про твої права

Податок на репатріацію в Україні

Сьогодні Prostopravo.com.ua з'ясовував, що представляє собою податок на репатріацію доходів в Україні, а також хто і за якими ставками повинен його оплачувати.


Короткий зміст і посилання по темі

 1. Що це за податок
 2. База оподаткування
 3. Ставки податку і порядок його оплати

  3.1 Оподаткування доходів від безпроцентних облігацій і казначейських зобов'язань

  3.2Оподаткування доходів за договорами фрахту

  3.3 Оподаткування виплат за договорами страхування

  3.4 Оподаткування доходів від реклами

  3.5 Оподаткування прибутку нерезидентів, які здійснюють свою діяльність через постійне представництво

  3.6 Оподаткування прибутку, отриманого через резидента, що здійснює агентські, комісійні та довірчі послуги

  3.7 Доходи нерезидентів, які не обкладаються податком на репатріацію

 4. В Україні збираються ввести податок на виведений капітал і відмовитися від податку на репатріацію

  4.1 Оподаткування дивідендів

  4.2 Оподаткування прирівняних до дивідендів платежів

  4.3 Виплата відсотків нерезиденту

  4.4 Виплати за договорами страхування

  4.5 Виплата фінансової допомоги

  4.6 Внески в статутний фонд і інвестиції

  4.7 Роялті на користь нерезидентів

  4.8 Господарські операції, що не відповідають принципу «витягнутої руки»

  4.9 Зміни в оподаткуванні іншими податками

Що це за податок

Податок на репатріацію - це ні що інше як податок на прибуток від доходів, отриманих нерезидентом із джерелом їх походження з України.Як такого терміну «податок на репатріацію» Податковий кодекс не містить, але на практиці, як правило, використовують саме цю назву, тому в даній статті ми також будемо нею користуватися.Порядок застосування податку на репатріацію в Україні визначено в п.141.4 ст.141 Податкового кодексу України (далі - ПКУ).

База оподаткування

По суті, оподаткуванню підлягають будь-які доходи, отримані нерезидентом із джерелом їх походження з України.А саме:

 • проценти, дисконтні доходи, що сплачуються на користь нерезидента, у тому числі відсотки за позиками та борговими зобов'язаннями, випущеними (виданими) резидентом;
 • дивіденди, які виплачуються резидентом;
 • роялті;
 • фрахт і доходи від інжинірингу;
 • лізингова / орендна плата, що сплачується резидентами або постійними представництвами на користь нерезидента - лізингодавця / орендодавця за договорами оперативного лізингу / оренди;
 • доходи від продажу нерухомого майна, розташованого на території України, яке належить нерезиденту, у тому числі майна постійного представництва нерезидента;
 • прибуток від здійснення операцій з торгівлі цінними паперами, деривативами або іншими корпоративними правами, визначений відповідно до норм цього розділу;
 • доходи, отримані від здійснення спільної діяльності на території України, доходи від здійснення довгострокових контрактів на території України;
 • винагорода за здійснення нерезидентами або уповноваженими ними особами культурної, освітньої, релігійної, спортивної, розважальної діяльності на території України;
 • брокерська, комісійна або агентська винагорода, отримана від резидентів або постійних представництв інших нерезидентів стосовно брокерських, комісійних або агентських послуг, наданих нерезидентом або його постійним представництвом на території України на користь резидентів;
 • внески та премії на страхування або перестрахування ризиків в Україні (у тому числі страхування ризиків життя) або страхування резидентів від ризиків за межами України;
 • доходи, отримані від діяльності у сфері розваг (крім діяльності з проведення державної грошової лотереї);
 • доходи у вигляді благодійних внесків та пожертв на користь нерезидентів;
 • інші доходи від здійснення нерезидентом (постійним представництвом цього або іншого нерезидента) господарської діяльності на території України, за винятком доходів у вигляді виручки або інших видів компенсації вартості товарів / виконаних робіт / наданих послуг, переданих / виконаних / наданих резиденту від такого нерезидента (постійного представництва ), в тому числі вартості послуг з міжнародного зв'язку чи міжнародного інформаційного забезпечення.

