про твої права

Як скласти позовну заяву до суду?

Залежно від категорії спору, він може бути розглянутий судом загальної юрисдикції (цивільно-правовий спір, суперечки, що випливають з трудових, житлових, сімейних відносин); господарськими судами (суперечки, пов'язані з підприємницькою діяльністю); адміністративними судами (оспорювання акта або діяльності суб'єкта владних повноважень). Також, крім позовного провадження, суперечка може розглядатися в порядку наказного або окремого провадження. Тому, перш ніж звертатися до суду настійно рекомендуємо проконсультуватися з юристом, а краще - довірити і складання позовної заяви про стягнення заборгованності, про розірвання шлюбу з неповнолітніми дітьми і т.д., і представництво інтересів в суді професіоналам.


Короткий зміст і посилання по темі

 1. Крок 1. Визначаємо підсудність спору
 2. Крок 2. Визначаємо територіальну юрисдикцію (підсудність) спору
 3. Крок 3. Складаємо позовну заяву до суду

  3.1 Загальний вигляд позовної заяви (зразок):

 4. Крок 4. Сплачуємо судовий збір
 5. Крок 5. Подача позовної заяви до суду

Далі підуть загальні рекомендації по складанню позову. Користуватися готовими шаблонами позовних заяв, які можна знайти в Інтернеті також небажано, оскільки кожна ситуація унікальна.

Крок 1. Визначаємо підсудність спору

На сьогоднішній день підсудність спору визначається виходячи з його предмета, а не суб'єктного складу. Часом навіть юристам складно відразу зрозуміти, суд якої юрисдикції повинен розглядати той чи інший спір. Тому поставтеся до цього кроку дуже серйозно, інакше суд не прийме позов.

Як вже було сказано, суди загальної юрисдикції розглядають в порядку цивільного судочинства справи, що виникають з цивільних, земельних, трудових, сімейних, житлових та інших правовідносин, крім справ, розгляд яких здійснюється в порядку іншого судочинства.

Суди розглядають в порядку цивільного судочинства також вимоги щодо реєстрації майна та майнових прав, інших реєстраційних дій, якщо такі вимоги є похідними від спору щодо такого майна або майнових прав, якщо цей спір підлягає розгляду в місцевому загальному суді і переданий на його розгляд з такими вимогами.

Господарські суди розглядають справи у спорах, що виникають у зв'язку із здійсненням господарської діяльності, та інші справи у визначених законом випадках, зокрема:

1) справи у спорах, що виникають при укладенні, зміні, розірванні і виконанні угод в господарській діяльності, крім угод, стороною яких є фізична особа, яка не є підприємцем, а також у спорах щодо угод, укладених для забезпечення виконання зобов'язання, сторонами якого є юридичні особи та (або) фізичні особи - підприємці;

2) справи у спорах про приватизацію майна, крім суперечок про приватизацію державного житлового фонду;

3) справи у спорах, що виникають з корпоративних відносин, в тому числі в суперечках між учасниками (засновниками, акціонерами, членами) юридичної особи або між юридичною особою і його учасником (засновником, акціонером, членом), в тому числі учасником, який вибув, пов'язані зі створенням, діяльністю, управлінням або припиненням діяльності такої юридичної особи, крім трудових спорів;

4) справи у спорах, що виникають з угод по акціям, часткам, паям, іншим корпоративним правам у юридичній особі, крім угод в сімейних і спадкових правовідносинах;

5) справи у спорах про цінні папери, в тому числі пов'язані з правами на цінні папери і права, що виникають з них, емісією, розміщенням, обігом та погашенням цінних паперів, обліком прав на цінні папери, зобов'язаннями з цінних паперів, крім боргових цінних паперів , власником яких є фізична особа, яка не є підприємцем, і векселями, що використовуються в податкових і митних правовідносинах;

6) справи у спорах про право власності або іншому речовому праві на майно (рухоме і нерухоме, в тому числі землю), реєстрації або обліку прав на майно, права на яке є предметом спору, визнання недійсними актів, які порушують такі права, крім суперечок, стороною яких є фізична особа, яка не є підприємцем, і суперечок по вилученню майна для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності, а також справи у спорах щодо майна, що є предметом забезпечення виконання зобов’язання, сторонами якого є юридичні особи та (або) фізичні особи - підприємці;

