про твої права

Колективний договір: поняття, сторони, порядок укладення та відповідальність

Як роботодавцям, так і найманим працівникам prosto необхідно знати, що являє собою такий документ як колективний договір і чи потрібен він, з ким і на який термін він укладається, які відносини регулює і хто стежить за його виконанням. З цими та іншими питаннями про сутність, зміст, порядок укладання і терміни дії колективного договору розбирався Prostopravo.com.ua


Короткий зміст і посилання по темі

 1. Що таке колективний договір підприємства
 2. Сторони колективного договору
 3. Зміст колективного договору
 4. Порядок укладення

  4.1 Колективні переговори

  4.2 Вирішення розбіжностей

  4.3 Підписання колективного договору

 5. Реєстрація колективного договору
 6. Термін дії колективного договору
 7. Контроль за дотриманням колективного договору і відповідальність
 8. Зразок колективного договору

Що таке колективний договір підприємства

Перш за все, потрібно відзначити, що правовідносини, пов'язані з укладенням колективних договорів в Україні регулюються нормами Кодексу законів про працю, а також Закону України «Про колективні договори і угоди».

Колективний договір укладається на основі чинного законодавства, прийнятих сторонами зобов'язань з метою регулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин і узгодження інтересів трудящих, власників та уповноважених ними органів. Всупереч розхожій думці, колективним договорам та угодам місце не тільки на державних підприємствах і організаціях. Колективний договір укладається на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності і господарювання, які використовують найману працю і мають права юридичної особи.Крім того, колективний договір може укладатися в структурних підрозділах підприємства, установи, організації в межах компетенції цих підрозділів.

Положення колективного договору поширюються на всіх працівників підприємства, установи, організації незалежно від того, чи є вони членами професійної спілки, і є обов'язковими як для власника або уповноваженого ним органу, так і для працівників підприємства, установи, організації.

Сторони колективного договору

Колективний договір укладається між власником або уповноваженим ним органом (особою), з одного боку, і первинною профспілковою організацією, яка діє відповідно до статуту, а в разі її відсутності - представниками, вільно обраними на загальних зборах найманих працівників або уповноважених ними органів, з іншого боку.

Якщо на підприємстві, в установі, організації створено кілька профспілкових організацій, вони повинні на засадах пропорційного представництва (згідно з кількістю членів кожної профспілкової організації) утворити об'єднаний представницький орган для укладення колективного договору.У цьому випадку кожна первинна профспілкова організація має визначитися щодо своїх конкретних зобов'язань за колективним договором та відповідальності за їх невиконання.Первинна профспілкова організація, що відмовилася від участі в об'єднаному представницькому органі, позбавляється права представляти інтереси працівників при підписанні колективного договору.

У разі недосягнення згоди щодо колективного договору у спільному представницькому органі загальні збори (конференція) трудового колективу приймає найбільш прийнятний проект колективного договору і доручає профспілці або іншому уповноваженому трудовим колективом органу, який розробив проект, на його основі провести переговори і укласти затверджений загальними зборами (конференцією) колективний договір від імені трудового колективу з власником або уповноваженим ним органом.

Не допускається ведення переговорів та укладення колективних договорів і угод від імені працівників організаціями або органами, які створені чи фінансуються власниками або уповноваженими ними органами, політичними партіями.

У разі якщо інтереси трудового колективу представляє профспілковий орган, інтереси власника або уповноваженого ним органу не можуть представляти особи, які є членами виборного органу цієї профспілки.

Зміст колективного договору

Зміст колективного договору визначається сторонами в межах їх компетенції.Умови колективного договору, укладеного відповідно до чинного законодавства, є обов'язковими для сторін, які їх уклали.

Однак умови колективних договорів або угод, що погіршують, порівняно з чинним законодавством, становище працівників, є недійсними.

У колективному договорі встановлюються взаємні зобов'язання сторін щодо регулювання виробничих, трудових, соціально-економічних відносин, зокрема:

 • зміни в організації виробництва і праці;
 • забезпечення продуктивної зайнятості;
 • нормування і оплата праці, встановлення форм, системи, розмірів заробітної плати та інших видів трудових виплат (доплат, надбавок, премій та ін.)
 • встановлення гарантій, компенсацій, пільг;
 • участь трудового колективу у формуванні, розподілі та використанні прибутку підприємства, установи, організації (якщо це передбачено статутом);
 • режим роботи, тривалість робочого часу і відпочинку;
 • умови і охорона праці ;
 • забезпечення житлово-побутового, культурного, медичного обслуговування, організація оздоровлення і відпочинку працівників;
 • гарантії діяльності профспілкової чи інших представницьких організацій трудящих;
 • умови регулювання фондів оплати праці та встановлення міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень в оплаті праці;
 • забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

Крім того, колективний договір може передбачати додаткові порівняно з чинним законодавством і угодами гарантії, соціально-побутові пільги.

Забороняється будь-яке втручання, яке може обмежити законні права працівників та їх представників або заборонити їх здійснення, з боку органів влади та господарського управління, політичних партій, власників або уповноважених ними органів при укладенні та виконанні колективних договорів.