Ставки податку і порядок його оплати

Ставка податку на репатріацію доходів від здійснення господарської діяльності, зазначених вище, становить 15%.Утримувати податок з таких доходів зобов'язаний резидент (постійне представництво нерезидента), який здійснює їх виплату нерезиденту. При цьому утримання податку проводиться в момент його виплати.

Якщо дохід виплачується нерезиденту у будь-якій формі, відмінній від грошової, або якщо податок на доходи нерезидента не було утримано з відповідного доходу під час виплати, такий податок підлягає нарахуванню та сплаті виходячи з такого розрахунку:

 • Пс = СД*100/(100 - СП) - СД, де:
 • Пс - сума податку до сплати;
 • СД - сума виплаченого доходу;
 • СП - ставка податку.

Нерезидент, який набуває право власності на інвестиційний актив у іншого нерезидента, який не має в Україні зареєстрованого постійного представництва, зобов’язаний утримувати податок з прибутку від відчуження такого інвестиційного активу, виплаченого на користь такого іншого нерезидента, за ставкою в розмірі 15 відсотків та за рахунок такого іншого нерезидента, та перераховувати до бюджету під час такої виплати, якщо інше не передбачено положеннями міжнародних договорів України з країною резиденції особи, на користь яких здійснюються виплати, що набрали чинності.

Нерезидент - покупець зобов’язаний не пізніше дати здійснення першої оплати за інвестиційний актив, що придбавається, стати на облік у контролюючому органі за місцезнаходженням української юридичної особи, акції, корпоративні права якої формують вартість інвестиційного активу, що є предметом такого правочину.

Оподаткування доходів від безпроцентних облігацій і казначейських зобов'язань

Прибуток нерезидентів, отриманий у вигляді доходів від безпроцентних (дисконтних) облігацій чи казначейських зобов'язань, оподатковується за ставкою, встановленою для податку на прибуток в Україні (18%).Базою оподаткування в цьому випадку є прибуток, який розраховується як різниця між номінальною вартістю безпроцентних (дисконтних) цінних паперів, сплаченою або нарахованою їх емітентом, та ціною їх придбання на первинному чи вторинному фондовому ринку.

Відповідно до вимог ПКУ, з метою здійснення податкового контролю придбання або продаж таких цінних паперів може здійснюватися від імені та за рахунок нерезидента виключно його постійним представництвом або резидентом, який працює від імені, за рахунок і за дорученням такого нерезидента

Такі резидент або постійне представництво нерезидента несуть відповідальність за повне і своєчасне нарахування та внесення до бюджету податків, утриманих під час виплати нерезиденту доходів від володіння процентними або безпроцентними (дисконтними) цінними паперами.Резиденти, які працюють від імені, за рахунок і за дорученням нерезидента на ринку процентних або безпроцентних (дисконтних) облігацій чи казначейських зобов'язань, самостійно подають органу державної податкової служби за місцем свого розташування звіт про утримання та внесення до відповідного бюджету податку на репатріацію.

Оподаткування доходів за договорами фрахту

Сума фрахту, що сплачується резидентом нерезиденту за договорами фрахту, оподатковується за ставкою 6% у джерела виплати таких доходів за рахунок цих доходів.При цьому базою для оподаткування є базова ставка такого фрахту.Особами, уповноваженими стягувати цей податок та вносити його до бюджету, є резиденти, які виплачують такі доходи, незалежно від того, є вони платниками цього податку чи ні, а також є вони суб'єктами спрощеного оподаткування чи ні.

Оподаткування виплат за договорами страхування

Страховики або інші резиденти, у тому числі фізичні особи - підприємці, фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність, або суб’єкти господарювання (юридичні особи чи фізичні особи - підприємці), які обрали спрощену систему оподаткування, інший нерезидент, який провадить господарську діяльність через постійне представництво, які здійснюють страхові платежі (страхові внески, страхові премії) та страхові виплати (страхові відшкодування) у межах договорів страхування або перестрахування ризиків, у тому числі страхування життя на користь нерезидентів, зобов’язані оподатковувати суми, що перераховуються, таким чином:

у межах договорів із обов’язкових видів страхування, за якими страхові виплати (страхові відшкодування) здійснюються на користь фізичних осіб - нерезидентів, а також за договорами страхування у межах системи міжнародних договорів "Зелена карта", а також за договорами страхування пасажирських перевезень цивільної авіації - за ставкою 0 відсотків;

