Договір купівлі-продажу автомобіля

Договір купівлі-продажу машини укладається в письмовій формі. Придбаний автомобіль підлягає реєстрації в сервісному центрі МВС протягом 10 днів. Пропонуємо зразок, бланк договору купівлі-продажу транспортного засобу в сервісному центрі або в нотаріуса.

Термін дії договору купівлі-продажу авто

В Україні не встановлено фіксований термін дії договору купівлі продажу автомобіля. Покупець повинен оплатити покупку транспортного засобі та здійснити державну реєстрацію автомобіля протягом десяти днів.

Зразок договору купівлі-продажу авто

ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ АВТОМОБІЛЯ

Місто Київ,  дата

 

Ми, що нижче підписалися: з однієї сторони - ПІБ______________, ідентифікаційний номер______, , що проживає в м. Києві по вул._____________, далі іменований „Продавець", та, з іншої сторони -ПІБ_____________, ідентифікаційний номер______, що проживає в м. Києві по вул.____________, далі іменований „Покупець", діючи добровільно і перебуваючи при здоровому розумі та ясній пам'яті, розуміючи значення своїх дій, попередньо ознайомлені нотаріусом з приписами цивільного законодавства, що регулюють укладений нами правочин (зокрема, з вимогами щодо недійсності правочину), керуючись Главою 54, а також ст. ст. 202-204, 626, 627 ЦК України, уклали цей Договір про таке:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. За цим договором Продавець зобов'язується передати майно у власність Покупцю, а Покупець зобов'язується прийняти і сплатити за нього обумовлену грошову суму.

1.2. Автомобіль, що відчужується за цим Договором, має такі характеристики:

Марка (модель): ______, _____року випуску;
Номер кузова: ________________
Об'єм двигуна: _______куб. см., далі за текстом — "Автомобіль".

1.3. Автомобіль належить Продавцю на підставі свідоцтва про реєстрацію ТЗ серії КІС №______, що видано ________ року МРЕВ УДАЇ м.Києва. Автомобіль знято з обліку Продавцем для реалізації в межах України ________ року з видачею транзитних номерних знаків _______.

1.4. Продавець стверджує, що на момент укладення цього договору Автомобіль не перебуває під арештом чи забороною, щодо нього не ведуться судові спори, він не заставлений, у податковій заставі не перебуває, відносно нього не укладено будь-яких договорів з відчуження чи щодо користування з іншими особами. Треті особи не мають прав на Автомобіль. Правочин не суперечить правам та інтересам малолітніх, неповнолітніх чи непрацездатних дітей (п. 6 ст. 203 ЦК України). Згода іншого з подружжя на укладення цього Договору отримана у встановленому законом порядку. Відсутність податкової застави Автомобіля підтверджується витягом №______ від _______ року з Державного реєстру застав рухомого майна.

1.5. Автомобіль оглянутий Покупцем. Недоліків, які перешкоджають використанню Автомобіля за цільовим призначенням, на момент огляду не виявлено. Претензій до Продавця щодо якісних характеристик відчужуваного Автомобіля Покупець не має.

2. ЦІНА ДОГОВОРУ

2.1. Оціночна вартість Автомобіля, відповідно до Звіту про експертну оцінку станом на______року, виданого експертом ________, становить ________(_______) гривень.

2.2. Продаж Автомобіля за домовленістю сторін вчиняється за ______(______) гривень, які отримані Продавцем від Покупця до оформлення цього договору, оскільки Сторони встановили, що умови Договору щодо сплати ціни Договору застосовуються до відносин між ними, які виникли до його укладення (п. З ст. 631 ЦК України).

2.3. Сторони підтверджують факт повного розрахунку за проданий Автомобіль.

3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Обов'язки Продавця:

3.1.1. Передати Автомобіль Покупцю у стані, що відповідає технічним нормам і звичайним вимогам.

3.1.2. Попередити Покупця про права третіх осіб на Автомобіль.

3.1.3. Попередити Покупця про всі відомі йому недоліки речі.

3.1.4. Зберігати майно у випадку, якщо право власності на майно перейде до Покупця раніш передачі речі.

