Договір позики

За договором позики одна сторона (позикодавець) передає у власність другій стороні (позичальникові) грошові кошти або інші речі, визначені родовими ознаками, а позичальник зобов'язується повернути позикодавцеві таку ж суму грошових коштів (суму позики) або таку ж кількість речей того ж роду та такої ж якості. Пропонуємо зразок договору позики між фізичними особами, між фізичною та юридичною особою, договір безвідсоткової позики грошей, товару працівнику підприємства.

Договір позики є укладеним з моменту передання грошей або інших речей, визначених родовими ознаками.

Договір позики укладається у письмовій формі, якщо його сума не менш як у десять разів перевищує встановлений законом розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, а у випадках, коли позикодавцем є юридична особа, - незалежно від суми.

Зразок договору позики

ДОГОВІР ПОЗИКИ

Місто Київ, дата

Я,  ПІБ _______, народилася ______року у місті Києві; паспорт серії______, вида­ний  _____у місті Києві ______року, ідентифікаційний номер______, проживаю за адресою: місто Київ, вул.______, іменована далі як "ПОЗИКОДАВЕЦЬ", — з однієї сторони,
та я, - ПІБ _______, народилася ______року у місті Києві; паспорт серії______, вида­ний  _____ у місті Києві ______року, ідентифікаційний номер______, проживаю у місті Києві по вул._________,  іменований далі як "ПОЗИ­ЧАЛЬНИК", — з другої сторони,
разом іменовані як "СТОРОНИ",
попередньо ознайомлені нотаріусом з загальними вимога­ми, додержання яких є необхідним для чинності правочину, володіючи необхідним обсягом цивільної дієздатності, повною мірою усвідомлюючи значення своїх дій та на підставі вільного волевиявлення, котре повністю відповідає нашій внутрішній волі як учасників цього правочину, уклали цей договір про таке:

 1. ПОЗИЧАЛЬНИК отримав від ПОЗИКОДАВЦЯ, а ПОЗИКОДАВЕЦЬ передала у власність ПОЗИЧАЛЬНИКО­ВІ гроші в сумі ____ (______) гривень, що на день передачі грошей відповідала еквівалентові суми ______(_____) до­ларів США за середнім курсом їх продажу комерційними бан­ками міста Києва.
  Передачу грошей було здійснено до підписання цього договору.
  2.   СТОРОНИ за цим договором домовились про те, що:
  а) договір позики є безпроцентним;
  б) остаточний розрахунок щодо повернення суми позики має бути здійснено не пізніше _____ (______) року. При цьому:
 2. повернення половини позичених грошей (а саме — суми, що буде становити еквівалент ____(____) тисяч доларів США за середнім курсом продаж комерційних банків міста Києва (за вибором ПОЗИКОДАВЦЯ) на день передачі грошей) має бути здійснено ПОЗИЧАЛЬНИКОМ не пізніше _____ (______) року. Сума, яка після сплати цього платежу залишеться несплаченою, передається ПОЗИКОДАВ­ЦЕВІ не пізніше ______(_____)року;
 3. повна сума позики, що підлягає поверненню, на день остаточного розрахунку має відповідати еквівалентові суми ____ доларів США за середнім курсом продаж комерційних банків міста Києва (за вибором ПОЗИКОДАВЦЯ) на день передачі грошей;

в) виконання зобов'язання за договором має бути здійснено
готівкою у межах міста Києва за місцем проживання ПОЗИКОДАВЦЯ або за іншою адресою, вказаною ПОЗИКОДАВЦЕМ.

 1. ПОЗИЧАЛЬНИК вправі повернути повну суму позики,
  а ПОЗИКОДАВЕЦЬ зобов'язується прийняти повернуті гро­шові кошти і раніше визначеного у пункті 2 цього договору кінцевого терміну.
 2. При неповерненні суми позики своєчасно (тобто до _____(____)року ПОЗИКОДАВЕЦЬ вправі буде пред'явити цей договір до стягнення в строки і у порядку, передбачені чинним законодавством України, та вимагати при цьому повернення йому частини позики, що залишилась несплаченою, з урахуванням індексу інфляції за весь час прост­рочення, а також сплати трьох відсотків від простроченої суми.

В разі відмови ПОЗИКОДАВЦЯ від отримання повернутих йому грошей ПОЗИЧАЛЬНИК вправі передати їх на депозит приватного нотаріуса  -----------          , що буде свідчити про своє­часне виконання ним умов цього боргового документа.

