про твої права

Трансфертне ціноутворення в Україні

Рrostopravo.com.ua вирішив розібратися, в чому полягає суть цього методу ціноутворення, які перевірки і штрафи передбачені законом.


Короткий зміст і посилання по темі

 1. Операції, над якими здійснюється контроль
 2. Хто такі пов'язані особи
 3. Принцип «витягнутої руки»
 4. Методи встановлення відповідності умов контрольованих операцій принципу «витягнутої руки»
 5. Податковий контроль і звітність
 6. Узгодження цін в контрольованих операціях
 7. Штрафні санкції
 8. Рівень інфляції в Україні

Система державного регулювання трансфертного ціноутворення передбачає введення нових правил визначення цін для цілей оподаткування у зовнішньоекономічних операціях з пов'язаними особами.Податковий контроль за трансферним ціноутворенням в Україні ґрунтується на принципі "витягнутої руки" (arm's length principle), який передбачає збільшення податкових зобов'язань пов'язаних осіб до рівня податкових зобов'язань непов'язаних осіб за умови відповідності комерційних та / або фінансових умов скоєних ними операцій.Розберемося з принципами трансфертного ціноутворення докладніше.

Операції, над якими здійснюється контроль

Податковий контроль за трансферним ціноутворенням передбачає коригування податкових зобов'язань платника податків з пов'язаними особами до рівня податкових зобов'язань, розрахованих за умови відповідності комерційних та / або фінансових умов контрольованої операції комерційним та / або фінансовим умовам, які мали місце під час здійснення порівнянних операцій, сторони яких не є пов'язаними особами.

Контрольованими операціями є господарські операції платника податків, які можуть впливати на об'єкт оподаткування податком на прибуток підприємств платника податків, а саме:

а) господарські операції, що здійснюються з пов'язаними особами - нерезидентами;

б) зовнішньоекономічні господарські операції з продажу та / або придбання товарів та / або послуг через комісіонерів-нерезидентів;

в) господарські операції, здійснювані з нерезидентами, зареєстрованими в державах (на територіях), включених в перелік держав (територій), затверджений Кабінетом Міністрів України, або які є резидентами цих країн;

г) господарські операції, здійснювані з нерезидентами, які не платять податок на прибуток (корпоративний податок), в тому числі з доходів, отриманих за межами держави реєстрації таких нерезидентів, і / або які не є податковими резидентами держави, в якій вони зареєстровані як юридичні особи .Перелік організаційно-правових форм таких нерезидентів в розрізі держав (територій) затверджується Кабінетом Міністрів України.

У разі внесення змін до переліку організаційно-правових форм нерезидентів в розрізі держав (територій), затвердженого Кабінетом Міністрів України відповідно до цього підпункту, вони вступають в силу з 1 січня звітного року, наступного за календарним роком, в якому внесені наступні зміни;

Якщо нерезидентом, організаційно-правова форма якого включена до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України відповідно до підпункту "г" цього підпункту, в звітному році сплачувався податок на прибуток (корпоративний податок), господарські операції платника податків з таким нерезидентом при відсутності інших критеріїв визнаються неконтрольованими .

г) господарські операції (в тому числі внутрішньогосподарські розрахунки), що здійснюються між нерезидентом і його постійним представництвом в Україні.

При визначенні переліку держав (територій) Кабінет Міністрів України враховує такі критерії:

держави (території), в яких ставка податку на прибуток підприємств (корпоративний податок) на 5 і більше процентних пунктів нижче, ніж в Україні або надають суб'єктам господарювання пільгові режими оподаткування, або в ньому особливості розрахунку бази оподаткування фактично дозволяють суб'єкту господарювання не платити податок на прибуток підприємств (корпоративний податок) або платити його за ставкою, на 5 і більше процентних пунктів нижче, ніж в Україні;

держави, з якими Україною не укладено міжнародні договори з положеннями про обмін інформацією;

держави, компетентні органи яких не забезпечують своєчасний і повний обмін податковою і фінансовою інформацією на запити центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику.

Операції з контрагентом, зареєстрованим в державі (на території), включеній до зазначеного переліку, визнаються контрольованими з 1 січня звітного року, наступного за календарним роком, в якому держави (території) були включені до цього переліку.