Порядок укладення

Укладення колективного договору відповідно до чинного законодавства здійснюється в кілька стадій (етапів):

Колективні переговори

На новоствореному підприємстві повинні початися протягом 3 місяців з дня реєстрації підприємства.Якщо на підприємстві вже діє колективний договір, переговори про укладення нового колективного договору починаються не раніше ніж за три місяці до закінчення терміну діючого, якщо інший термін не встановлено самим договором.Про початок переговорів одна сторона повідомляє іншу в письмовій формі.Друга сторона протягом семи днів повинна розпочати переговори.

Порядок ведення переговорів з питань розробки, укладення або внесення змін до колективного договору, визначається сторонами і оформляється відповідним протоколом. Для ведення переговорів і підготовки проектів колективного договору утворюється робоча комісія з представників сторін.Склад цієї комісії визначається сторонами.Сторони можуть переривати переговори з метою проведення консультацій, експертиз, отримання необхідних даних для вироблення відповідних рішень і пошуку компромісів.Сторони колективних переговорів зобов'язані надавати учасникам переговорів всю необхідну інформацію щодо змісту колективного договору.Учасники переговорів не мають права розголошувати відомості, що є державною або комерційною таємницею, і підписують відповідні зобов'язання.

Робоча комісія готує проект колективного договору, угоди з урахуванням пропозицій, що надійшли від працівників, трудових колективів галузей, регіонів, громадських організацій, і приймає рішення, яке оформляється відповідним протоколом.

Вирішення розбіжностей

Для врегулювання розбіжностей під час ведення колективних переговорів сторони використовують примирливі процедури.

Якщо в ході переговорів сторони не дійшли згоди з незалежних від них причин, то складається протокол розбіжностей, до якого вносяться остаточно сформульовані пропозиції сторін про заходи, необхідні для усунення цих причин, а також про терміни відновлення переговорів.Протягом трьох днів після складання протоколу розбіжностей сторони проводять консультації, формують зі свого складу примирливі комісії, а в разі недосягнення згоди звертаються до посередника, обраного сторонами.Комісія з примирення або посередник у термін до семи днів розглядає протокол розбіжностей і виносить рекомендації по суті спору.

У разі недосягнення згоди між сторонами відносно внесення рекомендації допускається організація та проведення страйків у порядку, що не суперечить законодавству України.

Підписання колективного договору

Проект колективного договору обговорюється в трудовому колективі і виноситься на розгляд загальних зборів (конференції) трудового колективу.У разі якщо збори (конференція) трудового колективу відхилять проект колективного договору або окремі його положення, сторони відновлюють переговори для пошуку необхідного рішення.Термін цих переговорів не повинен перевищувати 10 днів.Після цього проект в цілому виноситься на розгляд зборів (конференції) трудового колективу.

Після схвалення проекту колективного договору загальними зборами (конференцією) трудового колективу він підписується уповноваженими представниками сторін не пізніше 5 днів з моменту його схвалення, якщо інше не встановлено зборами.

Реєстрація колективного договору

Колективні договори підлягають повідомній реєстрації місцевими органами державної виконавчої влади в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Термін дії колективного договору

Колективний договір набирає чинності з дня його підписання представниками сторін або з дня, зазначеного в ньому.

Після закінчення терміну дії колективний договір продовжує діяти до тих пір, поки сторони не укладуть новий або не переглянуть чинний, якщо інше не передбачено договором.

Колективний договір зберігає чинність і в разі зміни складу, структури, найменування уповноваженого власником органу, від імені якого укладено цей договір.У разі реорганізації підприємства, установи, організації колективний договір зберігає чинність протягом строку, на який його укладено, або може бути переглянутий за згодою сторін.У разі зміни власника чинність колективного договору зберігається протягом строку його дії, але не більше одного року.У цей період сторони повинні розпочати переговори про укладення нового чи зміну або доповнення чинного колективного договору.У разі ліквідації підприємства, установи, організації колективний договір діє протягом усього строку проведення ліквідації.

На новоствореному підприємстві, в установі, організації колективний договір укладається за ініціативою однієї із сторін у тримісячний строк після реєстрації підприємства, установи, організації.

Контроль за дотриманням колективного договору і відповідальність

Контроль за виконанням колективного договору проводиться безпосередньо його сторонами в порядку, визначеному цим колективним договором.

Якщо власник або уповноважений ним орган порушив умови колективного договору, профспілки, що його уклали, мають право надсилати власнику або уповноваженому ним органу подання про усунення цих порушень, яке розглядається в тижневий термін.У разі відмови усунути порушення або недосягнення згоди у зазначений строк профспілки мають право оскаржити неправомірні дії або бездіяльність посадових осіб до суду.

Крім того, сторони, що підписали колективний договір, щорічно в строки, передбачені колективним договором, звітують про його виконання.

На осіб, які представляють власника або уповноважений ним орган чи профспілки або інші уповноважені трудовим колективом органи і з вини яких порушено чи не виконано зобов'язання щодо колективного договору, накладається штраф до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (до 1700 грн.). Вони також несуть дисциплінарну відповідальність аж до звільнення з посади.

