про твої права

Агентські та дилерські договори в Україні

Комерційне посередництво або агентська діяльність є одним з популярних видів господарської діяльності. Діяльність агента полягає в наданні іншим суб'єктам господарювання послуг представництва від їх імені, в їх інтересах, за їх рахунок і під їх контролем. Виникають ці відносини на підставі договору. З особливостями агентських договорів на пошук клієнтів і дилерських договір розбирався Prostopravo.com.ua. Дізнайтеся, як скласти агентський договір на надання послуг.


Короткий зміст і посилання по темі

 1. Сторони агентського договору
 2. Предмет договору
 3. Істотні умови
 4. Форма договору
 5. Особливості відповідальності агента
 6. Припинення агентського договору
 7. Відмінність від інших договорів
 8. Дилерський договір
 9. Зразок дилерського договору
 10. Зразок агентського договору

Сторони агентського договору

Агентська діяльність в Україні регулюється главою 31 Господарського кодексу України.Сторонами агентської угоди можуть виступати виключно суб'єкти підприємницької діяльності (юридичні особи або фізичні особи-підприємці).Називаються сторони агентського договору «принципал» і «агент».

При цьому агент діє від імені і в інтересах принципала.Комерційний агент не може укладати угоди від імені того, кого він представляє відносно себе особисто.Не може він і діяти, хоч і в чужих інтересах, але від власного імені.В такому випадку, це вже не будуть відносини комерційного посередництва.

Тут варто згадати про схожі правовідносини, які виникають на підставі договору доручення та договору комісії.Зокрема, за договором комісії комісіонер діє хоч і в інтересах іншої особи, але від власного імені.Ці відносини регулюються Цивільним кодексом, а саме главою 69. У відносинах доручення повірений діє від імені і в інтересах довірителя, однак, на відміну від агентських договорів предметом договору доручення можуть бути тільки юридичні дії.Сторонами договору доручення можуть бути, як фізичні, так і юридичні особи, в той час як агентські договори застосовуються тільки в сфері підприємницької діяльності.Відносини доручення регулюються главою 68 Цивільного кодексу України.

Предмет договору

Предметом агентського договору можуть бути два види послуг:

 • послуги з укладання договорів (а також їх зміни або розірвання);
 • послуги, які сприяють укладенню договору (наприклад, ведення переговорів, поширення інформації про принципала, участь від його імені в певних заходах тощо).

У першому випадку мова йде про вчинення юридично значимих дій, які тягнуть за собою виникнення юридичних наслідків, що випливають з укладеного договору, для принципала.У другому випадку мають місце дії, що не тягнуть за собою жодних юридичних наслідків, хоча вони і мають істотне значення для принципала.Якраз такі дії можуть бути предметом агентського договору, але не можуть бути предметом, наприклад, договору доручення.

Істотні умови

Істотними умовами агентського договору є:

 • вид посередницької послуги (бажано відповідно до КВЕД);
 • характер послуг (укладення, зміна, розірвання договору, або дії, спрямовані на його укладення);
 • порядок виконання послуг (опис послідовності дій, які повинні вчинити сторони);
 • права та обов'язки сторін;
 • умови і розмір винагороди агенту;
 • термін дії договору;
 • санкції в разі порушення сторонами договору;
 • позначення території, в межах якої уповноважений діяти агент (якщо територія не вказана, вважається, що агент діє в межах території України);
 • ціна договору (розмір винагороди агенту).

Без перерахованих вище умов агентський договір буде вважатися неукладеним. Крім того, доцільно врегулювати в договорі:

 • монопольний або немонопольний характер представництва (чи має право агент представляти інших суб'єктів господарювання);
 • право агента передавати свої повноваження за договором третім особам;
 • умови зміни дострокового розірвання договору;
 • порядок вирішення спорів.

Комерційний агент несе відповідальність за нерозголошення конфіденційної інформації, яка стала йому відома у зв'язку з виконанням договору відповідно до закону.У той же час, не зайвим буде укласти окремий договір про захист конфіденційної інформації принципала (договір про нерозголошення), де передбачити відповідальність за її розголошення.