у межах договорів страхування ризиків за межами України, за якими страхові виплати (страхові відшкодування) здійснюються на користь нерезидентів, - за ставкою 4 відсотки суми, що перераховується, за власний рахунок страховика у момент здійснення перерахування такої суми;

під час укладання договорів страхування або перестрахування ризику безпосередньо із страховиками та перестраховиками-нерезидентами, рейтинг фінансової надійності (стійкості) яких відповідає вимогам, установленим національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (у тому числі через або за посередництвом перестрахових брокерів, які в порядку, визначеному такою національною комісією, підтверджують, що перестрахування здійснено в перестраховика, рейтинг фінансової надійності (стійкості) якого відповідає вимогам, установленим зазначеною національною комісією), а також під час укладання договорів перестрахування з обов’язкового страхування цивільної відповідальності оператора ядерної установки за шкоду, яка може бути заподіяна внаслідок ядерного інциденту, - за ставкою 0 відсотків;

в інших випадках, - за ставкою 12 відсотків суми таких платежів (виплат) за власний рахунок у момент здійснення перерахування таких виплат.

Оподаткування доходів від реклами

Резиденти, які здійснюють виплати нерезидентам за виробництво та / або розповсюдження реклами про такого резидента, під час такої виплати сплачують податок за ставкою 20% суми таких виплат за власний рахунок.

Оподаткування прибутку нерезидентів, які здійснюють свою діяльність через постійне представництво

Суми прибутків нерезидентів, які провадять свою діяльність на території України через постійне представництво, оподатковуються в загальному порядку. При цьому таке постійне представництво прирівнюється з метою оподаткування до платника податку, який провадить свою діяльність незалежно від такого нерезидента.

Постійне представництво визначає обсяг оподатковуваного прибутку, отриманого протягом звітного (податкового) періоду, відповідно до принципу "витягнутої руки". Оподатковуваний прибуток постійного представництва має відповідати прибутку незалежного підприємства, що здійснює таку саму або аналогічну діяльність у таких самих або аналогічних умовах і діє в повній незалежності від нерезидента, постійним представництвом якого воно є.

Суми податку на прибуток, отриманий з іноземних джерел, що сплачені суб’єктами господарювання за кордоном, зараховуються під час сплати ними податку в Україні. Розмір зарахованих сум податку з іноземних джерел протягом податкового (звітного) періоду не може перевищувати суми податку, що підлягає сплаті в Україні таким платником податку протягом такого періоду.

 

Не підлягають зарахуванню у зменшення податкових зобов’язань такі податки, сплачені в інших країнах:

податок на капітал/майно та приріст капіталу;

поштові податки;

податки на реалізацію (продаж);

інші непрямі податки незалежно від того, підпадають вони під категорію прибуткових податків чи оподатковуються іншими податками згідно із законодавством іноземних держав.

Зарахування сплачених за митним кордоном України сум податку здійснюється за умови подання письмового підтвердження контролюючого органу іншої держави щодо факту сплати такого податку та за наявності чинного міжнародного договору України про уникнення подвійного оподаткування доходів.

Оподаткування прибутку, отриманого через резидента, що здійснює агентські, комісійні та довірчі послуги

Резиденти, які надають агентські, довірчі, комісійні та інші подібні послуги з продажу чи придбання товарів, робіт, послуг за рахунок і на користь тільки даного нерезидента (в тому числі укладення договорів з іншими резидентами від імені і на користь даного нерезидента), утримують і перераховують до відповідного бюджету податок з доходу, отриманого таким нерезидентом із джерел в Україні, визначений у порядку, передбаченому для оподаткування прибутків нерезидентів, які провадять свою діяльність на території України через постійне представництво.При цьому такі резиденти не підлягають додатковій реєстрації в органах державної податкової служби як платники податку.

Це правило не поширюється на випадки надання резидентами агентських, довірчих, комісійних та інших подібних посередницьких послуг з продажу чи придбання товарів, робіт, послуг за рахунок і на користь нерезидентів у випадку, якщо вони надають зазначені послуги в рамках своєї основної (звичайної) діяльності.

