про твої права

Банкрутство фіз особи

Банкрутство фізичної особи. Особливості провадження у новому Кодексі процедур банкрутства.


Короткий зміст і посилання по темі

 1. Підстави для відкриття провадження у справі про неплатоспроможність фіз особи
 2. Заява про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність
 3. Ухвалення заяви про порушення провадження у справі про неплатоспроможність
 4. Забезпечення вимог кредиторів
 5. Відкриття провадження у справі про неплатоспроможність
 6. Наслідки відкриття провадження у справі про неплатоспроможність
 7. Мораторій на задоволення вимог кредиторів
 8. Виявлення кредиторів і попереднє засідання суду
 9. Збори кредиторів
 10. План реструктуризації
 11. Борги, які не підлягають реструктуризації
 12. Визнання боржника банкрутом і введення процедури погашення боргів боржника
 13. Майно боржника в процедурі погашення боргів боржника
 14. Порядок задоволення вимог кредиторів
 15. Звільнення від боргів у справі про неплатоспроможність
 16. Обмеження щодо осіб, які були визнані банкрутом

Провадження у справах про неплатоспроможність боржника - фізичної особи, фізичної особи - підприємця буде здійснюється в порядку, визначеному Кодексом процедур банкрутства (далі - Кодекс) для юридичних осіб, з урахуванням деяких особливостей.

Підстави для відкриття провадження у справі про неплатоспроможність фіз особи

Провадження у справі про неплатоспроможність боржника - фізичної особи або фізичної особи-підприємця може бути відкрито тільки за заявою боржника.

Боржник має право звернутися до господарського суду з заявою про порушення провадження про неплатоспроможність у разі, якщо:

 1. розмір прострочених зобов'язань боржника перед кредитором (кредиторами) становить не менше тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
 2. боржник припинив погашати кредити або здійснювати інші планові платежі в розмірі не менше половини місячних платежів по кожному з кредитних та інших зобов'язань протягом двох місяців;
 3. винесено постанову у виконавчому провадженні про відсутність у фізичної особи майна, на яке можна звернути стягнення;
 4. існують інші обставини, які підтверджують те, що найближчим часом боржник не зможе виконати грошові зобов'язання або здійснювати звичайні поточні платежі (загроза неплатоспроможності).

До складу грошових вимог, в тому числі зі сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), не включаються неустойка (штраф, пеня) та інші фінансові санкції.

Заява про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність

Заява про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність повинна містити:

 1. найменування господарського суду, до якого подається заява;
 2. ім'я боржника, його місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті), номер засобу зв'язку боржника, його адресу електронної пошти (за наявності);
 3. виклад обставин, які є підставою для звернення до суду;
 4. перелік документів, які додаються до заяви.

До заяви боржника про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність додаються:

 1. довіреність або інший документ, що посвідчує повноваження представника, якщо заява підписана представником;
 2. документи, що підтверджують наявність або відсутність у боржника статусу фізичної особи - підприємця;
 3. конкретизований список кредиторів і боржників із зазначенням загальної суми грошових вимог кредиторів (боржників), а також по кожному кредитору (боржнику) - його імені або найменування, його місцезнаходження або місця проживання, ідентифікаційного коду юридичної особи або реєстраційного номера облікової картки платника податків та номер паспорта, суми грошових вимог (загальної суми заборгованості, заборгованості за основним зобов'язанням і суми неустойки (штрафу, пені) окремо), підстав виникнення зобов'язань, а також термін їх виконання відповідно до закону або договору;
 4. опис майна боржника, що належить йому на праві власності із зазначенням місця знаходження або зберігання майна;
 5. копії документів, що підтверджують право власності боржника на майно;
 6. перелік майна, що перебуває в заставі (іпотеці) або є обтяженим іншим способом, його місцезнаходження, вартість, а також інформацію про кредиторів, на користь яких вчинено обтяження майна боржника, їх ім'я або найменування, місцезнаходження або місце проживання, ідентифікаційні коди юридичних осіб або реєстраційні номери облікових карток платника податків та номери паспортів, суми їх грошових вимог, підстави виникнення зобов'язань, а також терміни їх виконання за законом або договором;
 7. копії документів про вчинені боржником (протягом року до моменту подачі заяви про порушення провадження у справі про неплатоспроможність) угодах щодо належного йому нерухомого майна, цінних паперів, часток у статутному капіталі, транспортних засобів і угоди на суму не менше тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян ;
 8. відомості про всі наявні рахунки боржника (в тому числі депозитні рахунки), відкриті у банках та інших фінансово-кредитних установах в Україні та за кордоном, їх реквізити, із зазначенням сум грошових коштів на таких рахунках;
 9. копія трудової книжки при наявності;
 10. відомості про роботодавця боржника;
 11. декларація про майновий стан боржника, за формою, затвердженою державним органом з питань банкрутства;
 12. докази авансування боржником на депозитний рахунок суду винагороди керуючому реструктуризацією за три місяці виконання повноважень;
 13. інформація про наявність (відсутність) непогашеної судимості за економічні злочини;
 14. інші документи.

