про твої права

Дарування або спадкування? Договір дарування: поняття, предмет, форма, сторони, особливості розірвання

Ще одне популярне питання на наших форумах пов'язане з бажанням батьків передати своїм дітям (онукам, рідше іншим родичам) нерухомість, що їм належить. Яким чином це краще зробити? Подарувати? Оформити заповіт? З цим питанням, а також нюансами розірвання або визнання договору дарування недійсним розбирався Prostopravo.com.ua.


Короткий зміст і посилання по темі

 1. Предмет договору дарування
 2. Форма договору дарування
 3. Сторони у договорі дарування
 4. Обов'язки дарувальника
 5. Прийняття дарунка
 6. Договір дарування з обов'язком передати дарунок у майбутньому
 7. Обов'язок обдаровуваного на користь третьої особи
 8. Розірвання договору дарування на вимогу дарувальника
 9. Пожертва
 10. Дарування або спадкування?
 11. Зразок договору дарування квартири

За договором дарування одна сторона (дарувальник) передає або зобов'язується передати в майбутньому другій стороні (обдаровуваному) безоплатно майно (дарунок) у власність.

Договір, що встановлює обов'язок обдаровуваного вчинити на користь дарувальника будь-яку дію майнового або немайнового характеру, не є договором дарування.

Предмет договору дарування

Дарунком можуть бути рухомі речі, в тому числі гроші та цінні папери, а також нерухомі речі.

Дарунком можуть бути майнові права, якими дарувальник володіє або які можуть виникнути у нього в майбутньому.

Форма договору дарування

Договір дарування предметів особистого користування та побутового призначення може бути укладений усно.

Договір дарування нерухомої речі укладається у письмовій формі і підлягає нотаріальному посвідченню.

Договір дарування майнового права та договір дарування з обов'язком передати дарунок у майбутньому укладається у письмовій формі. У разі недодержання письмової форми цей договір є нікчемним.

Договір дарування рухомих речей, які мають особливу цінність, укладається у письмовій формі. Передання такої речі за усним договором є правомірним, якщо суд не встановить, що обдаровуваний заволодів нею незаконно.

Договір дарування валютних цінностей фізичних осіб між собою на суму, яка перевищує п'ятдесятикратний розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян (850 грн.), укладається у письмовій формі і підлягає нотаріальному посвідченню.

Сторони у договорі дарування

Сторонами у договорі дарування можуть бути фізичні особи, юридичні особи, держава Україна, Автономна Республіка Крим, територіальна громада.

Батьки (усиновлювачі), опікуни не мають права дарувати майно дітей, підопічних.

Підприємницькі товариства можуть укладати договір дарування між собою, якщо право здійснювати дарування прямо встановлено установчим документом дарувальника. Це положення не поширюється на право юридичної особи укладати договір пожертви.

Договір дарування від імені дарувальника може укласти його представник. Доручення на укладення договору дарування, в якому не встановлено імені обдаровуваного, є нікчемним.

Обов'язки дарувальника

Якщо дарувальникові відомо про недоліки речі, що є дарунком, або її особливі властивості, які можуть бути небезпечними для життя, здоров'я, майна обдаровуваного або інших осіб, він зобов'язаний повідомити про них обдаровуваного.

Дарувальник, якому було відомо про недоліки або особливі властивості подарованої речі і який не повідомив про них обдаровуваного, зобов'язаний відшкодувати шкоду, завдану майну, та шкоду, завдану каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю в результаті володіння чи користування дарунком.

Прийняття дарунка

Право власності обдаровуваного на дарунок виникає з моменту його прийняття.

Дарувальник, який передав річ підприємству, організації транспорту, зв'язку або іншій особі для вручення її обдаровуваному, має право відмовитися від договору дарування до вручення речі обдаровуваному.

Якщо дарунок направлено обдаровуваному без його попередньої згоди, дарунок є прийнятим, якщо обдаровуваний негайно не заявить про відмову від його прийняття.

Прийняття обдаровуваним документів, які посвідчують право власності на річ, інших документів, які посвідчують належність дарувальникові предмета договору, або символів речі (ключів, макетів тощо) є прийняттям дарунка.

Договір дарування з обов'язком передати дарунок у майбутньому

Договором дарування може бути встановлений обов'язок дарувальника передати дарунок обдаровуваному в майбутньому через певний строк (у певний термін) або у разі настання відкладальної обставини.

У разі настання строку (терміну) або відкладальної обставини, встановлених договором дарування з обов'язком передати дарунок у майбутньому, обдаровуваний має право вимагати від дарувальника передання дарунка або відшкодування його вартості.

