Зразок агентського договору

Агентський договір укладається лише між суб’єктами господарської діяльності. Сторони Агентського договору називаються – Принципал та Агент. Агент діє від імені і в інтересах Принципала. Предметом може бути як вчинення правочину, так і послуги, що сприяють його вчиненню.

Агентський договір

 

 

м. _______________ "____"_________20__р.

 

  _____________________________________ (найменування), надалі  Принципал, в особі ___________________ (посада, п.і.п.), що діє на підставі _________________________ (статуту, положення, доручення із вказівкою її номера й дати), з одного боку, і ______________________________ (найменування), надалі  Агент, в особі _____________________________ (посада, п.і.п.), що діє на підставі __________________________ (статуту, положення, доручення із вказівкою її номера й дати), з іншого боку, надалі  Сторони, уклали даний договір про нижченаведене.

 

  1. Предмет договору

1.1. Принципал надає Агентові монопольне право на виконання агентстких функцій по маркетингу й можливості поставки продукції Принципала (Додаток 1) на територію України, надалі  Територія.

  1. Зобов'язання Агента

2.1. Відповідно до  предмета даного договору Агент зобов'язується:

сприяти  просуванню продукції Принципала з використанням рекламних і ознайомлювальних матеріалів, поставлених Принципалом, а також здійснювати активні дії по сприянню Принципалу в укладенні договорів із продажу  її продукції на Території;

вивчати Територію з метою виявлення потенційних замовників на продукцію Принципала;

проводити аналіз наявності в потенційних замовників необхідних дозволів для здійснення їхніх проектів, їхньої платоспроможності;

поширювати рекламні матеріали, пов'язані із продукцією Принципала, і проводити представлення цієї продукції;

інформувати Принципала про необхідність проведення переговорів;

сприяти організації зустрічей і техніко-комерційних переговорів між представниками Принципала й замовниками;

сприяти укладенню між Принципалом й замовником взємовигідного договору;

проводити консультування по правових і комерційних питаннях експортно-імпортного регулювання на Території у зв'язку із укладеними Принципалом договорами.

2.2. Агент не має права укладати договори від імені Принципала.

2.3. Агент користується незалежністю відносно  власної діяльності.

2.4. Агент зобов'язується строго дотримуватися директив Принципала відносно цін, умов поставок і платежів.

2.5. Агент вправі звертатися з комерційними пропозиціями до замовників тільки з письмової згоди Принципала.

  1. Зобов'язання Принципала.

3.1. Відповідно до  предмета даного договору Принципал зобов'язується:

- забезпечити Агента необхідними діючими рекламними й ознайомлювальними матеріалами, пов'язаними із продукцією;

забезпечувати Агента інформацією про орієнтовні ціни на продукцію;

передавати через Агента комерційні пропозиції замовникам, виявленим Агентом;

передавати Агентові звіти про продажі, зроблені при сприянні Агента, і копії договорів між Принципалом й замовником, укладені відповідно до даного договору;

проводити технічні й комерційні переговори по проектах, що виникають в результаті дій Агента або з його участю.

3.2. Принципал зобов'язується вчасно й повністю оплатити Агентові винагороду, яка належить йому відповідно до  дійсного договору.

  1. Розмір винагороди й порядок платежів.

4.1. За виконання робіт за даним договором Принципал зобов'язується сплатити Агентові винагороду в розмірі _____% від продажної вартості продукції, яку поставляє Принципал за договором, укладення якого пов'язане з функціями Агента.

4.2. У випадку, коли Агент виступає як  покупець (імпортер) продукції фірми, діють положення попереднього підпункту.

 

4.3. Принципал зобов'язується оплатити Агентові належну йому винагороду протягом  ________ денного строку після сплати замовником рахунків за поставлену Принципалом продукцію у валюті договору.

4.4. Оплата договору здійснюється шляхом переказу відповідних сум на рахунок Агента в банку. Підтвердження банком Агента одержання переказу є доказом виконання Принципалом її зобов'язань.

4.5. Сторони можуть домовитися про придбання Принципалом для Агента в рахунок належної йому за даним договором винагороди необхідного обладнання, машин, приладів і іншої продукції. Конкретний перелік зазначеної продукції Сторони погодять додатково.

4.6. Даним договором не покриваються послуги:

по сервісу, здійснюваному після продажу;

по введенню продукції в експлуатацію;

технічному обслуговуванню й навчанню.

  1. Заключні положення

5.1. Даний договір набуває чинності  після підписання його Принципалом й Агентом і буде діяти протягом  _________________ від дня його підписання. Строк його дії автоматично продовжується на ____________ за умови, що жодна йз сторін  не повідомить іншу про відмову від договору за два місяці до дати припинення його дії.

5.2. Даний договір може бути розірваний в ___________________ денний строк після надання однією із сторін письмового повідомлення у випадку невиконання іншою стороною своїх зобов'язань за договором.

5.3. Всі додатки до даного договору є його невід'ємними частинами.

5.4. Договір буде вважатися виконаним після виконання взаємних зобов'язань і врегулювання всіх розрахунків між Принципалом й Агентом.

5.5. У випадку виникнення спорів з питань, передбачених даним договором або у зв'язку з ним, сторони приймуть всі міри для вирішення їх шляхом переговорів між собою.

5.6. У випадку неможливості врегулювання можливих суперечок за даним договором або у зв'язку з ним шляхом переговорів такі суперечки не підлягають розгляду судом.

5.7. Даний договір складений у двох екземплярах українською мовою, по одному екземпляру для кожної сторони.

