про твої права

Договір застави

Все про заставу. Поняття, предмет, види, договір застави, звернення стягнення на предмет застави


Короткий зміст і посилання по темі

Поняття застави

Застава є одним із способів забезпечення виконання зобов'язань.В силу застави кредитор (заставодержатель) має право в разі невиконання боржником (заставодавцем) зобов'язання, забезпеченого заставою, одержати задоволення за рахунок заставленого майна переважно перед іншими кредиторами цього боржника, якщо інше не встановлено законом (право застави).

Заставою може бути забезпечена будь-яка дійсна існуюча або майбутня вимога, що не суперечить законодавству України, зокрема, випливає з договору позики, кредиту, купівлі-продажу, оренди, перевезення вантажу тощо.

Застава може мати місце щодо вимог, які можуть виникнути в майбутньому, за умови, якщо є угода сторін про розмір забезпечення заставою таких вимог.

Предмет застави

Предметом застави можуть бути майно та майнові права.Предметом застави може бути майно, яке відповідно до законодавства України може бути відчужене заставодавцем і на яке може бути звернено стягнення.

Предметом застави може бути майно, яке стане власністю заставодавця після укладення договору застави, в тому числі продукція, плоди та інші прибутки (майбутній урожай, приплід худоби тощо), якщо це передбачено договором.

Предметом застави не можуть бути:

 • культурні цінності, які є об'єктами права державної чи комунальної власності і занесені або підлягають занесенню до Державного реєстру національного культурного надбання;
 • пам'ятки культурної спадщини, занесені до Переліку пам'яток культурної спадщини, що не підлягають приватизації;
 • вимоги, які мають особистий характер, а також інші вимоги, застава яких забороняється законом;
 • об'єкти державної власності, приватизація яких заборонена законодавчими актами, а також майнові комплекси державних підприємств та їх структурних підрозділів, що знаходяться в процесі корпоратизації;
 • гуртожитки як об'єкти нерухомого майна, житлові комплекси і / або їх частини, на які поширюється дія Закону України "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків".

Майно, що перебуває у спільній власності, може бути передано в заставу тільки за згодою всіх співвласників.Майно, що перебуває у спільній частковій власності (частки, паї), ​​може бути самостійним предметом застави за умови виділення його в натурі.

Заміна предмета застави може здійснюватися тільки за згодою заставодержателя, якщо інше не встановлено договором або законом.

Ризик знищення або пошкодження заставного майна. Страхування застави

Ризик випадкової загибелі або випадкового пошкодження предмета застави несе власник заставленого майна, якщо інше не встановлено договором або законом.

У разі випадкового знищення або випадкового пошкодження предмета застави заставодавець на вимогу заставодержателя зобов'язаний надати рівноцінний предмет або, якщо це можливо, відновити знищений або пошкоджений предмет застави.

Якщо предмет застави не підлягає обов'язковому страхуванню, він може бути застрахований за згодою сторін на погоджену суму, але не більшу за його ринкову вартість.

У разі настання страхового випадку предметом застави стає право вимоги до страховика.

Договір застави, його істотні умови, сторони

У договорі застави визначаються суть, розмір і строк виконання зобов'язання, забезпеченого заставою, опис предмета застави, а також інші умови, щодо яких за заявою однієї зі сторін має бути досягнуто згоди.

Опис предмета застави в договорі застави може бути поданий у загальній формі (вказівка ​​на вид заставленого майна).

При укладанні договору застави за згодою сторін або на вимогу однієї зі сторін може бути проведена аудиторська перевірка достовірності та повноти балансу або фінансового стану відповідної сторони договору застави та оцінка предмета застави відповідно до законодавства.

Сторонами договору застави (заставодавцем і заставодержателем) можуть бути фізичні, юридичні особи та держава.

Заставодавцем може бути боржник або третя особа (майновий поручитель).Заставодавцем може бути власник речі або особа, якій належить майнове право, а також особа, якій власник речі або особа, якій належить майнове право, передали річ або майнове право з правом їх застави.

Застава права на чужу річ здійснюється за згодою власника цієї речі, якщо для відчуження цього права відповідно до договору або закону потрібна згода власника.

