про твої права

Зовнішньоекономічні договори поставки. Важливість зовнішньоекономічного контракту

Зовнішньоекономічний контракт на надання послуг, постачання товару: умови, структура та порядок складання договору ЗЕД, приклад типового контракту ЗЕД


Короткий зміст і посилання по темі

  1. Поняття зовнішньоекономічного контракту
  2. Сторони зовнішньоекономічного контракту
  3. Порядок укладення зовнішньоекономічного контракту, форма
  4. Право, яке застосовується до зовнішньоекономічного контракту
  5. Умови зовнішньоекономічного контракту
  6. Зразок зовнішньоекономічного контракту (на двох мовах):

Відео по темі


Поняття зовнішньоекономічного контракту

Зовнішньоекономічний договір (контракт) - це угода двох або більше суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності та їх іноземних контрагентів, спрямована на встановлення, зміну або припинення їх взаємних прав та обов'язків у зовнішньоекономічній діяльності.

Сторони зовнішньоекономічного контракту

Суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності в Україні є:

- фізичні особи - громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства, які мають цивільну правоздатність і дієздатність згідно з законами України і постійно проживають на території України;

- юридичні особи, зареєстровані як такі в Україні і які мають постійне місцезнаходження на території України (підприємства, організації та об'єднання всіх видів, включаючи акціонерні та інші види господарських товариств, асоціації, спілки, концерни, консорціуми, торговельні доми, посередницькі та консультаційні фірми, кооперативи , кредитно-фінансові установи, міжнародні об'єднання, організації та інші), в тому числі юридичні особи, майно та / або капітал яких повністю у власності іноземних суб'єктів господарської діяльності;

- об'єднання фізичних, юридичних, фізичних і юридичних осіб, які не є юридичними особами згідно з законами України, але які мають постійне місцезнаходження на території України і яким цивільно-правовими законами України не заборонено здійснювати господарську діяльність;

- структурні одиниці іноземних суб'єктів господарської діяльності, які не є юридичними особами згідно з законами України (філії, відділення тощо), але мають постійне місцезнаходження на території України;

- спільні підприємства за участю суб'єктів господарської діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності, зареєстровані як такі в Україні і які мають постійне місцезнаходження на території України;

- державні замовники з державного оборонного замовлення;

- інші суб'єкти господарської діяльності, передбачені законами України.

Суб'єкти, які є сторонами зовнішньоекономічного договору (контракту), мають бути здатними до укладання договору (контракту) відповідно до законів України або закону місця укладання договору (контракту).

Порядок укладення зовнішньоекономічного контракту, форма

Зовнішньоекономічний договір (контракт) складається відповідно до законів України з урахуванням міжнародних договорів України. Суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності при складанні тексту зовнішньоекономічного договору (контракту) мають право використовувати відомі міжнародні звичаї, рекомендації, правила міжнародних органів та організацій, якщо це не заборонено прямо та у виключній формі цим та іншими законами України.

Зовнішньоекономічний договір (контракт) укладається суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності або його представником у простій письмовій чи в електронній формі, якщо інше не передбачено міжнародним договором України або законом. У разі експорту послуг (крім транспортних) зовнішньоекономічний договір (контракт) може укладатись шляхом прийняття публічної пропозиції про угоду (оферти) або шляхом обміну електронними повідомленнями, або іншим способом, в тому числі шляхом виставлення рахунку (інвойсу), в тому числі в електронному вигляді, за надані послуги. Повноваження представника на укладення зовнішньоекономічного договору (контракту) може бути наслідком доручення (довіреності), установчих документів, договорів та інших підстав, які не суперечать Закону. Дії, які здійснюються від імені іноземного суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності України, уповноваженим на це належним чином, вважаються діями цього іноземного суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності.

Для підписання зовнішньоекономічного договору (контракту) суб'єкту зовнішньоекономічної діяльності не потрібен дозвіл будь-якого органу державної влади, управління або вищестоящої організації, за винятком випадків, передбачених законами України.

Суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності мають право укладати будь-які види зовнішньоекономічних договорів (контрактів), крім тих, які прямо та у виключній формі заборонені законами України.

Зовнішньоекономічний договір (контракт) може бути визнано недійсним у судовому порядку, якщо він не відповідає вимогам законів України або міжнародних договорів України.

