про твої права

Обмеження діяльності підприємства в Україні

Обмеження за видами діяльності ІП, підприємницької та господарської діяльності підприємства в Україні


Короткий зміст і посилання по темі

 1. Що таке обмеження господарської діяльності?
 2. Види обмеження господарської діяльності
 3. Здійснення державного контролю (нагляду) над підприємницькою діяльністю

Що таке обмеження господарської діяльності?

Підприємництво - це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.

Підприємці мають право без обмежень самостійно здійснювати будь-яку підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом.

У той же час, законом можуть встановлюватися особливості здійснення окремих видів підприємництва.

Право на здійснення підприємницької діяльності, не забороненої законом, має фізична особа з повною цивільною дієздатністю.Обмеження права фізичної особи на здійснення підприємницької діяльності встановлюються Конституцією України та законом.

Види обмеження господарської діяльності

Обмеження підприємницької діяльності встановлюються виключно законом.Їх можна умовно поділити на кілька видів:

 • Обмеження займатися підприємницькою діяльністю певним категоріям осіб (державні службовці, військовослужбовці, представники місцевих органів самоврядування, особи, обмежені в праві займатися певним видом діяльності за вироком суду і т.д.);
 • Обмеження, пов'язані з монополією держави на деяку діяльність (виготовлення і реалізація наркотичних речовин, зброї, видобуток деяких корисних копалин і т.д.);
 • Обмеження, пов'язані з організаційно-правовою формою (наприклад, ломбарди можуть існувати тільки у вигляді повних товариств);
 • Обмеження, пов'язані з розміром статутного капіталу (наприклад, мінімальний розмір статутного капіталу передбачений для акціонерних товариств);
 • Заняття певними видами економічної діяльності можливо тільки за умови отримання ліцензії на право здійснювати цю діяльність (банківська справа, фінансові послуги, будівництво, освіту та багато інших).

Крім того, законом можуть встановлюватися певні обмеження діяльності суб'єкта господарювання як міра відповідальності за порушення правил ведення господарської діяльності.Такі обмеження можуть встановлюватися лише законом і застосовуватися органами державного контролю (нагляду) тільки в межах їх законних повноважень.

Здійснення державного контролю (нагляду) над підприємницькою діяльністю

Державний нагляд (контроль) - діяльність уповноважених законом центральних органів виконавчої влади, їх територіальних органів, державних колегіальних органів, органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування в межах повноважень, передбачених законом, щодо виявлення та запобігання порушенням вимог законодавства суб'єктами господарювання та забезпечення інтересів суспільства, зокрема належної якості продукції,робіт і послуг, допустимого рівня небезпеки для населення, навколишнього природного середовища.

Заходи державного нагляду (контролю) - планові та позапланові заходи, які здійснюються в формі перевірок, ревізій, оглядів, обстежень та інших формах, визначених законом.

Державний нагляд (контроль) здійснюється за принципами:

 • пріоритетності безпеки у питаннях життя і здоров'я людини, функціонування і розвитку суспільства, середовища проживання і життєдіяльності перед будь-якими іншими інтересами і цілями у сфері господарської діяльності;
 • підконтрольності і підзвітності органу державного нагляду (контролю) відповідним органам державної влади;
 • рівності прав і законних інтересів усіх суб'єктів господарювання;
 • забезпечення прав і законних інтересів кожного суб'єкта господарювання;
 • об'єктивності та неупередженості здійснення державного нагляду (контролю), неприпустимість проведення перевірок суб'єктів господарювання за анонімними і іншими безпідставними заявами, а також невідворотності відповідальності осіб за подачу таких заяв;
 • здійснення державного нагляду (контролю) тільки при наявності підстав і в порядку, визначених законом;
 • відкритості, прозорості, плановості й системності державного нагляду (контролю);
 • неприпустимості дублювання повноважень органів державного нагляду (контролю) та неприпустимість здійснення заходів державного нагляду (контролю) різними органами державного нагляду (контролю) за одним і тим же питанням;
 • невтручання органу державного нагляду (контролю) у діяльність суб'єкта господарювання, якщо вона здійснюється в рамках закону;
 • відповідальності органу державного нагляду (контролю) та його посадових осіб за шкоду, заподіяну суб'єкту господарювання внаслідок порушення вимог законодавства, порушення прав і законних інтересів підприємства;
 • дотримання умов міжнародних договорів України;
 • незалежності органів державного нагляду (контролю) від політичних партій та будь-яких інших об'єднань громадян;
 • наявності одного органу державного нагляду (контролю) у складі центрального органу виконавчої влади.
 • презумпції правомірності діяльності підприємства в разі, якщо норма закону чи іншого нормативно-правового акту, виданого на підставі закону, або коли норми різних законів чи різних нормативно-правових актів припускають неоднозначне (множинне) трактування прав та обов'язків суб'єкта господарювання та / або повноважень органу державного нагляду (контролю);
 • орієнтованості державного нагляду (контролю) на запобігання правопорушенням у сфері господарської діяльності;
 • недопущення встановлення планових показників або будь-якого іншого планування по залученню суб'єктів господарювання до відповідальності і застосування до них санкцій;
 • здійснення державного нагляду (контролю) на основі принципу оцінки ризиків та доцільності.

