Фінансові послуги в Україні

В цьому розділі prostopravo розповість про те, які послуги належать до фінансових, які установи мають право їх надавати, що повинен містити договір про надання фінансових послуг споживачеві, як працює банківська система України

  1. Поняття фінансової установи
  2. Фінансові послуги
  3. Право на здійснення операцій з надання фінансових послуг-ліцензування
  4. Договір про надання фінансових послуг
  5. Право клієнта на інформацію
  6. Банківська система України
  7. Вартість юридичних послуг у фінансовій сфері

Відео путівник


Поняття фінансової установи

Фінансова установа - це юридична особа, яка відповідно до закону надає одну чи декілька фінансових послуг, а також інші послуги (операції), пов'язані з наданням фінансових послуг, у випадках, прямо визначених законом, та внесена до відповідного реєстру в установленому законом порядку.

До фінансових установ належать банки, кредитні спілки, ломбарди, лізингові компанії, довірчі товариства, страхові компанії, установи накопичувального пенсійного забезпечення, інвестиційні фонди і компанії та інші юридичні особи, виключним видом діяльності яких є надання фінансових послуг, а у випадках, прямо визначених законом - інші послуги (операції), пов'язані з наданням фінансових послуг.

Не є фінансовими установами (не мають статусу фінансової установи) незалежні фінансові посередники, що надають послуги з видачі фінансових гарантій у порядку та на умовах, визначених Митним кодексом України.

Фінансові послуги

Фінансова послуга - операція з фінансовими активами, що здійснюється в інтересах третіх осіб за власний рахунок чи за рахунок цих осіб, а у випадках, передбачених законодавством, - і за рахунок залучених від інших осіб фінансових активів з метою отримання прибутку або збереження реальної вартості фінансових активів.

Фінансовими вважаються такі послуги:

1) випуск платіжних документів, платіжних карток, дорожніх чеків та / або їх обслуговування, кліринг, інші форми забезпечення розрахунків;

2) довірче управління фінансовими активами;

3) діяльність по обміну валют;

4) залучення фінансових активів із зобов'язанням щодо наступного їх повернення;

5) фінансовий лізинг;

6) надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту;

7) надання гарантій і поручительств;

8) переказ коштів;

9) послуги у сфері страхування і в системі накопичувального пенсійного забезпечення;

10) професійна діяльність на ринку цінних паперів, що підлягає ліцензуванню;

11) факторинг;

12) адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групах;

13) управління майном для фінансування об'єктів будівництва та / або здійснення операцій з нерухомістю відповідно до Закону України "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю";

14) операції з іпотечними активами з метою емісії іпотечних цінних паперів;

15) банківські та інші фінансові послуги, що надаються відповідно до Закону України "Про банки і банківську діяльність".

Право на здійснення операцій з надання фінансових послуг.ліцензування

Фінансові послуги надаються фінансовими установами, а також, якщо це прямо передбачено законом, фізичними особами - підприємцями.

Виключне право або інші обмеження щодо надання окремих фінансових послуг встановлюються законами про діяльність відповідної фінансової установи та нормативно-правовими актами державних органів, що здійснюють регулювання ринків фінансових послуг.

Фінансовим установам заборонено залучати кошти фізичних осіб (крім учасників такої установи) із зобов'язанням їх повернення, в тому числі шляхом отримання позики, в разі якщо це прямо не передбачено законом про діяльність відповідної фінансової установи.

Надавати фінансові кредити за рахунок залучених коштів має право на підставі відповідної ліцензії лише кредитна установа.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, в межах своєї компетенції видає ліцензії для здійснення фінансовими установами:

1) страхової діяльності;

2) діяльності з надання послуг накопичувального пенсійного забезпечення;

3) надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів;

4) діяльності з надання будь-яких фінансових послуг, що передбачають пряме або опосередковане залучення фінансових активів від фізичних осіб.

Здійснення такої діяльності дозволяється тільки після отримання відповідної ліцензії.Особи, винні в здійсненні діяльності без ліцензії, несуть відповідальність згідно із законами України.

Договір про надання фінансових послуг

Фінансові послуги надаються суб'єктами господарювання на підставі договору.