7) справи у спорах, що виникають із відносин, пов'язаних із захистом економічної конкуренції, обмеженням монополізму в господарській діяльності, захистом від недобросовісної конкуренції, в тому числі у спорах, пов'язаних з оскарженням рішень Антимонопольного комітету України, а також справи за заявами органів Антимонопольного комітету України з питань, віднесених законом до їх компетенції, крім спорів, віднесених до юрисдикції Вищого суду з питань інтелектуальної власності;

8) справи про банкрутство і справи у спорах з майновими вимогами до боржника, щодо якого порушено провадження у справі про банкрутство, в тому числі справи у спорах про визнання недійсними будь-яких угод (договорів), укладених боржником; стягнення заробітної плати; поновлення на роботі посадових та службових осіб боржника, за винятком спорів по  визначенню та сплаті (стягненню) грошових зобов'язань (податкового боргу), визначених відповідно до Податкового кодексу України, а також спорів про визнання недійсними угод за позовом контролюючого органу на виконання його повноважень, визначених Податковим кодексом України;

9) справи за заявами про затвердження планів санації боржника до порушення провадження у справі про банкрутство;

10) справи у спорах про оскарження актів (рішень) суб'єктів господарювання та їх органів, посадових і службових осіб у сфері організації і здійснення господарської діяльності, крім актів (рішень) суб'єктів владних повноважень, прийнятих на виконання їх владних управлінських функцій, і суперечок, стороною яких є фізична особа, яка не є підприємцем;

11) справи про оскарження рішень третейських судів та про видачу наказу на примусове виконання рішень третейських судів, утворених відповідно до Закону України "Про третейські суди", якщо такі рішення прийняті по спорах, віднесених до юрисдикції господарських судів;

12) справи у спорах між юридичною особою і його посадовою особою (в тому числі посадовою особою, повноваження якої припинені) про відшкодування збитків, завданих юридичній особі діями (бездіяльністю) такої посадової особи, за позовом власника (учасника, акціонера) такої юридичної особи, поданим в його інтересах;

13) вимоги щодо реєстрації майна та майнових прав, інших реєстраційних дій, визнання недійсними актів, які порушують права на майно (майнові права), якщо такі вимоги є похідними від спору щодо такого майна або майнових прав або спору, який виник з корпоративних відносин, якщо цей спір підлягає розгляду в суді і переданий на його розгляд разом з такими вимогами;

14) справи у спорах про захист ділової репутації, крім суперечок, стороною яких є фізична особа, яка не є підприємцем або самозайнятою особою;

15) інші справи у спорах між суб'єктами господарювання;

16) справи за заявами про видачу судового наказу, якщо заявником і боржником є ​​юридична особа або фізична особа-підприємець.

Юрисдикція адміністративних судів поширюється на справи в публічно-правових спорах, зокрема:

1) суперечках фізичних або юридичних осіб із суб'єктом владних повноважень щодо оскарження його рішень (нормативно-правових актів чи індивідуальних актів), дій чи бездіяльності, крім випадків, коли для розгляду таких спорів законом встановлений інший порядок судового провадження;

2) суперечках з приводу прийняття громадян на публічну службу, її проходження, звільнення з публічної служби;

3) спорах між суб'єктами владних повноважень з приводу реалізації їхньої компетенції у сфері управління, у тому числі делегованих повноважень;

4) спорах, що виникають з приводу укладання, виконання, припинення, скасування чи визнання недійсними адміністративних договорів;

5) за зверненням суб'єкта владних повноважень у випадках, коли право звернення до суду для вирішення публічно-правового спору надано такому суб'єкту законом;

6) суперечках щодо правовідносин, пов'язаних з виборчим процесом чи процесом референдуму;

7) суперечках фізичних або юридичних осіб з розпорядником публічної інформації щодо оскарження його рішень, дій чи бездіяльності в частині доступу до публічної інформації;

8) суперечках про вилучення або примусове відчуження майна для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності;

9) суперечках про оскарження рішень атестаційних, конкурсних, медико-соціальних експертних комісій та інших подібних органів, рішення яких є обов'язковими для органів державної влади, органів місцевого самоврядування, інших осіб;

10) суперечках щодо формування складу державних органів, органів місцевого самоврядування, обрання, призначення, звільнення їх посадових осіб;

