про твої права

Прокуратура України: функції, система, статус прокурорів

14 жовтня 2014 року Верховна Рада прийняла Закон України "Про прокуратуру" в новій редакції. Про основи діяльності прокуратури в Україні розповість prostopravo.com.ua.

Короткий зміст і посилання по темі

 1. Функції прокуратури
 2. Система органів прокуратури
 3. Вимоги до кандидатів на посаду прокурора
 4. Відбір кандидатів на посаду прокурора
 5. Дисциплінарна відповідальність прокурорів
 6. Звільнення прокурорів
 7. Оплата роботи прокурора
Loading...

Функції прокуратури

Законом «Про прокуратуру» від 14.10.2014 до функцій прокуратури віднесені:

 1. Підтримка державного обвинувачення в суді;
 2. Представництво інтересів громадянина або держави в суді у випадках, визначених законом;
 3. нагляд за дотриманням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство;
 4. нагляд за дотриманням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов'язаних з обмеженням особистої свободи громадян.

Як бачимо, повноваження по загальному нагляду за дотриманням законів у цьому переліку немає.

Забороняється покладати на прокуратуру інші функції, не передбачені Конституцією України. Основні функції прокуратури України здійснюються виключно прокурорами. Делегування функцій прокуратури, а також привласнення цих функцій іншими органами чи посадовими особами не допускається

Система органів прокуратури

Систему прокуратури України становлять:

 • Генеральна прокуратура України;
 • Регіональні прокуратури;
 • Місцеві прокуратури;
 • Військові прокуратури;
 • Спеціалізована антикорупційна прокуратура

До військових прокуратур належать Головна військова прокуратура (на правах структурного підрозділу Генеральної прокуратури України), військові прокуратури регіонів (на правах регіональних), військові прокуратури гарнізонів та інші військові прокуратури (на правах місцевих).

У разі якщо у виняткових випадках в певних адміністративно-територіальних одиницях не діють органи прокуратури України, які повинні здійснювати там нагляд, за рішенням Генерального прокурора України виконання їх функцій може покладатися на військові прокуратури.

Вимоги до кандидатів на посаду прокурора

Прокурором місцевої прокуратури може бути призначений громадянин України, який має вищу юридичну освіту, стаж роботи в галузі права не менше двох років і володіє державною мовою.

При цьому:

 1. Вищою юридичною освітою є освіта, здобута в Україні (або на території колишнього СРСР до 1 грудня 1991 року) за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра, а також вища юридична освіта за відповідним освітньо-кваліфікаційним рівнем, здобута в іноземних державах та визнана в Україні в установленому законом порядку;
 2. стажем роботи в галузі права є стаж роботи особи за спеціальністю після здобуття нею вищої юридичної освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра.

Прокурором регіональної прокуратури може бать призначений громадянин України, який має стаж роботи на посаді прокурора не менше трьох років.

Прокурором Генеральної прокуратури України може бать призначений громадянин України, який має стаж роботи на посаді прокурора не менше п'яти років.

Військовими прокурорами призначаються громадяни з числа офіцерів, які приходять військову службу або перебувають у запасі і мають вищу юридичну освіту.

Прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури може бути призначена особа, яка має вищу юридичну освіту, стаж роботи в галузі права не менше п'яти років і володіє державною мовою.

Не може бути призначений на посаду прокурора громадянин:

 1. визнаний судом обмежено дієздатним або недієздатним;
 2. має захворювання, що перешкоджає виконанню обов'язків прокурора;
 3. має незняту або непогашену судимість або адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення.

Відбір кандидатів на посаду прокурора

Відбір кандидатів на посаду прокурора буде здійснюватися на конкурсній основі з числа осіб, що відповідають вимогам, встановленим Законом, за результатами кваліфікаційного іспиту.

Кожен, хто відповідає установленим вимогам до кандидата на посаду прокурора, має право звернутися до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів із заявою про участь у доборі кандидатів на посаду прокурора.

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів організовує спеціальну перевірку кандидатів на посаду прокурора, які успішно склали кваліфікаційний іспит, відповідно до Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції".

У разі встановлення за результатами спеціальної перевірки факту подання кандидатом на посаду прокурора неправдивих відомостей або підроблених документів кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів приймає рішення про відмову в зарахуванні кандидата в резерв на заміщення вакантних посад прокурорів.

Рішення про відмову в зарахуванні кандидата в резерв на заміщення вакантних посад прокурорів може бути оскаржене таким кандидатом в суд.

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів зараховує до резерву на заміщення вакантних посад прокурорів кандидатів, які успішно склали кваліфікаційний іспит і яким за результатами спеціальної перевірки не було відмовлено в зарахуванні в резерв.