Доходи нерезидентів, які не обкладаються податком на репатріацію

Не обкладаються податком доходи, отримані нерезидентами у вигляді:

 • процентів або доходу (дисконту) на державні цінні папери або облігації місцевих позик, продані або розміщені нерезидентам за межами території України через уповноважених агентів - нерезидентів;
 • процентів або доходу на боргові цінні папери, виконання зобов'язань за якими забезпечено державними або місцевими гарантіями, продані або розміщені нерезидентам за межами території України через уповноважених агентів - нерезидентів;
 • відсотків, сплачених нерезидентам за отримані державою або до бюджету Автономної Республіки Крим чи міського бюджету позики (кредити або зовнішні запозичення), які відображаються в Державному бюджеті України або місцевих бюджетах чи кошторисі Національного банку України;
 • відсотків за кредити (позики), які отримані суб'єктами господарювання, виконання яких забезпечено державними або місцевими гарантіями.

В Україні збираються ввести податок на виведений капітал і відмовитися від податку на репатріацію

Міністерство фінансів оприлюднило Концепцію про оподаткування прибутку, розподіленого у вигляді дивідендів та інших прирівняних до них платежів.Основні нововведення - вводиться податок на виведений капітал і скасовується податок на репатріацію доходів.Детальніше розповість Prostopravo

Оподаткування дивідендів

При виплаті дивідендів юридичною особою - резидентом на користь юридичної особи-нерезидента буде утримуватися податок на виведений капітал в розмірі 15%.Виплата дивідендів на користь фізичної особи також буде обкладатися податком на виведений капітал в розмірі 15% (податок на доходи фізичних осіб при цьому утримуватися не буде).А виплата дивідендів юридичною особою-платником податку на виведений капітал (далі - НВК) на користь такої ж юридичної особи-платника НВК буде обкладатися податком за нульовою ставкою.

Оподаткування прирівняних до дивідендів платежів

За ставкою 20% будуть обкладатися НВК сплачені юридичною особою-платником податків:

 • Відсотки на користь нерезидентів-пов'язаних осіб;
 • Виплати за договорами страхування і перестрахування на користь нерезидентів;
 • Виплата фінансової допомоги неплатнику НВК, неповерненої протягом 12 місяців;
 • Придбання товарів і послуг у пов'язаних осіб, що використовують спрощену систему оподаткування;
 • Донарахування з трансфертного ціноутворення;
 • Виплата роялті у випадках перевищення ліміту;
 • Інвестиції в статутний фонд неплатників НВК;
 • Безкоштовне надання майна неплатнику НВК.

Виплата відсотків нерезиденту

За ставкою 5% будуть обкладатися податком відсотки, виплачені на користь пов'язаної особи-нерезидента, за умови що розмір залучених кредитів або позик перевищує власний капітал більш ніж в 1,5 рази (5 разів - для фінансових установ та компаній, що здійснюють лізингову діяльність).За ставкою 20% планується обкладати відсотки, виплачені на користь пов'язаної особи-нерезидента, за умови, що розмір залучених кредитів (позик) перевищує власний капітал більш ніж в 3,5 рази.За такою самою ставкою (20%) будуть обкладатися відсотки виплачені нерезидентам, зареєстрованим в низькоподатковій юрисдикції.

До пов'язаних осіб прирівнюються особи, сукупний розмір отриманих кредитів від яких перевищує розмір власного капіталу більше ніж у 1,5 рази (для фінансових установ та компаній, що здійснюють виключно лізингову діяльність, - більш ніж в 5 разів).

Виплати за договорами страхування

Виплати за договорами страхування на користь нерезидентів будуть обкладатися НВК за ставкою 20%.Виняток становитимуть виплати, що перераховуються в межах договорів страхування або перестрахування ризику, укладених безпосередньо із страховиками та перестраховиками - нерезидентами, рейтинг фінансової надійності (стійкості) яких відповідає вимогам, встановленим Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

Виплата фінансової допомоги

Також буде обкладатися НВК за ставкою 20%.При цьому, під фінансовою допомогою маються на увазі:

 • подарунки, благодійні внески;
 • поворотна безвідсоткова фінансова допомога;
 • кредит або позика пов'язаній особі-нерезиденту;
 • заборгованість за товари, роботи, послуги, яка була прощена неплатнику НВК.