Разом з заявою про порушення провадження у справі про неплатоспроможність боржник зобов'язаний подати пропозиції щодо реструктуризації боргів (проект плану реструктуризації боргів).

Декларація про майновий стан подається боржником за три роки (за кожен рік окремо), що передували подачі в суд заяви про порушення провадження у справі про неплатоспроможність. Декларація повинна містити інформацію щодо майна, доходів і витрат боржника і членів його сім'ї, що перевищують 30 мінімальних розмірів заробітної плати.

До членів сім'ї боржника належать особи, які перебувають у шлюбі з боржником (в тому числі, якщо шлюб був розірваний протягом трьох років до дня подачі декларації), а також їхні діти, в тому числі повнолітні, батьки, особи, які перебувають під опікою і піклуванням , інші особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом, мають взаємні права та обов'язки (крім осіб, взаємні права і обов'язки яких не мають характеру сімейних), в тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі.

Ухвалення заяви про порушення провадження у справі про неплатоспроможність

У разі відсутності підстав для відмови в прийнятті заяви про порушення провадження у справі про неплатоспроможність або повернення заяви про порушення провадження у справі про неплатоспроможність суд не пізніше п'яти днів з дня надходження такої заяви виносить ухвалу про прийняття заяви до розгляду.

Ухвала про прийняття заяви про порушення провадження у справі про неплатоспроможність боржника надсилається сторонам, арбітражним керуючим, що визначені автоматизованим відбором, органу державної виконавчої служби, приватному виконавцю, у якого виконавче провадження знаходиться на виконанні, органу доходів і зборів за місцем проживання боржника та державному органу з питань банкрутства.

Забезпечення вимог кредиторів

Господарський суд має право за мотивованим клопотанням сторін у справі про неплатоспроможність або за своєю ініціативою вжити заходів до забезпечення вимог кредиторів.

До заходів забезпечення вимог кредиторів відносяться зокрема: заборона боржникові укладати угоди (договори); зобов'язання боржника передати цінні папери, майно, інші цінності на зберігання третім особам; вчинення або утримання від вчинення певних дій; заборона боржникові розпоряджатися його нерухомим майном; накладення арешту на конкретне майно боржника, інші заходи по збереженню майна боржника; заборона виїзду боржника за кордон.

Відкриття провадження у справі про неплатоспроможність

У підготовчому засіданні господарський суд розглядає подані документи, з'ясовує наявність підстав для відкриття провадження у справі про неплатоспроможність, а також вирішує інші питання, пов'язані з розглядом заяви. За результатами підготовчого засідання суд виносить одне з таких рішень:

 1. відкриває провадження у справі про неплатоспроможність;
 2. відмовляє у відкритті провадження у справі про неплатоспроможність.

Суд відмовляє у відкритті провадження у справі про неплатоспроможність, якщо:

 1. відсутні підстави для відкриття провадження у справі про неплатоспроможність;
 2. боржник виконав зобов'язання перед кредитором (кредиторами) в повному обсязі до підготовчого засідання суду;
 3. боржник був притягнутий до адміністративної або кримінальної відповідальності за неправомірні дії, пов'язані з неплатоспроможністю;
 4. боржник був визнаний банкрутом протягом попередніх п'яти років.