Форма договору застави

Договір застави повинен бути укладений у письмовій формі.

У випадках, коли предметом застави є нерухоме майно, космічні об'єкти, транспортні засоби, що підлягають державній реєстрації, договір застави повинен бути нотаріально посвідчений на підставі відповідних правовстановлюючих документів.Нотаріальне посвідчення договору застави нерухомого майна, транспортних засобів провадиться за місцезнаходженням (місцем реєстрації) цього майна або за місцезнаходженням (місцем реєстрації) однієї із сторін договору,  договору застави космічних об'єктів - за місцем реєстрації цих об'єктів.Законодавством України можуть бути передбачені й інші випадки нотаріального посвідчення договору застави.

Угодою сторін може бути передбачено нотаріальне посвідчення договору застави і в тих випадках, коли це не є обов'язковим в силу законодавства України, але на цьому наполягає одна зі сторін.

Недотримання вимог щодо форми договору застави та його нотаріального посвідчення тягне недійсність договору з наслідками, передбаченими законодавством України.

Застава нерухомого майна підлягає державній реєстрації у випадках і в порядку, встановлених законом.Застава рухомого майна може бути зареєстрована на підставі заяви заставодержателя або заставодавця з внесенням запису до Державного реєстру обтяжень рухомого майна.

Право застави виникає з моменту укладення договору застави, а в разі, коли договір підлягає нотаріальному посвідченню - з моменту нотаріального посвідчення договору.Якщо предмет застави відповідно до закону чи договору повинен знаходитись у заставодержателя, право застави виникає в момент передачі йому предмета застави.Якщо таке передання було здійснене до укладення договору, - то з моменту його укладення.

Реєстрація застави не пов'язується з моментом виникнення права застави та не впливає на дійсність договору застави.

Зразок (приклад) договору застави майна

ДОГОВІР
застави майна

м. _______________

"___" _________ р.

Комерційний банк ___________, в особі _____________________________, що діє на підставі _________________, далі - Заставоутримувач, з одного боку, та _________________, в особі ___________, що дієна підтаві _____________, далі - Заставодавець, з другого боку, уклали цей договір про наступне.

 

 1. Заставодавець передає в заставу Заставоутримувачеві належне йому на праві власності майно, а саме:

_______________________________________________________________________ (надалі - Майно), як забезпечення повернення позики в сумі, виданої за кредитним договором N ___ від _____ року, а також відсотків за користування позикою, виходячи з ___ річних, пені, враховуючи відшкодування збитків, завданих простроченням платежів за кредитним договором, а також відшкодування витрат зі звернення стягнення на предмет застави в повному обсязі, визначеному на момент фактичного задоволення вимог.

 1. Майно належить Заставодавцеві на підставі

_______________________________________________________________________.

(правовий титул володіння)

