про твої права

Правове регулювання комісійних договорів

Одним з найпоширеніших договорів в торговому обороті є договір комісії. Сьогодні зупинимося на основних законодавчих вимогах до таких видів договорів. Prostopravo.com.ua з'ясовував, що собою являє і на яких умовах може укладатися договір комісії на реалізацію товару та іншої продукції, в чому його відмінність від суміжних договорів, які характерні особливості, суттєві умови і обов'язки комісіонера.


Короткий зміст і посилання по темі

 1. Предмет договору комісії
 2. Форма договору комісії
 3. Істотні умови
 4. Ціна договору
 5. Субкомісія
 6. Відповідальність комісіонера
 7. Права комісіонера
 8. Право сторін на відмову від договору комісії
 9. Відмінність договору комісії від інших договорів
 10. Договір консигнації
 11. Зразок типового договору консигнації

Предмет договору комісії

Договір комісії є одним з різновидів договорів про надання послуг.Суть договору комісії зводиться до того, що одна сторона уповноважує іншу сторону на вчинення дій від свого імені і за свій рахунок.

Сторони договору комісії називаються комісіонер і комітент.Законодавство не містить спеціальних вимог до суб'єктного складу, тобто комісіонером і комітентом може виступати будь-яка юридична або фізична особа, що має достатній обсяг цивільної дієздатності для виконання доручення.

Предметом договору комісії є надання посередницьких послуг в сфері торгового обороту.Договором може бути передбачено здійснення однієї або декількох угод, за винятком тих, які носять особистий характер і можуть бути здійснені тільки комісіонером особисто.

Найбільш близьким за своєю правовою природою до договору комісії є договір доручення.І в тому, і в іншому випадку одна особа бере на себе зобов'язання вчинити певні дії в інтересах іншої особи.Головна відмінність полягає в тому, що комісіонер діє не від імені комітента, як повірений у договорі доручення, а від власного імені.

Від управителя за договором управління майном, комісіонера відрізняє те, що хоча управитель і діє від власного імені, проте він зобов'язаний ставити контрагентів до відома про те, що він є не власником, а управителем майна, в той час як комісіонер є абсолютно самостійною фігурою і для контрагента, за великим рахунком, його правовий статус не має значення.

Форма договору комісії

Договір комісії укладається в простій письмовій формі.Закон не встановлює жодних додаткових вимог до форми такого договору.

Істотні умови

Як відомо, істотні умови можна поділити на дві групи:

 • ті, які є обов'язковими для даного виду договорів відповідно до вимог закону;
 • і ті, які визначені як істотні самими сторонами.

У першому випадку, якщо мова йде про договір комісії, відповідно до якого комісіонер повинен укласти договір купівлі-продажу до істотних умов відносяться умови про майно та його ціну.Умова про майно може передбачати як його чітку ідентифікацію, так і вказівку на його родові ознаки (наприклад, комітент доручає комісіонеру придбати об'єкт нерухомості певного метражу і в певному районі).

Якщо мова йде про доручення укласти інший договір, в договорі комісії обов'язково повинні бути вказані всі умови, істотні для даного виду договорів.

До умов, які не визначені як обов'язкові законодавством, але на які сторонам договору комісії слід звернути увагу, відносяться:

 • термін виконання договору (якщо термін виконання доручення не встановлено, комітент має право вимагати виконання в будь-який час, а комісіонер повинен виконати обов'язок у семиденний строк від дня пред'явлення вимоги);
 • територія виконання договору;
 • умова про субкомісії.

Ціна договору

Договір комісії є оплатним.Розмір і порядок оплати визначається, як правило, договором.Якщо ж сторони не врегулювали ці питання в договорі, плата за послуги комісіонера визначається відповідно до звичайних цін на такі послуги та виплачується комісіонеру після повного виконання ним договору.

Право на оплату комісіонер має і в тому випадку, якщо договір не був виконаний з причин що від нього не залежать.Наприклад, комісіонер не зміг продати майно, передане йому комітентом, через виявлені в ньому приховані недоліки, про які не повідомив комітент.Якщо договір не був виконаний з причин не залежних ні від комісіонера, ні від комітента, комісіонер має право на відшкодування фактичних витрат, понесених ним у зв'язку з виконанням договору.

У деяких випадках комісіонер має право на додаткову оплату (якщо після укладення договору він поручився за його виконання контрагентом) або часткову оплату своїх послуг (при достроковому розірванні договору).