З метою виявлення всіх кредиторів, здійснюється офіційне оприлюднення оголошення про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність боржника.

Постанова про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність не пізніше трьох днів з дня її винесення надсилається боржнику, органу доходів і зборів та інших органів, що здійснюють контроль за правильністю та своєчасністю справляння податків і зборів (обов'язкових платежів), страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне та інше соціальне страхування, місцевим судам загальної юрисдикції і органу державної виконавчої служби, приватному виконавцю, у якого знаходиться виконавче провадження на виконанні, органу державної прикордонної служби, державного органу з питань банкрутства, а також іншим учасникам справи і особам, які мають право брати участь в цій справі.

У разі застосування заходів забезпечення вимог кредиторів копія постанови направляється також установам, що здійснюють облік нерухомого та рухомого майна, органам державної автомобільної інспекції за місцем проживання боржника і т.д., установам банків, які обслуговують рахунки боржника, особам, які ведуть облік цінних паперів, що належать боржникові , а також органам державної прикордонної служби.

Постанова про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність вступає в законну силу з моменту його винесення.

Наслідки відкриття провадження у справі про неплатоспроможність

З моменту відкриття провадження у справі про неплатоспроможність:

 1. пред'явлення кредиторами вимог до боржника та задоволення таких вимог може відбуватися тільки в рамках провадження у справі про неплатоспроможність і в порядку, передбаченому цим Кодексом;
 2. арешт майна боржника та інші обмеження боржника щодо розпорядження належним йому майном можуть бути застосовані виключно господарським судом в межах провадження у справі про неплатоспроможність, а попередньо накладені арешти і обмеження можуть бути зняті на підставі ухвали господарського суду;
 3. припиняється нарахування штрафів та інших фінансових санкцій, а також відсотків за зобов'язаннями боржника;
 4. здійснення корпоративних прав боржника і реалізація майнових прав відбувається з урахуванням обмежень, встановлених Кодексом;
 5. вводиться мораторій на задоволення вимог кредиторів;
 6. термін виконання всіх грошових зобов'язань боржника вважається таким, що настав;
 7. будь-яке відчуження і розпорядження майном боржника здійснюється в порядку, передбаченому Кодексом.

Господарський суд за клопотанням арбітражного керуючого або за власною ініціативою може прийняти рішення про тимчасову заборону боржнику без дозволу суду виїжджати за кордон на період здійснення провадження у справі про неплатоспроможність, якщо боржник вчиняє дії, спрямовані на перешкоджання проведенню щодо нього встановлених процедур.

Мораторій на задоволення вимог кредиторів

Мораторій на задоволення вимог кредиторів вводиться строком на 120 днів з моменту відкриття провадження у справі про неплатоспроможність. Постанова про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність є підставою для зупинення вчинення виконавчих дій стосовно боржника.

Протягом дії мораторію на задоволення вимог кредиторів:

 1. зупиняється виконання боржником грошових зобов'язань, в тому числі і зобов'язань щодо сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), термін виконання яких настав до відкриття провадження у справі про неплатоспроможність;
 2. зупиняється стягнення з боржника за всіма виконавчими документами, за винятком виконавчих документів за вимогами про стягнення аліментів або про відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю фізичної особи, а також за винятком випадків знаходження виконавчого провадження на стадії розподілу стягнутих з боржника грошових сум (в тому числі отриманих від продажу майна боржника) або знаходження майна на стадії продажу з моменту оприлюднення інформації про продаж;
 3. не нараховується неустойка (штраф, пеня), не застосовуються інші фінансові санкції за невиконання або неналежне виконання зобов'язань по задоволенню вимог, на які поширюється мораторій;
 4. зупиняється перебіг позовної давності за вимогами до боржника;
 5. не застосовується індекс інфляції за весь час прострочення виконання грошових зобов'язань боржника.