Форма договору

Агентський договір укладається в обов'язковій письмовій формі, тобто повинен бути підписаний сторонами (їх уповноваженими представниками) і скріплений печатками.Агентський договір також повинен містити форму підтвердження повноважень агента.Документом, який підтверджує повноваження агента може бути довіреність.

Довіреність від імені юридичної особи видається її органом або особою, уповноваженою на це установчими документами і скріплюється печаткою юридичної особи (за наявності).

Договір, укладений агентом від імені принципала без повноваження на його укладення або з перевищенням таких повноважень вважається схваленим принципалом, за умови що він не відхилить перед третьою особою дій агента.Наступне схвалення договору принципалом робить такий договір дійсним з дня його укладення.

Особливості відповідальності агента

Комерційний агент несе відповідальність за шкоду, заподіяну принципалу внаслідок невиконання або неналежного виконання ним своїх обов'язків в повному обсязі, якщо інше не встановлено договором.У той же час, агент не гарантує принципалу виконання третіми особами зобов'язань за договорами, укладеними за його посередництва і не несе відповідальності за шкоду, заподіяну такими порушеннями.

Припинення агентського договору

Агентський договір припиняється:

 • за згодою сторін;
 • в разі, якщо принципал відкличе повноваження агента, повідомивши його про це не менш, ніж за місяць, якщо інший термін не передбачено договором;
 • відмови агента від подальшого виконання зобов'язань за договором, укладеним без зазначення строку його дії;
 • припинення або смерті однієї зі сторін;
 • закінчення терміну дії договору;
 • розірвання договору.

Відмінність від інших договорів

За агентським договором одна сторона (комерційний агент) зобов'язується надати послуги другій стороні (суб'єкту, котрого представляє агент) в укладенні угод чи сприяти їх укладенню (надання фактичних послуг) від імені цього суб'єкта і за його рахунок.

Відмінність від договору доручення у тому, що комерційним агентом може бути лише суб'єкт господарювання (фізична особа-підприємець або юридична особа), який здійснює такий вид діяльності як комерційне посередництво.

Комерційному представникові, на відміну від звичайного повіреного, може бути надано право відступати в інтересах довірителя від змісту доручення без попереднього запиту про це.В такому випадку комерційний представник повинен в розумний строк повідомити довірителя про допущені відступи від його доручення, якщо інше не встановлено договором.

Агентський договір повинен визначати сферу, характер і порядок виконання комерційним агентом посередницьких послуг, права та обов'язки сторін, умови і розмір винагороди комерційному агенту, термін дії договору, санкції у разі порушення сторонами умов договору, інші необхідні умови, визначені сторонами.

Договором також повинна бути передбачена умова про територію, в межах якої комерційний агент здійснює діяльність, визначену угодою сторін.У разі якщо територію дії агента в договорі не визначено, вважається, що агент діє в межах території України.

Комерційний агент повинен особисто виконати дії, на які він уповноважений суб'єктом, якого він представляє.Якщо агентським договором не передбачено інше, комерційний агент не може передавати на свій розсуд іншим особам права, якими він володіє в інтересах того, кого він представляє.

Відповідно до агентського договору комерційний агент одержує агентську винагороду за посередницькі операції, здійснені ним в інтересах суб'єкта, якого він представляє, у розмірі, передбаченому договором.Агентська винагорода виплачується комерційному агенту після оплати третьою особою за угодою, укладеною з його посередництвом, якщо інше не передбачено договором сторін.

Сторони можуть передбачити в договорі, що комерційному агенту сплачується додаткова винагорода у разі, якщо він бере на себе зобов'язання гарантувати виконання угоди, укладеної ним в інтересах суб'єкта, якого він представляє.