Державний нагляд (контроль) здійснюється за місцем провадження господарської діяльності суб'єкта господарювання або його відокремлених підрозділів, або у приміщенні органу державного нагляду (контролю) у випадках, передбачених законом.

У разі якщо суб'єкт господарювання на відповідний плановий період включений в плани здійснення заходів державного нагляду (контролю) одночасно декількох органів державного нагляду (контролю), відповідні планові заходи здійснюються органами державного нагляду (контролю) у комплексі - одночасно всіма органами державного нагляду (контролю), в плани здійснення заходів державного нагляду (контролю) яких включені підприємства.

Планові та позапланові заходи здійснюються в робочий час суб'єкта господарювання, встановлений його правилами внутрішнього трудового розпорядку.

Виключно законами встановлюються:

органи, уповноважені здійснювати державний нагляд (контроль) у сфері господарської діяльності;

види господарської діяльності, які є предметом державного нагляду (контролю);

повноваження органів державного нагляду (контролю) щодо зупинення виробництва (виготовлення) або реалізації продукції, виконання робіт, надання послуг;

вичерпний перелік підстав для зупинення господарської діяльності;

спосіб і форми здійснення заходів здійснення державного нагляду (контролю);

санкції за порушення вимог законодавства і перелік порушень, які є підставою для видачі органом державного нагляду (контролю) припису, розпорядження або іншого розпорядчого документа.

Органи державного нагляду (контролю) та суб'єкти господарювання мають право фіксувати процес здійснення планового або позапланового заходу чи кожну окрему дію засобами аудіо- та відеотехніки, не перешкоджаючи здійсненню такого заходу.

Невиконання приписів, розпоряджень та інших розпорядчих документів органу державного нагляду (контролю) тягне за собою застосування штрафних санкцій до суб'єкта господарювання відповідно до закону.

Посадові особи органу державного нагляду (контролю) з метою з'ясування обставин, що мають значення для повноти проведення заходу, здійснюють у межах повноважень, передбачених законом, огляд територій або приміщень, які використовуються для здійснення господарської діяльності, а також будь-яких документів або предметів, якщо це передбачено законом.

Під час проведення заходів державного нагляду (контролю) не допускається вилучення у суб'єктів господарювання оригіналів їх фінансово-господарських, бухгалтерських та інших документів, а також комп'ютерів, їх частин, крім випадків, передбачених кримінальним процесуальним законодавством.

Плановий чи позаплановий захід у суб'єкта господарювання - юридичної особи має здійснюватися в присутності керівника або особи, уповноваженої керівником.Плановий чи позаплановий захід щодо фізичної особи - підприємця повинен здійснюватися в його присутності або в присутності уповноваженої ним особи.

Перед початком здійснення державного нагляду (контролю) посадова особа органу державного нагляду (контролю) вносить запис до журналу реєстрації заходів державного нагляду (контролю) (при наявності такого журналу у суб'єкта господарювання).

Під час і після здійснення державного нагляду (контролю) посадові особи органу державного нагляду (контролю) зобов'язані зберігати комерційну таємницю і конфіденційну інформацію підприємства.

Інформація, доступ до якої обмежено законом, одержана посадовою особою органу державного нагляду (контролю) під час здійснення державного нагляду (контролю), може використовуватися виключно в порядку, встановленому законом.

При здійсненні заходів державного нагляду (контролю) посадові особи органів державного нагляду (контролю) зобов'язані використовувати виключно уніфіковані форми актів.