Субкомісія

Якщо в договорі відсутня вимога про виконання доручення особисто комісіонером, він має право укладати договір субкомісії з третьою особою.В такому випадку комісіонер набуває права і обов'язки комітента щодо субкомісіонера, в той же час залишаючись відповідальним за дії субкомісіонера перед комітентом.У разі невиконання зобов'язання субкомісіонером, основний комісіонер буде нести цивільну відповідальність перед комітентом, а субкомісіонер - перед основним комісіонером.

Право на укладення договору субкомісії у комісіонера виникає при згоді на це комітента.Така згода може бути сформульована в договорі або в формі готельної заяви.У той же час, існують випадки, коли комісіонер повинен передати терміново свої повноваження субкомісіонеру, без згоди комітента, з метою попередження негативних для комітента наслідків.

Відповідальність комісіонера

За загальним правилом, комісіонер не несе відповідальності за невиконання договору третьою особою, за винятком двох випадків:

 • якщо комісіонер був непередбачливим при виборі контрагента (мається на увазі, що він знав або повинен був знати про обставини, які могли перешкодити виконанню договору - наприклад, про недостатній обсяг цивільної дієздатності контрагента);
 • якщо комісіонер поручився за виконання третьою особою своїх зобов'язань за договором (така порука називається делькредере).

При невиконанні третьою особою договору, укладеного комісіонером, останній зобов'язаний повідомити про це комітента, зібрати необхідні докази, а також, на вимогу, комітента, передати йому права кредитора за цим договором.

При виконанні доручення за договором комісії, комісіонер повинен діяти в суворій відповідності з вказівками комітента.Право відступити від вказівок комітента комісіонер має в разі, якщо це передбачено договором.Якщо така можливість не передбачена договором, комісіонер має право відступити від вказівок комітента, якщо того вимагають його інтереси і він не міг попередньо запитати у нього згоди на такі дії або не отримав відповіді упродовж розумного строку.

Здійснення угоди з відступом від умов договору комісії породжує виникнення у комітента права відмовитися від виконання за договором, а також вимагати у комісіонера, який продав майно за нижчою ціною, оплати різницю.Якщо комісіонер оплатить таку різницю, комітент не може відмовитися від виконання.

Комісіонер відповідає перед комітентом за втрату, недостачу або пошкодження майна комітента.Якщо при прийнятті майна від комітента, комісіонером буде виявлена недостача або пошкодження, він повинен негайно повідомити про це комітента.

Права комісіонера

З метою забезпечення своїх вимог за договором комісії, комісіонер має право на притримання речі, яка має бути передана комітентові.У разі, якщо комітент буде оголошений банкрутом, комісіонер вважається заставовласником притриманої ним речі.

Крім того, комісіонер має право вирахувати належні йому за договором суми з грошових коштів, які надійшли до нього для комітента, якщо інші кредитори не мають переважного права на задоволення своїх вимог із грошових коштів, що належать комітенту.

Право сторін на відмову від договору комісії

Комітент має право відмовитися від договору комісії, повідомивши про це комісіонера не пізніше, ніж за 30 днів.В такому випадку, комісіонер має право на відшкодування витрат, зроблених ним у зв'язку з виконанням договору.

Комісіонер має право відмовитися від договору комісії лише в тому випадку, якщо термін не встановлено договором.Комісіонер також повинен повідомити комітента про свою відмову, не пізніше, ніж за 30 днів.

В обох випадках, комісіонер повинен вжити заходів, необхідних для збереження майна комітента.А останній, в свою чергу, протягом 15 днів повинен забрати таке майно.В іншому випадку, комісіонер має право передати його на зберігання за рахунок комітента або продати за найбільш вигідною для комітента ціною.

Відмінність договору комісії від інших договорів

На відміну від договору доручення, за договором комісії комісіонер діє від свого власного імені, але за рахунок комітента.

Договір комісії може бути укладений на певний строк або без визначення строку, з визначенням або без визначення території його виконання, з умовою чи без умови щодо асортименту товарів, які є предметом комісії.

За договором комісії комітент може бути зобов'язаний утримуватися від укладення договору комісії з іншими особами.

Істотними умовами договору комісії, за якими комісіонер зобов'язується продати або купити майно, являються умови про це майно та його ціну.