Дилерський договір

Дилерський договір (від англ. dealer - «торговець», «агент») є довгостроковою угодою, згідно з якою одна сторона ( дилер), зазвичай, суб'єкт підприємницької діяльності , підтримує, господарський зв'язок із другою стороною  ( генеральним постачальником (виробником, імпортером) на підставі довгострокового договору та реалізує за погодженими цінами на певній частині території країни товари (послуги), надані виробником (імпортером) із відповідними знижками, але за умови досягнення певного обсягу товарообороту.

Дилерські договори належать до так званих «змішаних договорів». Оскільки  мають своїм предметом,  як вчинення дій з купівлі-продажу товару, так і надання послуг із подальшого просування (реалізації) товару на ринку третім особам (роздрібним споживачам).

За своєю правовою природою такі договори найбільш наближені до договорів поставки, оскільки укладаються між суб’єктами підприємницької діяльності і спрямовані на оплатну передачу майна у власність дилера; та агентських договорів, через наявність у предметі дилерського договору обов'язку дилера в подальшому відчужити товар третім особам на визначених цим договором умовах, що передбачають надання послуг (маркетингових, консультаційних, рекламних, післяпродажного сервісу тощо).

Варто зазначити, що укладення дилерських договорів не врегульоване українським законодавством, проте відповідно до статті 6 ЦКУ сторони мають право укласти договір, який не передбачений актами цивільного законодавства, але відповідає загальним засадам цивільного законодавства.

Зразок дилерського договору

ДОГОВІР
про дилерські послуги

м. ________________     "____ " ______________ 200___ р.

_______________________________________, (найменування підприємства)

іменоване надалі  "Продавець" в особі ____________________________________________ (посада, прізвище, ім'я, по батькові), що діє на підставі _____________________________ з одного боку, і ______________________________________ (найменування підприємства), що діє на підставі _____________________ з іншого боку, уклали цей договір, іменований надалі  "Договір" про нижченаведене:

 

 1. Предмет Договору

1.1. Продавець доручає, а Дилер бере на себе обов'язок по розповсюдженню _____________________________________ іменованого надалі "Продукт", і забезпеченню після продажу Продукту необхідного його супроводу. Комплектність, супроводжуюча документація, а також форма поставки й інших вимоги до Продукту перераховані в Додатку _____________________________.

 

 1. Обов'язки Дилера

2.1. Забезпечити рекламу Продукту відповідно до  наданих зразків і матеріалів.

2.2. Здійснювати продаж Продукту за цінами, які не перевищують встановлені цим Договором.

2.3. Робити реєстрацію всіх покупців Продукту, які придбали його в Дилера, і раз у три місяці передавати Продавцеві списки зареєстрованих покупців.

2.4. Дотримуватися авторських прав на Продукт, що належать ________________________, вживати всі належні заходи для недопущення їхнього порушення з вини Дилера.

2.5. Інформувати покупців про авторські права на Продукт, який вони придбавають і про протизаконність незаконного використання авторських прав і його наслідки.

2.6. Забезпечувати для зареєстрованих у нього покупців обслуговування Продукту, включаючи так звану "гарячу лінію" (hotlіne).

2.7. Поважати й захищати законні права Продавця, що виникають у зв’язку з даним Договором, зокрема , зберігати комерційні таємниці, які можуть стати відомі Дилерові у зв'язку з виконанням даного Договору.

До комерційної таємниці відноситься будь-яка інформація, що:

1) при повідомленні була явно охарактеризована як така, що представляє комерційну таємницю Продавця;

2) не є загальнодоступною;

3) становить комерційний інтерес або дає конкурентні переваги.

 

 1. Обов'язки Продавця

3.1. Надавати Дилерові партію Продукту в необхідній кількості протягом  погодженого з Дилером строку, зазначеного в його заявці.

3.2. Повідомляти Дилера про зміни в складі Продукту або його ціни протягом  __________ днів з моменту прийняття відповідного рішення.

3.3. Надати Дилерові рекламну інформацію про: Продукт, Продавця, а також консультувати про форми організації політики збуту для даного Продукту.

3.4. Передати Дилерові для організації роботи з "гарячої лінії" список відповідей на типові питання.