Мораторій не поширюється на:

 1. відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю фізичної особи;
 2. виплату і стягнення аліментів;
 3. виконання вимог за виконавчими документами немайнового характеру, що зобов'язують боржника вчинити певні дії або утриматися від їх вчинення;
 4. задоволення вимог кредиторів в процедурі реструктуризації боргів боржника, згідно із затвердженим планом, і в процедурі погашення боргів боржника.

Задоволення вимог кредиторів за рахунок майна боржника, яке є предметом забезпечення, допускається тільки в рамках провадження у справі про неплатоспроможність, крім випадків знаходження виконавчого провадження на стадії розподілу стягнутих з боржника грошових сум (у тому числі отриманих від продажу майна боржника) або знаходження майна на стадії продажу з моменту оприлюднення інформації про продаж.

Дія мораторію припиняється з дня припинення провадження у справі про неплатоспроможність.

Дія мораторію на задоволення забезпечених вимог кредиторів за рахунок майна боржника, яке є предметом забезпечення, припиняється після закінчення 120 днів з дня відкриття провадження у справі про неплатоспроможність, якщо господарським судом протягом цього часу не було винесено постанову про визнання боржника банкрутом або ухвалу про затвердження плану реструктуризації.

Виявлення кредиторів і попереднє засідання суду

Попереднє засідання суду проводиться не пізніше 60 днів з дня відкриття провадження у справі про неплатоспроможність.

Керуючий реструктуризацією не пізніше ніж за десять днів до дня попереднього засідання суду зобов'язаний направити суду, кредиторам і боржнику звіт про результати перевірки декларації боржника.

У постанові за результатами попереднього засідання суду, зокрема зазначається:

 1. обов'язок керуючого реструктуризацією провести збори кредиторів, які повинні відбутися не пізніше 14 днів з дня винесення такого визначення;
 2. дата засідання господарського суду, яке має відбутися не пізніше 60 днів з дня винесення такої постанови, на якому має бути розглянуто погоджений кредиторами план реструктуризації боргів або прийнято рішення про перехід до процедури погашення боргів або про закриття провадження у справі.

Збори кредиторів

Протягом трьох робочих днів після винесення рішення за результатами попереднього засідання арбітражний керуючий письмово повідомляє кредиторів згідно з постановою за результатами попереднього засідання суду про місце і час проведення зборів кредиторів та організовує його проведення.

Основним завданням зборів кредиторів в процедурі реструктуризації боргів боржника є:

 • розгляд Звіту керуючого реструктуризацією про результати Перевірки декларації про майновий стан боржника;
 • розгляд проекту плану реструктуризації боргів боржника;
 • прийняття рішення про схвалення плану реструктуризації боргів боржника або про звернення з клопотанням до арбітражного суду про перехід до процедури погашення боргів боржника або про закриття провадження у справі про неплатоспроможність.

  Збори кредиторів скликаються в міру необхідності, але не рідше одного разу на три місяці, якщо інше рішення не прийняте зборами кредиторів.

  Рішення про затвердження плану реструктуризації приймається конкурсними та забезпеченими кредиторами окремо. План реструктуризації та зміни до нього вважаються схваленими, якщо їх підтримали всі забезпечені кредитори і не менше 50 відсотків конкурсних кредиторів. Голоси зацікавлених осіб не враховуються для визначення необхідної більшості голосів.

  Кредитор має право проголосувати заочно в письмовій формі з кожного питання порядку денного засідання зборів кредиторів. Якщо інший порядок заочного голосування не затверджений зборами кредиторів, то кредитор, який голосує заочно, зобов'язаний направити арбітражному керуючому результати свого голосування в письмовій формі на адресу арбітражного керуючого не пізніше, ніж за п'ять днів до дати проведення засідання зборів кредиторів.

  Результат голосування такого кредитора оголошується арбітражним керуючим іншим кредиторам на засіданні зборів кредиторів і враховується при підведенні підсумків голосування по кожному питанню порядку денного.