Комітент повинен виплатити комісіонеру плату в розмірі та порядку, встановленому у договорі комісії.Якщо договором комісії розмір плати не визначений, вона виплачується після виконання договору комісії виходячи із звичайних цін за такі послуги.

Якщо договір комісії не був виконаний з причин, які залежали від комітента, комісіонер має право на комісійну плату на загальних підставах.У разі розірвання або односторонньої відмови від договору комісії комісіонер має право на плату за фактично вчинені дії.

За згодою комітента комісіонер має право укласти договір субкомісії з третьою особою (субкомісіонером), але залишаючись відповідальним за дії субкомісіонера перед комітентом.

У виняткових випадках, якщо цього вимагають інтереси комітента, комісіонер має право укласти договір субкомісії без згоди комітента.Комітент, в свою чергу, не має права без згоди комісіонера вступати у відносини з субкомісіонером.

Договір консигнації

Різновидом договору комісії є договір консигнації.

Договір консигнації - це операція з реалізації товарів, відповідно до якої одна сторона (консигнатор) зобов'язується за дорученням іншої сторони (консигнанта) протягом певного часу (терміну угоди консигнації) за обумовлену винагороду продати з консигнаційного складу від свого імені товари, які належать консигнанту. При цьому товар, що надійшов на склад консигнатора залишається власністю консигнанта до моменту його реалізації. Як правило, якщо товар не реалізується тривалий час (наприклад, більше року), то він повертається назад консигнанту за його рахунок.

Консигнація поділяється на:

просту (поворотну) — всі товари, які не були реалізовані протягом терміну консигнації, підлягають поверненню консигнанту (найрозповсюдженіший вид);

частково поворотну — консигнатор зобов'язується після закінчення терміну консигнації купити у консигнанта певну кількість із нереалізованого товару;

безповоротну — консигнатор зобов'язаний викупити весь непроданий до закінчення встановленого терміну товар.

Найбільш широко договір консигнації застосовується у зовнішньоекономічних відносинах.

Зразок типового договору консигнації

Договір
консигнації (реалізації товарів)

 

м. ________                                          "__"________20__ р.

 

Сторони:

" Консигнант" : _______ в особі _____, що діє на підставі Статуту ( Доручення №__), з одного боку, та

" Консигнатор " : ______, в особі ____, що діє на підставі Статуту (Доручення№__), з другого боку, уклали цей Договір (надалі іменується "Договір") про таке.

 1. Загальні положення

1.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Консигнант зобов’язується поставляти товари, визначені в п.2 цього договору (далі- Товари), Консигнатору для їх продажу, а Консигнатор зобов’язується приймати товари на реалізацію та від свого імені і за обумовлену цим Договором винагороду продавати ці товари третім особам (надалі -"покупці" ).

 1. Предмет договору

2.1. Предметом цього договору є такі товари___________ .

2.2. Найменування, кількість, часткове співвідношення за номенклатурою, ціна Консигнанта на товари та інші характеристики товарів, що поставляються на консигнацію за цим Договором, визначаються у бухгалтерських документах (накладних) на передачу певної партії товару ( або у Специфікаціях), які є невід’ємною його частиною.

2.3. Консигнант гарантує, що товар належить йому на праві власності, не перебуває під забороною відчуження, арештом, не є предметом застави та іншим засобом забезпечення виконання зобов'язань перед будь-якими фізичними або юридичними особами, державними органами і державою, а також не є предметом будь-якого іншого обтяження чи обмеження, передбаченим чинним законодавством України.

2.4. Товари повинні відповідати загальним критеріям якості для цього типу товарів.

2.5. Товари повинні бути затарені й упаковані Консигнантом таким чином, щоб не допустити пошкодження (псування) та (або) знищення його під час поставки до прийняття товару Консигнатором. Вартість тари та пакування входить до ціни товарів, визначеної Консигнантом у Специфікації.

 1. Права та обов’язки Сторін

3.1. Консигнатор зобов'язується:

 • вжити всіх необхідних заходів для безперешкодної поставки товарів покупцям відповідно діючим правилам торгівлі;
 • здійснювати приймання товарів Консигнанта та забезпечити повне збереження товарів та їх якості на своєму складі;
 • щомісячно до 30 числа надавати Консигнанту повну інформацію про хід реалізації товарів, про їх запас на складі;
 • на вимогу Консигнанта безперешкодно допускати представника Консигнанта на склад для перевірки фактичної наявності переданого на консигнацію товару, та пред’являти йому бухгалтерську та іншу документацію для підтвердження наданої інформації не пізніше 5 календарних днів з моменту пред’явлення Консигнантом вимоги про надання такої документації;
 • вчасно сплачувати за реалізований товар.