11) суперечках фізичних або юридичних осіб щодо оскарження рішень, дій або бездіяльності замовника у правовідносинах, що виникли на підставі Закону України "Про особливості здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для гарантованого забезпечення потреб оборони", за винятком спорів, пов'язаних з укладенням договору з переможцем переговорної процедури закупівлі, а також зміною, розірванням та виконанням договорів про закупівлю;

12) суперечках про оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів охорони державного кордону у справах про правопорушення, передбачені Законом України "Про відповідальність перевізників під час здійснення міжнародних пасажирських перевезень";

13) суперечках про оскарження рішень Національної комісії з реабілітації в правовідносинах, що виникли на підставі Закону України "Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років".

Крок 2. Визначаємо територіальну юрисдикцію (підсудність) спору

Територіальна підсудність визначає який саме суд (який області, району, міста, району в місті) буде розглядати спір. Є загальна підсудність (як правило, суперечка розглядається за місцем проживання або місцем знаходження відповідача), альтернативна підсудність (за вибором позивача, він може звернутися до суду за своїм місцем проживання або місцем знаходження або ж за місцем проживання (місцем знаходження) відповідача), виняткова підсудність (для деяких категорій справ закон чітко визначає суд, під юрисдикцією якого перебуває спір).

Отже, за загальним правилом, позов пред'являється за місцем проживання або місцем знаходження відповідача. Позови до фізичної особи пред'являються в суд за зареєстрованим у встановленому законом порядку місцем його проживання або перебування, якщо інше не передбачено законом. Позови до юридичних осіб пред'являються в суд за їхнім місцезнаходженням відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Територіальна підсудність цивільного спору за вибором позивача:

1.Позови про стягнення аліментів, збільшення їх розміру, оплату додаткових витрат на дитину, стягнення неустойки (пені) за прострочення сплати аліментів, індексацію аліментів, зміну способу їх стягнення, про визнання батьківства відповідача, позови, що виникають з трудових правовідносин, можуть пред'являтися також за зареєстрованим місцем проживання чи перебування позивача.

 1. Позови про розірвання шлюбу можуть пред'являтися за зареєстрованим місцем проживання чи перебування позивача також у разі, якщо на його утриманні є малолітні або неповнолітні діти або якщо він не може за станом здоров'я чи з інших поважних причин виїхати до місця проживання відповідача. За домовленістю подружжя справа може розглядатися за зареєстрованим місцем проживання чи перебування будь-кого з них.
 2. Позови про відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю фізичної особи, чи шкоди, завданої внаслідок вчинення злочину, можуть пред'являтися також за зареєстрованим місцем проживання чи перебування позивача або за місцем заподіяння шкоди.
 3. Позови, пов'язані з відшкодуванням шкоди, завданої особі незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу, що здійснює оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, прокуратури або суду, можуть пред'являтися також за зареєстрованим місцем проживання чи перебування позивача.
 4. Позови про захист прав споживачів можуть пред'являтися також за зареєстрованим місцем проживання чи перебування споживача або за місцем заподіяння шкоди чи виконання договору.
 5. Позови про відшкодування шкоди, заподіяної майну фізичних або юридичних осіб, можуть пред'являтися також за місцем заподіяння шкоди.
 6. Позови, що виникають з діяльності філії або представництва юридичної особи, можуть пред'являтися також за їх місцезнаходженням.
 7. Позови, що виникають з договорів, у яких зазначено місце виконання або виконувати які можна тільки в певному місці, можуть пред'являтися також за місцем виконання цих договорів.
 8. Позови до відповідача, місце реєстрації проживання або перебування якого невідоме, пред'являються за місцезнаходженням майна відповідача чи за останнім відомим зареєстрованим його місцем проживання або перебування чи постійного його заняття (роботи).
 9. Позови до відповідача, який не має в Україні місця проживання чи перебування, можуть пред'являтися за місцем знаходження його майна або за останнім відомим місцем реєстрації його проживання або перебування в Україні.
 10. Позови про відшкодування шкоди, заподіяної зіткненням суден, а також про стягнення сум винагороди за рятування на морі, можуть пред'являтися також за місцем знаходження судна відповідача або порту реєстрації судна.
 11. Позови до стягувача про визнання виконавчого напису нотаріуса таким, що не підлягає виконанню, або про повернення стягненого за виконавчим написом нотаріуса можуть пред'являтися також за місцем його виконання.
 12. Позови Міністерства юстиції України на підставі міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, в інтересах і за довіреністю позивача, який не має в Україні зареєстрованого місця проживання чи перебування, можуть також пред'являтися за місцезнаходженням міністерства або його територіальних органів.
 13. Позови про відшкодування шкоди, заподіяної заходами забезпечення позову, можуть пред'являтися також за місцем застосування заходів забезпечення позову (в суд, який застосував відповідні заходи).
 14. Позови до кількох відповідачів, які проживають або знаходяться в різних місцях, пред'являються за місцем проживання або місцем знаходження одного з відповідачів за вибором позивача.
 15. Позови про захист порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів фізичних осіб (в тому числі про відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок обмеження у здійсненні права власності на нерухоме майно або його знищення, пошкодження) у зв'язку зі збройною агресією Російської Федерації, озброєним конфліктом, тимчасової окупацією території України, надзвичайними ситуаціями природного або техногенного характеру можуть пред'являтися також за місцем проживання або перебування позивача.