На вимогу профспілок, іншого уповноваженого трудовим колективом органу власник або уповноважений ним орган зобов'язаний вжити заходів, передбачених законодавством, до керівника, з вини якого порушуються чи не виконуються зобов'язання за колективним договором.

Зразок колективного договору

КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР

Цей колективний договір встановлює взаємні зобов'язання трудового колективу і адміністрації при вирішенні питань, що стосуються економічного і соціального розвитку ТОВ "Х".

Договір визнає право адміністрації в межах, передбачених статутом підприємства, на планування, управління та контроль за виробничою діяльністю ТОВ «Х», наймання, підвищення кваліфікації робітників, спеціалістів, забезпечення зайнятості і удосконалення організації, умов праці і заробітної платні.

Адміністрація визнає в особі профспілкового комітету первинної профспілкової організації   повноважного представника трудового колективу в колективних переговорах з питань регулювання трудових відносин та норм праці, заробітної плати, соціального захисту працівників ТОВ "Х".

Первинна організація профспілки визнає свою відповідальність за реалізацію загальних цілей і необхідність підвищення якості і зростання продуктивності праці як внеску до розвитку ТОВ "Х", що є джерелом прибутків кожного робітника.

Термін дії колективного договору - один рік з дня підписання його сторонами - трудовим колективом та адміністрацією ТОВ "Х". Він втрачає чинність після затвердження нового колективного договору.

РОЗДІЛ І

УГОДА ЩОДО ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ І РОЗПОДІЛУ ДОХОДІВ

З метою фінансування технічного, економічного і соціального розвитку ТОВ "Х" адміністрація і профспілковий комітет зобов'язуються:

1.1. Забезпечити отримання в 2___ році балансового прибутку в сумі ____ грн.

Відпов. від адміністрації - ______; від профкому - _______

1.2. Залишений у розпорядженні колективу  чистий прибуток у сумі _____ грн використати для створення фондів економічного заохочення:

- фонду соціального культурного розвитку (ФСКР) колективу - _____ грн

- резервного фонду (РФ) - ______ грн .

При збільшенні (зменшенні) балансового прибутку нарахування фондів економічного заохочення регулювати пропорційно до цих змін.

1.3. Реалізувати товарів народного споживання у 2____ році на суму, не меншу ніж ______ грн.

Відпов. від адміністрації - __________.

РОЗДІЛ II

ОХОРОНА ПРАЦІ ТА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

З метою забезпечення здорових і безпечних умов праці, зниження виробничого травматизму та захворюваності адміністрація і профспілковий комітет зобов'язуються:

2.1. Виділити на охорону праці, техніку безпеки та поліпшення умов праці _____ грн, в тому числі:

- на заходи з охорони праці - ____ грн;

- на придбання спецодягу - ____ грн.

2.2. Працівникам ТОВ "Х", зайнятим на роботах, які потребують додаткового спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту в більшій кількості, ніж зазначено у нормах, видавати потрібний спецодяг на підставі заявок підрозділів, погоджених з відділом охорони праці.

Відпов. від адміністрації - _______.

2.3. Два рази на рік за затвердженим графіком проводити в торгових залах і відділах контроль санітарно-гігієнічних факторів шляхом проведення лабораторних аналізів та інструментальних замірів.

Відпов. від адміністрації - _______.

2.4. Здійснювати через комісію охорони праці та громадських інспекторів контроль за дотриманням законодавства у галузі охорони праці, виконанням правил та норм з техніки безпеки, виробничої санітарії і намічених оздоровчих заходів, не рідше одного разу на квартал розглядати питання культури виробництва, техніки безпеки та виробничої санітарії на розширених засіданнях профкому. Притягувати до відповідальності посадових осіб, які не реагують на пропозиції громадських інспекторів з охорони праці, спрямовані на усунення порушень правил та норм техніки безпеки.

Відпов. від профкому - _______.

З метою зниження негативного впливу діяльності підприємства на навколишнє середовище адміністрація зобов'язується:

2.5. Здійснювати природоохоронні заходи, що компенсують негативний вплив діяльності підприємства на навколишнє середовище. Виділити і використати на ці цілі ______ грн.

Відпов. від адміністрації - _______.

РОЗДІЛ III

УГОДА ЩОДО ОПЛАТИ ПРАЦІ

3.1. З метою підвищення соціальних гарантій для трудящих адміністрація і профспілковий комітет зобов'язуються:

3.1.1. Розмір коштів на оплату праці визначати відповідно до вимог законодавства України про оплату праці.

Відпов. від адміністрації - __________.; від профкому - __________.

3.1.2. Мінімальна заробітна плата не може бути нижчою від встановленого законодавством і галузевою угодою розміру. При зміні розміру мінімальної заробітної плати, встановленої державою, переглядати її розмір виходячи з фінансових можливостей ТОВ "Х".

3.1.3. За рахунок збільшення обсягів виробництва і одержання прибутку використовувати частину коштів для додаткової оплати праці працівників ТОВ "Х" згідно із співвідношенням витрат на оплату праці до обсягів прибутку.