3.2. Права Продавця:

3.2.1. Вимагати сплати встановленої ціни за Автомобіль відповідно до умов цього Договору.

3.2.2. Вимагати прийняття Автомобіля Покупцем у стані, що відповідає технічним нормам та звичайним вимогам й умовам цього Договору.

3.3. Обов'язки Покупця:

3.3.1. Прийняти Автомобіль у стані, що відповідає технічним нормам звичайним вимогам і умовам цього Договору.

3.3.2. Вимагати від Покупця виконання інших обов'язків за цим Договором.

3.4. Права Покупця:

3.4.1. Вимагати від Продавця передачі Автомобіля у стані, що відповідає технічним нормам звичайним вимогам й умовам цього Договору.

3.4.2. Вимагати від Продавця виконання інших обов'язків за цим Договором.

3.5. Інші права та обов'язки сторін — згідно з чинним законодавством.

4. ІНШІ УМОВИ

4.1. Вимоги законодавства щодо змісту, значення й правових наслідків правочину, що укладається сторонами, їм роз'яснено нотаріусом. Сторони підтверджують, що цей правочин не є фіктивним чи удаваним, тобто не є таким, що передбачено ст. ст. 234, 235 ЦК України. Також Продавцю роз'яснено про звільнення від податку з доходів фізичних осіб, встановленого п. 12.1 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" у сумах, передбачених п. 7.1. цього Закону, оскільки Продавцем до бюджету сплачено відповідне державне мито.

4.2. У випадках, не передбачених даним Договором, сторони керуються чинним законодавством.

4.3. Відповідальність сторін встановлюється згідно з чинним законодавством.

4.4. Договір є укладеним з моменту нотаріального посвідчення, що відповідає вимогам ст. 639 ЦК України.

4.5. Усі зміни та доповнення до цього Договору, що зроблені за узгодженням сторін, повинні бути нотаріально посвідчені, що відповідає ст. 654 ЦК України.

4.6. Витрати у зв'язку з укладенням цього договору сторони несуть у рівних частинах.

4.7. Нотаріусом роз'яснено Покупцю необхідність у десятиденний строк після нотаріального посвідчення цього Договору здійснити державну Реєстрацію Автомобіля протягом десяти днів згідно з „Правилами державної реєстрації та обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок, моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок", що затверджені Постановою КМУ від 07 вересня 1998 року № 1388.

4.9. Договір укладено у трьох примірниках, два з яких передано сторонам, третій — у справах приватного нотаріуса.

Підписи  та реквізити сторін

Інші документи даної рубрики

Назва

Зразок агентського договору

Агентський договір укладається лише між суб’єктами господарської діяльності. Сторони Агентського договору називаються – Принципал та Агент. Агент діє від імені і в інтересах Принципала. Предметом може бути як вчинення правочину, так і послуги, що сприяють його вчиненню.

Рубрика: Договори

Договір про надання послуг муніципальної няні + зразок

Урядовий проект «Муніципальна няня» передбачає щомісячне надання безповоротної фінансової допомоги сім’ям у розмірі прожиткового мінімуму на дітей віком до шести років, що встановлюється на початок кожного календарного року. Нижче ви дізнаєтесь, як укласти договір з муніципальною нянею, а також зможете скачати приклад (зразок) типового договору.

Рубрика: Договори

Зразок договору поставки

За договором поставки одна сторона (постачальник), який здійснює підприємницьку діяльність, зобов'язується передати у встановлений строк товар у власність іншої сторони (покупця) для використання його у підприємницькій діяльності або в інших цілях, не пов'язаних з особистим, сімейним, домашнім або іншим подібним використанням, а покупець зобов'язується прийняти товар і сплатити за нього певну грошову суму.

