про твої права

Порядок включення до Реєстру неприбуткових організацій

Про порядок включення організацій до Реєстру неприбуткових установ та організацій розповість Prostopravo


Короткий зміст і посилання по темі

 1. Яка організація є неприбутковою?
 2. Реєстр неприбуткових організацій та установ

Яка організація є неприбутковою?

Згідно з чинною редакцією п.133.4.1 статті 133 Податкового Кодексу України неприбутковим підприємством, установою чи організацією є підприємство, установа або організація, яка одночасно відповідає таким вимогам:

 • утворена і зареєстрована в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації;
 • установчі документи якої (або установчі документи організації вищого рівня, на підставі яких діє некомерційна організація відповідно до закону) містять заборону розподілу отриманих доходів (прибутку) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їх праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов'язаних з ними осіб;
 • установчі документи якої (або установчі документи організації вищого рівня, на підставі яких діє некомерційна організація відповідно до закону) передбачають передачу активів однієї або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування в дохід бюджету в разі припинення юридичної особи (в результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення).Ці вимоги не поширюються на об'єднання і асоціації об'єднань співвласників багатоквартирних будинків;
 • внесена контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій.

Відповідно до п.35 Розділу 4 Перехідних положень ПК неприбуткові підприємства, установи та організації, які внесені до Реєстру неприбуткових установ та організацій на день набрання чинності Законом України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування неприбуткових організацій", які не відповідають вимогам пункту 133.4 статті 133 ПКУ, з метою включення в новий реєстр неприбуткових установ та організацій зобов'язані до 1 липня 2017 привести свої установчі документи у відповідність з нормами цього Кодексуі в цей же термін подати копії таких документів до контролюючого органу.

Житлово-будівельні кооперативи також повинні надати завірені ними копії документів, що підтверджують дату прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом житлового будинку та факт будівництва або придбання такого будинку житлово-будівельним (житловим) кооперативом.

Неприбуткові підприємства, установи та організації, які не привели свої установчі документи у відповідність з нормами пункту 133.4 статті 133 цього Кодексу, після 1 липня 2017 виключаються контролюючим органом з Реєстру неприбуткових установ та організацій.

Тимчасово, до 1 січня 2018 року, не може бути підставою для виключення неприбуткових релігійних організацій з Реєстру неприбуткових установ та організацій невиконання такими релігійними організаціями вимог до установчих документів, визначених підпунктом 133.4.1 пункту 133.4 статті 133 ПКУ.

Порядок ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ і організацій до Реєстру та виключення з Реєстру затверджений Постановою КМУ від 13.07.2016р.№440.

Реєстр неприбуткових установ та організацій є автоматизованою системою збору, накопичення та обробки даних про неприбуткові підприємства, установи та організації відповідно до пункту 133.4 статті 133 Податкового кодексу України.

Реєстр неприбуткових організацій та установ

Ведення Реєстру здійснює ДФС.

Зареєстровані установи та організації, які подали в установленому порядку документи для внесення до Реєстру неприбуткових установ та організацій під час або протягом 10 днів з дня державної реєстрації та які за результатами розгляду таких документів внесені до Реєстру неприбуткових установ та організацій, вважаються для цілей оподаткування некомерційними організаціями з дня їх державної реєстрації.

Присвоєння неприбутковій організації ознаки неприбутковості здійснює контролюючий орган за основним місцем обліку неприбуткової організації.

Відповідно до п.6 Порядку для включення до Реєстру неприбуткова організація повинна подати до контролюючого органу реєстраційну заяву та завірені підписом керівника або представника такої організації і скріплені печаткою (за наявності) копії установчих документів некомерційної організації (крім тих, що оприлюднені на порталі електронних сервісів відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" (далі - Закон), а житлово-будівельні кооперативи також завірені підписом керівника або представника такого кооперативу і печаткою (за наявності) копії документів, що підтверджують дату прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом житлового будинку та факт будівництва або придбання такого будинку житлово-будівельним (житловим) кооперативом.

Неприбуткові організації, які діють на підставі установчих документів організації вищого рівня, відповідно до закону подають разом з реєстраційною заявою завірену підписом керівника або представника такої організації та скріплену печаткою (за наявності) копію документа, що підтверджує включення в вищестоящу організацію і надає право діяти на підставі установчих документів такої організації вищого рівня.

Реєстраційна заява та копії зазначених документів можуть бути представлені (спрямовані) неприбутковою організацією одним з таких способів:

 • особисто керівником або представником некомерційної організації (в обох випадках з документальним підтвердженням особи та повноважень) або уповноваженою на це особою;
 • поштою з повідомленням про вручення та описом вкладення;
 • засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством, якщо установчі документи опубліковані на порталі електронних сервісів відповідно до Закону;
 • державному реєстратору як додаток до заяви про державну реєстрацію створення юридичної особи або змін до відомостей про юридичну особу.Така заява передається в електронній формі в установленому порядку технічним адміністратором Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань в контролюючі органи разом з відомостями про державну реєстрацію створення юридичної особи або змін до відомостей про юридичну особу відповідно до Закону.

Контролюючий орган може проводити перевірку відомостей, що містяться в поданих документах, на відповідність вимогам, встановленим Податковим кодексом України та законодавством, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації.Контролюючий орган отримує доступ до установчих документів, оприлюднених на порталі електронних сервісів, відповідно до порядку надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, затвердженого Мін'юстом.