Хто такі пов'язані особи

Визначення пов'язаних осіб для цілей трансфертного ціноутворення також досить широке, зокрема, до них відносяться:

 • юридичні особи - у разі, коли одна з таких осіб безпосередньо та / або опосередковано (через пов'язаних осіб) володіє корпоративними правами юридичної особи в розмірі 20 і більше відсотків;
 • фізична та юридична особа - у разі, коли фізична особа безпосередньо та / або опосередковано (через пов'язаних осіб) володіє корпоративними правами іншої юридичної особи в розмірі 20 і більше відсотків;
 • юридична особа і особа, яка має повноваження на призначення (обрання) одноособового виконавчого органу юридичної особи або на призначення (обрання) 50 і більше відсотків її складу колегіального виконавчого органу або наглядової ради;
 • юридичні особи, одноосібні виконавчі органи яких призначені (обрані) за рішенням однієї і тієї ж особи (власника або уповноваженого ним органу);
 • юридичні особи, в яких 50 і більше відсотків складу колегіального виконавчого органу або наглядової ради призначені (обрані) за рішенням однієї і тієї ж особи (власника або уповноваженого ним органу);
 • юридичні особи, в яких 50 і більше відсотків складу колегіального виконавчого органу та / або наглядової ради складають одні і ті ж фізичні особи;
 • юридична особа та фізична особа - у разі вчинення фізичною особою повноважень одноосібного виконавчого органу юридичної особи;
 • юридичні особи, в яких повноваження одноосібного виконавчого органу здійснює одна й та сама особа;
 • фізичні особи: чоловік (дружина), батьки (в тому числі усиновителі), діти (повнолітні, неповнолітні, в тому числі усиновлені), повнорідні та неповнорідні брати і сестри, опікун, піклувальник і дитина, над якою встановлено опіку, піклування.

Для фізичної особи загальна частка корпоративних прав платника податків (голосів у керівному органі), якою вона володіє, визначається як частка корпоративних прав, що безпосередньо належать такій фізичній особі, і частка корпоративних прав, що належать юридичним особам, які контролюються такою фізичною особою.

Господарські операції визнаються контрольованими, якщо одночасно виконуються наступні умови:

річний дохід платника податку від будь-якої діяльності, визначений за правилами бухгалтерського обліку, перевищує 150 000 000 гривень (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний податковий (звітний) рік;

обсяг таких господарських операцій платника податків з кожним контрагентом, визначений за правилами бухгалтерського обліку, перевищує 10 000 000 гривень (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний податковий (звітний) рік.

Господарські операції, що здійснюються між нерезидентом і його постійним представництвом в Україні, визнаються контрольованими, якщо обсяг таких господарських операцій, визначений за правилами бухгалтерського обліку, перевищує 10 000 000 гривень (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний податковий (звітний) рік.

Принцип «витягнутої руки»

Платник податків, який бере участь в контрольованій операції, повинен визначати обсяг його оподатковуваного прибутку відповідно до принципу "витягнутої руки".

Обсяг оподатковуваного прибутку, отриманого платником податку, який бере участь в одній або більше контрольованих операціях, вважається таким, що відповідає принципу "витягнутої руки", якщо умови зазначених операцій не відрізняються від умов, які застосовуються між непов'язаними особами у співставних неконтрольованих операціях.

Якщо умови в одній або більше контрольованих операціях не відповідають принципу "витягнутої руки", прибуток, який був б нарахований платнику податку в умовах контрольованої операції, що відповідає вказаним принципом, включається до оподаткованого прибутку платника податків.

Умови, при яких господарські операції визнаються такими, що відповідають принципу «витягнутої руки»:

 • якщо ціни (націнки) на товари (роботи, послуги) підлягають державному регулюванню згідно із законодавством, ціна вважається такою, що відповідає принципу "витягнутої руки", якщо вона встановлена ​​у відповідності з правилами такого регулювання.Це положення не поширюється на випадки, коли встановлюється мінімальна (максимальна) ціна (націнка) продажу або індикативна ціна.У такому випадку ціна операції, що відповідає принципу "витягнутої руки", визначається відповідно до цієї статті, але не може бути менше мінімальної ціни (націнки) або індикативної ціни і більшою максимальної ціни (націнки)
 • якщо під час здійснення угоди обов'язковим є проведення оцінки, вартість об'єкта оцінки є підставою для встановлення відповідності принципу "витягнутої руки" для цілей оподаткування;
 • в разі проведення аукціону (публічних торгів), обов'язковість проведення якого визначено законом, умови, які склалися за результатами такого аукціону (публічних торгів), визнаються такими, що відповідають принципу «витягнутої руки»;
 • якщо продаж (відчуження) товарів, в тому числі майна, переданого в заставу позичальником з метою забезпечення вимог кредитора здійснюється в примусовому порядку згідно із законодавством, умови, що склалися під час такого продажу, визнаються такими, що відповідають принципу "витягнутої руки".