Форма і порядок укладення зовнішньоекономічного договору (контракту), права та обов'язки його сторін регулюються Законом України "Про міжнародне приватне право" та іншими законами.

Законом може бути встановлений особливий порядок укладення, виконання та розірвання окремих видів зовнішньоекономічних договорів (контрактів).

Право, яке застосовується до зовнішньоекономічного контракту

Сторони договору відповідно до статей 5 і 10 Закону «Про міжнародне приватне право» можуть обрати право, що застосовується до договору, крім випадків, коли вибір права прямо заборонено законами України.

У разі відсутності згоди сторін договору про вибір права, що підлягає застосуванню до цього договору, застосовується право сторони, яка повинна здійснити виконання, яке має вирішальне значення для змісту договору:

1) продавець - за договором купівлі-продажу;

2) дарувальник - за договором дарування;

3) одержувач ренти - за договором ренти;

4) відчужувач - за договором довічного утримання (догляду);

5) наймодавець - за договорами найму (оренди);

6) кредитор - за договором позики;

7) підрядник - за договором підряду;

8) виконавець - за договорами про надання послуг;

9) перевізник - за договором перевезення;

10) експедитор - за договором транспортного експедирування;

11) зберігач - за договором зберігання;

12) страховик - за договором страхування;

13) повірений - за договором доручення;

14) комісіонер - за договором комісії;

15) керуючий - за договором управління майном;

16) позикодавець - за договором позики;

17) кредитор - за кредитним договором;

18) банк - за договором банківського вкладу (депозиту), за договором банківського рахунку;

19) фактор - за договором факторингу;

20) ліцензіар - за ліцензійним договором;

21) продавець - за договором комерційної концесії;

22) заставодавець - за договором застави;

23) поручитель - за договором поруки.

Однак правом, з яким договір найбільш тісно пов'язаний, вважається:

1) за договором про нерухоме майно - право держави, в якій це майно знаходиться, а якщо таке майно підлягає реєстрації, - право держави, де здійснена реєстрація;

2) за договорами про спільну діяльність або виконання робіт - право держави, в якому проводиться така діяльність або створюються передбачені договором результати;

3) за договором, укладеним на аукціоні, за конкурсом або на біржі, - право держави, в якій проводяться аукціон, конкурс або знаходиться біржа.

Умови зовнішньоекономічного контракту

Положення про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів) затверджене Наказом Міністерства економіки та європейської інтеграції.

До умов, які повинні бути передбачені в договорі (контракті), якщо сторони такого договору (контракту) не погодилися про інше щодо викладення умов договору і така домовленість не позбавляє договір предмета, об'єкта, мети та інших істотних умов, без погодження яких сторонами договір може вважатися неукладеним, або він може бути визнаний недійсним внаслідок недотримання форми згідно з чинним законодавством України, відносяться:

1.1. Назва, номер договору (контракту), дата і місце його укладення.

1.2. Преамбула.

1.3.Предмет

1.4. Кількість і якість товару (обсяг робіт або послуг)

1.5. Базові умови поставки відповідно до правил ІНКОТЕРМС.

1.6. Ціна і загальна вартість договору

1.7.Умови платежів

1.8.Умови прийому-передачі товару (робіт, послуг)

1.9.Упаковка та маркування.

1.10 Форс-мажор

1.11 Санкції і рекламації

1.12 Врегулювання суперечок

1.13 Місцезнаходження та реквізити сторін.

Зразок зовнішньоекономічного контракту (на двох мовах):

КОНТРАКТ № ____

м _____ ___________ р

______________ іменована надалі «Продавець», в особі ______________, який діє на підставі ____________, з одного боку, і

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «______________», іменоване надалі «Покупець», в особі Директора ___________, діючого на підставі Статуту, з іншого боку, уклали цей Контракт про таке:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Продавець продає, а Покупець купує на умовах CPT г. Киев, Україна (ІНКОТЕРМС-2010) __ ___________________ (надалі іменований "Товар") відповідно до кількості, асортименту і цін, вказаних в Додатку №1, який є невід'ємною частиною цього Контракту.

1.2. Товар призначений для власного споживання.

