про твої права

Договір про спільну діяльність (співробітництво)

Дізнайтесь більше про порядок оформлення типового договору про (співробітництво) або спільну інвестиційну діяльність.


Короткий зміст і посилання по темі

 1. Поняття договору про спільну діяльність
 2. Форма та умови договору про спільну діяльність
 3. Договір простого товариства

  3.1 Спільне майно учасників простого товариства

  3.2 Спільні витрати та збитки учасників

  3.3 Відповідальність учасників за спільними зобов'язаннями

  3.4 Розподіл прибутку

  3.5 Припинення договору простого товариства

  3.6 Відмова учасника від подальшої участі в договорі простого товариства та розірвання договору

 4. Реєстрація договорів про спільну діяльність у податкових органах
 5. Зразок договору про спільну діяльність

Поняття договору про спільну діяльність

За договором про спільну діяльність сторони (учасники) зобов'язуються спільно діяти без створення юридичної особи для досягнення певної мети, що не суперечить законові.

Особливістю договору про спільну діяльність є те, що учасники прагнуть досягти спільної мети, проте не виступають стосовно один одного як боржник и кредитор. Мета договору має не суперечити закону, інших застережень закон не містить. Договір про спільну діяльність може бути укладений як і з комерційною метою, так і метою, не пов’язаною з отриманням прибутку.

Внаслідок укладення договору про спільну діяльність не створюється новий суб’єкт права (юридична особа), а лише встановлюються взаємні права та обов’язки сторін.

Сторонами договору про спільну діяльність можуть бути як фізичні, так і юридичні особи, а також фізичні особи-підприємці.

Спільна діяльність може здійснюватися на основі об'єднання вкладів учасників (просте товариство) або без об'єднання вкладів учасників.

Форма та умови договору про спільну діяльність

Договір про спільну діяльність укладається у письмовій формі.

Умови договору про спільну діяльність, у тому числі координація спільних дій учасників або ведення їхніх спільних справ, правовий статус виділеного для спільної діяльності майна, покриття витрат та збитків учасників, їх участь у результатах спільних дій та інші умови визначаються за домовленістю сторін, якщо інше не встановлено законом про окремі види спільної діяльності.

Договір простого товариства

За договором простого товариства сторони (учасники) беруть зобов'язання об'єднати свої вклади та спільно діяти з метою одержання прибутку або досягнення іншої мети.

Вкладом учасника вважається все те, що він вносить у спільну діяльність (спільне майно), в тому числі грошові кошти, інше майно, професійні та інші знання, навички та вміння, а також ділова репутація та ділові зв'язки.

Вклади учасників вважаються рівними за вартістю, якщо інше не випливає із договору простого товариства або фактичних обставин. Грошова оцінка вкладу учасника провадиться за погодженням між учасниками.

Спільне майно учасників простого товариства

Внесене учасниками майно, яким вони володіли на праві власності, а також вироблена у результаті спільної діяльності продукція та одержані від такої діяльності плоди і доходи є спільною частковою власністю учасників, якщо інше не встановлено договором простого товариства або законом.

Внесене учасниками майно, яким вони володіли на підставах інших, ніж право власності, використовується в інтересах усіх учасників і є їхнім спільним майном.

Ведення бухгалтерського обліку спільного майна учасників може бути доручено ними одному з учасників.

Користування спільним майном учасників здійснюється за їх спільною згодою, а в разі недосягнення згоди - у порядку, що встановлюється за рішенням суду.

Обов'язки учасників щодо утримання спільного майна та порядок відшкодування витрат, пов'язаних із виконанням цих обов'язків, встановлюються договором простого товариства.

Під час ведення спільних справ кожний учасник має право діяти від імені всіх учасників, якщо договором простого товариства не встановлено, що ведення справ здійснюється окремими учасниками або спільно всіма учасниками договору простого товариства.

У разі спільного ведення справ для вчинення кожного правочину потрібна згода всіх учасників.

У відносинах із третіми особами повноваження учасника вчиняти правочини від імені всіх учасників посвідчується довіреністю, виданою йому іншими учасниками, або договором простого товариства.

У відносинах із третіми особами учасники не можуть посилатися на обмеження прав учасника, який вчинив правочин, щодо ведення спільних справ учасників, крім випадків, коли вони доведуть, що на момент вчинення правочину третя особа знала або могла знати про наявність таких обмежень.

Учасник, який вчинив від імені всіх учасників правочин, щодо якого його право на ведення спільних справ учасників було обмежене, або вчинив в інтересах усіх учасників правочин від свого імені, може вимагати відшкодування здійснених ним за свій рахунок витрат, якщо вчинення цього правочину було необхідним в інтересах усіх учасників. Учасники, яким внаслідок таких правочинів було завдано збитків, мають право вимагати їх відшкодування.

