про твої права

Прокуратура України: функції, система, статус прокурорів

14 жовтня 2014 року Верховна Рада прийняла Закон України "Про прокуратуру" в новій редакції. Про основи діяльності прокуратури в Україні розповість prostopravo.com.ua.


Короткий зміст і посилання по темі

 1. Функції прокуратури
 2. Система прокуратури України
 3. Вимоги до кандидатів на посаду прокурора
 4. Добір кандидатів на посаду прокурора
 5. Призначення Генерального прокурора
 6. Дисциплінарна відповідальність прокурорів
 7. Звільнення прокурорів
 8. Оплата роботи прокурора

Функції прокуратури

Законом «Про прокуратуру» від 14.10.2014 до функцій прокуратури віднесені:

 1. Підтримка державного обвинувачення в суді;
 2. Представництво інтересів громадянина або держави в суді у випадках, визначених законом;
 3. нагляд за дотриманням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство;
 4. нагляд за дотриманням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов'язаних з обмеженням особистої свободи громадян.

Як бачимо, повноваження по загальному нагляду за дотриманням законів у цьому переліку немає.

Забороняється покладати на прокуратуру інші функції, не передбачені Конституцією України. Основні функції прокуратури України здійснюються виключно прокурорами. Делегування функцій прокуратури, а також привласнення цих функцій іншими органами чи посадовими особами не допускається

Система прокуратури України

Систему прокуратури України становлять:
 1. Офіс Генерального прокурора;
 2. обласні прокуратури;
 3. окружні прокуратури;
 4. Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

У разі потреби рішенням Генерального прокурора можуть утворюватися спеціалізовані прокуратури на правах структурного підрозділу Офісу Генерального прокурора, на правах обласних прокуратур, на правах підрозділу обласної прокуратури, на правах окружних прокуратур, на правах підрозділу окружної прокуратури

Вимоги до кандидатів на посаду прокурора

Прокурором окружної прокуратури може бути призначений громадянин України, який має вищу юридичну освіту, стаж роботи в галузі права не менше двох років та володіє державною мовою.

При цьому:

1) вищою юридичною освітою є освіта, здобута в Україні (або на території колишнього СРСР до 1 грудня 1991 року) за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра, а також вища юридична освіта за відповідним освітньо-кваліфікаційним рівнем, здобута в іноземних державах та визнана в Україні в установленому законом порядку;

2) стажем роботи в галузі права є стаж роботи особи за спеціальністю після здобуття нею вищої юридичної освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра.

Прокурором обласної прокуратури може бути призначений громадянин України, який має вищу юридичну освіту, стаж роботи в галузі права не менше трьох років та володіє державною мовою.

Прокурором Офісу Генерального прокурора може бути призначений громадянин України, який має вищу юридичну освіту, стаж роботи в галузі права не менше п’яти років та володіє державною мовою. Ці вимоги не поширюються на прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури може бути призначена особа, яка має вищу юридичну освіту, стаж роботи в галузі права не менше п’яти років та володіє державною мовою.

Не може бути призначена на посаду прокурора особа, яка:

1) визнана судом обмежено дієздатною або недієздатною;

2) має захворювання, що перешкоджає виконанню обов’язків прокурора;

3) має незняту чи непогашену судимість або на яку накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення.

Добір кандидатів на посаду прокурора

Добір кандидатів та їх призначення на посаду прокурора включає:

1) прийняття відповідним органом, що здійснює дисциплінарне провадження, рішення про проведення добору кандидатів на посаду прокурора, що розміщується на офіційному веб-сайті відповідного органу та повинно містити виклад передбачених Законом вимог, яким має відповідати кандидат на посаду прокурора, а також перелік документів, що подаються до відповідного органу, що здійснює дисциплінарне провадження, і кінцевий термін їх подання;

2) подання особами, які виявили бажання стати прокурором, до відповідного органу, що здійснює дисциплінарне провадження, заяви та документів, визначених Законом;

3) здійснення відповідним органом, що здійснює дисциплінарне провадження, на основі поданих кандидатами на посаду прокурора документів перевірки відповідності осіб вимогам, установленим до кандидата на посаду прокурора;

4) складання особами, які відповідають установленим вимогам до кандидата на посаду прокурора, кваліфікаційного іспиту;

5) оприлюднення відповідним органом, що здійснює дисциплінарне провадження, на офіційному веб-сайті списку кандидатів, які успішно склали кваліфікаційний іспит;

6) організацію відповідним органом, що здійснює дисциплінарне провадження, спеціальної перевірки кандидатів, які успішно склали кваліфікаційний іспит;

