про твої права

Споживче кредитування. Реклама кредиту, договір кредитування, його істотні умови, форма, відповідальність позичальника

10 червня 2017 року набрав чинності Закон України Про споживче кредитування.


Короткий зміст і посилання по темі

Що таке споживчий кредит

Згідно зі статтею 1 закону, споживчий кредит - це кошти, які надаються споживачеві (позичальникові) на придбання товарів (робіт, послуг) для задоволення потреб, не пов'язаних з підприємницькою, незалежною професійною діяльністю або виконанням обов'язків найманого працівника.

Споживчі кредити можуть надаватися також за участю кредитних посередників - кредитних брокерів і кредитних агентів.

Діяльність кредитних посередників не відноситься до фінансових послуг і може включати збір та обробку документів споживача для отримання споживчого кредиту, ідентифікацію та верифікацію споживача, підготовку і підписання від імені кредитодавця договору про споживчий кредит, консультування, надання інформаційних та інших посередницьких послуг в споживчому кредитуванні.

Реклама споживчого кредиту

Законом встановлено вимоги до інформації про споживчий кредит, які повинні дотримуватися, якщо в рекламі вказується процентна ставка або будь-які дані, що стосуються загальних витрат за споживчим кредитом.

У стандартній інформації повинні бути вказані:

 1. максимальна сума, на яку може бути виданий кредит;
 2. реальна річна процентна ставка;
 3. максимальний термін, на який видається кредит;
 4. в разі надання кредиту для придбання товарів (послуг) у формі оплати з відстроченням або розстроченням платежу - розмір першого внеску.

Стандартна інформація повинна бути зрозумілою і точною.Якщо стандартна інформація викладається в письмовому вигляді, вона наводиться однаковим шрифтом і відбивається в основному тексті реклами.

У рекламі про надання споживчого кредиту забороняється вказувати, що споживчий кредит може надаватися без документального підтвердження кредитоспроможності споживача (позичальника), або кредит є безвідсотковим, надається під нуль відсотків, іншу аналогічну за змістом і суттю інформацію.

Реальна річна процентна ставка обчислюється відповідно до нормативно-правових актів органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.З метою визначення реальної річної процентної ставки визначаються загальні витрати за споживчим кредитом.

У загальні витрати за споживчим кредитом включаються, зокрема, платежі за додаткові і супутні послуги кредитодавця (в тому числі за ведення рахунків), які оплачуються споживачем, пов'язані з отриманням, обслуговуванням і поверненням кредиту, розраховані на дату укладення договору про споживчий кредит, обов'язкові для укладення договору про споживчий кредит, а також за послуги кредитного посередника (при наявності).У разі якщо витрати на додаткові або супутні послуги кредитодавця, отримання яких є обов'язковим для укладення договору про споживчий кредит, або кредитного посередника (при наявності) не були включені до загальних витрат за споживчим кредитом, платежі за ці послуги не підлягають сплаті споживачем.

Інформація про кредит

Кредитодавець має розміщувати на своєму офіційному веб-сайті інформацію, необхідну для отримання споживчого кредиту споживачем.Така інформація повинна містити наявні та можливі схеми кредитування у кредитодавця.Споживач перед укладенням кредитного договору повинен самостійно ознайомитися з такою інформацією для прийняття усвідомленого рішення.

До укладення договору про споживчий кредит кредитор надає споживачеві інформацію, необхідну для порівняння різних пропозицій кредитодавця з метою прийняття ним обґрунтованого рішення про укладення відповідного договору, в тому числі з урахуванням обрання певного типу кредиту.

Зазначена інформація безкоштовно надається кредитодавцем споживачеві за спеціальною формою (паспорт споживчого кредиту), в письмовій формі (в паперовому вигляді або в електронному вигляді з накладанням електронного підпису, електронних цифрових підписів, інших аналогів власноручних підписів (печаток) сторін в порядку, визначеному законодавством), із зазначенням дати надання такої інформації та терміну її актуальності.