Встановлення відповідності умов контрольованої операції принципу "витягнутої руки" проводиться за методами, визначеними пунктом 39.3 статті 39 ПКУ, з метою перевірки правильності, повноти нарахування і сплати податку на прибуток підприємств.

Методи встановлення відповідності умов контрольованих операцій принципу «витягнутої руки»

Встановлення відповідності умов контрольованої операції принципу "витягнутої руки" здійснюється по одному з таких методів:

а) порівнянної неконтрольованої ціни (аналогів продажу) - базується на порівнянні ціни товарів (робіт, послуг), застосованої під час контрольованої угоди, з ринковим діапазоном цін на ідентичні (а за їх відсутності - однорідні) товари (роботи, послуги) в порівнянних операціях ;

б) ціни перепродажу - полягає в зіставленні валової рентабельності контрольованої операції, отриманої при подальшій реалізації (перепродажу) товарів (робіт, послуг), які були придбані в контрольованій угоді, з ринковим діапазоном валової рентабельності;

в) "витрати плюс" - полягає в зіставленні валової рентабельності собівартості контрольованої операції з ринковим діапазоном валової рентабельності собівартості в порівнянних операціях;

г) чистого прибутку - порівняння рентабельності контрольованої операції з ринковим діапазоном рентабельності в порівнянних операціях;

д) розподіл прибутку - полягає в зіставленні фактичного розподілу отриманого сукупного доходу між сторонами контрольованої угоди з розподілом прибутку, здійсненим на економічно обґрунтованій основі між непов'язаними особами.

Відповідність умов контрольованої операції принципу "витягнутої руки" визначається за допомогою застосування методу трансфертного ціноутворення, який є найбільш доцільним до фактів і обставин скоєння контрольованої угоди.

Найбільш доцільний метод трансфертного ціноутворення обирається з урахуванням наступних критеріїв:

 • доцільності обраного методу відповідно до характеру контрольованої операції, що визначається, зокрема, на основі результатів функціонального аналізу контрольованої операції (з урахуванням виконуваних функцій, використовуваних активів і понесених ризиків);
 • наявності повної і достовірної інформації, необхідної для застосування обраного методу і / або методів трансфертного ціноутворення;
 • ступеня порівнянності між контрольованими і неконтрольованими операціями, включаючи надійність коригувань порівнянності, якщо такі застосовуються, які можуть використовуватися для усунення розбіжностей між такими операціями.

Платник податку з урахуванням зазначених критеріїв використовує будь-який метод, який він вважає найбільш доцільним, однак в разі, коли існує можливість застосування і методу порівняльної неконтрольованої ціни, і будь-якого іншого методу, застосовується метод порівняльної неконтрольованої ціни.

У разі, якщо з урахуванням таких критеріїв метод ціни перепродажу або метод «витрати плюс» і метод чистого прибутку або розподілу прибутку можуть застосовуватися платником податку з однаковою надійністю, застосовується метод ціни перепродажу або метод «витрати плюс».

Платник податків може не застосовувати більше одного методу для визначення того, чи відповідають умови контрольованої операції принципу "витягнутої руки".

Якщо платник податків використав метод відповідно до положень статті 39 ПКУ, встановлення контролюючим органом відповідності умов контрольованих операцій платника податків принципу "витягнутої руки" базується на тому методі трансфертного ціноутворення, який застосовується платником податків, за винятком випадків, коли контролюючий орган доведе, що метод, який застосовується платником податків, не є найбільш доцільним.

Контролюючий орган не має права застосовувати при встановленні відповідності умов контрольованих операцій платника податків принципу "витягнутої руки" інший метод трансфертного ціноутворення, ніж зазначений в договорі про попереднє погодження ціноутворення.