Кандидати на посаду прокурора, зараховані в резерв на заміщення вакантних посад прокурорів, направляються кваліфікаційно-дисциплінарною комісією прокурорів для проходження спеціальної підготовки до Національної академії прокуратури України.

Кандидат на посаду прокурора проходить протягом одного року спеціальну підготовку в Національній академії прокуратури України з метою отримання знань та навичок практичної діяльності на посаді прокурора, складанні процесуальних документів, вивченні правил прокурорської етики.

Спеціальна підготовка завершується здачею кандидатом на посаду прокурора іспиту у вигляді анонімного тестування та практичного завдання.

Про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади прокурора (крім посади Генерального прокурора України) кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів розміщує відповідну інформацію на своєму офіційному сайті не пізніше ніж за 10 днів до проведення конкурсу.

Кандидат на посаду прокурора, який знаходиться в резерві і успішно пройшов спеціальну підготовку, може подати до настання певної, встановленої кваліфікаційно-дисциплінарною комісією прокурорів, дати письмову заяву, із зазначенням прокуратури, в якій кандидат бажає зайняти вакантну посаду прокурора.

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів проводить конкурс на зайняття вакантних посад прокурора на підставі рейтингу кандидатів. У разі наявності у кандидатів рівності балів перевага надається тому кандидату, який працював на тимчасово вакантної посади прокурора або має більший стаж роботи в галузі права.

Керівник прокуратури своїм наказом призначає кандидата на посаду прокурора не пізніше 30 днів з дня отримання подання кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів.

Особа, призначена на посаду прокурора, набуває повноважень прокурора після складення Присяги прокурора.

Що стосується Генерального прокурора, то Генеральний прокурор України призначається на посаду Президентом України за згодою Верховної Ради України.

Термін повноважень Генерального прокурора України становить шість років. Одна і те ж особа не може бути призначена на посаду Генерального прокурора України більш, ніж два терміни поспіль.

На посаду Генерального прокурора України може бути призначений громадянин України, який:

 1. має вищу освіту;
 2. має стаж роботи в галузі права або досвід роботи в законодавчому або правоохоронному органі не менше п'яти років;
 3. володіє державною мовою;
 4. щодо якої відсутні обставини, передбачені частиною четвертою статті 27 цього Закону;
 5. має високі морально-ділові, професійні якості і організаторські здібності.
 6. і не має заборгованості зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред'явлення виконавчого документа до примусового виконання.

Президент України направляє до Верховної Ради України письмове подання про надання згоди на призначення кандидата на посаду Генерального прокурора України.

Порядок надання згоди на призначення на посаду Президентом України Генерального прокурора України встановлюється Регламентом Верховної РадиУкраіни.

Рішення Верховної РадиУкраіни про відмову в наданні згоди на призначення на посаду Генерального прокурора України є підставою для письмового подання Президента України про надання згоди на призначення іншого кандидата.

Дисциплінарна відповідальність прокурорів

Прокурор може бути притягнутий до дисциплінарної відповідальності в порядку дисциплінарного провадження з таких підстав:

 1. невиконання або неналежне виконання службових обов'язків;
 2. необґрунтоване зволікання з розглядом звернення;
 3. розголошення таємниці, що охороняється законом, яка стала відомою прокурору при виконанні повноважень;
 4. порушення встановленого законом порядку подання декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру;
 5. вчинення дій, що порочать звання прокурора, які можуть викликати сумнів у його об'єктивності, неупередженості та незалежності, у чесності та непідкупності органів;
 6. систематичне (два і більше разів протягом одного року) або одноразове грубе порушення правил прокурорської етики;
 7. порушення правил внутрішнього службового розпорядку;
 8. втручання або будь-який інший вплив прокурора у випадках або порядку, не передбачених законодавством, в службову діяльність іншого прокурора, службових, посадових осіб або суддів, в тому числі шляхом публічних висловлювань щодо їх рішень, дій або бездіяльності, при відсутності при цьому ознак адміністративного або кримінального правопорушення;
 9. публічне висловлювання, яке є порушенням презумпції невинуватості.

Дисциплінарне провадження здійснюється кваліфікаційно-дисциплінарною комісією прокурорів.

На прокурора можуть бути накладені такі дисциплінарні стягнення:

 1. догана;
 2. заборона на строк до одного року на переведення до органу прокуратури вищого рівня або на призначення на вищу посаду в органі прокуратури, в якому прокурор займає посаду (крім Генерального прокурора України);
 3. звільнення з посади в органах прокуратури.