3.5. Провести за рахунок Продавця навчання (при необхідності) одного представника Дилера на кожні _________ екземплярів продукту, які придбаває Дилер, для роботи в рамках "гарячої лінії". Навчання більшого числа представників Дилера здійснюється за рахунок Дилера.

3.6. Призначити відповідальну особу, з яким Дилер вирішує всі питання, пов'язані з виконанням робіт за цим Договором.

3.7. Продавець надає Дилерові для цілей демонстрації (і навчання) по одному безкоштовному екземплярові Продукту на кожні __________  екземплярів, які купуються. При купівлі першої партії в обсязі не менш ______ екземплярів, Дилер може придбати для цих цілей один екземпляр Продукту із знижкою в ______% від ціни (для кінцевого покупця).

 

 1. Вартість продукту й порядок розрахунків

4.1. Продавець установлює ціну для кінцевого покупця, величина якої наведена в Додатку _______. Дилер має право продажу продукту за будь-якою ціною, що не перевищує ціну для кінцевого користувача. Припустимо в особливих випадках, по письмовому узгодженню із Продавцем, установлення націнок на Продукт для окремих покупців, пов'язане з необхідністю підвищення витрат для здійснення збуту або післяпродажного обслуговування Продукту.

4.2. Дилер викуповує в Продавця Продукт партіями не менш __________ екземплярів.

4.3. Дилер купує партії Продукту в Продавця з дилерською знижкою, розмір якої залежить від розміру партії, яка купляється дилером.

4.4. Одержання партії Продукту здійснюється на складі __________ і оформляється актом про приймання готової Продукції.

4.5. Оплата отриманої партії Продукту Дилером здійснюється одночасно в повному обсязі, шляхом: _____________________ (повної або часткової) передоплати, або виставляння Продавцем рахунку інкасо протягом  ____  днів з моменту підписання обома сторонами акта про приймання готової Продукції або в будь-якій іншій формі.

4.6. Дилер має право на додаткові (бонусні) знижки в тому випадку, якщо обсяг продажів по декількох партіях не менш _________ екземплярів. Вирахування бонусної знижки здійснюються наприкінці  кварталу, року або при здійсненні замовлень нової партії Продукту. При цьому знижка на

нову партію Продукту враховує додаткові знижки за попередню партію Продукту, виходячи з того, що  не зважаючи на те,  чи робиться замовлення всієї   сукупної партії Продукту вроздріб або повністю одноразово.

 

 1. Порядок здавання-прийняття Продукту

5.1. Продавець передає Дилерові Продукт відповідно до  його замовлення на партію в письмовому виді.

5.2. Передача здійснюється на складі _______________ у місті ___________________.

5.3. Передача оформляється актом про приймання відповідно до  вказаної форми.

5.4. Продукт здається Дилерові у вигляді повністю готових екземплярів і Дилер перевіряє відповідність Продукту специфікації, представленої в Додатку 1.

5.5. При відсутності зауважень до партії Продукту з боку свого представника, Дилер підписує акт про приймання.

5.6. При наявності претензій до партії Продукту, представник Дилера складає перелік претензій і передає його відповідальному за роботу з Дилером представникові Продавця.

5.7. У випадку згоди із претензіями Дилера, Продавець протягом  ___  робочих днів зобов'язаний усунути відзначені перешкоди й представити Дилерові партію Продукту на повторне приймання.

5.8. У випадку незгоди із претензіями Дилера, Продавець протягом ____ робочих днів повинен направити на адресу Дилера вмотивовану відмову в письмовій формі.

 

 1. Відповідальність сторін

6.1. Питання, що стосуються якості Продукту, крім відповідності зазначеної у Додатку ______ комплектації, не є предметом обговорення при прийманні продукції.

6.2. Продавець не несе відповідальності за проблеми або збитки, які можуть виникнути у Дилера або кінцевих користувачів у результаті використання Продукту.

6.3. Продавець не несе відповідальності по зобов'язаннях Дилера перед третіми особами.