Якщо до настання строку (терміну) або відкладальної обставини, встановленої договором дарування з обов'язком передати дарунок у майбутньому, дарувальник або обдаровуваний помре, договір дарування припиняється.

Дарувальник має право відмовитися від передання дарунка у майбутньому, якщо після укладення договору його майновий стан істотно погіршився.

Обдаровуваний має право у будь-який час до прийняття дарунка на підставі договору дарування з обов'язком передати дарунок у майбутньому відмовитися від нього.

Обов'язок обдаровуваного на користь третьої особи

Договором дарування може бути встановлений обов'язок обдаровуваного вчинити певну дію майнового характеру на користь третьої особи або утриматися від її вчинення (передати грошову суму чи інше майно у власність, виплачувати грошову ренту, надати право довічного користування дарунком чи його частиною, не пред'являти вимог до третьої особи про виселення тощо).

Дарувальник має право вимагати від обдаровуваного виконання покладеного на нього обов'язку на користь третьої особи.

У разі смерті дарувальника, оголошення його померлим, визнання безвісно відсутнім чи недієздатним виконання обов'язку на користь третьої особи має право вимагати від обдаровуваного особа, на користь якої встановлений цей обов'язок.

У разі порушення обдаровуваним обов'язку на користь третьої особи дарувальник має право вимагати розірвання договору і повернення дарунка, а якщо таке повернення неможливе, - відшкодування його вартості.

Розірвання договору дарування на вимогу дарувальника

Дарувальник має право вимагати розірвання договору дарування нерухомих речей чи іншого особливо цінного майна, якщо обдаровуваний умисно вчинив злочин проти життя, здоров'я, власності дарувальника, його батьків, дружини (чоловіка) або дітей.

Якщо обдаровуваний вчинив умисне вбивство дарувальника, спадкоємці дарувальника мають право вимагати розірвання договору дарування.

Дарувальник має право вимагати розірвання договору дарування, якщо обдаровуваний створює загрозу безповоротної втрати дарунка, що має для дарувальника велику немайнову цінність.

Дарувальник має право вимагати розірвання договору дарування, якщо внаслідок недбалого ставлення обдаровуваного до речі, що становить культурну цінність, ця річ може бути знищена або істотно пошкоджена.

Дарувальник має право вимагати розірвання договору дарування, якщо на момент пред'явлення вимоги дарунок є збереженим.

   У разі розірвання договору дарування обдаровуваний зобов'язаний повернути дарунок у натурі.

До вимог про розірвання договору дарування застосовується позовна давність в один рік.

Пожертва

Пожертвою є дарування нерухомих та рухомих речей, зокрема грошей та цінних паперів, задля досягнення певної, наперед обумовленої мети.

Договір про пожертву є укладеним з моменту прийняття пожертви.

До договору про пожертву застосовуються положення про договір дарування, якщо інше не встановлено законом.

Пожертвувач має право здійснювати контроль за використанням пожертви відповідно до мети, встановленої договором про пожертву.

. Якщо використання пожертви за призначенням виявилося неможливим, використання її за іншим призначенням можливе лише за згодою пожертвувача, а в разі його смерті чи ліквідації юридичної особи - за рішенням суду.

Пожертвувач або його правонаступники мають право вимагати розірвання договору про пожертву, якщо пожертва використовується не за призначенням.

Дарування або спадкування?

Обидва ці варіанти мають право на існування і застосування в кожному конкретному випадку.

Принципова різниця між даруванням і заповітом полягає в моменті переходу права власності на відчужуваний об'єкт. Якщо у випадку з даруванням обдарований стає власником нерухомості після укладення договору дарування та прийняття обдарованим подарунка, то право власності на майно за заповітом виникає лише після шести місяців з моменту смерті спадкодавця.

Передача майна за договором дарування має й інші особливості. Першою з них є те, що при даруванні, скажімо, бабусею квартири своєму онукові, спадкоємці першої черги, які мають право на обов'язкову частку у спадщині, втрачають своє право на частку в подарованій квартирі, що у випадку з заповітом неможливо. Другою особливістю є те, що договір дарування досить складно оскаржити. Цивільний кодекс України встановлює річний строк позовної давності за договорами дарування, та й підстав для його розірвання та визнання недійсним не так багато. Дарувальник може відмовитися від передачі подарунка, якщо після укладення договору його майновий стан істотно погіршився. Крім того, дарувальник має право вимагати розірвання договору дарування нерухомого майна, якщо обдарований умисно вчинив злочин проти життя, здоров'я, власності дарувальника, його батьків, дружини (-а) або дітей. Якщо подароване майно має для дарувальника велику немайнову цінність, а обдарований своїми діями створює загрозу безповоротної втрати цього майна.

