про твої права

У яких випадках банк проводить ідентифікацію або верифікацію клієнта?

Все частіше банки звертаються до своїх клієнтів з вимогами про надання додаткових документів, нібито для проведення перевірки - ідентифікації або верифікації клієнта. Причому в іншому випадку погрожують відмовити в подальшому обслуговуванні. У яких випадках банк зобов'язаний або має право здійснювати ідентифікацію або верифікацію клієнта, і якими можуть бути наслідки відмови клієнта співпрацювати з банком, дізнавався Prostopravo

Короткий зміст і посилання по темі

Відео по темі

Що забороняється банкам:

 • відкривати і вести анонімні (номерні) рахунки;
 • встановлювати кореспондентські відносини з банками-оболонками, а також з банками та іншими фінансовими установами - нерезидентами, що підтримують кореспондентські відносини з банками-оболонками;
 • вступати в договірні відносини (проводити валютно-обмінні операції, фінансові операції з банківськими металами, з готівкою (готівковими засобами) з клієнтами - юридичними або фізичними особами: в разі якщо виникає сумнів щодо того, що особа виступає не від власного імені; які включені в перелік осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції; в інших випадках, встановлених законом.

Банк зобов'язаний провести ідентифікацію або верифікацію клієнта:

У випадках, передбачених статтею 64 Закону «Про банки і банківську діяльність» (далі - Закон про банки), а саме:

 1. клієнтів (крім банків, зареєстрованих в Україні), які відкривають рахунки в банку;
 2. клієнтів, які здійснюють фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу;
 3. клієнтів (осіб) у разі виникнення підозри в тому, що їх фінансові операції можуть бути пов'язані з фінансуванням тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення;
 4. клієнтів, які проводять перекази без відкриття рахунку на суму, що дорівнює або перевищує 15000 гривень, або на суму, еквівалентну зазначеній сумі, в тому числі в іноземній валюті, банківських металах, інших активах, одиницях вартості, але не менше ніж 150 000 гривень, або на суму , еквівалентну зазначеній сумі, в тому числі в іноземній валюті, банківських металах, інших активах, одиницях вартості;
 5. клієнтів, які здійснюють фінансові операції з готівкою без відкриття рахунку на суму, що дорівнює або перевищує 150 000 гривень або в сумі, еквівалентній зазначеній сумі, в тому числі в іноземній валюті, банківських металах, інших активах;
 6. клієнтів, у яких банк залучає кошти на умовах субординованого боргу;
 7. клієнтів, що укладають з банком кредитні договори, договори про зберігання цінностей або надання в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа, що охороняється банком;
 8. осіб (крім банків, зареєстрованих в Україні), з якими банк як професійний учасник ринку цінних паперів укладає договори для здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів (фондовому ринку).З дня укладення договору така особа є клієнтом банку;
 9. осіб, уповноважених діяти від імені зазначених клієнтів / осіб (представника клієнта);
 10. клієнтів (осіб), визначених нормативно-правовим актом Національного банку України з питань здійснення фінансового моніторингу.

У випадках, передбачених частиною третьою статті 9 Закону «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення» (далі - Закон про протидію легалізації):

 1. встановлення ділових відносин (за винятком ділових відносин, встановлених на підставі договорів страхування за видами страхування іншими, ніж страхування життя, за якими клієнтом є фізична особа і загальний страховий платіж становить 5000 гривень або його сума еквівалентна зазначеній сумі, в тому числі в іноземній валюті; ділових відносин, що виникають на підставі договорів про участь у лотереї за умови, що розмір ставки гравця не перевищує 5000 гривень, проведення платіжною організацією, учасником або членом платіжної системи, банком, філією іноземного банку фінансових операцій, що здійснюються без відкриття рахунку на суму менше ніж 150 000 гривень, або сума якого еквівалентна зазначеній сумі, в тому числі в іноземній валюті, банківських металах, інших активах, одиницях вартості);
 2. виникнення підозри;
 3. проведення фінансової операції, що підлягає фінансовому моніторингу;
 4. проведення переказів (в тому числі міжнародних) фізичною особою, фізичною особою - підприємцем, які здійснюються без відкриття рахунку на суму, що дорівнює або перевищує 15 000 гривень, або суму, еквівалентну зазначеній сумі, в тому числі в іноземній валюті, банківських металах, інших активах , одиницях вартості, але не менше суми, передбаченої частиною першою статті 15 цього Закону;
 5. проведення разової фінансової операції без встановлення ділових відносин з клієнтами на суму, що дорівнює або перевищує 150 000 гривень, або суму, еквівалентну зазначеній сумі, в тому числі в іноземній валюті, банківських металах, інших активах.

Залежно від рівня ризику проведення фінансової операції ідентифікація, верифікація клієнта здійснюються також у разі проведення ним фінансової операції на суму 150 000 грн.(або еквівалент в іноземній валюті), незалежно від того, проводиться така фінансова операція одноразово чи як кілька фінансових операцій, які можуть бути пов'язані між собою.

Документи, які може витребувати банк для ідентифікації або верифікації клієнта

1. Для публічних осіб

У разі виявлення факту належності клієнта або особи, що діє від його імені, до публічних осіб, до осіб близьких або пов'язаних з публічними особами банк зобов'язаний вживати заходів щодо з'ясування джерел походження коштів і активів.