3.1.4. Форми, системи і розміри оплати праці працівників ТОВ "Х" погоджувати з профспілковим комітетом.

3.1.5. Видачу премії проводити згідно з чинними на заводі Положеннями про преміювання. Упродовж одного місяця після підписання колективного договору розробити та узгодити з профспілковим комітетом Положення про преміювання.

3.1.6. Технічне нормування праці здійснювати на підставі довідників норм часу і нормативів обслуговування, погоджених з профспілковим комітетом.

3.1.7. Власник підприємства має право підвищувати розцінки або оклади до 20% робітникам, які працюють за нормативами обслуговування.

3.1.8. Власник підприємства має право встановлювати надбавки робітникам, які зайняті на особливо відповідальних роботах, за високу професійну майстерність. Надбавки слід встановлювати диференційовано залежно від кваліфікації та стажу роботи.

3.1.9. Власник підприємства має право встановити доплати працівникам  за виконання особливо важливих робіт на період їх виконання.

3.1.10. Працівникам за роботу в нічний час здійснювати додаткову оплату в розмірі 20% погодинної тарифної ставки за кожну годину нічної роботи.

3.1.11. Працівникам , які працюють у двозмінному і тризмінному режимі роботи, здійснювати додаткову оплату:

- за роботу у вечірню зміну у розмірі 20% тарифної ставки (посадового окладу) працівника;

- за роботу в нічну зміну - у розмірі 40% тарифної ставки (посадового окладу) працівника.

3.1.12. Виплачувати заробітну плату два рази на місяць: аванс - 21-24 числа, остаточний розрахунок - 7-10 числа.

Видавати кожному робітнику, спеціалісту і службовцю щомісяця, не пізніше ніж за 1 день до строку виплати заробітної плати розрахункові листки (табуляграми) з зазначенням у них розміру заробітку і виробничих вирахувань за звітний місяць.

3.1.13. Працівникам, які йдуть у відпустку, заробітна плата виплачується не пізніше ніж за три робочих дні до початку відпустки.

У випадку якщо заробітна плата виплачена несвоєчасно, відпустка на вимогу працівника відповідно переноситься на час, що дорівнює строку затримки.

3.1.14. Всі зміни в умовах оплати праці погоджувати з комітетом профспілок і доводити до відома працюючих не пізніше ніж за 2 місяці до їх введення.

3.1.15. Здійснювати коректування норм праці в міру впровадження організаційно-технічних заходів, спрямованих на підвищення продуктивності праці.

РОЗДІЛ IV

ТРИВАЛІСТЬ РОБОЧОГО ЧАСУ І ВІДПОЧИНКУ

4.1.1. Встановити для ТОВ "Х" такий режим роботи:

щоденно з __ до ___;

обідня перерва - з ___ до ____;

вихідні дні - _______.

Режим роботи директора, гол. бухгалтера, менеджера, комірника, водія:

щоденно з ___ до ____;

обідня перерва - з ___ до ____;

вихідні дні - ______.

Режим роботи охорони:

за графіком (через день) з ___ до ____.

без вихідних.

Режим роботи прибиральниці:

щоденно з ____ до ____;

вихідні дні - ______.

4.1.2. Графік змінності доводиться до відома працівників не пізніше як за один місяць до введення його у дію. Вони працюють за змінами рівномірно. Перехід з однієї зміни в другу повинен відбуватися щотижня в години, визначені графіками змінності.

До початку роботи кожний робітник і службовець зобов'язаний відзначити свій прихід на роботу, а по закінченні робочого дня - відхід із роботи у книзі обліку.

4.2. З метою створення умов праці і забезпечення повноцінного відпочинку працівників  адміністрація зобов'язується:

4.2.1. Відповідно до Закону України "Про відпустки", встановити всім працівникам тривалість щорічної відпустки 24 робочих дні.

Інвалідам I та II груп надається щорічна основна відпустка тривалістю 30 календарних днів, а інвалідам III групи - 26 календарних днів.

Особам віком до 18 років надається щорічна основна відпустка тривалістю 31 календарний день.

4.2.2. Черговість надання відпусток визначається графіками, які затверджуються власником або уповноваженим ним органом за погодженням з профспілковим комітетом і доводяться до відома всіх працівників. При складанні графіків ураховуються інтереси виробництва, особисті інтереси працівників та можливості для їх відпочинку.

Конкретний період надання щорічних відпусток в межах, установлених графіком, узгоджується між працівником і власником або уповноваженим ним органом, який зобов'язаний повідомити працівника про дату початку відпустки не пізніше як за два тижні до встановленого графіком терміну.