  Суд приймає рішення про закриття провадження у справі за клопотанням зборів кредиторів, сторони у справі або за власною ініціативою в разі, якщо:

      боржником в декларації про майновий стан зазначена неповна і / або недостовірна інформація про майно, доходи та витрати боржника і членів сім'ї, якщо боржник протягом семи днів після отримання звіту керуючого реструктуризацією про результати перевірки такої декларації, не надав суду виправлену декларацію про майновий стан з повною і достовірною інформацією щодо майна, доходів і витрат боржника і членів його сім'ї;
      майно членів сім'ї боржника було придбано на кошти боржника та / або є зареєстрованим на іншого члена сім'ї з метою ухилення боржника від погашення боргу перед кредиторами;
      судовим рішенням, що набрало законної сили і не скасованим, боржник був притягнутий до адміністративної або кримінальної відповідальності за неправомірні дії, пов'язані неплатоспроможністю;
      боржник не має фінансових можливостей виплачувати заборгованість по кредиту в іноземній валюті, забезпеченому квартирою або житловим будинком, що є єдиним місцем проживання сім'ї боржника.

  Господарський суд протягом одного року з дня припинення провадження у справі про неплатоспроможність з підстав, визначених цією частиною, не може відкрити провадження у новій справі про неплатоспроможність щодо того ж боржника.

План реструктуризації

План реструктуризації боргів боржника розробляється з метою відновлення його платоспроможності.

План реструктуризації боргів боржника повинен містити:

 1. виклад обставин, які спричинили неплатоспроможність боржника;
 2. інформацію про визнані судом вимоги кредиторів, із зазначенням їх розміру і черговості задоволення;
 3. інформацію про майновий стан боржника за результатами проведених заходів по виявленню і складання опису майна боржника (проведення інвентаризації);
 4. інформацію про всі доходи боржника, в тому числі доходи, які боржник розраховує отримувати протягом процедури реструктуризації боргів;
 5. розмір суми, яка буде щомісяця виділятися для погашення вимог кредиторів;
 6. вимоги кредиторів до боржника, які будуть прощені (списані) в разі виконання плану реструктуризації боргів;
 7. розмір суми, яка щомісячно буде залишатися боржнику на задоволення побутових потреб, у розмірі не менше одного прожиткового мінімуму на боржника і на кожну людину, що знаходиться на його утриманні.

План реструктуризації боргів боржника може містити положення про:

 1. реалізацію в процедурі реструктуризації боргів частини майна боржника (в тому числі того, що є предметом забезпечення), черговість реалізації такого майна, терміни реалізації та засоби, які планується отримати від його реалізації;
 2. зміну способу і порядку виконання зобов'язань, в тому числі розміру і термінів погашення боргів;
 3. відстрочку чи розстрочку або прощення (списання) боргів чи їх частини;
 4. виконання зобов'язань боржника третіми особами, в тому числі шляхом укладення договору поруки, гарантії та інших угод відповідно до цивільного законодавства;
 5. інші заходи, спрямовані на поліпшення фінансового стану боржника та задоволення вимог кредиторів (перекваліфікація, працевлаштування та ін.).

Задоволення вимог кредиторів здійснюється арбітражним керуючим пропорційно за рахунок коштів, отриманих від виконання плану реструктуризації, в черговості, визначеною Кодексом.

У разі реалізації в процедурі реструктуризації боргів майна боржника, яке є предметом забезпечення, план реструктуризації повинен передбачати позачергове задоволення вимог кредитора за зобов'язаннями, які воно забезпечує.

Засоби, які залишилися після реалізації майна боржника, яке є предметом забезпечення, спрямовуються на задоволення вимог кредиторів згідно із затвердженим господарським судом плану реструктуризації в черговості, визначеною Кодексом.

Особа, яка виявила бажання взяти участь в плані реструктуризації боргів боржника в якості поручителя (гаранта) має право брати участь в обговоренні умов реструктуризації боргів.

Термін виконання плану реструктуризації боргів боржника у справі про неплатоспроможність залишається чинним протягом п'яти років.

У разі погашення боргів за кредитами, отриманими боржником на придбання житла, термін виконання плану реструктуризації боргів боржника не може перевищувати десять років.