Виключна підсудність цивільних спорів:

 1. Позови, що виникають з приводу нерухомого майна, пред'являються за місцезнаходженням майна або основної його частини. Якщо пов'язані між собою позовні вимоги пред'явлені одночасно по декількох об'єктах нерухомого майна, спір розглядається за місцем знаходження об'єкта, вартість якого є високою.
 2. Позови про зняття арешту з майна пред'являються за місцезнаходженням цього майна або основної його частини.
 3. Позови кредиторів спадкодавця, що подаються до прийняття спадщини спадкоємцями, пред'являються за місцезнаходженням спадкового майна або основної його частини.
 4. Позови до перевізників, що виникають з договорів перевезення вантажів, пасажирів, багажу, пошти, пред'являються за місцезнаходженням перевізника.
 5. Справи про арешт судна, що здійснюється для забезпечення морської вимоги, розглядаються судом за місцезнаходженням морського порту України, в якому знаходиться судно або до якого воно направляється, або порту реєстрації судна.
 6. Зустрічний позов і позов третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору, незалежно від їх підсудності пред'являються в суді за місцем розгляду первісного позову. Це правило не застосовується, коли відповідно до інших правила виключної підсудності такий позов повинен розглядатися іншим судом, ніж тим, що розглядає первісний позов.
 7. У разі об'єднання позовних вимог щодо укладення, зміни, розірвання та виконання угоди з вимогами іншої угоди, укладеної для забезпечення основного зобов'язання, суперечка розглядається судом за місцезнаходженням відповідача, який є стороною основного зобов'язання.
 8. Вимоги щодо реєстрації майна та майнових прав, інших реєстраційних дій розглядаються судом, визначеним за правилами підсудності по розгляду спору, похідними від якого є такі вимоги.

Виключна підсудність для господарських спорів:

1.Спори, що виникають з договору перевезення, в разі, коли одним з відповідачів є перевізник, розглядаються господарським судом за місцезнаходженням перевізника.