4.2.3. Щорічні відпустки за бажанням працівника в зручний для нього

час надаються:

1) особам віком до вісімнадцяти років;

2) інвалідам;

3) жінкам перед відпусткою у зв'язку з вагітністю та пологами або після неї;

4) жінкам, які мають двох і більше дітей віком до 15 років або дитину-інваліда;

5) одинокій матері (батьку), які виховують дитину без батька (матері); опікунам, піклувальникам або іншим самотнім особам, які фактично виховують одного або більше дітей віком до 15 років за відсутності батьків;

6) дружинам (чоловікам) військовослужбовців;

7) ветеранам праці та особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною;

8) ветеранам війни, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, а також особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";

9) батькам-вихователям дитячих будинків сімейного типу;

4.2.4. Право працівника на щорічні основну та додаткові відпустки повної тривалості у перший рік роботи настає після закінчення шести місяців безперервної роботи на цьому підприємстві.

Щорічні відпустки повної тривалості до настання шестимісячного терміну безперервної роботи у перший рік роботи на цьому підприємстві за бажанням працівника надаються:

1) жінкам - перед відпусткою у зв'язку з вагітністю та пологами або після неї, а також жінкам, які мають двох і більше дітей віком до 15 років або дитину-інваліда;

2) інвалідам;

3) особам віком до вісімнадцяти років;

4) чоловікам, дружини яких перебувають у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами;

5) особам, звільненим після проходження строкової військової або альтернативної (невійськової) служби, якщо після звільнення із служби вони були прийняті на роботу протягом трьох місяців, не враховуючи часу переїзду на постійне місце проживання;

6) сумісникам - одночасно з відпусткою за основним місцем роботи;

7) працівникам, які успішно навчаються в закладах освіти та бажають приєднати відпустку до часу складання іспитів, заліків, написання дипломних, курсових, лабораторних та інших робіт, передбачених навчальною програмою;

8) працівникам, які не використали за попереднім місцем роботи повністю або частково щорічну основну відпустку і не одержали за неї грошової компенсації;

9) працівникам, які мають путівку (курсівку) для санаторно-курортного (амбулаторно-курортного) лікування;

10) батькам-вихователям дитячих будинків сімейного типу;

11) в інших випадках, передбачених законодавством, колективним або трудовим договором.

Щорічні відпустки за другий та наступні роки роботи можуть бути надані працівникові в будь-який час відповідного робочого року.

4.2.5. Щорічна додаткова оплачувана відпустка тривалістю 7 календарних днів за ненормований робочий день надається працівникам, які займають такі посади:

1) директор;

2) головний бухгалтер;

3) менеджер.

Щорічні відпустки за бажанням працівника можуть надаватись одночасно з щорічною основною відпусткою або окремо від неї.

Щорічні основна та додаткові відпустки надаються працівникові з таким розрахунком, щоб вони були використані, як правило, до закінчення робочого року.

4.2.6. Працівникам, які навчаються в закладах освіти без відриву від виробництва, щорічні відпустки за їх бажанням приєднуються до часу проведення настановних занять, виконання лабораторних робіт, складання заліків та іспитів, часу підготовки і захисту дипломного проекту та інших робіт, передбачених навчальною програмою.

4.2.7. Працівникам, які навчаються в середніх загальноосвітніх вечірніх (змінних) школах, класах, групах з очною, заочною формами навчання при загальноосвітніх школах, щорічні відпустки за їх бажанням надаються з таким розрахунком, щоб вони могли бути використані до початку навчання в цих закладах.

4.2.8. Щорічна відпустка на вимогу працівника повинна бути перенесена на інший період у разі:

1) порушення власником або уповноваженим ним органом терміну повідомлення працівника про час надання відпустки.

2) несвоєчасної виплати власником або уповноваженим ним органом заробітної плати працівнику за час щорічної відпустки.

4.2.9. Щорічна відпустка повинна бути перенесена на інший період або продовжена в разі:

1) тимчасової непрацездатності працівника, засвідченої у встановленому порядку;

2) виконання працівником державних або громадських обов'язків, якщо згідно з законодавством він підлягає звільненню на цей час від основної роботи із збереженням заробітної плати;

3) настання строку відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами;

4) збігу щорічної відпустки з відпусткою у зв'язку з навчанням.

4.2.10. Щорічна відпустка за ініціативою , як виняток, може бути перенесена на інший період тільки за письмової згоди працівника та за погодженням з профспілковим комітетом у разі, коли надання щорічної відпустки в раніше обумовлений період може несприятливо позначитися на нормальному перебігу роботи підприємства та за умови, що частина відпустки тривалістю не менше ніж 24 календарних дні буде використана в поточному робочому році.

У разі перенесення новий термін надання щорічної відпустки встановлюється за згодою між працівником і власником або уповноваженим ним органом. Якщо причини, що зумовили перенесення відпустки на інший період, настали під час її використання, то невикористана частина щорічної відпустки надається після закінчення дії причин, які її перервали, або за згодою сторін переноситься на інший період.

4.2.11. Щорічна відпустка на прохання працівника може бути поділена на частини будь-якої тривалості за умови, що основна безперервна її частина становитиме не менше ніж 14 календарних днів.

Невикористана частина щорічної відпустки має бути надана працівнику, як правило, до кінця робочого року, але не пізніше ніж через 12 місяців після закінчення робочого року, за який надається відпустка.