Після укладення договору про споживчий кредит кредитор на вимогу споживача, але не частіше ніж один раз на місяць, в порядку та на умовах, передбачених договором про споживчий кредит, безоплатно повідомляє йому інформацію про поточний розмір його заборгованості, розмір суми кредиту, повернутої кредитодателю, надає виписку з рахунку / рахунків (при їх наявності) з погашення заборгованості, в тому числі інформацію про платежі за договором, які оплачені, які належить сплатити, дати сплати або періоди в часі і умови сплати таких сум (по можливості вказівки таких умов у виписці), а також іншу інформацію, надання якої передбачено цим Законом, іншими актами законодавства, а також договором про споживчий кредит.

Оцінка кредитоспроможності споживача

До укладення договору про споживчий кредит кредитор зобов'язаний, використовуючи свої професійні можливості, оцінити кредитоспроможність споживача, враховуючи, зокрема, термін, на який надається споживчий кредит, суму кредиту, а при необхідності - доходи споживача і мети отримання кредиту.Оцінка кредитоспроможності споживача здійснюється на підставі достатньої інформації, отриманої від споживача, і, при необхідності, на основі інформації, законно отриманої з інших джерел.

У разі ненадання споживачем документів або відомостей про себе та свій фінансовий стан, встановлених законодавством або внутрішніми документами кредитодавця, кредитор має право відмовити такому споживачеві в укладенні договору про споживчий кредит.

Інформація про споживача, отримана кредитодавцем або кредитним посередником в зв'язку з укладенням, виконанням та припиненням договору про споживчий кредит, може бути передана третім особам без згоди споживача тільки в випадках і порядку, передбаченими законом.

Кредитодавець і кредитний посередник несуть відповідальність за порушення прав споживачів у сфері захисту персональних даних відповідно до закону.

Зміна процентної ставки

Якщо договором в споживчому кредиті передбачена змінна процентна ставка, кредитор зобов'язаний письмово повідомити споживача, поручителя та інших зобов'язаних за договором осіб про зміну такої ставки не пізніше ніж за 15 календарних днів до дати, з якої застосовуватиметься нова ставка.Таке повідомлення повинно містити підставу зміни розміру процентної ставки, нову процентну ставку і зазначення дати, з якої застосовуватиметься нова ставка.

Разом з повідомленням кредитор зобов'язаний надати споживачеві новий графік платежів, в якому визначається кількість платежів після вступу в силу нової ставки, і в разі зміни кількості та періодичності платежів - інформацію про їх нову кількість та періодичність.Якщо визначити розмір майбутніх платежів неможливо, кредитор повинен повідомити споживача про те, що сума, яка залишилася до сплати, може змінюватися в результаті зміни процентної ставки в залежності від поточного балансу поточного рахунку споживача на дату набрання чинності відповідної зміни.Якщо в результаті зміни відсоткової ставки змінюється розмір платежу, це повинно бути чітко зазначено в повідомленні.

Умови договору про споживчий кредит

У договорі про споживчий кредит вказуються:

 1. найменування та місцезнаходження кредитодавця і кредитного посередника (при наявності), прізвище, ім'я, по батькові та місце проживання споживача (позичальника);
 2. тип кредиту (кредит, кредитна лінія, кредитування рахунку і т.п.), мета отримання кредиту;
 3. загальний розмір наданого кредиту;
 4. порядок і умови надання кредиту;
 5. термін, на який надається кредит;
 6. необхідність укладення договорів про додаткові або супутні послуги третіх осіб, пов'язаних з отриманням, обслуговуванням і поверненням кредиту (при наявності);
 7. види забезпечення наданого кредиту (якщо кредит надається за умови отримання забезпечення);
 8. процентна ставка по кредиту, її тип (фіксована або змінна), порядок її обчислення, в тому числі порядок зміни та сплати відсотків;
 9. реальна річна процентна ставка та загальна вартість кредиту для споживача на дату укладення договору про споживчий кредит.Всі припущення, використані для обчислення такої ставки, повинні бути вказані;
 10. порядок повернення кредиту та сплати відсотків за користування споживчим кредитом, включаючи кількість платежів, їх розмір і періодичність внесення, у вигляді графіка платежів (у разі кредитування у вигляді кредитування рахунку, кредитної лінії графік платежів може не надаватися);
 11. інформація про наслідки прострочення виконання зобов'язань по сплаті платежів, в тому числі розмір неустойки, процентної ставки, інших платежів, які застосовуються при невиконанні зобов'язання за договором про споживчий кредит;
 12. порядок і умови відмови від надання та отримання кредиту;
 13. порядок дострокового повернення кредиту;
 14. відповідальність сторін за порушення умов договору.