 1. Заставлене майно залишається у володінні Заставодавця за місцезнаходженням у м. __________________.
 2. Узгоджена Сторонами вартість Майна становить _______ грн.
 3. Заставодавець засвідчує, що Майно, яке передається в заставу, нікому не продане, не заставлене, в спорі та під забороною (арештом) не перебуває, спору про Майно (про права на Майно) не існує, жодні права на Майно іншим особам не передані.
 4. Строк виконання зобов'язання, забезпеченого цим Договором, встановлено до _____ р.
 5. Заставодавець до закінчення строку дії цього Договору має право лише володіти та користуватись заставленим Майном. Тому Майно, а також права на нього, не можуть бути використані Заставодавцем як предмет будь-яких цивільно-правових договорів та угод. У разі порушення цієї умови Заставодавець сплачує Заставоутримувачеві штраф у розмірі ______ відсотків від вартості Майна, яке є предметом угод та договорів, а будь-які угоди, укладені Заставодавцем, у яких предметом виступатиме Майно чи права на нього, є недійсними з моменту їх укладення.
 6. Заставоутримувач має право перевіряти документально і фактично розмір, стан та умови зберігання заставленого Майна.
 7. У разі неналежного виконання (несвоєчасне повернення суми кредиту, відсотків, пені) Заставодавцем умов кредитного договору, Заставоутримувач має право звернути стягнення на Майно, задовольнити свої вимоги у повному обсязі на момент фактичного задоволення, у тому числі відшкодування збитків.
 8. Заставодавець зобов'язується сплачувати передбачені законодавством податки та збори, пов'язані з Майном.
 9. Заставодавець несе відповідальність за ризик випадкової загибелі Майна. У разі загибелі предмета застави Заставодавець зобов'язується надати аналогічне за вартістю майно або, незалежно від настання строку, виконати свої зобов'язання за кредитним договором у повному обсязі або у відповідній частині.
 10. Звернення стягнення на заставлене Майно може бути здійснено у безспірному порядку на підставі виконавчого напису нотаріуса з подальшою реалізацією Майна заінтересованим покупцям за ринковими цінами або через аукціон.
 11. У разі ліквідації юридичної особи - Заставодавця, Заставоутримувач набуває права звернення стягнення на заставлене Майно, незалежно від настання строку виконання зобов'язання, забезпеченого заставою, без згоди Заставодавця.
 12. Взаємовідносини Сторін протягом дії Договору в частині, не передбаченій цим Договором, регулюються Цивільним Кодексом України, Законом України "Про заставу" від 2 жовтня 1992 р. (із змінами та доповненнями).
 13. При частковому виконанні зобов'язання Заставодавцем застава зберігається у попередньому обсязі.
 14. Цей Договір набуває чинності після його нотаріального посвідчення і діє до повного виконання Заставодавцем своїх зобов'язань за кредитним договором N ______ від _________ р.
 15. Нотаріус одночасно з посвідченням цього Договору накладає заборону на відчуження Майна, яке є предметом застави.
 16. Цей Договір укладений у трьох примірниках, один з яких зберігається у справах нотаріальної контори, а інші видаються Сторонам.

Юридичні адреси, реквізити та підписи Сторін 

Наступна застава

Наступна застава майна, що вже заставлене, допускається, якщо інше не встановлено попереднім договором застави або законом.Наступна застава майна не припиняє право застави попереднього заставодержателя.

Перший заставодержатель має переважне право перед наступними заставоутримувачами на задоволення своїх вимог за рахунок заставленого майна.Вимоги наступних заставодержателів задовольняються в порядку черговості виникнення права застави.Якщо предметом застави є рухоме майно, заставодержатель зареєстрованої застави має переважне право на задоволення вимог із заставленого майна перед заставоутримувачами незареєстрованих застав та застав, які зареєстровані пізніше.

Заставодавець незареєстрованої застави зобов'язаний надати кожному із заставодержателів інформацію про всі попередні застави майна.Заставодавець зобов'язаний відшкодувати збитки, що виникли у будь-кого з заставоутримувачів внаслідок невиконання ним цього обов'язку.

Правові наслідки невиконання зобов'язання, забезпеченого заставою

У разі невиконання зобов'язання, забезпеченого заставою, заставодержатель набуває право звернення стягнення на предмет застави.За рахунок предмета застави заставодержатель має право задовольнити в повному обсязі свою вимогу, що визначена на момент фактичного задоволення, включаючи сплату процентів, неустойки, відшкодування збитків, завданих порушенням зобов'язання, необхідних витрат на утримання заставленого майна, а також витрат, понесених у зв'язку з пред'явленням вимоги , якщо інше не встановлено договором.

Звернення стягнення на предмет застави здійснюється за рішенням суду, якщо інше не встановлено договором або законом.Заставодержатель набуває право звернення стягнення на предмет застави в разі, коли зобов'язання не буде виконано у встановлений строк, якщо інше не встановлено договором або законом.

У разі ліквідації юридичної особи-заставодавця заставодержатель набуває право звернення стягнення на заставлене майно незалежно від настання строку виконання зобов'язання, забезпеченого заставою.

У разі часткового виконання боржником зобов'язання, забезпеченого заставою, право звернення на предмет застави зберігається в первісному обсязі.

Якщо предметом застави є дві або більше речей (два або більше прав), стягнення може бути звернено на всі ці речі (права) або на будь-яку з речей (прав) на вибір заставодержателя.Якщо заставодержатель зверне стягнення на одну річ (одне право), але його вимога не буде задоволена в повному обсязі, він зберігає право застави на інші речі (права), які є предметом застави.