4.2.12. Відкликання з щорічної відпустки допускається за згоди працівника лише для відвернення стихійного лиха, виробничої аварії або негайного усунення їх наслідків, для відвернення нещасних випадків, простою, загибелі або псування майна підприємства, за умови, що частина невикористаної відпустки буде використана в поточному робочому році, але не пізніше 12 місяців після закінчення робочого року, по якому було надано відпустку.

4.2.13. Працівникам, які здобувають загальну середню освіту в середніх загальноосвітніх вечірніх (змінних) школах, класах, групах з очною, заочною формами навчання при загальноосвітніх школах, надається додаткова оплачувана відпустка на період складання:

1) випускних іспитів в основній школі - тривалістю 10 календарних днів;

2) випускних іспитів у старшій школі - тривалістю 23 календарних дні;

3) перевідних іспитів в основній та старшій школах - від 4 до 6 календарних днів без урахування вихідних.

Працівникам, які складають іспити екстерном за основну або старшу школу, надається додаткова оплачувана відпустка тривалістю відповідно 21 та 28 календарних днів.

4.2.14. Працівникам, які успішно навчаються на вечірніх відділеннях професійно-технічних закладів освіти, надається додаткова оплачувана відпустка для підготовки та складання іспитів загальною тривалістю 35 календарних днів протягом року.

4.2.15. Працівникам, які успішно навчаються без відриву від виробництва у вищих закладах освіти з вечірньою та заочною формами навчання, надаються додаткові оплачувані відпустки:

1) на період настановних занять, виконання лабораторних робіт, складання заліків та іспитів для тих, хто навчається на першому та другому курсах у вищих закладах освіти:

першого та другого рівнів акредитації з вечірньою формою навчання - 10 календарних днів щорічно; третього та четвертого рівнів акредитації з вечірньою формою навчання - 20 календарних днів щорічно, незалежно від рівня акредитації з заочною формою навчання - 30 календарних днів щорічно;

2) на період настановних занять, виконання лабораторних робіт, складання заліків та іспитів для тих, хто навчається на третьому і наступних курсах у вищих закладах освіти:

першого та другого рівнів акредитації з вечірньою формою навчання - 20 календарних днів щорічно; третього та четвертого рівнів акредитації з вечірньою формою навчання - 30 календарних днів щорічно; незалежно від рівня акредитації з заочною формою навчання - 40 календарних днів щорічно;

3) на період складання державних іспитів у вищих закладах освіти незалежно від рівня акредитації - 30 календарних днів;

4) на період підготовки та захисту дипломного проекту (роботи) студентам, які навчаються у вищих закладах освіти з вечірньою та заочною формами навчання першого та другого рівнів акредитації, - два місяці, а у вищих закладах освіти третього і четвертого рівнів акредитації - чотири місяці.

4.2.16. Працівникам, допущеним до складання вступних іспитів в аспірантуру з відривом або без відриву від виробництва, для підготовки та складання іспитів надається один раз на рік додаткова оплачувана відпустка з розрахунку 10 календарних днів на кожний іспит.

4.2.17. Працівникам, які навчаються без відриву від виробництва в аспірантурі та успішно виконують індивідуальний план підготовки, надається додаткова оплачувана відпустка тривалістю 30 календарних днів та за їх бажанням протягом чотирьох років навчання - один вільний від роботи день на тиждень з оплатою його в розмірі 50% середньої заробітної плати працівника.

4.2.18. Для працівників, які навчаються у вищих закладах освіти з вечірньою та заочною формами навчання, де навчальний процес має свої особливості, законодавством може встановлюватись інша тривалість відпусток у зв'язку з навчанням.

4.2.19. На підставі медичного висновку жінкам надається оплачувана відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами тривалістю:

1) до пологів - 70 календарних днів;

2) після пологів - 56 календарних днів (70 календарних днів - у разі народження двох і більше дітей та у разі ускладнення пологів) починаючи з дня пологів.

Жінкам, які усиновили новонароджених дітей безпосередньо з пологового будинку, надається відпустка з дня усиновлення тривалістю 56 календарних днів (70 календарних днів - при усиновленні двох і більше дітей).

4.2.20. Після закінчення відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами за бажанням жінки їй надається відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

Ця відпустка може бути використана повністю або частинами.

4.2.21. Жінці, яка працює і має двох та більше дітей віком до 15 років або дитину-інваліда, за її бажанням щорічно надається додаткова оплачувана відпустка тривалістю 5 календарних днів без урахування вихідних.