7) визначення відповідним органом, що здійснює дисциплінарне провадження, рейтингу кандидатів на посаду прокурора серед осіб, які успішно склали кваліфікаційний іспит та щодо яких проведено спеціальну перевірку, а також зарахування їх до резерву на заміщення вакантних посад прокурорів;

8) проходження кандидатом на посаду прокурора спеціальної підготовки в Тренінговому центрі прокурорів України;

9) оголошення відповідним органом, що здійснює дисциплінарне провадження, у разі відкриття вакантних посад прокурорів конкурсу на зайняття таких посад серед кандидатів, які перебувають у резерві та пройшли спеціальну підготовку;

10) проведення відповідним органом, що здійснює дисциплінарне провадження, конкурсу на зайняття вакантних посад прокурорів на основі рейтингу кандидатів;

11) направлення відповідним органом, що здійснює дисциплінарне провадження, подання керівнику окружної прокуратури щодо призначення кандидата на посаду прокурора;

12) призначення особи на посаду прокурора;

13) складення особою присяги прокурора.

Призначення Генерального прокурора

Генеральний прокурор призначається на посаду Президентом України за згодою Верховної Ради України.

Строк повноважень Генерального прокурора становить шість років. Одна й та ж особа не може обіймати посаду Генерального прокурора два строки поспіль.

На посаду Генерального прокурора може бути призначений громадянин України, який:

1) має вищу юридичну освіту та стаж роботи в галузі права не менше десяти років;

2) володіє державною мовою;

3) має високі морально-ділові, професійні якості та організаторські здібності;

4) стосовно якого відсутні обставини, передбачені частиною шостою статті 27 Закону «Про прокуратуру»;

5) та не має заборгованості зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання.

Президент України надсилає до Верховної Ради України письмове подання про надання згоди на призначення кандидата на посаду Генерального прокурора.

Порядок надання згоди на призначення на посаду Президентом України Генерального прокурора встановлюється Регламентом Верховної Ради України.

Рішення Верховної Ради України про відмову у наданні згоди на призначення на посаду Генерального прокурора є підставою для письмового подання Президента України про надання згоди на призначення іншого кандидата.

Дисциплінарна відповідальність прокурорів

Прокурор може бути притягнутий до дисциплінарної відповідальності в порядку дисциплінарного провадження з таких підстав:

 1. невиконання або неналежне виконання службових обов'язків;
 2. необґрунтоване зволікання з розглядом звернення;
 3. розголошення таємниці, що охороняється законом, яка стала відомою прокурору при виконанні повноважень;
 4. порушення встановленого законом порядку подання декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру;
 5. вчинення дій, що порочать звання прокурора, які можуть викликати сумнів у його об'єктивності, неупередженості та незалежності, у чесності та непідкупності органів;
 6. систематичне (два і більше разів протягом одного року) або одноразове грубе порушення правил прокурорської етики;
 7. порушення правил внутрішнього службового розпорядку;
 8. втручання або будь-який інший вплив прокурора у випадках або порядку, не передбачених законодавством, в службову діяльність іншого прокурора, службових, посадових осіб або суддів, в тому числі шляхом публічних висловлювань щодо їх рішень, дій або бездіяльності, при відсутності при цьому ознак адміністративного або кримінального правопорушення;
 9. публічне висловлювання, яке є порушенням презумпції невинуватості.

Дисциплінарне провадження здійснюється кваліфікаційно-дисциплінарною комісією прокурорів.

На прокурора можуть бути накладені такі дисциплінарні стягнення:

 1. догана;
 2. заборона на строк до одного року на переведення до органу прокуратури вищого рівня або на призначення на вищу посаду в органі прокуратури, в якому прокурор займає посаду (крім Генерального прокурора України);
 3. звільнення з посади в органах прокуратури.

Звільнення прокурорів

Прокурор звільняється з посади в разі:

 1. неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров'я;
 2. порушення ним вимог щодо несумісності;
 3. набрання законної сили судовим рішенням про притягнення прокурора до адміністративної відповідальності за корупційне правопорушення, пов'язане з порушенням обмежень, передбачених Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції";
 4. неможливості переведення на іншу посаду або відсутності згоди в зв'язку з безпосереднім підпорядкуванням близькій особі;
 5. вступу в законну силу обвинувального вироку суду щодо нього;
 6. припинення громадянства України або набуття громадянства іншої держави;
 7. подання заяви про звільнення з посади за власним бажанням;
 8. неможливості подальшого перебування на тимчасово вакантній посаді;
 9. ліквідації або реорганізації органу прокуратури, в якому прокурор займає посаду, або в разі скорочення кількості прокурорів органу прокуратури.

