про твої права

Договір поруки

Зразок договору поруки за кредитом в Україні: відповідальність поручителя, висновок, розірвання, визнання недійсним


Короткий зміст і посилання по темі

  1. Що таке поручительство?
  2. Права і обов'язки поручителя, відносини з боржником
  3. Підстави припинення договору поруки
  4. Зразок (приклад) договору поруки
  5. Зміни після 4.02.2019 року
  6. Поручитель - це не обов'язок!
  7. Кредит на карту без поручителя

Досить часто банки однією з умов надання кредиту висувають вимоги щодо його додаткового забезпечення, якщо, наприклад, рівень доходів позичальника не досить високий для гарантування повернення кредиту, або вік позичальника наближається до пенсійного, що ставить підзагрозу виплату кредиту після виходу позичальника на пенсію.У таких випадках, банки пропонують знайти потенційному позичальнику людину (або декількох), яка би погодилася виступити поручителем по кредиту.Що таке поручительство, чим воно загрожує, як його припинити з'ясовував Prostopravo.com.ua

Що таке поручительство?

Порука є одним з видів забезпечення виконання зобов'язань, як правило, за договорами позики або кредитними договорами.Оформлюється поручительство договором, який укладається в письмовій формі між кредитором і поручителем.За цим договором поручитель поручається перед кредитором боржника за виконання цим боржником своїх зобов'язань за договором.У разі ж порушення боржником зобов'язань за договором, перед кредитором відповідає його поручитель.Кількість поручителів по одному зобов'язанню закон не обмежує.

Порукою може забезпечуватися виконання зобов'язання, як частково так і в повному обсязі.

У разі порушення боржником зобов'язання, забезпеченого порукою, боржник і поручитель відповідають перед кредитором як солідарні боржники, якщо договором поруки не встановлено додаткову (субсидіарну) відповідальність поручителя.

Роз'яснимо: в разі солідарної відповідальності боржників кредитор має право вимагати виконання зобов'язань за договором як від усіх боржників разом, так і від кого-небудь з них окремо.В даному випадку, кредитор може звернутися за виконанням зобов'язання як до боржника безпосередньо, так і до його поручителя.Солідарні боржники залишаються зобов'язаними кредитору до тих пір, поки їх зобов'язання не будуть виконані в повному обсязі.А виконання солідарного зобов'язання в повному обсязі одним з бржників припиняє зобов'язання решти солідарних боржників перед кредитором.

Субсидіарна відповідальність, як вище зазначалося, може бути встановлена договором поруки.При цьому поручитель несе додаткову відповідальність за виконання боржником своїх зобов'язань.До пред'явлення вимоги поручителю, що несе субсидіарну відповідальність, кредитор повинен пред'явити спочатку вимоги до основного боржника.Якщо ж основний боржник відмовиться задовольнити вимоги кредитора, або кредитор не отримає від боржника відповіді на пред'явлену вимогу в розумні терміни, кредитор може пред'явити вимогу субсидіарному поручителю в повному обсязі.

Закон України «Про іпотеку» передбачає особливий вид поруки - майнове поручительство, при якому особа, яка виступає майновим поручителем, передає в іпотеку нерухоме майно для забезпечення виконання зобов'язання іншої особи - боржника.Майновий поручитель несе відповідальність перед іпотекодержателем за невиконання боржником основного зобов'язання виключно в межах вартості предмета іпотеки.

У разі задоволення вимог іпотекодержателя за рахунок предмета іпотеки майновий поручитель набуває права кредитора за основним зобов'язанням.Відносини майнового поручителя, боржника і кредитора (іпотекодержателя) регулюються спеціальними нормами, встановленими Законом України «Про іпотеку».

Права і обов'язки поручителя, відносини з боржником

Якщо договором поруки не встановлено іншого, то поручитель відповідає перед кредитором у тому ж обсязі, що і боржник, включаючи сплату основного боргу, процентів, неустойки, відшкодування збитків.Якщо ж за боржника поручилися спільно кілька осіб, то вони несуть перед кредитором солідарну відповідальність (якщо договором поруки не встановлено інше).