За результатами розгляду реєстраційної заяви та доданих до неї документів, протягом 3 календарних днів з дня їх отримання контролюючим органом приймається рішення про:

 • включення, повторне включення, відмову у включенні (повторному включенні) неприбуткової організації до Реєстру;
 • виключення неприбуткової організації з Реєстру;
 • зміну ознаки неприбутковості.

Контролюючий орган відмовляє неприбутковій організації у включенні до Реєстру в разі:

 • надання некомерційною організацією неповного пакета документів;
 • невідповідності неприбуткової організації вимогам, встановленим пунктом 133.4 статті 133 Податкового Кодексу.

Відповідне рішення готується у двох примірниках, один з яких надається неприбутковій організації, а другий залишається в контролюючому органі.

Після отримання рішення про відмову у включенні до Реєстру неприбуткова організація може усунути недоліки та повторно подати документи до контролюючого органу, не змінюючи при цьому положення установчих документів до яких контролюючі органи не виказали зауважень.Повторно спрямована реєстраційна заява розглядається в терміни, визначені Порядком.

Неприбуткова організація може звернутися до контролюючого органу із запитом про отримання витягу з Реєстру.

Запит про отримання витягу з Реєстру подається особисто представником неприбуткової організації чи уповноваженою на це особою або надсилається поштою контролюючому органу за основним місцем обліку неприбуткової організації. Усі розділи запиту підлягають заповненню.

У запиті зазначається код згідно з ЄДРПОУ неприбуткової організації, який є критерієм пошуку відомостей у Реєстрі.

Запит обов’язково повинен бути підписаний керівником або особою, що має право підпису документів неприбуткової організації, із зазначенням дати.

Неприбуткові організації, які уклали з відповідним контролюючим органом договір про визнання електронних документів, можуть подати запит засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством.

За запитом неприбуткової організації контролюючий орган надає їй безоплатно протягом трьох робочих днів, що настають за днем отримання такого запиту, витяг з Реєстру, який містить відомості про неприбуткову організацію, або повідомлення про відсутність відомостей у Реєстрі. Витяг містить відомості з Реєстру, актуальні на дату та час його формування, та є чинним до внесення змін до Реєстру в частині відомостей, що стосуються зазначеної неприбуткової організації.

У разі подання в електронному вигляді запиту на отримання витягу з Реєстру контролюючий орган надсилає витяг із Реєстру на адресу електронної пошти, з якої надійшов запит, з накладенням електронної печатки контролюючого органу.

У разі зміни організаційно-правової форми некомерційної організації, внесення змін до її установчих документів (або установчі документи організації вищого рівня, на підставі яких діє некомерційна організація відповідно до закону) до контролюючого органу подається реєстраційна заява з позначкою "зміни", до якої додаються копії документів відповідно до пункту 6 Порядку.

Заява та копії документів повинні бути представлені протягом 30 календарних днів з дня державної реєстрації таких змін, а в разі, коли державна реєстрація змін не здійснюється протягом 30 календарних днів з моменту виникнення зазначених обставин.

Вилучення неприбуткової організації з Реєстру здійснюється на підставі рішення контролюючого органу в разі:

 • використання доходів (прибутків) неприбуткової організації для інших цілей, ніж зміст такої організації, реалізації мети (цілей, завдань) і напрямків діяльності, визначених підпунктом 3.4.2 пункту 133.4 статті 133 Кодексу;
 • розподілу доходів (прибутків) неприбуткової організації або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їх праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов'язаних з ними осіб;
 • невідповідність некомерційної організації і / або установчих документів такої організації вимогам, встановленим пунктом 133.4 статті 133 Кодексу;
 • невідповідності неприбуткової організації та/або установчих документів такої організації вимогам, установленим пунктом 133.4 статті 133 Кодексу, а для релігійної організації - вимогам, визначеним абзацом другим підпункту 4.1 і підпунктом 133.4.2 пункту 133.4 статті 133ПодатковогоКодексу;
 • внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань запису про державну реєстрацію припинення неприбуткової організації (в результаті її ліквідації, злиття, приєднання, поділу або перетворення)
 • з ініціативи неприбуткової організації.

Рішення про виключення неприбуткової організації з Реєстру направляється такій організації в порядку, визначеному статтею 42 ПКУ.

При виключенні неприбуткової організації з Реєстру присвоєна їй ознака неприбутковості скасовується:

 • з першого числа місяця, що настає за місяцем, в якому відбулося недотримання вимог пункту 133.4 статті 133 Кодексу, а для релігійної організації - вимог, визначених абзацом другим підпункту 133.4.1 і підпунктом 133.4.2 пункту 133.4 статті 133 Податкового Кодексу;;
 • з дати припинення юридичної особи (в результаті її ліквідації, злиття, приєднання, поділу або перетворення);
 • з дати надходження до контролюючого органу заяви неприбуткової організації про виключення з Реєстру за власною ініціативою.

При наявності декількох підстав для виключення неприбуткової організації з Реєстру датою скасування ознаки неприбутковості вважається дата тієї події, що відбулася раніше.

Пошук юридичних послуг в сфері захисту інтелектуальної власності

Послуга

Кількість пропозицій

Середня ціна, грн

Хочете отримувати повідомлення на ваш email, коли ми опублікуємо нові статті?

також стежити за оновленнями сайту можна в Facebook Instagram Twitter Viber Telegram

Горячие предложения

Кредиты на карту

более 30 онлайн-сервисов!

Ставка - от 0.01%

Срок - до 180 дней

Сумма - до 20 000 грн.

Документы - паспорт и код

Корисні статті з даної тематики