2. СУМА КОНТРАКТУ ТА УМОВИ ОПЛАТИ

2.1. Загальна сума Контракту становить ________ (______________, 00).

2.2. Всі витрати по митному очищенню Товарів в Україні (сплата мит, податків та інших зборів, а також витрат на виконання митних формальностей, що підлягають оплаті при імпорті Товару) несе Покупець.

2.3. Покупець оплачує договірну продажну ціну Продавцю в установленому далі порядку:

2.3.1.Передплата - 100% суми Контракту, не пізніше 10 календарних днів з дати підписання Угоди двома сторонами.

2.4. Всі банківські витрати, пов'язані із здійсненням платежів несе Покупець.

3. УМОВИ ПОСТАВКИ ТОВАРУ

3.1. Поставка товарів в обсязі, зазначеному в Додатку №1 до цього контракту, повинна бути здійснена не пізніше 10 (десяти) тижнів з моменту перерахування покупцем авансового платежу згідно п. 2.3.1. цього контракту. Допускаються поставка частинами і допоставка.

3.2. Товари поставляються на умовах CРТ м.Київ, Україна (ІНКОТЕРМС-2010).

3.3. Продавець гарантує, що Товари які поставляються вільні від будь-яких прав і / або домагань третіх осіб.

3.4. Продавець зобов'язується поставити разом з Товаром повний комплект технічної документації російською мовою, необхідної для експлуатації та технічного обслуговування Товару.

3.5. Комплект нижченаведених документів поставляється разом з товаром:

3.5.1. - рахунок-фактура (інвойс) із зазначенням країни походження товару, ваги нетто і брутто - 3 прим .;

3.5.2. - пакувальний лист (вказується зміст вантажу, вага нетто і брутто, кількість упакованих місць та їх розміри) - 3 прим .;

3.5.3. - транспортні накладні (CMR) - 3 прим .;

3.6. Ризик за збереження обладнання переходить від Продавця до Покупця відповідно до умов поставки CIP м.Київ, Україна (ІНКОТЕРМС-2010).

4. УМОВИ ПРИЙМАННЯ ТОВАРУ

4.1. Представник Покупця отримує Товари за адресою: ______________________________.

4.2. Товар вважається зданим Продавцем і прийнятим Покупцем:

4.2.1. за кількістю - відповідно до кількості місць і масі, зазначених у транспортному документі пункту відправлення, і згідно з даними, зазначеними в специфікації і товаросупровідних документах;

4.2.2. за якістю - за зовнішніми ознаками, а також відповідно до законодавства України.

4.3. Покупець зобов'язується здійснити оформлення митних процедур і вивантаження Товарів протягом 48 годин після надходження товарів на місце вивантаження згідно п. 4.1. цього Контракту. Витрати по простою автомобіля понад зазначеного часу несе Покупець.

5. УПАКОВКА І МАРКУВАННЯ

5.1. Товари повинні мати упаковку, що відповідає міжнародним стандартам при транспортуванні усіма видами автотранспорту.

5.2. Товари повинні бути марковані способом, придатним для ідентифікації вантажу англійською або російською мовами.

6. ЯКІСТЬ ТОВАРУ ТА ГАРАНТІЇ

6.1. Якість і комплектність Товару повинні відповідати чинним стандартам країни Покупця і технічним характеристикам, зазначеним у додатках №1 до цього Контракту.

6.2. Гарантійний період складає 24 (двадцять чотири) місяці з дати поставки Товару Покупцю.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. Збитки, понесені однією із Сторін через порушення умов цього Контракту іншою Стороною, підлягають відшкодуванню, з огляду на що:

7.1.1. в разі якщо Покупець не виконає вимоги п. 2.3.2, Покупець сплачує Продавцю пеню в розмірі 0,1% від вартості поставленого Товару за кожен день прострочення, але не більше 10% від загальної суми контракту;

7.1.2. в разі затримки поставки Товару, за умови, що Покупець виконав вимоги п. 2.3, Продавець сплачує Покупцю пеню в розмірі 0,1% від вартості не поставленого Товару за кожен день прострочення, але не більше 10% від загальної суми контракту;

7.2. При здійсненні своєї комерційної діяльності Покупець і Продавець зобов'язується не вживати будь-які дії корупційного характеру (хабарі, незаконне вплив на державні та муніципальні органи, посадових особи установ, підприємств, організацій і т.д.). Порушення зобов'язань за цим параграфом Контракту однією із Сторін є істотним порушенням договору і дає право стороні що дотримується зобов'язання по даному пункту не відшкодовувати збитки передбачені п. 7.1 цього Контракту, стороні що порушила зобов'язання цього пункту.