У разі одержання вимоги кредитора поручитель зобов'язаний повідомити про це боржника, а в разі пред'явлення до нього позову - подати клопотання про залучення боржника до участі в справі.Якщо ж поручитель не повідомить боржника про вимогу кредитора і сам виконає зобов'язання, боржник має право висунути проти вимог поручителя всі заперечення, які він мав проти вимог кредитора.

Поручитель має право висунути проти вимоги кредитора заперечення, які міг би висунути сам боржник, за умови, що ці заперечення не пов'язані з особою боржника.Поручитель має право висунути ці заперечення також у разі, якщо боржник відмовився від них або визнав свій борг.

Які ж права поручителя, який виконав зобов'язання боржника?

По-перше, кредитор повинен вручити йому документи, які підтверджують ці зобов'язання.

По-друге, до поручителя переходять усі права кредитора по цьому зобов'язанню.Якщо зобов'язання боржника виконало кілька поручителів, то до кожного з них переходять права кредитора пропорційно частині виконаного ним зобов'язання.

Боржник, який виконав зобов'язання, забезпечене порукою, повинен негайно повідомити про це поручителя.Якщо ж цього не буде зроблено, а поручитель в свою чергу, також виконає зобов'язання, забезпечене порукою, він має право або стягнути з кредитора безпідставно отримані кошти (майно), або пред'явити зворотну вимогу до боржника.

Закон передбачає встановлення договором плати за надання поручителем боржнику своїх послуг.

Підстави припинення договору поруки

Договір поруки може бути припинений, як в силу припинення забезпеченого нею зобов'язання, так і з інших причин, зазначених у статті 559 Цивільного кодексу України.

Зокрема, в разі зміни зобов'язання без згоди поручителя, внаслідок чого збільшується обсяг його відповідальності.Свою правову позицію з цього питання висловив Верховний Суд України у справі № 6-97цс13 (Постанова від 25.09.2013р.).

Згідно правовому висновку Верховного Суду України, «виходячи зі змісту частини першої статті 559 Цивільного кодексу України, до припинення поруки призводять такі зміни умов основного зобов'язання, здійснені без згоди поручителя, які призвели до збільшення обсягу відповідальності останнього, зокрема: підвищення розміру відсотків;відстрочка виконання, яка призводить до збільшення періоду, за який нараховуються відсотки за користування чужими грошовими коштами;встановлення (збільшення розміру) неустойки;встановлення нових умов щодо умов щодо порядку зміни процентної ставки в сторону збільшення і т.д.

У зобов'язаннях, в яких беруть участь поручителі, збільшення кредитної процентної ставки навіть за згодою банку та боржника, але без згоди поручителя або відповідної умови в договорі доручення, не дає підстав для покладання на останнього відповідальності за невиконання або неналежне виконання позичальником своїх зобов'язань перед банком і тягне за собою припинення поручительства».

Порука також припиняється, якщо після настання строку виконання зобов'язання кредитор відмовився прийняти належне виконання, запропоноване боржником або поручителем.

Ще однією підставою для припинення поруки є переведення боргу на іншу особу, якщо поручитель не поручився за нового боржника.

Порука припиняється і після завершення терміну, встановленого в договорі поруки. У разі, якщо такий строк не встановлено, порука припиняється, якщо кредитор протягом шести місяців від дня настання строку виконання основного зобов'язання не пред'явить вимоги до поручителя. Якщо термін основного зобов'язання не встановлений, або встановлений моментом пред'явлення вимоги, порука припиняється, якщо кредитор не пред'явить позову до поручителя протягом одного року від дня укладення договору поруки.