 1. Справи про арешт судна, що здійснюється для забезпечення морської вимоги, розглядаються господарським судом за місцезнаходженням морського порту України, в якому знаходиться або до якого прямує судно, або порту реєстрації судна.
 2. Спори, що виникають з приводу нерухомого майна, розглядаються господарським судом за місцезнаходженням майна або основної його частини. Якщо пов'язані між собою позовні вимоги пред'явлені одночасно по декількох об'єктах нерухомого майна, спір розглядається за місцем знаходження об'єкта, вартість якого є високою.
 3. Спори про права на морські і повітряні судна, судна внутрішнього плавання, космічні об'єкти вирішуються господарським судом за місцем їх державної реєстрації.
 4. Спори, в яких відповідачем є Кабінет Міністрів України, міністерства чи іншого центрального органу виконавчої влади, Національний банк України, Рахункова палата, Верховна Рада Автономної Республіки Крим або Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські ради або обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, а також справи, матеріали яких містять державну таємницю, розглядаються місцевим господарським судом, юрисдикція якого розповсюджується на місто Київ.
 5. Спори, що виникають з корпоративних відносин, в тому числі спори між учасниками (засновниками, акціонерами, членами) юридичної особи або між юридичною особою і його учасником (засновником, акціонером, членом), в тому числі учасником, який вибув, пов'язані зі створенням , діяльністю, управлінням або припиненням діяльності такої юридичної особи, крім трудових спорів, а також спори, що виникають з угод по корпоративних правах (крім акцій) у юридичній особі, розглядаються господарським судом за місцезнаходженням юридичної особи.
 6. Спори між юридичною особою і його посадовою особою (в тому числі посадовою особою, повноваження якого припинені) про відшкодування збитків, завданих юридичній особі діями (бездіяльністю) його посадової особи, розглядаються господарським судом за місцезнаходженням юридичної особи.
 7. Спори, пов'язані з емісією, розміщенням або погашенням цінних паперів, розглядаються господарським судом за місцезнаходженням емітента.
 8. Зустрічний позов і позов третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору, незалежно від їх підсудності пред'являються в суд за місцем розгляду первісного позову.
 9. У разі об'єднання позовних вимог щодо укладення, зміни, розірвання та виконання угоди з вимогами іншої угоди, укладеної для забезпечення основного зобов'язання, спір розглядається господарським судом за місцезнаходженням відповідача, який є стороною основного зобов'язання.
 10. Вимоги щодо реєстрації майна та майнових прав, інших реєстраційних дій, якщо розгляд таких вимог віднесено до юрисдикції господарського суду, розглядаються господарським судом, визначеним за правилами підсудності по розгляду спору, похідними від якого є такі вимоги.

Виключна підсудність адміністративних справ:

1.Административні справи з приводу оскарження нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України, міністерства чи іншого центрального органу виконавчої влади, Національного банку України чи іншого суб'єкта владних повноважень, повноваження якого поширюються на всю територію України, адміністративні справи з приводу оскарження рішень Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері державних закупівель і рішень в сфері державної допомоги суб'єктам господарювання, адміністративної справи за позовом Антимонопольного комітету України у сфері державної допомоги суб'єктам господарювання, адміністративні справи, відповідачем у яких є дипломатичне представництво або консульська установа України, їхня посадова чи службова особа, а також адміністративні справи про анулювання реєстраційного свідоцтва політичної партії, про заборону (примусовий розпуск , ліквідацію) політичної партії вирішуються окружним адміністративним судом, територіальна юрисдикція якого розповсюджується на місто Київ.

 1. Адміністративні справи з приводу оскарження рішень суб'єктів владних повноважень, прийнятих на контрольних пунктах в'їзду (виїзду) на тимчасово окуповану територію, їх дій чи бездіяльності вирішуються адміністративним судом за місцезнаходженням відповідного контрольного пункту.

Знайти адресу потрібного суду можна на порталі «Судова влада».

Крок 3. Складаємо позовну заяву до суду

У позовній заяві позивач викладає свої вимоги щодо предмета спору і їх обгрунтування.

Позовна заява подається до суду в письмовій формі і підписується позивачем або його представником, або іншою особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах іншої особи.

Вимоги до змісту позовної заяви також залежать від категорії спору. Загальні вимоги до позовної заяви виглядають наступним чином:

1) найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;

2) повне найменування (для юридичних осіб) або ім'я (прізвище, ім'я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання або перебування (для фізичних осіб), поштовий індекс, ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України), а також реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) при його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України (за наявності такої інформації відомої позивачеві), відомі номери засобів зв'язку, офіційної електронної пошти і адреси електронної пошти;

3) зазначення ціни позову, якщо позов підлягає грошовій оцінці; обгрунтований розрахунок сум, що стягуються або оспорюваних сум ;

4) зміст позовних вимог: спосіб захисту прав або інтересів, передбачений законом або договором, або інший спосіб захисту прав та інтересів, який не суперечить закону і який позивач просить суд визначити в рішенні; якщо позов подано до кількох відповідачів, - зміст позовних вимог щодо кожного з них;

5) виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують зазначені обставини;

6) відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору, якщо такі проводилися, в тому числі, якщо законом визначено обов'язковий досудовий порядок врегулювання спору;

7) відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі проводилися;

8) перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути представлені разом з позовною заявою (при наявності); вказівка ​​про наявність у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;

9) попередній (орієнтовний) розрахунок суми судових витрат, які позивач поніс і які очікує понести у зв'язку з розглядом справи;

10) підтвердження позивача про те, що їм не поданий інший позов до цього ж відповідача (відповідачів) з тим же предметом і з тих самих підстав.