За мотивованим клопотанням боржника та за умови погашення більше 80 відсотків вимог кредиторів, суд може продовжити термін виконання плану реструктуризації боргів боржника більш граничного терміну.

Борги, які не підлягають реструктуризації

Не підлягають реструктуризації борги боржника зі сплати аліментів, відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю фізичної особи та сплати страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне та інше соціальне страхування.

Податковий борг, що виник протягом трьох років до дня винесення ухвали про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність боржника, визнається безнадійним та списується в процедурі реструктуризації боргів боржника.

План реструктуризації боргів боржника затверджується господарським судом тільки після повного погашення боргів боржника зі сплати аліментів, відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю фізичної особи, сплати страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне та інше соціальне страхування, якщо така заборгованість існує.

План реструктуризації боргів боржника вступає в силу з дня його затвердження господарським судом і є обов'язковим для боржника і кредиторів.

З дня затвердження плану реструктуризації боргів боржника вимоги, внесені в план реструктуризації боргів, можуть бути задоволені тільки в порядку та у спосіб, визначений у плані реструктуризації боргів.

За винятком договорів, передбачених планом реструктуризації, боржник протягом реструктуризації не має права:

 1. здійснювати операції з відчуження або обтяження нерухомого та рухомого майна боржника, включаючи майнові та немайнові об'єкти, цінні папери і т.д., вартість яких становить понад десять мінімальних заробітних плат;
 2. укладати договори позики, довічного утримання, уступки вимоги, переведення боргу, а також передачі в довірче управління майна боржника;
 3. виступати поручителем за зобов'язаннями інших осіб.

Протягом дії плану реструктуризації боргів боржника боржник повинен повідомляти кредиторів, включених до плану реструктуризації боргів про суттєві зміни в своєму майновому стані, а також про отримання позик і кредитів (в тому числі про придбання товарів в кредит), повідомляти перед укладенням договорів іншим сторонам таких договорів про введення щодо нього процедури реструктуризації боргів.

План реструктуризації боргів не впливає на вимоги кредитора до третіх осіб, якщо кредитор з такими вимогами голосував проти прийняття плану реструктуризації. Затвердження судом плану реструктуризації щодо початкового зобов'язання не припиняє пов'язані з ним додаткові зобов'язання по ст. 604 Цивільного кодексу України, якщо заставодержатель проголосував проти такого плану.

У разі порушення боржником плану реструктуризації кредитори, вимоги яких включені в план реструктуризації боргів, мають право звернутися до господарського суду з клопотанням про припинення провадження у справі або про введення процедури погашення боргів боржника.

У разі задоволення судом одного з таких клопотань, вимоги кредиторів, які повинні були бути прощені (списані) на умовах плану реструктуризації боргів відновлюються в повному обсязі.

Не пізніше п'яти днів після закінчення терміну виконання плану реструктуризації боргів боржника, а також за наявності підстав для дострокового припинення процедури реструктуризації боргів, боржник зобов'язаний подати кредиторам, що включені до плану реструктуризації боргів, звіт про виконання плану реструктуризації боргів.

До звіту боржника додаються докази задоволення вимог кредиторів згідно з планом реструктуризації боргів боржника.

Суд в п'ятиденний термін після отримання звіту боржника (але не пізніше десяти днів після закінчення терміну виконання плану реструктуризації боргів боржника) призначає засідання для розгляду звіту боржника про виконання плану реструктуризації боргів. В цьому судовому засіданні кредитори можуть висловити свої скарги на дії боржника по виконанню плану реструктуризації боргів.

За результатами розгляду звіту боржника про виконання плану реструктуризації боргів, а також скарг кредиторів господарський суд виносить одне з таких рішень:

 1. про припинення провадження у справі про неплатоспроможність у зв'язку з виконанням боржником плану реструктуризації боргів;
 2. про невиконання боржником плану реструктуризації боргів, визнання боржника банкрутом і відкриття процедури погашення боргів боржника.

У разі припинення провадження у справі про неплатоспроможність у зв'язку з виконанням плану реструктуризації наступають наслідки, передбачені Кодексом про звільнення боржника від боргів.