Відмовитися від поручительства за власною ініціативою, на жаль, не можна навіть якщо поручитель в силу тих чи інших причин не має коштів для того, щоб продовжувати виконувати свої зобов'язання за договором поруки.У таких випадках слід звертатися до юристів з тим, щоб спільно шукати вихід з ситуації, що склалася.

Зразок (приклад) договору поруки

 

м. Київ                                                                                                           “__” ___ 2018р.

 

Сторони:  

Поручитель ____________________ (повна назва юридичної чи ПІБ фізичної особи) в особі _______ (посада та ПІБ), що діє на підставі ________ (статуту, довіреності, положення), з однієї сторони, та

  

Кредитор ____________________ в особі _______, що діє на підставі ______ з другої сторони, уклали цей Договір про наступне:

 

1. Предмет договору  

1.1. Поручитель зобов’язується відповідати перед Кредитором за виконання всіх зобов’язань ______ (далі Боржник), що виникли з Договору № __ від “__” ____20__р. (далі Основний Договір), який був укладений між Кредитором та Боржником.

2. Зобов’язання, що забезпечується порукою  

2.1. У відповідності до п. __ Основного Договору предметом Основного Договору є ______ .

2.2. Строк виконання зобов’язання за Основним Договором складає __________ .

3. Обсяг відповідальності Поручителя  

3.1. Поручитель та Боржник несуть солідарну відповідальність перед Кредитором за належне виконання Боржником забезпеченого зобов’язання. Але в будь-якому випадку розмір відповідальності Поручителя не повинен перевищувати розміру забезпеченого зобов’язання, зазначеного в п. 4 цього Договору.

3.2. Поручитель цією порукою забезпечує виконання зобов’язання за Основним Договором в повному обсязі.

4. Розмір поруки 

4.1. Поручитель відповідає перед Кредитором за виконання зобов’язання Боржником, відповідно до Основного Договору у сумі, що дорівнює _____ грн., а також за відшкодування Кредитору збитків та сплату неустойки.

5. Права та обов’язки сторін 

5.1. Обов’язки Поручителя:

5.1.1. При порушенні Боржником зобов’язання перед Кредитором за Основним Договором, виконати за Боржника зобов’язання у ___ денний строк з дня отримання вимоги від Кредитора.

5.1.2. У разі одержання вимоги Кредитора повідомити про це Боржника.

5.2. Обов'язки Кредитора:

5.2.1. Після виконання Поручителем зобов’язання забезпеченого порукою, передати йому документи, які підтверджують зобов’язання Боржника та підписати з Поручителем договір про відступлення права вимоги до Боржника на користь Поручителя у __денний строк.

5.3. Права Поручителя:

5.3.1. Після виконання зобов’язання Боржника за Основним Договором до Поручителя, який виконав таке зобов’язання, переходять усі права Кредитора за Основним Договором.

5.3.2. В односторонньому порядку розірвати цей Договір, якщо до Основного Договору були внесені зміни без письмової згоди на це Поручителя.

5.4. Права Кредитора:

5.4.1. У разі невиконання Боржником своїх зобов’язань за Основним Договором, має право у __денний строк звернутися до Поручителя з вимогою про виконання таких зобов’язань.

6. Відповідальність сторін 

6.1. У випадку порушення своїх зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність визначену цим Договором та чинним законодавством. Порушенням зобов’язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов’язання.

6.2. Сторони не несуть відповідальність за порушення своїх зобов’язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається не винуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов’язання.

6.3. За порушення строків зазначених в п. 5.1.1 та 5.2.1 винна Сторона сплачує іншій Стороні штраф у розмірі ___ грн. та пеню в розмірі __% від розміру поруки за кожний день прострочення.

6.4. Жодна із Сторін не несе відповідальність за невиконання чи неналежне виконання своїх зобов'язань по цьому Договору, якщо це невиконання чи неналежне виконання зумовлені дією обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин). Сторона, для якої склались форс-мажорні обставини, зобов'язана не пізніше __ календарних днів з дати настання таких обставин повідомити у письмовій формі іншу Сторону.