Забороняється будь-яким способом ускладнювати прочитання споживачем реальної річної відсоткової ставки і загальної вартості кредиту, зазначених в договорі про споживчий кредит або в додатку до такого договору, в тому числі шляхом друкування його шрифтом меншого розміру, ніж основний текст, злиття кольору шрифту з кольором фону.

Форма договору про споживчий кредит

Договір про споживчий кредит, договори про надання додаткових і супутніх послуг кредитодавцем та третіми особами та зміни в них укладаються в письмовій формі (в паперовому або електронному вигляді з накладанням електронного підпису, електронних цифрових підписів, інших аналогів власноручних підписів (печаток) сторін в порядку, визначеному законодавством).Кожна сторона договору отримує по одному договору з додатками до нього.Примірник договору повинен бути переданий споживачеві невідкладно після підписання договору сторонами.

Примірник укладеного в електронному вигляді договору про споживчий кредит і додатків до нього надається споживачеві способом, що дозволяє встановити особу, яка отримала примірник договору і додатків до нього, в тому числі шляхом спрямування на електронну адресу або іншим шляхом, використовуючи дані контакту, зазначені споживачем при укладенні договору про споживчий кредит.

Обов'язок доведення того, що один з оригіналів договору (змін до договору) був переданий споживачеві, покладається на кредитодавця.

Право споживача на відмову від договору про споживчий кредит

Споживач має право протягом 14 календарних днів з дня укладення договору про споживчий кредит відмовитися від нього без пояснення причин, в тому числі в разі отримання ним грошових коштів.Про намір відмовитися від договору про споживчий кредит споживач повідомляє кредитодателю в письмовій формі.

Протягом семи календарних днів з дати подання письмового повідомлення про відмову від договору про споживчий кредит споживач зобов'язаний повернути кредитодавцю кошти, отримані за договором, і сплатити відсотки за період з дня отримання коштів до дня їх повернення за ставкою, встановленою договором.Споживач не зобов'язаний сплачувати будь-які інші платежі в зв'язку з відмовою від договору про споживчий кредит.

Відмова від договору про споживчий кредит є підставою для припинення договорів про додаткові або супутні послуги, які були визначені як обов'язкові для отримання кредиту, укладених споживачем.Кредитор або третя сторона зобов'язані повернути споживачеві кошти, сплачені ним за такі додаткові або супутні послуги, не пізніше ніж протягом 14 календарних днів з дня подачі письмового повідомлення про відмову від договору про споживчий кредит, якщо такі послуги не були фактично надані до дня відмови споживача від кредитного договору в порядку, визначеному законодавством.

Право на відмову від договору про споживчий кредит не поширюється на:

 1. договори про споживчий кредит, виконання зобов'язань за якими забезпечено шляхом укладення нотаріально завірених договорів (угод);
 2. споживчі кредити, надані на придбання робіт (послуг), виконання яких відбулося до закінчення терміну відмови від договору про споживчий кредит.

Дострокове повернення кредиту

Споживач має право в будь-який час повністю або частково достроково повернути споживчий кредит, у тому числі шляхом збільшення суми періодичних платежів.Договором може бути встановлений обов'язок повідомлення кредитодателю про намір дострокового повернення споживчого кредиту з оформленням відповідного документа.