Реалізація предмета застави

Реалізація предмета застави, на який звернене стягнення, провадиться шляхом його продажу з публічних торгів, якщо інше не встановлено договором або законом.Порядок реалізації предмета застави з публічних торгів встановлюється законом.

Початкова ціна предмета застави для його продажу з публічних торгів визначається в порядку, встановленому договором або законом.Якщо звернення стягнення здійснюється за рішенням суду, суд у своєму рішенні може визначити початкову ціну предмета застави.

Якщо публічні торги оголошено такими, що не відбулися, предмет застави може бути за згодою заставодержателя та заставодавця переданий у власність заставодержателя за початковою ціною, якщо інше не встановлено договором або законом.

Якщо сума, одержана від реалізації предмета застави, не покриває вимоги заставодержателя, він має право отримати суму, якої не вистачає, з іншого майна боржника в порядку черговості, якщо інше не встановлено договором або законом.

Припинення права застави

Право застави припиняється у разі: 1) припинення зобов'язання, забезпеченого заставою;2) втрати предмета застави, якщо заставодавець не замінив предмет застави;3) реалізації предмета застави;4) придбання заставоутримувачем права власності на предмет застави.

Право застави припиняється також в інших випадках, встановлених законом.

У разі припинення права застави на нерухоме майно до державного реєстру вносяться відповідні дані.

У разі припинення права застави внаслідок виконання забезпеченого заставою зобов'язання заставодержатель, у володінні якого перебувало заставлене майно, зобов'язаний негайно повернути його заставодавцю.

Окремі види застави

1. Іпотека

Іпотека - вид забезпечення виконання зобов'язання нерухомим майном, що залишається у володінні і користуванні іпотекодавця, згідно з яким іпотекодержатель має право в разі невиконання боржником забезпеченого іпотекою зобов'язання одержати задоволення своїх вимог за рахунок предмета іпотеки переважно перед іншими кредиторами цього боржника в порядку, встановленому Законом «Про іпотеку».

Обтяження нерухомого майна іпотекою підлягає державній реєстрації.

Предметом іпотеки можуть бути один або декілька об'єктів нерухомого майна за таких умов:

 • нерухоме майно належить іпотекодавцю на праві власності або на праві господарського відання, якщо іпотекодавцем є державне або комунальне підприємство, установа чи організація;
 • нерухоме майно може бути відчужене іпотекодавцем і на нього відповідно до законодавства може бути звернено стягнення;
 • нерухоме майно зареєстроване у встановленому законом порядку як окремий виділений у натурі об'єкт права власності.

Предметом іпотеки також може бути об'єкт незавершеного будівництва, майнові права на нього, інше нерухоме майно, яке стане власністю іпотекодавця після укладення іпотечного договору, за умови, що іпотекодавець може документально підтвердити право на набуте ним у власність відповідне нерухоме майно у майбутньому.Обтяження такого нерухомого майна іпотекою підлягає державній реєстрації в установленому законом порядку незалежно від того, хто є власником такого майна на момент укладення іпотечного договору.

Частина об'єкта нерухомого майна може бути предметом іпотеки лише після її виділення і реєстрації права власності на неї як на окремий об'єкт нерухомості.Іпотека поширюється на частину об'єкта нерухомого майна, яка не може бути виділена в натурі і була приєднана до предмета іпотеки після укладення іпотечного договору без реєстрації права власності на неї як на окремий об'єкт нерухомості.

Нерухоме майно передається в іпотеку разом з усіма його приладдями, якщо інше не встановлено іпотечним договором.

Предметом іпотеки може бути право оренди чи користування нерухомим майном, яке надає орендарю чи користувачу право будувати, володіти та відчужувати об'єкт нерухомого майна.

2. Заклад

Заклад - застава рухомого майна, при якій майно, що складає предмет застави, передається заставодавцем у володіння заставодержателя.

За угодою заставодержателя із заставодавцем предмет застави може бути залишено у заставодавця під замком заставодержателя (тверда застава).Індивідуально визначена річ може бути залишена у заставодавця з накладенням знаків, які свідчать заставу.