Звільнення прокурорів

Прокурор звільняється з посади в разі:

 1. неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров'я;
 2. порушення ним вимог щодо несумісності;
 3. набрання законної сили судовим рішенням про притягнення прокурора до адміністративної відповідальності за корупційне правопорушення, пов'язане з порушенням обмежень, передбачених Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції";
 4. неможливості переведення на іншу посаду або відсутності згоди в зв'язку з безпосереднім підпорядкуванням близькій особі;
 5. вступу в законну силу обвинувального вироку суду щодо нього;
 6. припинення громадянства України або набуття громадянства іншої держави;
 7. подання заяви про звільнення з посади за власним бажанням;
 8. неможливості подальшого перебування на тимчасово вакантній посаді;
 9. ліквідації або реорганізації органу прокуратури, в якому прокурор займає посаду, або в разі скорочення кількості прокурорів органу прокуратури.

Військовослужбовці військової прокуратури можуть бути звільнені з військової служби відповідно до законодавства, що регулює порядок її проходження, а також у зв'язку з переведенням на інші посади в органи прокуратури України або за власним бажанням.

Повноваження прокурора припиняються також у зв'язку з:

 1. досягненням шістдесяти п'яти років;
 2. смертю;
 3. визнанням його безвісно відсутнім або оголошенням померлим;
 4. рішенням кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів про неможливість подальшого перебування особи на посаді прокурора.

Оплата роботи прокурора

Заробітна плата прокурора складається з посадового окладу та доплат за:

 1. вислугу років;
 2. виконання обов'язків на адміністративній посаді та інших виплат, передбачених законодавством.

Посадовий оклад прокурора місцевої прокуратури з 1 січня 2017 складає 12 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, розмір якого встановлений на 1 січня календарного року.

Посадові оклади інших прокурорів встановлюються пропорційно посадовому окладу прокурора місцевої прокуратури з коефіцієнтом:

1) прокурора регіональної прокуратури - 1,2;

2) прокурора Генеральної прокуратури України - 1,3.

 Посадові оклади прокурорів, які перебувають на адміністративних посадах, встановлюються в такому розмірі:

1) Генерального прокурора - 1,5 посадового окладу прокурора Генеральної прокуратури України;

2) першого заступника Генерального прокурора - 1,4 посадового окладу прокурора Генеральної прокуратури України;

3) заступника Генерального прокурора - 1,3 посадового окладу прокурора Генеральної прокуратури України;

4) керівника підрозділу Генеральної прокуратури України - 1,27-1,20 посадового окладу прокурора Генеральної прокуратури України;

5) заступника керівника підрозділу Генеральної прокуратури України - 1,17-1,10 посадового окладу прокурора Генеральної прокуратури України;

6) керівника регіональної прокуратури - 1,5 посадового окладу прокурора регіональної прокуратури;

7) першого заступника керівника регіональної прокуратури - 1,4 посадового окладу прокурора регіональної прокуратури;

8) заступника керівника регіональної прокуратури - 1,3 посадового окладу прокурора регіональної прокуратури;

9) керівника підрозділу регіональної прокуратури - 1,27-1,20 посадового окладу прокурора регіональної прокуратури;

10) заступника керівника підрозділу регіональної прокуратури - 1,17-1,10 посадового окладу прокурора регіональної прокуратури;

11) керівника місцевої прокуратури - 1,5 посадового окладу прокурора місцевої прокуратури;

12) першого заступника керівника місцевої прокуратури - 1,4 посадового окладу прокурора місцевої прокуратури;

13) заступника керівника місцевої прокуратури - 1,3 посадового окладу прокурора місцевої прокуратури;

14) керівника підрозділу місцевої прокуратури - 1,27-1,20 посадового окладу прокурора місцевої прокуратури;

15) заступника керівника підрозділу місцевої прокуратури - 1,17-1,10 посадового окладу прокурора місцевої прокуратури.

Посадовий оклад прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури не може бути менше посадового окладу керівника структурного підрозділу центрального управління Національного антикорупційного бюро України, який здійснює досудове розслідування.

Прокурорам виплачується щомісячна надбавка за вислугу років у розмірах: за наявності стажу роботи понад один рік - 10 відсотків, понад 3 роки - 15 відсотків, понад 5 років - 18 відсотків, понад 10 років - 20 відсотків, понад 15 років - 25 відсотків, понад 20 років - 30 відсотків, понад 25 років - 40 відсотків, понад 30 років - 45 відсотків, понад 35 років - 50 відсотків посадового окладу.

Порядок виплати щомісячної надбавки за вислугу років прокурорам затверджується Кабінетом Міністрів України.

Горячие предложения

Bookeeper

295 грн. в месяц

Онлайн бухгалтерия

для ФОП и малого бизнеса

первые 30 дней бесплатно!

Корисні статті з даної тематики© 2006–2020

ТОВ «Простобанк Консалтінг»

Код ЄДРПОУ: 35454764

Адреса та телефон «Простобанк Консалтінг»

Email: info@prostobank.com