8. Форс-мажор

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання та / або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором, а термін виконання зобов'язань за цим Договором відсувається, в разі дії форс-мажорних обставин (стихійних лих, військових дій будь-якого характеру) та інших, незалежних від Сторін обставин, пропорційно часу дії таких обставин, якщо такі обставини підтверджені довідкою торгово-промислової палати Сторони що пред'являє вимогу і інших уповноважених на це органів.

8.2. При настанні або припиненні форс-мажорних обставин для однієї із Сторін, остання зобов'язана негайно інформувати про це іншу Сторону в письмовому вигляді. Не повідомлення або несвоєчасне повідомлення про форс-мажорні обставини позбавляє відповідну Сторону права посилатися на них в майбутньому.

9. Інші умови

9.1. З моменту укладення цього Контракту все попереднє листування і переговори Сторін щодо його предмета втрачають силу.

9.2. У разі розбіжності окремих положень цього Контракту з чинним законодавством України протягом терміну його дії він збереже свою силу в цілому, а сторони будуть прагнути знайти рішення, що найбільш повно за змістом і економічно відповідає цим положенням.

9.3. У разі розбіжності окремих положень цього Контракту української та англійської версії основною вважати українську.

9.4. Всі розбіжності, що виникають внаслідок або у зв'язку з цим контрактом, повинні вирішуватися шляхом переговорів між Сторонами. Якщо Сторони не можуть дійти згоди шляхом переговорів, спір що виник підлягає судовому розгляду і вирішенню в установленому арбітражному суді Сторони що пред'являє вимоги. Рішення арбітражу буде остаточним і обов'язковим для виконання Сторонами і не може бути оскаржене.  

9.5. Всі додатки, доповнення та зміни до цього Контракту є його невід'ємними частинами і дійсні лише в тому випадку, якщо вони письмово оформлені, підписані уповноваженими представниками Сторін та скріплені печатками Сторін.

9.6. Контракт, всі додатки до нього, підписані обома сторонами і передані факсом або за допомогою електронної пошти мають юридичну силу з подальшим наданням оригіналів.

9.7. Жодна із Сторін не має права передавати свої права та зобов'язання за цим Договором третій особі без попередньої згоди на те іншої Сторони.

9.8. У разі якщо протягом строку дії цього Контракту платіжні або поштові реквізити, зафіксовані в цьому Контракті, зміняться, Сторони оформляють зміни шляхом підписання Додаткової угоди.

9.9. Кожна сторона несе відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Контракті реквізитів. У випадку неповідомлення або неналежного повідомлення іншої сторони про зміну реквізитів сторона що не повідомить несе відповідальність і ризики настання негативних наслідків такого неповідомлення.

10. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

10.1. Цей Контракт набуває чинності з моменту його підписання уповноваженими представниками Сторін, а так само скріплення печатками і діє до виконання Сторонами зобов'язань за цим Договором.

10.2. У разі дострокового розірвання цього Контракту Сторона - ініціатор повинна не менше ніж за 30 робочих днів до розірвання цього Контракту письмово сповістити про це іншу Сторону, а також не менше ніж за 15 робочих днів до розірвання цього Контракту здійснити відшкодування збитків іншій Сторони згідно з п . 7.1 цього Контракту

10.3. Цей Контракт складено в 2-х оригінальних примірниках українською та англійською мовою, по одному примірнику для кожної Сторони, причому кожен екземпляр має однакову юридичну силу.