Податковий контроль і звітність

Для цілей податкового контролю за трансферним ціноутворенням звітним періодом є календарний рік.

Платники податків, які у звітному році здійснювали контрольовані операції, зобов'язані подавати звіт про контрольовані операції центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику, до 1 жовтня року, що настає за звітним, засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням вимог закону про електронний документообіг та електронного цифрового підпису.

Форма і порядок складання звіту про контрольовані операції встановлюються центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізацію державної фінансової політики.

Платники податків, які здійснюють контрольовані операції, повинні складати і зберігати документацію з трансфертного ціноутворення за кожний звітний період.

На запит центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику, платники податків протягом 30 календарних днів з дня отримання запиту представляють документацію з трансфертного ціноутворення по контрольованим операцій, зазначеним у запиті.

Податковий контроль за встановленням відповідності умов контрольованих операцій принципу "витягнутої руки" здійснюється шляхом моніторингу контрольованих операцій, опитування з питань трансфертного ціноутворення та проведення перевірок з питань дотримання платником податків принципу "витягнутої руки".

Перевірка з питань дотримання платником податків принципу "витягнутої руки" може бути проведена контролюючим органом у разі подання платником податків документації з трансфертного ціноутворення відповідно до підпункту 39.4.4 пункту 39.4 статті ПКУ або в разі неподання платником податків або подання з порушенням вимог звіту про контрольовані операції або документації з трансфертного ціноутворення.

Порядок проведення перевірки з питань дотримання платником податків принципу "витягнутої руки" встановлюється центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.

Контролюючий орган не має права проводити більше однієї перевірки з питань дотримання платником податків принципу "витягнутої руки" одного платника податку протягом календарного року. Контролюючий орган не має права повторно проводити перевірку з питань дотримання платником податків принципу "витягнутої руки" платника податків, які вже були перевірені (крім випадків, зазначених у підпунктах 78.1.5, 78.1.11, 78.1.12 пункту 78.1 статті 78 Податкового Кодексу ).

Тривалість перевірки з питань дотримання платником податків принципу "витягнутої руки" не повинна перевищувати 18 місяців.

Кожні шість місяців проведення перевірки з питань дотримання платником податків принципу "витягнутої руки" контролюючий орган надає платнику податків інформацію про поточний стан проведення перевірки.

У разі необхідності отримання інформації від іноземних державних органів, проведення експертизи і / або переведення на українську мову документів, необхідних для дослідження відповідності умов контрольованої операції принципу "витягнутої руки", термін проведення перевірки за рішенням керівника (заступника керівника) центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну податкову і митну політику, може бути продовжений на строк, що не перевищує 12 місяців.

Результати перевірки з питань дотримання платником податків принципу "витягнутої руки" оформлюються у формі акту (довідки), який складається у двох примірниках, підписується посадовими особами, які проводили перевірку і платником податків або його представником.

Якщо за результатами перевірки виявлено, що умови контрольованої операції відрізняються від умов, що відповідають принципу "витягнутої руки", що призвело до невірного розрахунку обсягу оподаткованого прибутку платника податку та / або заниження суми податку, складається акт перевірки. Якщо такі порушення відсутні, складається довідка.

Акт (довідка) перевірки з питань дотримання платником податків принципу "витягнутої руки" повинен бути вручений протягом двох робочих днів з дати його складання платнику податків, щодо якого проводилася перевірка, або його представнику під розписку.

У разі незгоди платника податків або його представника з висновками перевірки чи фактами та даними, викладеними в акті про результати перевірки з питань дотримання платником податків принципу "витягнутої руки", вони мають право подати свої заперечення протягом 30 днів з дня отримання акту. При цьому платник податків має право подати разом із запереченнями або в узгоджений термін документи (їх завірені копії), що підтверджують обгрунтованість заперечень.

Такі заперечення розглядаються протягом 30 робочих днів, наступних за днем ​​їх отримання, а платнику податків надсилається відповідь у порядку, визначеному статтею 58 Податкового Кодексу, для надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень.

Ухвалення податкового повідомлення-рішення за результатами перевірки з питань дотримання платником податків принципу "витягнутої руки" здійснюється в порядку, передбаченому статтею 86 Податкового Кодексу, але не раніше закінчення терміну для надання платником заперечень.