Не є об'єктом оподаткування:

 • надання фінансової допомоги неприбутковим організаціям (у межах не більше 0.5% чистого доходу);
 • поширення під проведення рекламних (маркетингових) заходів, за умови що вартість одиниці поширення не перевищує 1 прожиткового мінімуму;
 • вартість майна, яке обкладається ПДФО або не включається до оподатковуваного доходу ФО, або не підлягає оподаткуванню відповідно до розділу IV ПКУ.

У разі повернення фінансової допомоги поточні податкові зобов'язання по НВК можуть бути зменшені на суму НВК, який був сплачений при наданні фінансової допомоги.

Внески в статутний фонд і інвестиції

Інвестиції на користь неплатників НВК і в об'єкти за межами України будуть обкладатися НВК за ставкою 20%.

До об'єктів інвестицій за межами України відносяться:

 • Створення ЮО за кордоном;
 • Відкриття філій, інших відокремлених підрозділів за кордоном;
 • Створення та / або утримання постійного місця діяльності за кордоном;
 • Придбання майна, що знаходиться за межами України;
 • придбання робіт, послуг.

За винятком:

 • майна (робіт, послуг), які імпортуються (купуються) протягом 360 днів з моменту оплати;
 • утримання некомерційних представництв;
 • оплати членських внесків.

У разі повернення інвестиції поточні податкові зобов'язані по НВК можуть бути зменшені на суму податку, який був сплачений при її здійсненні.

Роялті на користь нерезидентів

Роялті на користь нерезидентів оподатковується за ставкою 20% у таких випадках:

 • Загальна сума роялті перевищує суму доходів від роялті, збільшену на 4% від чистого доходу;
 • Виплата роялті нерезиденту з низькоподатковій юрисдикції або в юрисдикції, де роялті не підлягає оподаткуванню;
 • Виплати роялті на користь нерезидента щодо об'єктів, права інтелектуальної власності на які вперше виникли у резидента.

Якщо сплата роялті є об'єктом оподаткування НВК за кількох умов, то податок нараховується всього один раз за максимальною базою оподаткування.

Господарські операції, що не відповідають принципу «витягнутої руки»

Якщо господарська операція не відповідає принципу «витягнутої руки», з метою оподаткування платник податків повинен розрахувати фінансовий результат відповідно до принципу «витягнутої руки». У цьому випадку базою оподаткування НВК буде різниця між фінансовим результатом, розрахованим за принципом «витягнутої руки» і фінансовим результатом платника податків.

Також вводиться єдиний критерій для визнання операції контрольованою - обсяг операцій з одним контрагентом понад 10 млн. гривень.

Також якщо річний дохід платника податку не перевищує 150 млн. гривень, документація з трансфертного ціноутворення буде готуватися на вимогу контролюючого органу. При доході понад 150 млн. грн. в рік, документація повинна готуватися по всіх контрольованих операціях.

Операції, здійснені юридичною особою-платником НВК на користь фізичної особи-акціонера або іншої фізичної особи, в разі якщо цей факт встановлений судом, також будуть об'єктом оподаткування НВК за ставкою 20%.

Зміни в оподаткуванні іншими податками

Міністерство фінансів пропонує також збільшити поріг обов'язкової реєстрації податком на додану вартість до 3 млн. грн.

Сума дивідендів, що виплачується за 2013-2017 рр., не буде обкладатися податком на виведений капітал в межах обсягу оподатковуваного прибутку, з якого раніше був сплачений податок на прибуток.

Банки ж будуть продовжувати платити податок на репатріацію до 2020 року.

 

Хочете отримувати повідомлення на ваш email, коли ми опублікуємо нові статті?

також стежити за оновленнями сайту можна в Facebook Instagram Twitter Viber Telegram

Горячие предложения

Hotline Finance

Зелена карта для виїзду за кордон

Ціна нижча, ніж при покупці страховки на кордоні

Без візитів до страхових агентів

Готова страховка з доставкою на email

Безпечне оформлення і оплата онлайн

Кредиты на карту

более 30 онлайн-сервисов!

Ставка - от 0.01%

Срок - до 180 дней

Сумма - до 20 000 грн.

Документы - паспорт и код

Корисні статті з даної тематики