Заставодержатель має право користуватися предметом застави, якщо це передбачено договором.Придбані ним доходи спрямовуються на покриття витрат на утримання предмета закладу, а також зараховуються в рахунок погашення відсотків по боргу, забезпеченому закладом

Якщо виникає загроза загибелі, пошкодження чи зменшення вартості предмета закладу не з вини заставодержателя, він має право вимагати заміни предмета закладу, а при відмові заставодавця виконати цю вимогу - достроково звернути стягнення на предмет застави.

За втрату або недостачу предмета закладу заставодержатель несе відповідальність у розмірі вартості втраченого майна, а за пошкодження предмета закладу - в розмірі суми, на яку знизилася вартість закладеного майна, якщо не доведе, що втрата або недостача сталися не з його вини.

Якщо заставодержателем є ломбард або інша організація, для якої надання кредитів громадянам під заставу є предметом її діяльності, звільнення від відповідальності може мати місце лише за умови, що заставодержатель має докази, що втрата, недостача чи пошкодження предмета закладу сталися внаслідок непереборної сили.

3. Застава майнових прав

Заставодавець може укласти договір застави як належних йому на момент укладення договору прав вимоги по зобов'язаннях, в яких він є кредитором, так і тих, які можуть виникнути в майбутньому.

У договорі застави прав повинна бути вказана особа, яка є боржником по відношенню до заставодавця.Заставодавець зобов'язаний повідомити свого боржника про здійснену заставу прав.

Термінове право вимоги, яке належить заставодавцю-кредитору може бути предметом застави тільки до закінчення терміну його дії.

Якщо боржник заставодавця до виконання заставодавцем зобов'язання, забезпеченого заставою, виконає своє зобов'язання, все, одержане при цьому заставодавцем стає предметом застави, про що заставодавець зобов'язаний негайно повідомити заставодержателя.

При одержанні від свого боржника в рахунок виконання зобов'язання грошових сум заставодавець зобов'язаний на вимогу заставодержателя перерахувати відповідні суми в рахунок виконання зобов'язання, забезпеченого заставою, якщо інше не встановлено договором застави.

4. Застава цінних паперів

Якщо законом або договором не передбачено інше, застава векселя чи іншого цінного паперу, яка може бути передана шляхом вчинення передавального запису (індосаменту), здійснюється шляхом індосаменту і вручення заставодержателю індосованого цінного паперу.

Застава цінного паперу, який не передається шляхом індосаменту, здійснюється за угодою заставодержателя і особи, на ім'я якої було видано цінний папір.

За угодою сторін заставлені цінні папери можуть бути передані на зберігання на депозит державної нотаріальної контори, приватного нотаріуса або банку.

5. Застава товарів в обороті або переробці

Предметом застави товарів в обороті або в переробці можуть бути сировина, напівфабрикати, комплектуючі вироби, готова продукція тощо.При заставі товарів в обороті або в переробці реалізовані заставодавцем товари перестають бути предметом застави з моменту їх вручення набувачу або транспортній організації для відправлення набувачу або передачі на пошту для пересилки набувачу, а набуті заставодавцем товари, передбачені в договорі застави, стають предметом застави з моменту виникнення на них права власності.

Договір застави товарів в обороті або в переробці повинен індивідуалізувати предмет застави шляхом зазначення знаходження товарів у володінні заставодавця або їх розташування в певному цеху, складі, іншому приміщенні або іншим способом, достатнім для ідентифікації сукупності рухомих речей як предмета застави.

При заставі товарів в обороті або в переробці заставодавець зберігає за собою право володіти, користуватися і розпоряджатися предметом застави.У разі відчуження заставлених товарів заставодавець зобов'язаний замінити їх іншими товарами такої ж або більшої вартості.Зменшення вартості замінених товарів допускається тільки у випадках, коли це здійснено за домовленістю сторін щодо погашення частини початкової заборгованості.

Хочете отримувати повідомлення на ваш email, коли ми опублікуємо нові статті?

також стежити за оновленнями сайту можна в Facebook Instagram Twitter Viber Telegram

Горячие предложения

Кредиты на карту

более 30 онлайн-сервисов!

Ставка - от 0.01%

Срок - до 180 дней

Сумма - до 20 000 грн.

Документы - паспорт и код

Корисні статті з даної тематики