Документами, які дозволяють здійснити такий аналіз і зробити обґрунтований висновок, зокрема можуть бути:

 1. копія декларації про майновий стан і доходи (далі - податкова декларація) з відміткою контролюючого органу України про її отримання (для податкових резидентів України);
 2. копія декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру / декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або органу місцевого самоврядування, отриманої, зокрема з Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, що формується і ведеться національним агентством з попередження корупції;
 3. копія податкової декларації (декларації про доходи) із відміткою контролюючого органу іноземної держави про отримання (для нерезидентів України) (при наявності);
 4. інші документи, що підтверджують джерела походження власних коштів і активів фізичної особи.

2. Для юридичних осіб

Банк до встановлення ділових (договірних) відносин, відкриття рахунку, здійснення разових фінансових операцій на значну суму зобов'язаний витребувати у клієнта - юридичної особи інформацію та / або документи, що містять відомості про структуру власності клієнта, на підставі якої банк повинен встановити всіх наявних кінцевих бенефіціарів власників (контролерів) або факт їх відсутності.

Надана клієнтом - юридичною особою інформація та / або документи повинні містити дані про всіх фізичних осіб, які незалежно від формального володіння мають можливість здійснювати вирішальний вплив на управління або господарську діяльність юридичної особи безпосередньо або через інших осіб.

3. Для фізичних осіб

 1. при відкритті поточного, вкладного (депозитного), кореспондентського рахунку - відповідно до нормативно-правових актів Національного банку, що регулюють порядок відкриття відповідних рахунків;
 2. в разі здійснення фізичною особою - ініціатором (платником) переказу без відкриття рахунку на суму, що дорівнює або перевищує 15000 гривень, або суму, еквівалентну за офіційним курсом гривні до іноземних валют зазначеній сумі, але менше суми 150 000 гривень, - уповноважений працівник банку робить в присутності цієї особи копії сторінок паспорта громадянина України / паспорта фізичної особи-нерезидента (або іншого документа, що посвідчує особу і який відповідно до законодавства України може бути використаний на території України для укладення угод).Якщо немає інформації про місце проживання (або місце перебування фізичної особи-резидента або місце тимчасового перебування фізичної особи-нерезидента в Україні) і дату і місце її народження - копію документа, що містить реєстраційний номер облікової картки платника податків України (або ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів) або номер (і при наявності - серію) паспорта громадянина України, в якому проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України або номер паспорта із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України на електронному безконтактному носії, або інших документів і / або інформації, отриманої від клієнта, що містять відомості про місце проживання.
 3. в разі здійснення фізичною особою разової фінансової операції на значну суму, отримання в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа, що охороняється банком, надання коштів на умовах субординованого боргу - уповноважений працівник банку робить у присутності цієї особи копії сторінок паспорта громадянина України / паспорта фізичної особи -нерезидента (або іншого документа, що посвідчує особу), які містять прізвище, ім'я та (за наявності) по батькові, дату народження, фотографію, відповідну її віку і дату її вклеювання, номер паспорта громадянина України, копію документа, що містить реєстраційний номер облікової картки платника податків України або номер паспорта громадянина України, в якому проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України або номер паспорта із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України на електронному безконтактному носії.

Банк має право витребувати інформацію, яка стосується ідентифікації клієнта (в тому числі керівників клієнта - юридичної особи, представника клієнта), вивчення клієнта, уточнення інформації про клієнта, здійснення поглибленої перевірки клієнта, у органів державної влади, державних реєстраторів, банків, інших юридичних осіб, а також здійснювати заходи щодо збору такої інформації з інших джерел.

Відмова від проведення фінансової операції

Банк зобов'язаний:

 • відмовитися від встановлення (підтримання) ділових відносин або проведення фінансової операції у разі, коли здійснення ідентифікації та / або верифікації клієнта (в тому числі встановлення даних, що дозволяють встановити кінцевих бенефіціарів власників (контролерів), неможливо або якщо у суб'єкта первинного фінансового моніторингу виникає сумнів щодо того, що особа виступає від власного імені;
 • відмовитися від проведення переказу в разі відсутності даних, передбачених частинами дванадцятою і тринадцятою статті 9 Закону про запобігання легалізації;
 • відмовити клієнту в обслуговуванні (в тому числі шляхом розірвання ділових відносин) у разі встановлення факту подання ним при здійсненні ідентифікації та / або верифікації клієнта (поглибленої перевірки клієнта) недостовірної інформації або подання інформації з метою введення в оману.

Банк має право відмовитися:

 • від проведення фінансової операції у разі, якщо фінансова операція містить ознаки такої, що підлягає фінансовому моніторингу;
 • від встановлення (підтримання) ділових відносин (в тому числі шляхом розірвання ділових відносин) або проведення фінансової операції у разі ненадання клієнтом необхідних для вивчення документів або відомостей або встановлення клієнту неприйнятно високого ризику за результатами оцінки або переоцінки ризику.

Хочете отримувати повідомлення на ваш email, коли ми опублікуємо нові статті?

также следить за обновлениями сайта можно в Facebook Instagram Twitter Viber Telegram

Горячие предложения

Bookeeper

295 грн. в месяц

Онлайн бухгалтерия

для ФОП и малого бизнеса

первые 30 дней бесплатно!

Корисні статті з даної тематики

© 2006–2020

ТОВ «Простобанк Консалтінг»

Код ЄДРПОУ: 35454764

Адреса та телефон «Простобанк Консалтінг»

Email: info@prostobank.com