4.2.22. Відпустка без збереження заробітної плати за бажанням працівника надається в обов'язковому порядку:

1) матері або батьку, який виховує дітей без матері (в тому числі й у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), що має двох і більше дітей віком до 15 років або дитину-інваліда, - тривалістю до 14 календарних днів щорічно;

2) чоловікові, дружина якого перебуває у післяпологовій відпустці, - тривалістю до 14 календарних днів;

3) матері або іншим особам у разі якщо дитина потребує домашнього догляду - тривалістю, визначеною у медичному висновку, але не більше як до досягнення дитиною шестирічного віку;

4) ветеранам війни, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, та особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", - тривалістю до 14 календарних днів щорічно;

5) особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, - тривалістю до 21 календарного дня щорічно;

6) пенсіонерам за віком та інвалідам III групи - тривалістю до З0 календарних днів щорічно:

7) інвалідам I та II груп - тривалістю до 60 календарних днів щорічно;

8) особам, які одружуються, - тривалістю до 10 календарних днів;

9) працівникам у разі смерті рідних по крові або по шлюбу:

чоловіка (дружини), батьків (вітчима, мачухи), дитини (пасинка, падчірки), братів, сестер - тривалістю до 7 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця поховання та назад; інших рідних - тривалістю до 3 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця поховання та назад;

10) працівникам для догляду за хворим рідним по крові або по шлюбу, який за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, - тривалістю, визначеною у медичному висновку, але не більше ніж 30 календарних днів;

11) працівникам для завершення санаторно-курортного лікування - тривалістю, визначеною у медичному висновку;

12) працівникам, допущеним до вступних іспитів у вищі заклади освіти, - тривалістю 15 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місцезнаходження навчального закладу та назад;

13) працівникам, допущеним до складання вступних іспитів в аспірантуру з відривом або без відриву від виробництва, а також працівникам, які навчаються без відриву від виробництва в аспірантурі та успішно виконують індивідуальний план підготовки, - тривалістю, необхідною для проїзду до місцезнаходження вищого закладу освіти або закладу науки і назад;

14) сумісникам - на термін до закінчення відпустки за основним місцем роботи;

15) ветеранам праці - тривалістю до 14 календарних днів щорічно;

16) працівникам, які використали за попереднім місцем роботи щорічну основну та додаткові відпустки, тривалість яких була менше ніж 24 календарних дні, і одержали за них грошову компенсацію, - тривалістю до 24 календарних днів у перший рік роботи на цьому підприємстві до настання шестимісячного терміну безперервної роботи.

Працівникам, які навчаються без відриву від виробництва в аспірантурі, протягом четвертого року навчання надається за їх бажанням один вільний від роботи день на тиждень без збереження заробітної плати.

4.2.23. За сімейними обставинами та з інших причин працівнику може надаватися відпустка без збереження заробітної плати на термін, обумовлений угодою між працівником та власником або уповноваженим ним органом, але не більше ніж 15 календарних днів на рік.

4.2.24. У разі звільнення працівнику виплачується грошова компенсація за всі не використані ним дні щорічної відпустки, а також додаткові відпустки працівникам, які мають дітей.

Особам віком до вісімнадцяти років заміна всіх видів відпусток грошовою компенсацією не дозволяється.

4.2.25. При тимчасовій відсутності завантаженості підрозділу і неможливості використання працівників на інших роботах або ж їх перекваліфікації їм надається можливість брати відпустку без утримання до трьох місяців.

4.2.26. Забезпечити виконання вимог до керівних документів щодо збереження комерційної таємниці ТОВ "Х".

4.2.27. Забезпечити дотримання "Правил внутрішнього трудового розпорядку для працівників ТОВ "Х".

Профспілковий комітет зобов'язується:

4.2.28. Сприяти удосконаленню організації оплати праці працівникам ТОВ "Х".

4.2.29. За активну роботу у профспілковій організації ТОВ "Х" встановлювати доплати з коштів профспілкового бюджету у розмірі від __ до ___ грн на місяць головам постійних комісій профспілкового комітету, головам цехових комітетів профспілки, головам профспілкових бюро первинних профспілкових організацій.

РОЗДІЛ V

ПІДГОТОВКА І ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ КАДРІВ

5.1. Надаючи велике значення професійній підготовці кадрів, підвищенню професійно-технічних, економічних знань працівників ТОВ "Х", адміністрація зобов'язується:

5.1.1. Організувати підвищення кваліфікації працівників основних професій ТОВ "Х" не менше ніж один раз на 2 роки.

5.1.2. У разі вивільнення працівників ТОВ "Х" з виробництва адміністрації вживати заходів щодо професійного перенавчання тих, хто може бути переведений на іншу ділянку роботи, де є вільні робочі місця.

5.1.3. У міру зростання кваліфікації працівників, успішного завершення курсів підвищення кваліфікації, складання теоретичних екзаменів і виконання пробної роботи підвищувати працівникам оклади (ставки).

РОЗДІЛ VI

БУДІВНИЦТВО ЖИТЛА І ОБ'ЄКТІВ СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

6.1. ТОВ "Х" не веде будівництво житла та об'єктів соціально-побутового призначення.

РОЗДІЛ VII

МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ, ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА ВІДПОЧИНОК

7.1. З метою оздоровлення працівників, зниження захворюваності, скорочення трудових витрат у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності за хворобою та відпочинку працівників ТОВ "Х" та членів їх сімей, адміністрація та профспілковий комітет зобов'язуються:

7.2. Розширювати сімейний відпочинок працівників ТОВ "Х", надавати право придбання путівок на санаторно-курортне лікування та відпочинок для членів сімей. Путівки на санаторно-курортне лікування та відпочинок, придбані за кошти підприємства, видавати за спільним рішенням адміністрації та профспілкового комітету ТОВ "Х".