3.2. Консигнант зобов'язується:

 • вчасно поставляти товари Консигнаторові;
 • надати Консигнаторові необхідні документи (ліцензійні свідоцтва ,сертифікати) на право поширення товарів шляхом продажу;
 • надавати Консигнатору консультаційну підтримку; рекламні та методичні матеріали;
 • вносити телефони Консигнатора у рекламу Консигнанта, що передбачає публікацію телефонів партнерів за умови виконання Консигнатором планових закупівель (не менш як __грн. на місяць)

3.3. Консигнант має право:

 • змінювати рекомендовані ціни для кінцевого покупця;
 • у разі випуску оновлених версій товару переглядати умови поставок та ціни, попередньо проінформувавши Консигнатора за допомогою факсимільного зв’язку або поштою.

3.4. Відступлення права вимоги та (або) переведення боргу за цим Договором однією із Сторін до третіх осіб допускається виключно за умови письмового погодження цього із іншою Стороною.

3.5. Сторони можуть надавати один одному усі види фінансової, технічної та організаційної допомоги на взаємо погоджених умовах

 

 1. Право власності на товари

4.1. Товари, передані Консигнатору, є власністю Консигнанта до моменту їх продажу покупцю.

4.2. Ризик випадкового знищення та випадкового пошкодження (псування) товару лежить на Консигнаторі з моменту прийому товарів Консигнатором на консигнацію.

 

 1. Ціни на товари

5.1. Ціна Консигнанта на товари вказується в накладних (Специфікаціях), які є невід’ємною частиною цього Договору.

5.2. Консигнатор має право самостійно визначати ціни на товари для покупців з бажаним урахуванням рекомендованих цін Консигнатора , але не нижче цін Консигнанта, встановлених у накладних (Специфікаціях).

 

 1. Винагорода Консигнатора

6.1. Винагорода Консигнатора визначається як різниця між ціною реалізації товару Консигнатором і ціною Консигнанта.

6.2. Право на винагороду Консигнатор отримує з моменту реалізації переданих на консигнацію за цим Договором товарів.

 

 1. Порядок розрахунків

7.1. Консигнатор отримує плату шляхом утримання належних йому сум із коштів, отриманих після продажу товару, поставленого на консигнацію.

7.2. Консигнатор зобов'язаний перерахувати грошові кошти Консигнанту протягом __банківських днів з дня продажу товарів покупцям.

 

 1. Умови та порядок поставки товарів на консигнацію

8.1. Кожна наступна поставка товарів на консигнацію здійснюється Консигнантом на підставі замовлення, яке передається Консигнатором за допомогою телефонного зв’язку, факсом або поштою.

8.2. У замовленні Консигнатор вказує бажану кількість товарів, їх асортимент та час поставки.

8.3. Консигнант на підставі отриманого замовлення та з урахуванням наявного у нього товару складає Специфікацію на поставку.

8.4. Консигнант поставляє товари Консигнатору не пізніше 5-ти календарних днів з моменту підписання Сторонами Специфікації на цю поставку.

8.5. Поставка здійснюється на умовах DDU – м. __________________________*

  у відповідності до вимог Міжнародних правил щодо тлумачення термінів "Інкотермс" (в редакції 2000 року), які застосовуються із урахуванням особливостей, пов'язаних із внутрішньодержавним характером цього Договору, а також тих особливостей, що випливають із умов цього Договору.

8.6 Консигнант в день відправлення партії товарів повідомляє Консигнатора телеграмою, телефонограмою або за допомогою факсимільного зв’язку про конкретну адресу, час та дату отримання товару у місті призначення.

8.7 Консигнатор зобов’язується прийняти товар у день та час та в місці, що вказані Консигнантом.

 

9.Відповідальність сторін

9.1 У випадку порушення своїх зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність визначену цим Договором та чинним законодавством. Порушенням зобов’язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов’язання.

9.2 Якщо якість виробу (робіт, товару) не відповідає умовам зазначеним в п. __ Продавець сплачує Покупцю штраф у розмірі ___ % від вартості неякісного товару, а також безоплатно усуває недоліки в __ денний строк з моменту отримання обґрунтованої претензії від Покупця.