Якщо споживач скористався правом повернення споживчого кредиту шляхом збільшення суми періодичних платежів, кредитор зобов'язаний здійснити відповідне коригування зобов'язань споживача у бік їх зменшення та на вимогу споживача надати йому новий графік платежів.

Споживач у разі дострокового повернення споживчого кредиту сплачує кредитодавцю відсотки за користування кредитом і вартість усіх послуг, пов'язаних з обслуговуванням і погашенням кредиту за період фактичного користування кредитом.

Кредитодавцю забороняється відмовляти споживачу в прийнятті платежу у разі дострокового повернення споживчого кредиту.

Кредитодавцю забороняється встановлювати споживачу будь-яку плату, пов'язану з достроковим поверненням споживчого кредиту.Умова договору про споживчий кредит, який передбачає сплату споживачем будь-якої плати у разі дострокового повернення споживчого кредиту, є нікчемною.

У разі затримки споживачем сплати частини споживчого кредиту та / або відсотків щонайменше на один календарний місяць, а за споживчим кредитом, забезпеченим іпотекою, і за споживчим кредитом на придбання житла - мінімум на три календарних місяці, кредитор має право вимагати повернення споживчого кредиту в повному обсязі, термін виплати якого ще не настав, якщо таке право передбачено договором.

Кредитор зобов'язаний в письмовій формі повідомити споживача про таке порушення з зазначенням дій, необхідних для його усунення, і терміну, протягом якого вони повинні бути здійснені.

Якщо кредитор відповідно до умов договору про споживчий кредит вимагає здійснення платежів, термін сплати яких не настав, або повернення споживчого кредиту, такі платежі або повернення споживчого кредиту здійснюються споживачем протягом 30 календарних днів, а за споживчим кредитом, забезпеченим іпотекою, і по споживчому кредиту на придбання житла - 60 календарних днів з дня отримання від кредитодавця повідомлення про таку вимогу.Якщо протягом цього періоду споживач усуне порушення умов договору про споживчий кредит, вимога кредитодавця втрачає силу.

Черговість погашення вимог за договором про споживчий кредит

У разі недостатності суми проведеного платежу для виконання зобов'язання за договором про споживчий кредит в повному обсязі ця сума погашає вимоги кредитора у такій черговості:

 1. в першу чергу виплачуються прострочені відсотки за користування кредитом;
 2. в другу чергу сплачується прострочена до повернення сума кредиту;
 3. в третю чергу виплачуються відсотки за користування кредитом;
 4. в четверту чергу сплачується сума кредиту;
 5. в п'яту чергу сплачується неустойка та інші платежі відповідно до договору про споживчий кредит.

Особливості відповідальності споживача за договором про споживчий кредит

У договорах про споживчий кредит пеня за невиконання зобов'язання по поверненню кредиту та відсотків по ньому не може перевищувати подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла в період, за який сплачується пеня, але не може бути більше 15 відсотків суми простроченого платежу.

Сукупна сума неустойки (штраф, пеня), нарахована за порушення зобов'язань споживачем на підставі договору про споживчий кредит, не може перевищувати половини суми, отриманої споживачем за таким договором, і не може бути збільшена за домовленістю сторін.

Хочете отримувати повідомлення на ваш email, коли ми опублікуємо нові статті?

також стежити за оновленнями сайту можна в Facebook Instagram Twitter Viber Telegram

Горячие предложения

Кредиты на карту

более 30 онлайн-сервисов!

Ставка - от 0.01%

Срок - до 180 дней

Сумма - до 20 000 грн.

Документы - паспорт и код

Hotline Finance

Зелена карта для виїзду за кордон

Ціна нижча, ніж при покупці страховки на кордоні

Без візитів до страхових агентів

Готова страховка з доставкою на email

Безпечне оформлення і оплата онлайн

Корисні статті з даної тематики