У разі невиконання або неповного виконання умов плану реструктуризації боргів боржника кредитори можуть пред'явити свої вимоги до боржника в невиконаних обсягах, передбачених договорами.

Визнання боржника банкрутом і введення процедури погашення боргів боржника

Господарський суд виносить ухвалу про визнання боржника банкрутом і введення процедури погашення боргів боржника в разі, якщо протягом 120 днів з дня відкриття провадження у справі про неплатоспроможність зборами кредиторів не прийнято рішення про схвалення плану реструктуризації боржника або прийнято рішення про перехід до процедури погашення вимог боржника .

Постановою про визнання боржника банкрутом і введення процедури погашення боргів боржника господарський суд також призначає керуючого реалізацією.

Повідомлення про визнання боржника банкрутом і відкриття процедури погашення боргів боржника офіційно оприлюднюється на офіційному веб-порталі судової влади України протягом трьох днів з дня прийняття відповідної постанови суду.

Не пізніше тридцяти днів з дня введення процедури погашення боргів боржника керуючий реалізацією разом з боржником проводить інвентаризацію майна боржника і визначає його вартість.

Майно боржника в процедурі погашення боргів боржника

Майно боржника, яке підлягає реалізації у процедурі погашення боргів боржника, становить ліквідаційну масу.

В ліквідаційну масу включається все майно боржника, що знаходиться в його власності, а також те, що буде отримано їм у власність після визнання боржника банкрутом і до завершення процедури погашення боргів боржника.

В ліквідаційну масу може бути включено майно, що є часткою у спільній власності. В такому випадку відбувається виділення частки боржника із загального майна за правилами, передбаченими цивільним законодавством.

З моменту визнання боржника банкрутом розпорядження всіма правами щодо майна, що входить до ліквідаційної маси, здійснює керуючий реалізацією від імені боржника.

З моменту визнання боржника банкрутом і до винесення судового рішення про закриття процедури банкрутства реєстрація переходу права власності від / до боржника і обтяжень майна боржника, включаючи нерухомість і цінні папери, випущені в електронній формі, відбувається виключно на підставі заяви керуючого реалізацією.

До складу ліквідаційної маси не включається житло, яке є єдиним місцем проживання сім'ї боржника (квартира загальною площею не більше 60 квадратних метрів або житловою площею не більше 13.65 квадратних метрів на кожного члена сім'ї боржника, або житловий будинок, загальною площею не більше 120 квадратних метрів) і не є предметом забезпечення, а також інше майно боржника, на яке відповідно до законодавчими актами України не може бути звернено стягнення.

Не включаються до ліквідаційної маси грошові кошти, що знаходяться на рахунках боржника в пенсійних фондах і фондах соціального страхування.

Господарський суд має право за мотивованим клопотанням боржника та інших учасників провадження у справі про неплатоспроможність, виключити зі складу ліквідаційної маси майно боржника, на яке відповідно до законодавства може бути звернено стягнення, але воно необхідне для задоволення насущних потреб боржника або членів його сім'ї.

Господарський суд має право виключити зі складу ліквідаційної маси майнові об'єкти вартістю не більше десяти розмірів мінімальної заробітної плати, які є неліквідними або дохід від реалізації яких істотно не вплине на задоволення вимог кредиторів.

Загальна вартість майна боржника, яке виключається зі складу ліквідаційної маси, не може перевищувати тридцяти розмірів мінімальної заробітної плати.

Перелік майна, яке виключається зі складу ліквідаційної маси, затверджується господарським судом, про що виноситься ухвала, яка може бути оскаржена в апеляційному або касаційному порядку.

Порядок задоволення вимог кредиторів

Для задоволення вимог кредиторів кошти від продажу майна боржника вносяться на окремий банківський рахунок, відкритий керуючим реалізацією.

Витрати, пов'язані з провадженням у справі про неплатоспроможність (витрати на оплату судового збору, винагороду та відшкодування витрат арбітражного керуючого, пов'язаних з виконанням ним своїх повноважень, оплата послуг фахівців для проведення оцінки майнових об'єктів, що підлягають продажу, а також витрати на проведення аукціону) відшкодовуються в повному обсязі до задоволення вимог кредиторів.