Рубрика: Договори

Протокол розбіжностей до договору

Договір вважається укладеним, коли договірні сторони в належній формі доходять згоди щодо всіх істотних умов договору. За наявності заперечень щодо окремих умов договору сторона, яка одержала проєкт договору, може скласти протокол розбіжностей та направити його іншій стороні. Інша сторона, отримавши протокол розбіжностей, вживає заходів до їх врегулювання. Прийняті пропозиції включаються до договору, додаткової угоди тощо. Пропонуємо зразок протоколу розбіжностей до договору про надання послуг, до договору поставки продукції і т.д.

Рубрика: Договори

Договір зберігання зразок

За договором зберігання одна сторона (Зберігач) зобов'язується зберігати річ, яка передана їй другою стороною (Поклажодавцем), і повернути її останньому в цілості.

Рубрика: Договори

Зразок зовнішньоекономічного контракту (двома мовами)

Зовнішньоекономічний договір - угода між двома контрагентами, що знаходяться в різних країнах. Предметом такого договору можуть бути поставки товару, надання послуг, посередницька діяльність тощо Укладається зовнішньоекономічний контракт в простій письмовій формі.

Рубрика: Договори

Відповідь на претензію

Відповідь на претензію складається у довільній формі і підписується уповноваженою особою. Пропонуємо приклад, як оформити лист-відповідь на претензію.

Рубрика: Договори

Договір підряду (зразок)

За договором підряду одна сторона (підрядник) зобов'язується на свій ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони (замовника), а замовник зобов'язується прийняти та оплатити виконану роботу.

Рубрика: Договори

Типовий договір про реструктуризацію заборгованості

Типовий договір про реструктуризацію заборгованості за житлово-комунальні послуги затверджено Постановою КМУ від 27 червня 2003 р. N 976.

Рубрика: Договори

Договір підряду (зразок)

За договором підряду одна сторона (підрядник) зобов'язується на свій ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони (замовника), а замовник зобов'язується прийняти та оплатити виконану роботу.

Рубрика: Договори

Договір доручення зразок

За договором доручення одна сторона зобов'язується вчинити від імені та за рахунок другої сторони певні юридичні дії. Сторонами договору є Повірений та Довіритель. Пропонуємо зразок договору доручення між фізичними, юридичними особами на надання послуг, представництво інтересів, підписання договорів

Рубрика: Договори

Додаткова угода зразок

Додаткова угода укладається у разі необхідності внести зміни до основного договору. В додаткові угоді викладаються лише ті положення, які Сторони договору бажають змінити або доповнити.

Рубрика: Договори

Договір позики

За договором позики одна сторона (позикодавець) передає у власність другій стороні (позичальникові) грошові кошти або інші речі, визначені родовими ознаками, а позичальник зобов'язується повернути позикодавцеві таку ж суму грошових коштів (суму позики) або таку ж кількість речей того ж роду та такої ж якості. Пропонуємо зразок договору позики між фізичними особами, між фізичною та юридичною особою, договір безвідсоткової позики грошей, товару працівнику підприємства.

Рубрика: Договори

Звіт про виконання договору про закупівлю + форма, зразок

Пропонуємо звіт про результати проведення процедури закупівлі. Відповідно до ст.42 Закону України «Про публічні закупівлі» звіт про виконання договору про закупівлю повинен містити таку інформацію:

Рубрика: Договори

Лист-повідомлення про припинення договору оренди

Якщо договором оренди майна передбачена його автоматична пролонгація на новий строк, варто вчасно подбати про те, щоб повідомити іншу сторону договору про своє бажання його розірвати. Таке повідомлення направляється рекомендованим листом з повідомленням про вручення.

Рубрика: Договори

Горячие предложения

Кредиты на карту

более 30 онлайн-сервисов!

Ставка - от 0.01%

Срок - до 180 дней

Сумма - до 20 000 грн.

Документы - паспорт и код

Hotline Finance

Зелена карта для виїзду за кордон

Ціна нижча, ніж при покупці страховки на кордоні

Без візитів до страхових агентів

Готова страховка з доставкою на email

Безпечне оформлення і оплата онлайн

Хочете отримувати повідомлення на ваш email, коли ми опублікуємо нові статті?

також стежити за оновленнями сайту можна в Facebook Instagram Twitter Viber Telegram

Пошук юристів і держорганізацій по великих містах