9.3 Сторони не несуть відповідальність за порушення своїх зобов’язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається не винуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов’язання.

9.4 Жодна із Сторін не несе відповідальність за невиконання чи неналежне виконання своїх зобов'язань по цьому Договору, якщо це невиконання чи неналежне виконання зумовлені дією обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин: стихійні природні явища, військові дії, зміни у законодавстві, дії державних органів та таке інше ). Сторона, для якої склались форс-мажорні обставини, зобов'язана не пізніше __ календарних днів з дати настання таких обставин повідомити у письмовій формі іншу Сторону. Якщо ці обставини діють в продовж більше ніж 3-х місяців, кожна з Сторін має право анулювати цей Догорів без права вимоги відшкодування можливих збитків іншою стороною.

9.5 За порушення Консигнатором строків перерахування коштів від продажу товару (або строків повернення товару, у випадках передбачених договором), Консигнатор сплачує Консигнантові пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діє на день прострочення, від суми, яку належить перерахувати Консигнантові відповідно до умов цього договору за кожен календарний день прострочення.

 9.6 Сплата пені, встановленої п.11.5 не позбавляє Консигнатора від обов’язку перерахувати кошти.

9.7 За порушення строку поставки товарів, встановленого п.8.4. цього Договору Консигнант сплачує Консигнатору пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діє на день прострочення, від суми товарів, поставка яких прострочена, за кожен календарний день прострочення поставки.

9.8 У випадку невиконання Консигнатором обов’язків, встановлених п. 3.1 цього договору та у випадку, якщо має місце прострочення перерахування коштів Консигнантові на строк понад два місяці, Консигнант має право розірвати цей договір в односторонньому порядку, про що він письмово або факсом повідомляє Консигнатора.

9.9 У випадку невиконання Консигнантом обов’язку щодо постачання товарів у строки, передбачені п.8.4. цього договору, Консигнатор має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку, письмово або за допомогою факсимільного зв’язку повідомивши про це Консигнанта

9.10 У випадку розірвання договору, Консигнатор зобов’язується перерахувати Консигнантові вартість всього отриманого та ще не оплаченого за цим договором товару в строк не пізніше трьох календарних днів з моменту отримання повідомлення Консигнанта про розірвання договору або повернути непроданий товар у ті ж строки

 

 1. Дія договору

10.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та (або) його скріплення печатками Сторін та діє протягом одного року.

 1. 2 . Закінчення строку дії цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.
 2. 3 . Цей Договір (крім випадків ним передбачених) може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

10.4. У разі, якщо строк дії договору не буде продовжено Сторонами, Консигнатор зобов’язується в _ денний строк з дня закінчення строку дії цього договору повернути Консигнантові вартість усього отриманого, але неоплаченого за цим договором товару (або повернути нереалізований товар Консигнантові у той же строк у належному стані.)

  

 1. Прикінцеві положення

11.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

11.2. Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства.

11.3. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.

11.4. Сторона несе повну відповідальність за правильність вказаних нею у цьому Договорі реквізитів та зобов‘язується своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несе ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків. 

11.5. Додаткові угоди та Специфікації до цього Договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та (або) скріплені їх печатками.

11.6. Всі виправлення за текстом цього Договору мають силу та можуть братися до уваги виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені їх печатками.

11.6. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, – по одному для кожної із Сторін.

11.7. Сторони заявляють, що на момент укладення цього Договору:

__ має статус платника податку на прибуток підприємств на загальних засадах /платника єдиного податку за ставкою 3% (5%)

__ має статус платника податку на прибуток підприємств на загальних засадах /платника єдиного податку за ставкою 3% (5%). 

 

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН

 

 

 

 

Пошук юридичних послуг в договірних відносинах

Послуга

Кількість пропозицій

Середня ціна, грн

Хочете отримувати повідомлення на ваш email, коли ми опублікуємо нові статті?

також стежити за оновленнями сайту можна в Facebook Instagram Twitter Viber Telegram

Горячие предложения

Hotline Finance

Зелена карта для виїзду за кордон

Ціна нижча, ніж при покупці страховки на кордоні

Без візитів до страхових агентів

Готова страховка з доставкою на email

Безпечне оформлення і оплата онлайн

Кредиты на карту

более 30 онлайн-сервисов!

Ставка - от 0.01%

Срок - до 180 дней

Сумма - до 20 000 грн.

Документы - паспорт и код

Корисні статті з даної тематики