Вимоги кредиторів за зобов'язаннями боржника, забезпечені заставою майна фізичної особи, задовольняються за рахунок такого майна.

Кошти, отримані від продажу майна банкрута, що є предметом забезпечення, після покриття витрат, пов'язаних з утриманням, зберіганням і продажем цього майна, і виплати додаткової винагороди арбітражного керуючого, використовуються виключно для задоволення вимог кредитора за зобов'язаннями, які воно забезпечує.

Вимоги кредиторів, включені до реєстру вимог кредиторів, задовольняються в такій черговості:

 1. в першу чергу задовольняються вимоги до боржника про сплату аліментів, відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю фізичної особи та сплати страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне та інше соціальне страхування;
 2. у другу чергу задовольняються вимоги щодо сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) та здійснюються розрахунки з іншими кредиторами.
 3. в третю чергу сплачуються неустойка (штраф, пеня), внесених до реєстру вимог кредиторів.

Вимоги кожної наступної черги задовольняються за рахунок коштів від продажу майна боржника після повного задоволення вимог попередньої черги.

У разі недостатності коштів, отриманих від продажу майна банкрута, для повного задоволення всіх вимог однієї черги вимоги задовольняються пропорційно сумі вимог, що належить кожному кредиторові однієї черги.

Не задоволені за рахунок реалізації предмета застави вимоги кредиторів за зобов'язаннями боржника, забезпеченими заставою майна, задовольняються у другу чергу. Вимоги, які не задоволені за недостатністю майна боржника, вважаються погашеними.

Вимоги до боржника про сплату аліментів, відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю фізичної особи та сплати страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне та інше соціальне страхування, а також інші вимоги особистого характеру, які не були задоволені або погашені частково в процедурі задоволення вимог кредиторів, можуть бути заявлені після закінчення провадження у справі про неплатоспроможність фізичної особи в порядку, встановленому цивільним законодавством.

Звільнення від боргів у справі про неплатоспроможність

Господарський суд при винесенні ухвали про завершення процедури погашення боргів боржника і припинення провадження у справі про неплатоспроможність приймає рішення про звільнення боржника - фізичної особи від боргів.

Фізична особа не звільняється від подальшого виконання вимог кредиторів після завершення судових процедур у справі про неплатоспроможність і має обов'язки повернення непогашених боргів, а саме:

 1. відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю фізичної особи;
 2. сплати аліментів;
 3. виконанні інших вимог, нерозривно пов'язаних з особистістю фізичної особи.

Такі вимоги, які не були повністю погашені у справі про неплатоспроможність, можуть бути заявлені після закінчення провадження у справі про неплатоспроможність в непогашеній частині.

Обмеження щодо осіб, які були визнані банкрутом

Протягом п'яти років після визнання фізичної особи банкрутом не може бути порушено провадження у справі про неплатоспроможність за її заявою, за винятком випадку, якщо боржник погасив всі борги в повному обсязі.

Протягом п'яти років після визнання фізичної особи банкрутом, така особа зобов'язана перед укладенням договорів позики, кредитних договорів, договорів поруки або договорів застави письмово повідомляти про факт своєї неплатоспроможності інші сторони таких договорів.

Фізична особа не може вважатися такою, що має бездоганну ділову репутацію, протягом трьох років після визнання її банкрутом.

Хочете отримувати повідомлення на ваш email, коли ми опублікуємо нові статті?

також стежити за оновленнями сайту можна в Facebook Instagram Twitter Viber Telegram

Горячие предложения

Кредиты на карту

более 30 онлайн-сервисов!

Ставка - от 0.01%

Срок - до 180 дней

Сумма - до 20 000 грн.

Документы - паспорт и код

Hotline Finance

Зелена карта для виїзду за кордон

Ціна нижча, ніж при покупці страховки на кордоні

Без візитів до страхових агентів

Готова страховка з доставкою на email

Безпечне оформлення і оплата онлайн

Корисні статті з даної тематики