Для здійснення планового або позапланового заходу орган державного нагляду (контролю) видає наказ (рішення, розпорядження), який повинен містити найменування суб'єкта господарювання, щодо якого буде здійснюватися захід, та предмет перевірки.

На підставі наказу (рішення, розпорядження) оформляється посвідчення (направлення) на проведення заходу державного нагляду (контролю), яке підписується керівником органу державного нагляду (контролю) (головою державного колегіального органу) або його заступником (членом державного колегіального органу) із зазначенням прізвища, імені та по батькові і засвідчується печаткою.

Посвідчення (направлення) є чинним лише протягом зазначеного в ньому строку здійснення заходу.

Перед початком здійснення заходу посадові особи органу державного нагляду (контролю) зобов'язані пред'явити керівнику суб'єкта господарювання - юридичної особи, його відокремленого підрозділу або уповноваженій ним особі (фізичній особі - підприємцю або уповноваженій ним особі) посвідчення (направлення) та службове посвідчення, що засвідчує посадову особу органу державного нагляду (контролю), і надати суб'єкту господарювання копію посвідчення (направлення).

Посадова особа органу державного нагляду (контролю) без посвідчення (направлення) на здійснення заходу та службового посвідчення не має права здійснювати державний нагляд (контроль) суб'єкта господарювання.

Суб'єкт господарювання має право не допускати посадових осіб органу державного нагляду (контролю) до здійснення заходу, якщо вони не пред'явили документів.

За результатами здійснення планового або позапланового заходу посадова особа органу державного нагляду (контролю) складає акт.

На підставі акту, який складено за результатами здійснення заходу, в ході якого виявлено порушення вимог законодавства, орган державного нагляду (контролю) за наявності підстав для повного або часткового призупинення виробництва (виготовлення), реалізації продукції, виконання робіт, надання послуг звертається в порядку і строки , встановлені законом, з відповідним позовом до адміністративного суду.У разі необхідності прийняття інших заходів реагування орган державного нагляду (контролю) протягом п'яти робочих днів з дня завершення здійснення заходу державного нагляду (контролю) складає припис, розпорядження, інший розпорядчий документ про усунення порушень, виявлених під час здійснення заходу.

Припис - обов'язкова для виконання у визначені строки письмова вимога посадової особи органу державного нагляду (контролю) суб'єкту господарювання щодо усунення порушень вимог законодавства.Припис не передбачає застосування санкцій щодо підприємства.Припис видається та підписується посадовою особою органу державного нагляду (контролю), який здійснював перевірку.

Розпорядження або інший розпорядчий документ органу державного нагляду (контролю) - обов'язкове для виконання письмове рішення органу державного нагляду (контролю) щодо усунення виявлених порушень у визначені строки.Розпорядження видається та підписується керівником органу державного нагляду (контролю) (головою державного колегіального органу) або його заступником (членом державного колегіального органу).

Розпорядження може передбачати застосування до суб'єкта господарювання санкцій, передбачених законом.

Невиконання приписів, розпоряджень або інших розпорядчих документів щодо усунення порушень вимог законодавства, виявлених під час здійснення заходу державного нагляду (контролю), тягне за собою застосування до суб'єкта господарювання штрафних санкцій у порядку, встановленому законом.

У разі застосування санкцій за порушення вимог законодавства, зокрема, якщо законом передбачаються мінімальні та максимальні розміри санкцій, враховується принцип пропорційності порушення і покарання.Санкція, яка застосовується до суб'єкта господарювання при першому порушенні, не може бути вищою за мінімальну санкцію, передбачену відповідним законом.

У разі несплати підприємством застосованої до нього штрафної санкції за результатами проведених заходів державного нагляду (контролю) протягом 15 календарних днів з дня вручення або надіслання розпорядчого документа, якщо розпорядчі документи не були оскаржені до органу державного нагляду (контролю) та / або в судовому порядку і залишені в силі, сума санкції стягується у судовому порядку.

 

Хочете отримувати повідомлення на ваш email, коли ми опублікуємо нові статті?

також стежити за оновленнями сайту можна в Facebook Instagram Twitter Viber Telegram

Горячие предложения

Кредиты на карту

более 30 онлайн-сервисов!

Ставка - от 0.01%

Срок - до 180 дней

Сумма - до 20 000 грн.

Документы - паспорт и код

Корисні статті з даної тематики