Рішення щодо спільних справ учасників приймаються учасниками за спільною згодою, якщо інше не встановлено договором простого товариства.

Кожний учасник договору простого товариства має право ознайомлюватися з усіма документами щодо ведення спільних справ учасників. Відмова від цього права або його обмеження, в тому числі за погодженням учасників, є нікчемною.

Спільні витрати та збитки учасників

 Порядок відшкодування витрат і збитків, пов'язаних із спільною діяльністю учасників, визначається за домовленістю між ними. У разі відсутності такої домовленості кожний учасник несе витрати та збитки пропорційно вартості його вкладу у спільне майно.

Умова, за якою учасник повністю звільняється від участі у відшкодуванні спільних витрат або збитків, є нікчемною.

Кредитор учасника договору простого товариства має право пред'явити вимогу про виділ частки учасника у спільному майні відповідно до положень цього Кодексу.

Відповідальність учасників за спільними зобов'язаннями

 Якщо договір простого товариства не пов'язаний із здійсненням його учасниками підприємницької діяльності, кожний учасник відповідає за спільними договірними зобов'язаннями усім своїм майном пропорційно вартості його вкладу у спільне майно. За спільними зобов'язаннями, що виникли не з договору, учасники відповідають солідарно.

Якщо договір простого товариства пов'язаний із здійсненням його учасниками підприємницької діяльності, учасники відповідають солідарно за всіма спільними зобов'язаннями незалежно від підстав їх виникнення.

Розподіл прибутку

Прибуток, одержаний учасниками договору простого товариства в результаті їх спільної діяльності, розподіляється пропорційно вартості вкладів учасників у спільне майно, якщо інше не встановлено договором простого товариства або іншою домовленістю учасників.

Умова про позбавлення або відмову учасника від права на частину прибутку є нікчемною.

Припинення договору простого товариства

 Договір простого товариства припиняється у разі:

1) визнання учасника недієздатним, безвісно відсутнім, обмеження його цивільної дієздатності, якщо домовленістю між учасниками не передбачено збереження договору щодо інших учасників;

2) оголошення учасника банкрутом, якщо домовленістю між учасниками не передбачено збереження договору щодо інших учасників;

3) смерті фізичної особи - учасника або ліквідації юридичної особи - учасника договору простого товариства, якщо домовленістю між учасниками не передбачено збереження договору щодо інших учасників або заміщення учасника, який помер (ліквідованої юридичної особи), його спадкоємцями (правонаступниками);

4) відмови учасника від подальшої участі у договорі простого товариства або розірвання договору на вимогу одного з учасників, якщо домовленістю між учасниками не передбачено збереження договору щодо інших учасників;

5) спливу строку договору простого товариства;

6) виділу частки учасника на вимогу його кредитора, якщо домовленістю між учасниками не передбачено збереження договору щодо інших учасників;

7) досягнення мети товариства або настання обставин, коли досягнення мети товариства стало неможливим.

 У разі припинення договору простого товариства речі, передані у спільне володіння та (або) користування учасників, повертаються учасникам, які їх надали, без винагороди, якщо інше не передбачено домовленістю сторін.

Поділ майна, що є у спільній власності учасників, і спільних прав вимоги, які виникли у них, здійснюється в порядку, встановленому Цивільним Кодексом.

Учасник, який вніс у спільну власність річ, визначену індивідуальними ознаками, має право у разі припинення договору простого товариства вимагати в судовому порядку повернення йому цієї речі за умови додержання інтересів інших учасників і кредиторів.

З моменту припинення договору простого товариства його учасники несуть солідарну відповідальність за невиконаними спільними зобов'язаннями щодо третіх осіб.

Відмова учасника від подальшої участі в договорі простого товариства та розірвання договору

Учасник може зробити заяву про відмову від подальшої участі у безстроковому договорі простого товариства не пізніш як за три місяці до виходу з договору.

Умова про обмеження права на відмову від безстрокового договору простого товариства є нікчемною.

 Учасник договору простого товариства, укладеного на визначений строк, або договору, у якому досягнення мети визначено як скасувальна умова, має право вимагати розірвання договору у відносинах з іншими учасниками через поважну причину з відшкодуванням іншим учасникам реальних збитків, завданих розірванням договору.

Якщо договір простого товариства не був припинений за заявою учасника про відмову від подальшої у ньому участі або у разі розірвання договору на вимогу одного з учасників, учасник, участь якого в договорі припинилася, відповідає перед третіми особами за спільними зобов'язаннями, які виникли в період його участі в договорі простого товариства як учасника договору.

Реєстрація договорів про спільну діяльність у податкових органах

Відповідно до п.64.6 ст.64 НКУ на обліку у контролюючих органах повинні перебувати договори про спільну діяльність на території України без створення юридичних осіб, на які поширюються особливості податкового обліку та оподаткування діяльності за такими договорами (угодами), визначені цим Кодексом.