Договір, якщо інше не передбачено законом, повинен містити: 1) назву документа;2) назву, адресу і реквізити підприємства; 3) прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, яка отримує фінансові послуги, та її адресу;4) найменування, місцезнаходження юридичної особи;5) найменування фінансової операції;6) розмір фінансового активу, зазначений у грошовому виразі, строки його внесення та умови взаєморозрахунків;7) термін дії договору;8) порядок зміни і припинення дії договору;9) права та обов'язки сторін, відповідальність сторін за невиконання або неналежне виконання умов договору;10) підтвердження, що інформація про фінансову послугу надана клієнту;10) інші умови за згодою сторін;11) підписи сторін.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, встановлює додаткові вимоги до договорів про надання фінансових послуг фізичним особам, якщо це не врегульовано законом.

При укладанні договору юридична або фізична особа має право вимагати у суб'єкта підприємницької діяльності надання балансу або довідки про фінансове становище, підтверджені аудитором (аудиторською фірмою), а також бізнес-план, якщо інше не передбачено законодавством України.

Фінансовим установам забороняється в односторонньому порядку збільшувати розмір процентної ставки або інших платежів, передбачених кредитним договором або графіком погашення боргу, за винятком випадків, встановлених законом.

Фінансовим установам забороняється вимагати дострокового погашення несплаченої частини боргу за кредитом та розривати в односторонньому порядку укладені кредитні договори у разі незгоди позичальника з пропозицією фінансової установи збільшити процентну ставку або інший платіж, передбачений кредитним договором або графіком погашення боргу.

Підстави, порядок та правові наслідки припинення дії договорів про надання фінансових послуг визначаються цивільним законодавством, законами з питань регулювання окремих ринків фінансових послуг, а також укладеними відповідно до них договорами.

Право клієнта на інформацію

Клієнт має право доступу до інформації про діяльність фінансової установи.Фінансові установи зобов'язані на вимогу клієнта в порядку, передбаченому Законом України "Про доступ до публічної інформації", надати наступну інформацію:

1) відомості про фінансові показники діяльності фінансової установи та його економічний стан, які підлягають обов'язковому оприлюдненню;

2) перелік керівників фінансової установи та її відокремлених підрозділів;

3) перелік послуг фінансової установи;

4) ціну / тарифи фінансових послуг;

5) кількість акцій фінансової установи, які знаходяться у власності членів її виконавчого органу, та перелік осіб, частки яких у статутному капіталі фінансової установи перевищують п'ять відсотків;

6) іншу інформацію з питань надання фінансових послуг та інформацію, право на отримання якої закріплено в законах України.

Фінансова установа до укладення з клієнтом договору про надання фінансової послуги додатково надає йому інформацію про:

1) фінансову послугу, яку пропонується надати клієнту, із зазначенням вартості цієї послуги для клієнта, якщо інше не передбачено законами з питань регулювання окремих ринків фінансових послуг;

2) умови надання додаткових фінансових послуг та їх вартість;

3) порядок сплати податків і зборів за рахунок фізичної особи в результаті отримання фінансової послуги;

4) правові наслідки та порядок здійснення розрахунків з фізичною особою внаслідок дострокового припинення надання фінансової послуги;

5) механізм захисту фінансовою установою прав споживачів та порядок урегулювання спірних питань, що виникають в процесі надання фінансової послуги;

6) реквізити органу, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг (адреса, номер телефону тощо), а також реквізити органів з питань захисту прав споживачів;

7) розмір винагороди фінансової установи у разі, коли вона пропонує фінансові послуги, що надаються іншими фінансовими установами.

Інформація, що надається клієнту, повинна забезпечувати правильне розуміння суті фінансової послуги без нав'язування її придбання.

Банківська система України

Банківська система України складається з Національного банку України та інших банків, а також філій іноземних банків, що створені і діють на території України.Банк самостійно визначає напрями своєї діяльності і спеціалізацію за видами послуг.

Національний банк України визначає види спеціалізованих банків та порядок набуття банком статусу спеціалізованого.Національний банк України здійснює регулювання діяльності спеціалізованих банків через економічні нормативи та нормативно-правове забезпечення здійснюваних цими банками операцій.