5.ПОЗИЧАЛЬНИК - з однієї сторони, та ПОЗИКОДА­ВЕЦЬ — з другої сторони, стверджують один одному та пові­домляють усім зацікавленим у тому особам, що:

 • у момент укладання цього договору вони усвідомлювали (і усвідомлюють) значення своїх дій і могли (можуть) керувати ними;
 • розуміють природу цього правочину, свої права та обов'язки за договором;
 • володіють українською мовою, що дало їм можливість правильно та однозначно зрозуміти та протлумачити цей договір;
 • при укладенні договору відсутній будь-який обман чи інше приховування фактів, які б мали істотне значення та були свідомо приховані ними;
 • договір укладається ними у відповідності зі справжньою їхньою волею, без будь-якого застосування фізичного чи пси­хічного тиску;
 1. договір укладається на вигідних для сторін умовах і не є результатом впливу тяжких обставин;
 2. правочин вчиняється з наміром створення відповідних правових наслідків (не є фіктивним);
 3. цей правочин не приховує інший правочин (не є уда­ваним).

ПОЗИКОДАВЕЦЬ підтверджує, що у шлюбі не перебуває та що грошова сума, яка передається нею у власність ПОЗИ­ЧАЛЬНИКА за цим договором позики не є спільною суміс­ною власністю; особи, які могли б поставити питання про визнання за ними права у власності на відчужувану грошову суму (чи її частку), в тому числі і відповідно до статей 74 та 97 Сімейного кодексу України, відсутні.

ПОЗИЧАЛЬНИК підтверджує ПОЗИКОДАВЦЕВІ та по­відомляє усіх зацікавлених у тому осіб про те, що його дру­жина ПІБ______(народилася ______року в м. Києві; паспорт  серії____, _____ в місті Києві _____року; ідентифікаційний номер ______), котра проживає у місті Києві на вул.____, дала згоду на отримання у позику зазначе­ної у цьому договорі грошової суми, шляхом укладення та підписання заяви, підпис на якій був нотаріально засвідчений.
ПОЗИЧАЛЬНИК також підтверджує ПОЗИКОДАВЦЕВІ, що при зміні місця роботи протягом дії цього договору позики він зобов'язується негайно повідомити про це.

6. Після повернення боргу мною, ПОЗИКОДАВЦЕМ, буде видано ПОЗИЧАЛЬНИКУ власноручну розписку про одер­жання грошей.

Без цієї розписки борг вважається таким, що не повер­нутий.

7. Про умови позики, чинність правочину, порядок укла­дання договору позики та його правові наслідки, у тому числі (але не обмежуючись) — зміст ст. ст. 167, 177, 179, 375, 376, 533, 625, 1046—1052 Цивільного кодексу, ст. 65 Сімейного ко­дексу України та ст. ст. 87, 88 Закону України "Про нотаріат" нам, учасникам цієї угоди, нотаріусом роз'яснено.

Цей договір складено у трьох примірниках, один з яких призначається для зберігання у справах нотаріуса

ПІБ______(місто Київ, вул.______),  другий для ПОЗИКОДАВЦЯ, третій - для ПОЗИЧАЛЬНИКА.

ПОЗИКОДАВЕЦЬ: ___________________

ПОЗИЧАЛЬНИК:   ___________________

Інші документи даної рубрики

Назва

Зразок агентського договору

Агентський договір укладається лише між суб’єктами господарської діяльності. Сторони Агентського договору називаються – Принципал та Агент. Агент діє від імені і в інтересах Принципала. Предметом може бути як вчинення правочину, так і послуги, що сприяють його вчиненню.

Рубрика: Договори

Договір про надання послуг муніципальної няні + зразок

Урядовий проект «Муніципальна няня» передбачає щомісячне надання безповоротної фінансової допомоги сім’ям у розмірі прожиткового мінімуму на дітей віком до шести років, що встановлюється на початок кожного календарного року. Нижче ви дізнаєтесь, як укласти договір з муніципальною нянею, а також зможете скачати приклад (зразок) типового договору.

Рубрика: Договори

Зразок договору поставки

За договором поставки одна сторона (постачальник), який здійснює підприємницьку діяльність, зобов'язується передати у встановлений строк товар у власність іншої сторони (покупця) для використання його у підприємницькій діяльності або в інших цілях, не пов'язаних з особистим, сімейним, домашнім або іншим подібним використанням, а покупець зобов'язується прийняти товар і сплатити за нього певну грошову суму.