11. Юридичні адреси CTOPOH

ПРОДАВЕЦЬ

 

банк продавця

Довірена особа ___________________

печатка

 

 

Покупець

 

БАНК покупця

директор ______________________

печатка

CONTRACT № 

_______                                            ___________

   __________, hereinafter referred to as "Seller» represented by the person of _______, acting on the basis of the _____________, on the one hand, and

  Limited liability company «___________________ », hereinafter referred to as the "Buyer", represented by Director _________, acting under authorities derived from the Articles of Association, on the other hand, have signed this Contract to the effect that:

 

1.SUBJECT OF THE CONTRACT

 

1.1.    Seller shall sell, and the Buyer shall buy on the terms CPT

Kiev, Ukraine (INCOTERMS 2010), ___________________(hereinafter referred to as "Goods") in accordance with the quantity, range and prices listed in the Appendixes №1 hereto, which is an integral part of this Contract.

1.2.    These Goods are intended for further resale.      

2.CONTRACT VALUE AND PAYMENT PROCEDURE 

2.1.            Total Contract Value is __________ (_________, 00   ).

2.2.            All charges for customs clearance of the Goods in the Ukraine (payment of fees, taxes and other charges, as well as the costs of customs formalities payable upon import of the goods) shall be born by the Buyer.

2.3.            The buyer pays the sum of the Contract to the Seller in a following order

2.3.1.  Prepayment 100% of the sum of the Contract, not later than 10 calendar days from  the date of Contract signing by both parties.

2.4. All bank charges associated with making payments Buyer. 

3.GOODS DELIVERY TERMS 

3.1.            Delivery of the goods in the volume specified with the Appendixes №1 to present contract, should be carried out not later than 10 (ten) weeks from the moment of transfer by the Buyer of advance payment agrees item 2.3.1. of the present contract. Partial deliveries and replenishment deliveries are allowed. 

3.2.            The Goods are delivered on the terms СРТ Kiev, Ukraine (INCOTERMS 2010).

3.3.            Seller shall guarantee that the supplied goods are free from any rights and / or claims of third parties.

3.4.            Seller shall undertake together with the goods to deliver a complete set of technical documents in Russian, necessary for operation and maintenance of the Goods. 

3.5.             Together with the Goods the Buyer will receive:

 

3.5.1.   the invoice with country of origin of the goods, net and gross weights - 3 copies;

3.5.2.   the packing list (cargo description, net and gross weights, quantity of the packed places and their sizes) - 3 copies;

 3.5.3.   CMR - 3 copies;

3.6.            All risks shall pass from the Seller to the Buyer in full correspondence with the delivery terms CIP Kiev, Ukraine (INCOTERMS 2010).

 

4.ACCEPTANCE OF THE GOODS

 

4.1.   Representative of the Buyer shall receive the Goods at the address: ___________________.

4.2.            The product shall be considered as delivered by the Seller and accepted by the Buyer:

4.2.1.   by quantity - according to the quantity of units and weight specified in the shipping documents executed at the point of departure and according to information provided in specification and shipping documents;

4.2.2.   by quality - on external signs, and also it agree legislations Ukraine.

4.3.            The buyer undertakes to make customs procedures and an unloading of the Goods within 48 hours after receipt of the goods to the place of an unloading agrees item 4.1.  The present Contract. Expenses on idle time of the car over specified time are born by the Buyer.

 

5.PACKAGING AND MARKING 

5.1.            The Goods must be packed to meet international standards for transporting by all types of vehicles.

5.2.            The Goods must be marked in English or Russian in the way allowing identification of the Goods.

 

6.QUALITY OF THE GOODS AND THE GUARANTEES

 6.1.            Quality and completeness of the goods shall conform to the applicable standards in the Seller’s country and technical specifications provided in the Appendixes №1 hereto.

 6.2.            Guarantee period shall be 24 (twenty four) months from the delivery of the Goods to the Buyer.

 7.LIABILITY OF THE PARTIES

 7.1.            Losses incurred by a Party due to breach of this Contract by the other Party shall be reimbursed provided that:

 

7.1.1.   if the Buyer fails to comply with the requirements of paragraph 2.3.2., the Buyer shall pay to the Seller a penalty in the amount of 0.1% of the value of the delivered goods for each day of delayed, but not more than 10% of the total amount of the contract;

7.1.2.   in case of delayed delivery of the Goods, provided that the Buyer meets requirements of clause 2.3, the Seller shall pay to the Buyer a penalty at a rate of 0.1% on the value of undelivered goods per every delayed day, but not more than 10% of the total Contract value.