Національний банк України визначає системно важливі банки відповідно до таких критеріїв: розміру банку, ступеня фінансових взаємозв'язків, напрямків діяльності.Національний банк України визначає особливості регулювання і нагляду за системно важливим банком, банком, який має статус Розрахункового центру з обслуговування договорів на фінансових ринках, з урахуванням специфіки діяльності таких банків.

Банки створюються у формі акціонерних товариств або кооперативних банків і здійснюють свою діяльність на підставі банківської ліцензії.

Кооперативні банки створюються за принципом територіальності і поділяються на місцеві та центральний кооперативні банки.Мінімальна кількість учасників місцевого (у межах області) кооперативного банку має бути не менше 50 осіб.У разі зменшення кількості учасників і неспроможності кооперативного банку протягом одного року збільшити їх кількість до мінімальної необхідної кількості діяльність такого банку припиняється шляхом зміни організаційно-правової форми або ліквідації.Учасниками центрального кооперативного банку є місцеві кооперативні банки.Органами управління кооперативних банків є загальні збори учасників (пайовиків), рада банку та правління банку.Органом контролю є ревізійна комісія банку.Статутний капітал кооперативного банку поділяється на паї.Рівень мінімального розміру статутного капіталу кооперативного банку встановлюється Національним банком України.Кожен учасник кооперативного банку незалежно від розміру своєї участі в капіталі банку (паю) має право одного голосу.Прибутки або збитки кооперативного банку за результатами фінансового року розподіляються між учасниками пропорційно розміру їх паю.

Державний банк - це банк, сто відсотків статутного капіталу якого належать державі.Державний банк створюється за рішенням Кабінету Міністрів України.Кабінет Міністрів України зобов'язаний отримати позитивний висновок Національного банку України з приводу наміру заснування державного банку.Отримання висновку Національного банку України є обов'язковим також у разі ліквідації (реорганізації) державного банку, за винятком його ліквідації внаслідок неплатоспроможності.Держава здійснює і реалізує повноваження власника щодо акцій (паїв), які йому належать у статутному капіталі державного банку, через органи управління державного банку.Органами управління державного банку є наглядова рада і правління банку.Органом контролю державного банку є ревізійна комісія, персональний та кількісний склад якої визначаються наглядовою радою державного банку.Наглядова рада є вищим органом управління державного банку, який здійснює контроль за діяльністю правління банку з метою збереження залучених на вклади грошових коштів, забезпечення їх повернення вкладникам і захисту інтересів держави як акціонера державного банку, а також здійснює інші повноваження, визначені Законом.До складу Наглядової ради державного банку входять члени наглядової ради банку, призначені Верховною Радою України, Президентом України та Кабінетом Міністрів України.

Пошук юридичних послуг у фінансовій сфері
Послуга
Кількість пропозицій
Середня ціна, грн

9

кількість пропозицій

516,67

середня ціна, грн

9

кількість пропозицій

516,67

середня ціна, грн

8

кількість пропозицій

550,00

середня ціна, грн

4

кількість пропозицій

7 800,00

середня ціна, грн

3

кількість пропозицій

5 400,00

середня ціна, грн

3

кількість пропозицій

2 666,67

середня ціна, грн

2

кількість пропозицій

7 500,00

середня ціна, грн

1

кількість пропозицій

8 000,00

середня ціна, грн

1

кількість пропозицій

100 500,00

середня ціна, грн

1

кількість пропозицій

600,00

середня ціна, грн

1

кількість пропозицій

1 500,00

середня ціна, грн

Горячие предложения

Кредиты на карту

более 30 онлайн-сервисов!

Ставка - от 0.01%

Срок - до 180 дней

Сумма - до 20 000 грн.

Документы - паспорт и код

Хочете отримувати повідомлення на ваш email, коли ми опублікуємо нові статті?

також стежити за оновленнями сайту можна в Facebook Instagram Twitter Viber Telegram

Тема дня

Революція у оподаткуванні. ПДВ перестануть враховувати за першою подією

Податок на додану вартість (ПДВ) нараховуватимуть не за першою подією, як зараз, а з оплати. Зміни, які переводять ПДВ до обліку за касовим методом, анонсував голова парламентського податкового комітету Данило Гетьманцев. Бізнес одностайно вітає такі зміни як революційні та пророкує, що це розвантажить витрати підприємців.

Пошук юристів і держорганізацій по великих містах