У контролюючих органах не обліковуються договори про спільну діяльність, на які не поширюються особливості податкового обліку та оподаткування спільної діяльності, визначені цим Кодексом. Кожен учасник таких договорів перебуває на обліку у контролюючих органах та виконує обов'язки платника податків самостійно.

Відповідно до підпункту 14.1.139 пункту 14.1 статті 14 НКУ для цілей оподаткування дві чи більше особи, які здійснюють спільну діяльність без утворення юридичної особи, вважаються окремою особою у межах такої діяльності.

Взяття на облік договору здійснюється шляхом додаткового взяття на облік учасника договору про спільну діяльність як платника податків - відповідального за утримання та внесення податків до бюджету під час виконання договору. Облік результатів спільної діяльності ведеться платником податку, уповноваженим на це іншими сторонами згідно з умовами договору, окремо від обліку господарських результатів такого платника податку.

Підпунктом 4 пункту 180.1 статті 180 НКУ для цілей оподаткування ПДВ платником податку є особа, що веде облік результатів діяльності за договором про спільну діяльність без утворення юридичної особи. Згідно з пунктом 181.1 статті 181 Кодексу особа зобов'язана зареєструватися як платник ПДВ у контролюючому органі у разі, якщо загальна сума від здійснення операцій з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню згідно з розд. V Кодексу, у тому числі з використанням локальної або глобальної комп'ютерної мережі, нарахована (сплачена) такій особі протягом останніх 12 календарних місяців, сукупно перевищує 1 000 000 гривень (без урахування ПДВ).

Якщо особа, яка відповідно до пункту 181.1 статті 181 Кодексу не є платником ПДВ у зв'язку з тим, що обсяги оподатковуваних операцій відсутні або є меншими від встановленої зазначеною статтею суми, вважає за доцільне добровільно зареєструватися як платник податку, така реєстрація здійснюється за її заявою (пункт 182.1 статті 182 Кодексу).

Виходячи із зазначеного, платником ПДВ в обов'язковому порядку має бути зареєстрована особа - договір про спільну діяльність без утворення юридичної особи, у разі якщо загальна сума від здійснення операцій з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню згідно з розділом V Кодексу, у тому числі з використанням локальної або глобальної комп'ютерної мережі, нарахована (сплачена) такому договору протягом останніх 12 календарних місяців, сукупно перевищує 1 000 000 гривень (без урахування ПДВ).

Взяття на облік договору або угоди здійснюється шляхом додаткового взяття на облік учасника договору про спільну діяльність як платника податків - відповідального за утримання та внесення податків до бюджету під час виконання договору.

Заяву про взяття на облік такий платник податків зобов'язаний подати протягом 10 календарних днів після реєстрації договору або угоди або після набрання ним чинності, якщо відповідно до законодавства реєстрація договору не проводиться. Оскільки, відповідно до законодавства, договір про спільну діяльність укладається у простій письмовій формі, заяву про взяття на облік в податкові органи має бути подано протягом 10 календарних днів після вступу в силу угоди (зазвичай, договором передбачено, що він набирає чинності з моменту його підписання).

Зразок договору про спільну діяльність

ДОГОВІР

про здійснення спільної діяльності №___

______________                                                  «___» __________ 20 року

(місце укладення)                                                                                      (дата кладення)

 

_________________________________ _________________________ (П.І.Б фізичної особи), який (яка) надалі іменується Сторона-1, з одного боку і ___________________________________ в особі ___________________________________ 

(зазначається посада підписувача), що діє на підставі       ___________________________________

 (вказується Документ, на підставі якого діє підписувач: статут, довіреність), що надалі іменується Сторона-2, з іншого боку, які разом іменуються Сторони, а окремо – Сторона, уклали цей договір про таке.

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Сторони дійшли згоди про здійснення спільної діяльності у сфері  __________________________________

(зазначається сфера спільної діяльності Сторін) із метою ________________________________ 

(вказується, яку мету бажають досягти Сторони в результаті спільної діяльності).

1.2. Згідно з умовами цього договору спільна діяльність повинна здійснюватися Сторонами на підставі принципів законності та добросовісності.

1.3. Спільна діяльність за цим договором здійснюється Сторонами без об’єднання вкладів і утворення окремої юридичної особи.

 1. УЧАСТЬ СТОРІН

2.1 Для досягнення мети, вказаної у п. 1.1. цього договору, Сторона-1 здійснює такі дії: ___________________________________ ___________________________________ 

(зазначаються усі дії, які здійснює Сторона-1).