 

Юридичні адреси сторін:

Принципал:________________________________________________

 

Агент:________________________________________________

 

Підписи

 

Печатки

Інші документи даної рубрики

Назва

Договір про надання послуг муніципальної няні + зразок

Урядовий проект «Муніципальна няня» передбачає щомісячне надання безповоротної фінансової допомоги сім’ям у розмірі прожиткового мінімуму на дітей віком до шести років, що встановлюється на початок кожного календарного року. Нижче ви дізнаєтесь, як укласти договір з муніципальною нянею, а також зможете скачати приклад (зразок) типового договору.

Рубрика: Договори

Зразок договору поставки

За договором поставки одна сторона (постачальник), який здійснює підприємницьку діяльність, зобов'язується передати у встановлений строк товар у власність іншої сторони (покупця) для використання його у підприємницькій діяльності або в інших цілях, не пов'язаних з особистим, сімейним, домашнім або іншим подібним використанням, а покупець зобов'язується прийняти товар і сплатити за нього певну грошову суму.

Рубрика: Договори

Протокол розбіжностей до договору

Договір вважається укладеним, коли договірні сторони в належній формі доходять згоди щодо всіх істотних умов договору. За наявності заперечень щодо окремих умов договору сторона, яка одержала проєкт договору, може скласти протокол розбіжностей та направити його іншій стороні. Інша сторона, отримавши протокол розбіжностей, вживає заходів до їх врегулювання. Прийняті пропозиції включаються до договору, додаткової угоди тощо. Пропонуємо зразок протоколу розбіжностей до договору про надання послуг, до договору поставки продукції і т.д.

Рубрика: Договори

Договір зберігання зразок

За договором зберігання одна сторона (Зберігач) зобов'язується зберігати річ, яка передана їй другою стороною (Поклажодавцем), і повернути її останньому в цілості.

Рубрика: Договори

Зразок зовнішньоекономічного контракту (двома мовами)

Зовнішньоекономічний договір - угода між двома контрагентами, що знаходяться в різних країнах. Предметом такого договору можуть бути поставки товару, надання послуг, посередницька діяльність тощо Укладається зовнішньоекономічний контракт в простій письмовій формі.

Рубрика: Договори

Відповідь на претензію

Відповідь на претензію складається у довільній формі і підписується уповноваженою особою. Пропонуємо приклад, як оформити лист-відповідь на претензію.

Рубрика: Договори

Договір підряду (зразок)

За договором підряду одна сторона (підрядник) зобов'язується на свій ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони (замовника), а замовник зобов'язується прийняти та оплатити виконану роботу.

Рубрика: Договори

Типовий договір про реструктуризацію заборгованості

Типовий договір про реструктуризацію заборгованості за житлово-комунальні послуги затверджено Постановою КМУ від 27 червня 2003 р. N 976.

Рубрика: Договори

Договір підряду (зразок)

За договором підряду одна сторона (підрядник) зобов'язується на свій ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони (замовника), а замовник зобов'язується прийняти та оплатити виконану роботу.

Рубрика: Договори

Договір доручення зразок

За договором доручення одна сторона зобов'язується вчинити від імені та за рахунок другої сторони певні юридичні дії. Сторонами договору є Повірений та Довіритель. Пропонуємо зразок договору доручення між фізичними, юридичними особами на надання послуг, представництво інтересів, підписання договорів

Рубрика: Договори

Додаткова угода зразок

Додаткова угода укладається у разі необхідності внести зміни до основного договору. В додаткові угоді викладаються лише ті положення, які Сторони договору бажають змінити або доповнити.

Рубрика: Договори

Договір купівлі-продажу автомобіля

Договір купівлі-продажу машини укладається в письмовій формі. Придбаний автомобіль підлягає реєстрації в сервісному центрі МВС протягом 10 днів. Пропонуємо зразок, бланк договору купівлі-продажу транспортного засобу в сервісному центрі або в нотаріуса.

Рубрика: Договори

Договір позики

За договором позики одна сторона (позикодавець) передає у власність другій стороні (позичальникові) грошові кошти або інші речі, визначені родовими ознаками, а позичальник зобов'язується повернути позикодавцеві таку ж суму грошових коштів (суму позики) або таку ж кількість речей того ж роду та такої ж якості. Пропонуємо зразок договору позики між фізичними особами, між фізичною та юридичною особою, договір безвідсоткової позики грошей, товару працівнику підприємства.

Рубрика: Договори

Звіт про виконання договору про закупівлю + форма, зразок

Пропонуємо звіт про результати проведення процедури закупівлі. Відповідно до ст.42 Закону України «Про публічні закупівлі» звіт про виконання договору про закупівлю повинен містити таку інформацію:

Рубрика: Договори

Лист-повідомлення про припинення договору оренди

Якщо договором оренди майна передбачена його автоматична пролонгація на новий строк, варто вчасно подбати про те, щоб повідомити іншу сторону договору про своє бажання його розірвати. Таке повідомлення направляється рекомендованим листом з повідомленням про вручення.

Рубрика: Договори

Горячие предложения

Hotline Finance

Зелена карта для виїзду за кордон

Ціна нижча, ніж при покупці страховки на кордоні

Без візитів до страхових агентів

Готова страховка з доставкою на email

Безпечне оформлення і оплата онлайн

Кредиты на карту

более 30 онлайн-сервисов!

Ставка - от 0.01%

Срок - до 180 дней

Сумма - до 20 000 грн.

Документы - паспорт и код

Хочете отримувати повідомлення на ваш email, коли ми опублікуємо нові статті?

також стежити за оновленнями сайту можна в Facebook Instagram Twitter Viber Telegram

Пошук юристів і держорганізацій по великих містах