6.4. У випадку затримки поставки партії Продукту, Продавець сплачує Дилерові пеню в розмірі __________% за кожний день прострочення, починаючи з ________ дня з моменту закінчення строку замовлення. Інформація про пеню включається в акт про приймання й на відповідну суму зменшується платіж Дилера за партію Продукту. Час для з’ясування взаємних претензій при прийманні Продукту не враховується при нарахуванні пені.

6.5. У випадку затримки переведення грошей на рахунок після приймання Продукту, Дилер сплачує пеню продавцеві в розмірі ______% від суми Договору за кожний день прострочення, початок якого починає йти з __________ дня від моменту виставляння рахунку на інкасо (у випадку одержання Продукту по гарантійному листу).

6.6. У випадку порушення Дилером авторських прав на продукт, яке проявляється у

______________________________________________________________

______________________________________________________________ Дилер:

1) виплачує штраф у розмірі _________ гривень;

2) оплачує компенсацію за пошук доказів порушення, судові витрати й т.д.  у розмірі, що становить не менш подвійної величини штрафу, зазначеного вище. Якщо незаконне використання відбувалося без відома адміністрації Дилера, але було обумовлено зневажливим відношенням Дилера до дотримання відповідних прав ____________________________________, то Дилер несе відповідальність відповідно до  даного пункту.

 

 1. Підстави для дострокового розірвання Договору

7.1. Продавець може розірвати даний Договір у наступних випадках:

1) при порушенні Дилером авторських прав продавця;

2) при тривалому порушенні вимог, пропонованих до обслуговування Продукту;

3) при порушенні Дилером комерційної таємниці Продавця;

4) при тривалих затримках оплати прийнятого Дилером Продукту (у випадку передачі Продукту по гарантійному листу й виставленні Продавцем рахунку на інкасо);

5) при рішенні про припинення виробництва Продукту.

7.2. Дилер може розірвати договір у наступних випадках:

1) при порушенні Продавцем строків і умов поставки Продукту;

2) при невиконанні Продавцем умов даного Договору в частині, що стосується представлення необхідної інформації й навчання представників Дилера.

 

 1. Термін дії Договору

8.1. Даний Договір діє з __________________ по ______________________________________.

 

 1. Додаткові умови

9.1. У випадку виникнення спорів і розбіжностей, сторони прикладуть всі зусилля, щоб усунути їх шляхом переговорів. При неможливості вирішення спірних питань шляхом переговорів, сторони звертаються до господарського суду в порядку передбаченому чинним законодавством.

9.2. Невід'ємною частиною даного Договору є наступні Додатки:

Додаток 1. Специфікація Продукту.

Додаток 2. Прейскурант цін на Продукт для кінцевого покупця.

Додаток 3. Дилерські знижки на ціну Продукту залежно від обсягу замовлення партії Продукту.

Додаток 4. Акт про приймання партії Продукту.

9.3. У випадку зміни юридичної адреси або банківських рахунків, сторони повідомляють про це один одного протягом  _____________ днів.

Юридичні адреси сторін

Продавець ______________________________________

________________________________________________

________________________________________________

Дилер __________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

 

Підписи й печатки сторін:

Продавець                                Дилер

___________________ ___________________ 

 

Пошук юридичних послуг в договірних відносинах

Послуга

Кількість пропозицій

Середня ціна, грн

Хочете отримувати повідомлення на ваш email, коли ми опублікуємо нові статті?

також стежити за оновленнями сайту можна в Facebook Instagram Twitter Viber Telegram

Горячие предложения

Hotline Finance

Зелена карта для виїзду за кордон

Ціна нижча, ніж при покупці страховки на кордоні

Без візитів до страхових агентів

Готова страховка з доставкою на email

Безпечне оформлення і оплата онлайн

Кредиты на карту

более 30 онлайн-сервисов!

Ставка - от 0.01%

Срок - до 180 дней

Сумма - до 20 000 грн.

Документы - паспорт и код

Корисні статті з даної тематики