2.2. Крім вказаного в попередньому пункті, Сторона-1 надає Стороні-2 такі права: ____________________________ __________________________________ __________________________________ 

(зазначаються усі права, які надаються Стороною-1 Стороні-2).

2.3. Для досягнення мети, вказаної у п. 1.1. цього договору, Сторона-2 здійснює такі дії: __________________________________ _____________________________ 

(вказується, які саме дії здійснюються Стороною-2 Стороні-1). 

2.4. Крім вказаного в попередньому пункті, Сторона-2 надає Стороні-1 такі права: __________________________________ _____________________________ ______________________________

(зазначаються які саме права надаються Стороною-2 Стороні-1).

 1. ВЕДЕННЯ СПІЛЬНИХ СПРАВ

3.1. Ведення спільних справ за цим договором здійснюється Сторонами спільно, винятково, за взаємною згодою Сторін, що оформлюється протоколами, підписаними Сторонами.

3.2. Усі рішення щодо спільної діяльності приймаються на зборах Сторін і оформлюються відповідним протоколом або шляхом письмового опитування останніх (у т. ч. шляхом факсового зв’язку), при цьому рішення вважається прийнятим із моменту отримання письмової відповіді Сторони на запит (у т.ч. шляхом факсового зв’язку).

 1. ОБОВЯЗКИ СТОРІН

4.1. Для забезпечення найбільш швидкого та ефективного досягнення цілей за цим договором Сторони зобов’язуються:

- обмінюватися інформацією, що є в їх розпорядженні, щодо всіх аспектів взаємних інтересів;

- виконувати роботи, надавати послуги і здійснювати інші дії, які стосуються предмету спільної діяльності;

- на вимогу однієї зі Сторін надавкі випливають із суті цього договору і необхідні для його виконання;

- спільно брати участь у покритті витрат, які виникли при виконанні цього договору.

 1. РОЗПОДІЛ РЕЗУЛЬТАТІВ СПІЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

5.1. Майно (грошові кошти, матеріали, майнові права тощо), отримане в результаті здійснення спільної діяльності згідно з умовами цього договору, розподілятиметься між Сторонами ____________ (вказується період часу, після спливу якого розподілятиметься прибуток: щоквартально, щомісячно, кожні «__» днів) таким чином:

- Стороні-1 належить ___ % відсотків від загального прибутку, отриманого від спільної діяльності цим договором:

- Стороні-2 належить ___ % відсотків від загального прибутку,  отриманого від спільної діяльності за цим договором.

 1. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ І ПОРЯДОК ЙОГО ПРОЛОНГАЦІЇ

6.1. Цей договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами і укладення на невизначений строк.

 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. У разі невиконання або неналежного виконання зобов’язань з цим договором винна Сторона несе відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

 1. РОЗВ'ЗАННЯ СУПЕРЕЧНОСТЕЙ

8.1. Будь-які спірні питання, що будуть виникати у зв'язку з виконанням цього Договору, Сторони зобов'язуються вирішувати шляхом переговорів.

8.2. Якщо під час переговорів Сторони не дійдуть спільної згоди у вирішенні спірного питання, таке питання вирішується в судовому порядку.

 1. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

9.1. Цей Договір укладено у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної Сторони.

9.2. У випадках, не передбачених даним Договором, Сторони керуються чинним законодавством України. Після укладання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про намір з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.

9.3. Даний Договір набуває сили з дня його підписання.

9.4. Всі виправлення за текстом даного Договору мають юридичну силу лише при взаємному їх посвідченні представниками Сторін в кожному конкретному випадку.

9.5. Жодна із Сторін не має права передавати свої права та обов'язки за цим Договором третім особам без письмової згоди іншої Сторони.

9.6. Дія Договору припиняється після повного виконання Сторонами зобов'язань, передбачених цим Договір Додатками на Доповненнями до нього.

9.7. Прийняття рішень про зміну умов Договору, звільнення іншої сторони від зобов'язань, підписаних додаткових угод повинно здійснюватись на рівні осіб, що підписали Договір.

 1. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

Сторона-1                       Сторона-2

 

 

Пошук юридичних послуг в договірних відносинах

Послуга

Кількість пропозицій

Середня ціна, грн

Хочете отримувати повідомлення на ваш email, коли ми опублікуємо нові статті?

також стежити за оновленнями сайту можна в Facebook Instagram Twitter Viber Telegram

Горячие предложения

Кредиты на карту

более 30 онлайн-сервисов!

Ставка - от 0.01%

Срок - до 180 дней

Сумма - до 20 000 грн.

Документы - паспорт и код

Hotline Finance

Зелена карта для виїзду за кордон

Ціна нижча, ніж при покупці страховки на кордоні

Без візитів до страхових агентів

Готова страховка з доставкою на email

Безпечне оформлення і оплата онлайн

Корисні статті з даної тематики