7. Строк дії Договору та інші умови 

7.1. Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до моменту припинення дії Основного Договору, окрім випадків визначених в ст. 559 Цивільного Кодексу України.

7.2. Умови даного Договору можуть бути змінені за взаємною згодою Сторін з обов’язковим складанням письмового документу.

7.3. Усі спори, що пов’язані з цим Договором вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. Якщо спір не може бути вирішений шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору, визначеному відповідним чинним законодавством України.

7.4. Цей Договір укладено у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної із сторін.

7.5. У випадках, не передбачених даним Договором, сторони керуються нормами чинного законодавства.

7.6. Після підписання цього Договору усі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу. 

Місцезнаходження, реквізити та підписи Сторін

Зміни після 4.02.2019 року

4 лютого 2019 року введено в дію Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відновлення кредитування», яким внесено зміни до порядку припинення поручительства.
Так, порука не припиняється зі смертю боржника - фізичної особи або в зв'язку з припиненням боржника - юридичної особи.
Згідно зі змінами до статті 543 ЦКУ ліквідація солідарного боржника - юридичної особи, смерть солідарного боржника - фізичної особи не припиняють обов'язки решти солідарних боржників перед кредитором і не змінюють його обсягу і умов виконання.
Особи, які по одному або по декількох договорах поруки поручилися перед кредитором за виконання боржником одного і того ж зобов'язання, є солідарними боржниками і відповідають перед кредитором як солідарні боржники, якщо інше не встановлено договором поруки.
Ліквідація боржника - юридичної особи не припиняє поручительство, якщо до дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань запису про припинення боржника - юридичної особи кредитор звернувся до суду з позовом до поручителя у зв'язку з порушенням таким боржником зобов'язання.
У той же час, порука припиняється з припиненням забезпеченого нею зобов'язання. У разі зміни зобов'язання без згоди поручителя, внаслідок чого збільшився обсяг відповідальності боржника, такий поручитель несе відповідальність за порушення зобов'язання боржником в обсязі, який існував до такої зміни зобов'язання.
Порука припиняється у разі переведення боргу на іншу особу, якщо поручитель не погодився забезпечувати виконання зобов'язання іншим боржником в договорі поруки або при переведенні боргу.
Змінився і термін, після закінчення якого порука припиняється. Так, порука припиняється після закінчення терміну поручительства, встановленого договором поруки. Якщо такий строк не встановлено, порука припиняється в разі виконання основного зобов'язання в повному обсязі або якщо кредитор протягом трьох років з дня настання строку виконання основного зобов'язання не пред'явить позову до поручителя. Якщо строк (термін) виконання основного зобов'язання не встановлений або встановлений моментом пред'явлення вимоги, порука припиняється, якщо кредитор протягом трьох років з дня укладення договору поруки не пред'явить позову до поручителя. Для зобов'язань, виконання яких здійснюється частинами, термін поручительства обчислюється окремо по кожній частині зобов'язання, починаючи з дня закінчення терміну або настання терміну виконання відповідної частини такого зобов'язання.
Закон застосовується до відносин, які виникли після введення його в дію, а також до відносин, які виникли до введення його в дію і які продовжують існувати після набрання ним чинності.
Хочете отримувати повідомлення на ваш email, коли ми опублікуємо нові статті?

також стежити за оновленнями сайту можна в Facebook Instagram Twitter Viber Telegram

Горячие предложения

Hotline Finance

Зелена карта для виїзду за кордон

Ціна нижча, ніж при покупці страховки на кордоні

Без візитів до страхових агентів

Готова страховка з доставкою на email

Безпечне оформлення і оплата онлайн

Кредиты на карту

более 30 онлайн-сервисов!

Ставка - от 0.01%

Срок - до 180 дней

Сумма - до 20 000 грн.

Документы - паспорт и код

Корисні статті з даної тематики