від їх імені, в їх інтересах, за їх рахунок і під їх контролем. Виникають ці відносини на підставі договору. З особливостями агентських договорів розбирався Prostopravo.com.ua. Дізнайтеся, як скласти агентський договір на надання послуг.

Короткий зміст і посилання по темі

 1. Сторони договору
 2. Предмет договору
 3. Істотні умови
 4. Форма договору
 5. Особливості відповідальності агента
 6. Припинення агентського договору
 7. Відмінність від інших договорів

Сторони договору

Агентська діяльність в Україні регулюється главою 31 Господарського кодексу України.Сторонами агентської угоди можуть виступати виключно суб'єкти підприємницької діяльності (юридичні особи або фізичні особи-підприємці).Називаються сторони агентського договору «принципал» і «агент».

При цьому агент діє від імені і в інтересах принципала.Комерційний агент не може укладати угоди від імені того, кого він представляє відносно себе особисто.Не може він і діяти, хоч і в чужих інтересах, але від власного імені.В такому випадку, це вже не будуть відносини комерційного посередництва.

Тут варто згадати про схожі правовідносини, які виникають на підставі договору доручення та договору комісії.Зокрема, за договором комісії комісіонер діє хоч і в інтересах іншої особи, але від власного імені.Ці відносини регулюються Цивільним кодексом, а саме главою 69. У відносинах доручення повірений діє від імені і в інтересах довірителя, однак, на відміну від агентських договорів предметом договору доручення можуть бути тільки юридичні дії.Сторонами договору доручення можуть бути, як фізичні, так і юридичні особи, в той час як агентські договори застосовуються тільки в сфері підприємницької діяльності.Відносини доручення регулюються главою 68 Цивільного кодексу України.

Предмет договору

Предметом агентського договору можуть бути два види послуг:

 • послуги з укладання договорів (а також їх зміни або розірвання);
 • послуги, які сприяють укладенню договору (наприклад, ведення переговорів, поширення інформації про принципала, участь від його імені в певних заходах тощо).

У першому випадку мова йде про вчинення юридично значимих дій, які тягнуть за собою виникнення юридичних наслідків, що випливають з укладеного договору, для принципала.У другому випадку мають місце дії, що не тягнуть за собою жодних юридичних наслідків, хоча вони і мають істотне значення для принципала.Якраз такі дії можуть бути предметом агентського договору, але не можуть бути предметом, наприклад, договору доручення.

Істотні умови

Істотними умовами агентського договору є:

 • вид посередницької послуги (бажано відповідно до КВЕД);
 • характер послуг (укладення, зміна, розірвання договору, або дії, спрямовані на його укладення);
 • порядок виконання послуг (опис послідовності дій, які повинні вчинити сторони);
 • права та обов'язки сторін;
 • умови і розмір винагороди агенту;
 • термін дії договору;
 • санкції в разі порушення сторонами договору;
 • позначення території, в межах якої уповноважений діяти агент (якщо територія не вказана, вважається, що агент діє в межах території України);
 • ціна договору (розмір винагороди агенту).

Без перерахованих вище умов агентський договір буде вважатися неукладеним. Крім того, доцільно врегулювати в договорі:

 • монопольний або немонопольний характер представництва (чи має право агент представляти інших суб'єктів господарювання);
 • право агента передавати свої повноваження за договором третім особам;
 • умови зміни дострокового розірвання договору;
 • порядок вирішення спорів.

Комерційний агент несе відповідальність за нерозголошення конфіденційної інформації, яка стала йому відома у зв'язку з виконанням договору відповідно до закону.У той же час, не зайвим буде укласти окремий договір про захист конфіденційної інформації принципала (договір про нерозголошення), де передбачити відповідальність за її розголошення.

Форма договору

Агентський договір укладається в обов'язковій письмовій формі, тобто повинен бути підписаний сторонами (їх уповноваженими представниками) і скріплений печатками.Агентський договір також повинен містити форму підтвердження повноважень агента.Документом, який підтверджує повноваження агента може бути довіреність.

Довіреність від імені юридичної особи видається її органом або особою, уповноваженою на це установчими документами і скріплюється печаткою юридичної особи (за наявності).

Договір, укладений агентом від імені принципала без повноваження на його укладення або з перевищенням таких повноважень вважається схваленим принципалом, за умови що він не відхилить перед третьою особою дій агента.Наступне схвалення договору принципалом робить такий договір дійсним з дня його укладення.

Особливості відповідальності агента

Комерційний агент несе відповідальність за шкоду, заподіяну принципалу внаслідок невиконання або неналежного виконання ним своїх обов'язків в повному обсязі, якщо інше не встановлено договором.У той же час, агент не гарантує принципалу виконання третіми особами зобов'язань за договорами, укладеними за його посередництва і не несе відповідальності за шкоду, заподіяну такими порушеннями.

Припинення агентського договору

Агентський договір припиняється:

 • за згодою сторін;
 • в разі, якщо принципал відкличе повноваження агента, повідомивши його про це не менш, ніж за місяць, якщо інший термін не передбачено договором;
 • відмови агента від подальшого виконання зобов'язань за договором, укладеним без зазначення строку його дії;
 • припинення або смерті однієї зі сторін;
 • закінчення терміну дії договору;
 • розірвання договору.

Відмінність від інших договорів

За агентським договором одна сторона (комерційний агент) зобов'язується надати послуги другій стороні (суб'єкту, котрого представляє агент) в укладенні угод чи сприяти їх укладенню (надання фактичних послуг) від імені цього суб'єкта і за його рахунок.

Відмінність від договору доручення у тому, що комерційним агентом може бути лише суб'єкт господарювання (фізична особа-підприємець або юридична особа), який здійснює такий вид діяльності як комерційне посередництво.

Комерційному представникові, на відміну від звичайного повіреного, може бути надано право відступати в інтересах довірителя від змісту доручення без попереднього запиту про це.В такому випадку комерційний представник повинен в розумний строк повідомити довірителя про допущені відступи від його доручення, якщо інше не встановлено договором.

Агентський договір повинен визначати сферу, характер і порядок виконання комерційним агентом посередницьких послуг, права та обов'язки сторін, умови і розмір винагороди комерційному агенту, термін дії договору, санкції у разі порушення сторонами умов договору, інші необхідні умови, визначені сторонами.

Договором також повинна бути передбачена умова про територію, в межах якої комерційний агент здійснює діяльність, визначену угодою сторін.У разі якщо територію дії агента в договорі не визначено, вважається, що агент діє в межах території України.

Комерційний агент повинен особисто виконати дії, на які він уповноважений суб'єктом, якого він представляє.Якщо агентським договором не передбачено інше, комерційний агент не може передавати на свій розсуд іншим особам права, якими він володіє в інтересах того, кого він представляє.

Відповідно до агентського договору комерційний агент одержує агентську винагороду за посередницькі операції, здійснені ним в інтересах суб'єкта, якого він представляє, у розмірі, передбаченому договором.Агентська винагорода виплачується комерційному агенту після оплати третьою особою за угодою, укладеною з його посередництвом, якщо інше не передбачено договором сторін.

Сторони можуть передбачити в договорі, що комерційному агенту сплачується додаткова винагорода у разі, якщо він бере на себе зобов'язання гарантувати виконання угоди, укладеної ним в інтересах суб'єкта, якого він представляє.Советы юристов для граждан и бизнеса на ваш e-mail!
Корисні статті з даної тематики