7.3. Санаторні путівки, придбані за рахунок соцстраху, видавати працівникам ТОВ "Х":

а) до 20% від загальної кількості безкоштовно;

б) решту - з виплатою до 50% їх вартості.

7.4. Аналізувати стан тимчасової непрацездатності у кожному структурному підрозділі ТОВ "Х" і, за рекомендаціями спеціалістів, вживати необхідних заходів для усунення причин, що спричинюють підвищену захворюваність працівників .

Профспілковий комітет зобов'язується:

7.5. Контролювати роботу лікувально-профілактичних закладів щодо медико-санітарного обслуговування працівників ТОВ "Х" та їх сімей, дотримання правил видачі листків тимчасової непрацездатності, проведення всіх необхідних лікувально-профілактичних заходів.

7.6. Першочергово забезпечувати санаторно-курортним лікуванням працівників, які часто і тривалий час хворіють або перебувають на диспансерному обліку.

7.7. Виділити та використати на культмасову роботу в колективі ___ грн з коштів профбюджету.

7.8. Проводити у вихідні дні культурно-масові заходи для працівників та членів їх сімей.

З метою оздоровлення працівників  та членів їх сімей, підвищення рівня фізичної культури, створення умов для заняття фізкультурою та спортом адміністрація зобов'язується:

7.9. Виділяти кошти з фонду соціального культурного розвитку колективу:

- на фізкультурно-масову роботу;

- на придбання спортінвентарю;

- інші витрати.

7.10. Виділити на спортивно-масові та планові фізкультурні заходи з фонду профспілкового бюджету ____ грн.

РОЗДІЛ VIII

ЗАХОДИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ПРАЦІВНИКІВ

8.1. З метою соціального захисту працівників  адміністрація та профспілковий комітет зобов'язуються:

8.2. При скороченні штатів у першу чергу вивільняти тимчасових працівників, працівників за сумісництвом, пенсіонерів за віком.

8.3. Сплачувати працівникові  разову матеріальну допомогу на оздоровлення під час відпустки у розмірі до одного місячного посадового окладу чи місячної тарифної ставки присвоєного розряду.

8.4. Надавати разову матеріальну допомогу пенсіонерам-інвалідам, які виходять на пенсію, у розмірі ____ грн.

8.5. Надавати працівникам  безпроцентну позику в розмірі _____ з каси взаємодопомоги з терміном погашення позики протягом 3 років.

8.6. Молодим сім'ям працівників ТзОВ "Галикон" надавати безпроцентну позику в розмірі ____ грн.

8.7. Забезпечити проїзними квитками для проїзду в громадському транспорті в межах м. Києва працівників , які виконують роботу, пов'язану з постійними службовими поїздками.

8.8. Встановити в разі смерті потерпілого від нещасного випадку на виробництві розмір одноразової компенсації за рахунок прибутку у розмірі, не меншому від п'ятирічної заробітної плати на його сім'ю, а також не меншому від річної заробітної плати на кожного утриманця загиблого та його дитину, яка народилася після його смерті.

8.9. При встановленні у потерпілого внаслідок нещасного випадку на виробництві стійкої втрати працездатності відповідно до медичного висновку надати компенсацію, не меншу від суми, встановленої з розрахунку середньомісячної заробітної плати потерпілого за кожен процент втрати ним працездатності.

8.10. За працівниками, що втратили працездатність у зв'язку з нещасним випадком на виробництві чи професійним захворюванням, зберігається місце роботи (посада) і середньомісячна заробітна плата на весь період до відновлення працездатності чи визнання їх у встановленому порядку інвалідами.

РОЗДІЛ IХ

ДОДАТКОВІ УМОВИ

9.1. Здійснювати щомісячний безготівковий розрахунок за членськими профспілковими внесками через бухгалтерію ТОВ "Х" за згоди членів профспілки і перераховувати їх на розрахунковий рахунок профкому.

9.2. Збори та інші заходи з ініціативи громадських організацій та інших громадських формувань проводити в неробочий час. При використанні приміщень ТОВ "Х" час і місце проведення заходів погоджувати з адміністрацією .

9.3. Не допускати виникнення колективних трудових спорів (конфліктів) з питань, внесених до цього колективного договору.

9.5. Профспілковий комітет є для адміністрації єдиним представницьким органом трудових колективів ТОВ "Х" при виникненні колективних трудових спорів.

Директор ТОВ "Х"  ______(підпис)

Голова профспілкового комітету ______ (підпис)

 

Хочете отримувати повідомлення на ваш email, коли ми опублікуємо нові статті?

також стежити за оновленнями сайту можна в Facebook Instagram Twitter Viber Telegram

Горячие предложения

Hotline Finance

Зелена карта для виїзду за кордон

Ціна нижча, ніж при покупці страховки на кордоні

Без візитів до страхових агентів

Готова страховка з доставкою на email

Безпечне оформлення і оплата онлайн

Кредиты на карту

более 30 онлайн-сервисов!

Ставка - от 0.01%

Срок - до 180 дней

Сумма - до 20 000 грн.

Документы - паспорт и код

Корисні статті з даної тематики