Військовослужбовці військової прокуратури можуть бути звільнені з військової служби відповідно до законодавства, що регулює порядок її проходження, а також у зв'язку з переведенням на інші посади в органи прокуратури України або за власним бажанням.

Повноваження прокурора припиняються також у зв'язку з:

 1. досягненням шістдесяти п'яти років;
 2. смертю;
 3. визнанням його безвісно відсутнім або оголошенням померлим;
 4. рішенням кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів про неможливість подальшого перебування особи на посаді прокурора.

Оплата роботи прокурора

Заробітна плата прокурора складається з посадового окладу та доплат за:

 1. вислугу років;
 2. виконання обов'язків на адміністративній посаді та інших виплат, передбачених законодавством.

Посадовий оклад прокурора місцевої прокуратури з 1 січня 2017 складає 12 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, розмір якого встановлений на 1 січня календарного року.

Посадові оклади інших прокурорів встановлюються пропорційно посадовому окладу прокурора місцевої прокуратури з коефіцієнтом:

1) прокурора регіональної прокуратури - 1,2;

2) прокурора Генеральної прокуратури України - 1,3.

 Посадові оклади прокурорів, які перебувають на адміністративних посадах, встановлюються в такому розмірі:

1) Генерального прокурора - 1,5 посадового окладу прокурора Генеральної прокуратури України;

2) першого заступника Генерального прокурора - 1,4 посадового окладу прокурора Генеральної прокуратури України;

3) заступника Генерального прокурора - 1,3 посадового окладу прокурора Генеральної прокуратури України;

4) керівника підрозділу Генеральної прокуратури України - 1,27-1,20 посадового окладу прокурора Генеральної прокуратури України;

5) заступника керівника підрозділу Генеральної прокуратури України - 1,17-1,10 посадового окладу прокурора Генеральної прокуратури України;

6) керівника регіональної прокуратури - 1,5 посадового окладу прокурора регіональної прокуратури;

7) першого заступника керівника регіональної прокуратури - 1,4 посадового окладу прокурора регіональної прокуратури;

8) заступника керівника регіональної прокуратури - 1,3 посадового окладу прокурора регіональної прокуратури;

9) керівника підрозділу регіональної прокуратури - 1,27-1,20 посадового окладу прокурора регіональної прокуратури;

10) заступника керівника підрозділу регіональної прокуратури - 1,17-1,10 посадового окладу прокурора регіональної прокуратури;

11) керівника місцевої прокуратури - 1,5 посадового окладу прокурора місцевої прокуратури;

12) першого заступника керівника місцевої прокуратури - 1,4 посадового окладу прокурора місцевої прокуратури;

13) заступника керівника місцевої прокуратури - 1,3 посадового окладу прокурора місцевої прокуратури;

14) керівника підрозділу місцевої прокуратури - 1,27-1,20 посадового окладу прокурора місцевої прокуратури;

15) заступника керівника підрозділу місцевої прокуратури - 1,17-1,10 посадового окладу прокурора місцевої прокуратури.

Посадовий оклад прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури не може бути менше посадового окладу керівника структурного підрозділу центрального управління Національного антикорупційного бюро України, який здійснює досудове розслідування.

Прокурорам виплачується щомісячна надбавка за вислугу років у розмірах: за наявності стажу роботи понад один рік - 10 відсотків, понад 3 роки - 15 відсотків, понад 5 років - 18 відсотків, понад 10 років - 20 відсотків, понад 15 років - 25 відсотків, понад 20 років - 30 відсотків, понад 25 років - 40 відсотків, понад 30 років - 45 відсотків, понад 35 років - 50 відсотків посадового окладу.

Порядок виплати щомісячної надбавки за вислугу років прокурорам затверджується Кабінетом Міністрів України.

Хочете отримувати повідомлення на ваш email, коли ми опублікуємо нові статті?

також стежити за оновленнями сайту можна в Facebook Instagram Twitter Viber Telegram

Горячие предложения

Hotline Finance

Зелена карта для виїзду за кордон

Ціна нижча, ніж при покупці страховки на кордоні

Без візитів до страхових агентів

Готова страховка з доставкою на email

Безпечне оформлення і оплата онлайн

Кредиты на карту

более 30 онлайн-сервисов!

Ставка - от 0.01%

Срок - до 180 дней

Сумма - до 20 000 грн.

Документы - паспорт и код

Корисні статті з даної тематики