 

7.2.            In the course of his business the Buyer and Seller agrees not to take any action of corruption nature (bribes, illegal influence to the governmental and municipal bodies, officials of institutions, enterprises, organizations, etc.). Breach of the obligations under this clause of the Contract will make a substantial breach of the Contract and give right to the party observing obligations on the given point not to indemnify losses under clause 7.1 herein, the party broken the obligations on the given point.

 

 

8.FORCE-MAJEURE 

8.1.   The Parties shall be released from responsibility for their failures and / or improper fulfillment of the obligations hereunder, and the term for fulfillment of the obligations hereunder shall be extended in the case of force majeure circumstances (natural disasters, military actions of any kind), and other circumstances beyond the Parties’ control in proportion to the time of existence of such circumstances, provided these circumstances are confirmed by certificate issued by the Chamber of Commerce and Industry of the parties to make demands and other competent authorities.

8.2.            Upon beginning and cease of the force majeure circumstances for one of the Parties, the latter shall immediately inform the other Party about in writing. Failure to inform or inform about the force majeure circumstances will denude the respective Party of the right to refer thereto in future.

 

 

9.MISCELLANEOUS

 9.1.            From the effective day of this Contract all previous correspondence and negotiations between the Parties regarding its subject matter become invalid.

9.2.            In case of differences between certain provisions of the Contract and effective Ukraine laws within the term of the Contract, the Contract will remain effective in general, but the Parties will strive to find a solution that fits the best to meaning and economic benefit of such provision.

 

9.3.            In case of differences between certain positions of the Contract of the Ukrainian and English version the basic to consider the Ukrainian.

9.4.            All disputes arising from or in connection with this Contract shall be settled by way of negotiations between the Parties. If the parties can not reach agreement by negotiation, the dispute shall be subject to judicial review examined and settled by the Court of Arbitration established by the Parties show requirements. Award of the arbitration shall be final and binding to the Parties and may not be appealed.

 

 9.5.            All supplements, amendments and modifications to this Contract shall be an integral part hereof and are valid only if made in writing, signed by authorized representatives of the Parties and sealed by the Parties’ seals.

 

9.6.            The contract, all additions and appendices to it, signed by both parties and faxed or by means of e-mail have a validity with the subsequent granting of originals.

9.7.            Neither Party may not assign its rights and obligations hereunder to a third party without the prior consent of the other Party.

9.8.   If during the term of this Contract payment or postal details, recorded in the Contract change, the parties execute these changes by signing an agreement.

 

9.9.            Each party shall be responsible for the authenticity of details provided for herein. In case of any Party’s failure to inform or inform properly the other Party about change in the details, the Party at fault shall bear responsibility and risks of negative consequences of such failure to inform.

 

  

10.         TERM OF THE CONTRACT

 10.1.         This Contract shall take effect upon its signature by the two Parties, as well as affixing of the seals and shall be valid to fulfillment of the Parties' obligations hereunder.

 

10.2.         In the event of early termination of this Contract, the Party, which initiated the termination, shall not less than 30 working days prior to termination of this Contract notify in writing the other Party and not less than 15 working days prior to its termination shall indemnify all losses to the other Party in accordance with clause 7.1 herein.

 

10.3.         This Contract is executed in 2 original counterparts in Ukrainian and English, in one copy for either Party, provided all copies have the same legal effect.

  

11.    REGISTERED ADDRESSES OF THE PARTIES

SELLER

 Seller’s BANK

 Represented by the person  __________________

seal

 

 

BUYER

 

 Buyer’s  BANK

 Director_______________________

 seal

 

 

 Хочете отримувати повідомлення на ваш email, коли ми опублікуємо нові статті?

також стежити за оновленнями сайту можна в Facebook Instagram Twitter Viber Telegram

Горячие предложения

Кредиты на карту

более 30 онлайн-сервисов!

Ставка - от 0.01%

Срок - до 180 дней

Сумма - до 20 000 грн.

Документы - паспорт и код

Bookeeper

295 грн. в месяц

Онлайн бухгалтерия

для ФОП и малого бизнеса

первые 30 дней бесплатно!

Корисні статті з даної тематики

© 2006–2020

ТОВ «Простобанк Консалтінг»

Код ЄДРПОУ: 35454764

Адреса та телефон «Простобанк Консалтінг»

Email: info@prostobank.com