Якщо позовна заява подається особою, звільненою від сплати судового збору відповідно до закону, в ньому обов'язково потрібно вказати підстави звільнення позивача від сплати судового збору.

У разі пред'явлення позову особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах іншої особи, в заяві повинні бути зазначені підстави такого звернення.

У позовній заяві можуть бути вказані й інші відомості, необхідні для правильного вирішення спору.

Загальний вигляд позовної заяви (зразок):

 

До ………..суду

Позивач:…….

Відповідач:……

Ціна позову:……

Судовий збір:……

 

ПОЗОВНА ЗАЯВА

про….

……………

ПРОШУ:

1.

2.

Додатки:

1.

2.

3….

Ціна позову, як правило, визначається стягуваною чи оспорюваною сумою в справах, про стягнення грошових коштів; в позовах про визнання права власності на майно або його витребування - вартістю такого майна; в позовах, які складаються з кількох самостійних вимог, - загальною сумою всіх вимог.

Якщо позовну заяву буде подано без додержання встановлених процесуальними кодексами вимог, суд виносить ухвалу про залишення позовної заяви без руху. В ухвалі про залишення позовної заяви без руху вказуються недоліки позовної заяви, спосіб і термін їх усунення. Якщо рішення про залишення позовної заяви без руху виноситься на підставах несплати судового збору в установленому законом розмірі, суд повинен вказати точну суму судового збору, яку необхідно сплатити (доплатити).

Якщо позивач усуне недоліки і сплатить суму судового збору у встановлений термін, позовна заява вважається поданою в день первісного її подання до суду. Якщо позивач не усунув недоліки позовної заяви у строк, встановлений судом, заява вважається неподаною і повертається позивачеві.

Крок 4. Сплачуємо судовий збір

Актуальна інформація про судовий збір представлена тут.

Крок 5. Подача позовної заяви до суду

Позивач повинен додати до позовної заяви її копії та копії всіх документів, що додаються до неї, відповідно до кількості відповідачів і третіх осіб.

Правила про подання копій документів для всіх відповідачів та третіх осіб не поширюються на: позови, що виникають з трудових правовідносин, про відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок злочину чи каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю фізичної особи, незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, прокуратури або суду.

У разі необхідності до позовної заяви додаються клопотання і заяви позивача про звільнення (відстрочення, зменшення) від сплати судового збору, про призначення експертизи, витребування доказів тощо.

До позовної заяви додаються документи, що підтверджують сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, що підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону.

Позивач зобов'язаний додати до позовної заяви всі наявні у нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові або електронні докази позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).

До позовної заяви, підписаної представником позивача, додається довіреність або інший документ, що підтверджує повноваження представника позивача.

У разі пропуску строку звернення до суду позивач зобов'язаний додати до позову заяву про поновлення цього строку і докази поважності причин його пропуску.

Зверніть увагу: перед поданням позовної заяви в господарський суд позивач сам відправляє копію позовної заяви та доданих до неї копій документів іншим учасникам процесу. До позовної заяви, яка подається до господарського суду, додається документ, що підтверджує відправку копії позовної заяви та доданих до неї копій документів відповідачу (відповідачам) і третім особам.

Позовна заява і додані до неї копії документів подаються в суд особисто (представником) або надсилаються поштою (рекомендованим листом з повідомленням).

 

Хочете отримувати повідомлення на ваш email, коли ми опублікуємо нові статті?

також стежити за оновленнями сайту можна в Facebook Instagram Twitter Viber Telegram

Горячие предложения

Кредиты на карту

более 30 онлайн-сервисов!

Ставка - от 0.01%

Срок - до 180 дней

Сумма - до 20 000 грн.

Документы - паспорт и код

Hotline Finance

Зелена карта для виїзду за кордон

Ціна нижча, ніж при покупці страховки на кордоні

Без візитів до страхових агентів

Готова страховка з доставкою на email

Безпечне оформлення і оплата онлайн

Корисні статті з даної тематики