Оскарження податкових повідомлень-рішень, прийнятих за результатами перевірки з питань дотримання платником податків принципу "витягнутої руки", здійснюється в загальному порядку, відповідно до статті 56 Податкового Кодексу.

Узгодження цін в контрольованих операціях

Великий платник податків має право звернутися в ДФС із заявою про узгодження цін у контрольованих операціях.

Попереднє узгодження ціноутворення в контрольованих операціях є процедурою між платником податків та центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику, при якій узгоджуються критерії для визначення відповідності умов контрольованих операцій, що здійснюються або тих, які будуть здійснені платником податків, принципу "витягнутої руки" на підставі договору на обмежений термін.

За результатами попереднього узгодження ціноутворення в контрольованих операціях укладається договір, який підписується керівником великого платника податків або його уповноваженою особою та керівником (заступником керівника) центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику.

У разі дотримання умов договору про попереднє погодження ціноутворення в контрольованих операціях контролюючі органи не мають права приймати рішення про донарахування податкових зобов'язань, штрафів, пені за контрольованим операціями, що є предметом такого договору.

У разі недотримання умов договору про узгодження ціноутворення платником податків такий договір втрачає силу з дати вступу в силу. Контролюючі органи мають право приймати рішення про донарахування податкових зобов'язань, штрафів, пені за контрольованим операціями, що є предметом такого договору, умови яких не відповідають принципу "витягнутої руки".

Штрафні санкції

Неподання платником податків звіту про контрольовані операції (уточнюючого звіту) і / або документації з трансфертного ціноутворення або невключення в такий звіт інформації про всі здійснені протягом звітного періоду контрольовані операції у відповідності до вимог пункту 39.4 статті 39 Податкового Кодексу тягне за собою накладення штрафу (штрафів) у розмірі :

300 розмірів прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року, - в разі неподання звіту про контрольовані операції;

1 відсотка суми контрольованих операцій, незадекларованих в представленому звіті про контрольовані операції, але не більше 300 розмірів прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року, за всі незадекларовані контрольовані операції;

3 відсотки суми контрольованих операцій, по яких не була подана документація, визначена підпунктами 39.4.6 і 39.4.8 пункту 39.4 статті 39 Податкового Кодексу, але не більше 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року за всі контрольовані угоди, вчинені у відповідному звітному році.

Неподання платником податків звіту про контрольовані операції (уточнюючого звіту) і / або документації з трансфертного ціноутворення після закінчення 30 календарних днів, що настають за останнім днем ​​граничного строку сплати штрафу (штрафів), -

тягне за собою накладення штрафу в розмірі 5 розмірів прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року, за кожний календарний день неподання звіту про контрольовані операції (уточнюючого звіту) і / або документації з трансфертного ціноутворення.

Несвоєчасне подання платником податків звіту про контрольовані операції та / або документації з трансфертного ціноутворення або невчасне декларування контрольованих операцій в представленому звіті відповідно до вимог пункту 39.4 статті 39 Податкового Кодексу тягне за собою накладення штрафу (штрафів) у розмірі:

одного розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року, за кожний календарний день несвоєчасного подання звіту про контрольовані операції, але не більше 300 розмірів прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року;

одного розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року, за кожний календарний день несвоєчасного декларування контрольованих операцій в представленому звіті про контрольовані операції у разі подання уточнюючого звіту, але не більше 300 розмірів прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року;

двох розмірів прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року, за кожний календарний день несвоєчасного подання документації з трансфертного ціноутворення, визначеної підпунктами 39.4.6 і 39.4.8 пункту 39.4 статті 39 ПКУ, але не більше 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року.

 

Хочете отримувати повідомлення на ваш email, коли ми опублікуємо нові статті?

також стежити за оновленнями сайту можна в Facebook Instagram Twitter Viber Telegram

Горячие предложения

Кредиты на карту

более 30 онлайн-сервисов!

Ставка - от 0.01%

Срок - до 180 дней

Сумма - до 20 000 грн.

Документы - паспорт и код

Bookeeper

295 грн. в месяц

Онлайн бухгалтерия

для ФОП и малого бизнеса

первые 30 дней бесплатно!

Корисні статті з даної тематики