Рубрика: Договори

Протокол розбіжностей до договору

Договір вважається укладеним, коли договірні сторони в належній формі доходять згоди щодо всіх істотних умов договору. За наявності заперечень щодо окремих умов договору сторона, яка одержала проєкт договору, може скласти протокол розбіжностей та направити його іншій стороні. Інша сторона, отримавши протокол розбіжностей, вживає заходів до їх врегулювання. Прийняті пропозиції включаються до договору, додаткової угоди тощо. Пропонуємо зразок протоколу розбіжностей до договору про надання послуг, до договору поставки продукції і т.д.

Рубрика: Договори

Договір зберігання зразок

За договором зберігання одна сторона (Зберігач) зобов'язується зберігати річ, яка передана їй другою стороною (Поклажодавцем), і повернути її останньому в цілості.

Рубрика: Договори

Зразок зовнішньоекономічного контракту (двома мовами)

Зовнішньоекономічний договір - угода між двома контрагентами, що знаходяться в різних країнах. Предметом такого договору можуть бути поставки товару, надання послуг, посередницька діяльність тощо Укладається зовнішньоекономічний контракт в простій письмовій формі.

Рубрика: Договори

Відповідь на претензію

Відповідь на претензію складається у довільній формі і підписується уповноваженою особою. Пропонуємо приклад, як оформити лист-відповідь на претензію.

Рубрика: Договори

Договір підряду (зразок)

За договором підряду одна сторона (підрядник) зобов'язується на свій ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони (замовника), а замовник зобов'язується прийняти та оплатити виконану роботу.

Рубрика: Договори

Типовий договір про реструктуризацію заборгованості

Типовий договір про реструктуризацію заборгованості за житлово-комунальні послуги затверджено Постановою КМУ від 27 червня 2003 р. N 976.

Рубрика: Договори

Договір підряду (зразок)

За договором підряду одна сторона (підрядник) зобов'язується на свій ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони (замовника), а замовник зобов'язується прийняти та оплатити виконану роботу.

Рубрика: Договори

Договір доручення зразок

За договором доручення одна сторона зобов'язується вчинити від імені та за рахунок другої сторони певні юридичні дії. Сторонами договору є Повірений та Довіритель. Пропонуємо зразок договору доручення між фізичними, юридичними особами на надання послуг, представництво інтересів, підписання договорів

Рубрика: Договори

Додаткова угода зразок

Додаткова угода укладається у разі необхідності внести зміни до основного договору. В додаткові угоді викладаються лише ті положення, які Сторони договору бажають змінити або доповнити.

Рубрика: Договори

Договір купівлі-продажу автомобіля

Договір купівлі-продажу машини укладається в письмовій формі. Придбаний автомобіль підлягає реєстрації в сервісному центрі МВС протягом 10 днів. Пропонуємо зразок, бланк договору купівлі-продажу транспортного засобу в сервісному центрі або в нотаріуса.

Рубрика: Договори

Звіт про виконання договору про закупівлю + форма, зразок

Пропонуємо звіт про результати проведення процедури закупівлі. Відповідно до ст.42 Закону України «Про публічні закупівлі» звіт про виконання договору про закупівлю повинен містити таку інформацію:

Рубрика: Договори

Лист-повідомлення про припинення договору оренди

Якщо договором оренди майна передбачена його автоматична пролонгація на новий строк, варто вчасно подбати про те, щоб повідомити іншу сторону договору про своє бажання його розірвати. Таке повідомлення направляється рекомендованим листом з повідомленням про вручення.

Рубрика: Договори

Горячие предложения

Hotline Finance

Зелена карта для виїзду за кордон

Ціна нижча, ніж при покупці страховки на кордоні

Без візитів до страхових агентів

Готова страховка з доставкою на email

Безпечне оформлення і оплата онлайн

Кредиты на карту

более 30 онлайн-сервисов!

Ставка - от 0.01%

Срок - до 180 дней

Сумма - до 20 000 грн.

Документы - паспорт и код

Хочете отримувати повідомлення на ваш email, коли ми опублікуємо нові статті?

також стежити за оновленнями сайту можна в Facebook Instagram Twitter Viber Telegram

Пошук юристів і держорганізацій по великих містах