Ризик дарувальника полягає в тому, що після укладення договору дарування, він залишається жити вже не в своїй оселі, а в разі недобросовісних намірів обдаровуваного, це може закінчитися досить плачевно для дарувальника.

Іноді змішують поняття заповіту та договору дарування з відкладальною умовою. Такою відкладальною умовою пропонується вважати смерть дарувальника. Потрібно сказати, що це глибока помилка. Дійсно, договором дарування може бути встановлено зобов'язання дарувальника передати дарунок у майбутньому після певного строку (у певний термін) або у разі настання певної обставини. І в цьому випадку обдарований має право вимоги передачі йому подарунка після закінчення зазначеного в договорі терміну або після настання обставини, обумовленої в договорі. Однак частиною 3 ст.723 Цивільного кодексу України обумовлено, що смерть дарувальника вже сама по собі є підставою для припинення договору дарування з відкладальною умовою.

Таким чином, якщо хто-небудь з родичів бажає залишити свою квартиру (будинок), та й будь-яке інше майно, кому-небудь зі своїх нащадків, лише після своєї смерті, іншого шляху, крім складання заповіту у нього немає.

Чим заповіт «зручніше» договору дарування, так це тим, що заповіт не вимагає конкретного вказування предмета наслідування. Якщо, скажімо, спадкодавець почав будівництво будинку і не впевнений в тому, що встигне за життя оформити необхідні документи для того, щоб передати його передбачуваному спадкоємцю (а договір дарування з відкладальною умовою, як ми вже говорили, після смерті дарувальника втратить свою силу), то в заповіті цілком можна вказати, що після введення будинку в експлуатацію, він перейде у власність конкретного спадкоємця.

Що стосується фінансової сторони оформлення договору дарування та заповіту, а також оподаткування доходів обдаровуваних і спадкоємців, то договір дарування потребують проведення попередньої оцінки вартості майна, а також сплати дарувальником 1% від вартості подарунка як держмито за оформлення договору дарування. Окремо будуть оплачуватися послуги нотаріуса. Заповіт обійдеться дешевше, оскільки держмито за завірення нотаріусом заповіту складе 0,85 гривні. Видача свідоцтва про право на спадщину обійдеться спадкоємцю в 34 гривні. Вартість послуг самого нотаріуса в кожному випадку індивідуальна.

Оподаткування дарування і спадкування Податковий кодекс України регулює одними і тими ж нормами, тому і в разі отримання спадщини і в разі отримання подарунка від родичів першого та другого ступеня споріднення, платник податків звільняється від оподаткування такого доходу. При отриманні спадщини або подарунка від інших родичів він повинен сплатити до бюджету 5% , а в разі отримання спадку від нерезидента – 18% податку на доходи фізичних осіб.

Зразок договору дарування квартири

Д О Г О В І Р

ДАРУВАННЯ КВАРТИРИ

Місто ____, «___»_______ _________________ року.

Ми: з однієї сторони – ___________, проживаю в м. ___, вул. __________________, реєстраційний номер облікової картки платника податків _________, надалі за текстом «ДАРУВАЛЬНИК», та з другої сторони – ____________, проживаю в м. ____, вул. _________, реєстраційний номер облікової картки платника податків _______, надалі за текстом «ОБДАРОВУВАНИЙ», діючи добровільно, відповідно до власного вільного волевиявлення, що відповідає нашій внутрішній волі, перебуваючи при здоровому розумі та ясній пам’яті, розуміючи значення своїх дій, попередньо ознайомлені з вимогами чинного законодавства щодо недійсності правочинів,

уклали цей договір про наступне:

 1. Дарувальник подарувала та передала Обдаровуваному, а Обдаровуваний прийняв в дар від Дарувальника квартиру під №____, що знаходиться в будинку під №____, розташованому по вулиці _____ в місті _____.
 2. Відчужувана квартира належить _____ на підставі договору купівлі-продажу квартири, посвідченого приватним нотаріусом __ міського нотаріального округу, ____ року, реєстровий номер ____. Реєстрація права власності проведена _____ року, право власності зареєстровано за реєстровим номером ____ (витяг про державну реєстрацію прав №____, виданий ___ року). 
 3. Вищезазначена квартира складається з трьох жилих кімнат. Площа вищевказаної квартири складає: загальна площа – 67,50 (шістдесят сім цілих п’ять десятих) кв.м., житлова площа – 46,00 (сорок шість) кв.м.
 4. Вартість відчужуваної квартири становить ___.
 5. Сторони оцінюють квартиру, яка є предметом даного договору, в ____.
 6. Дарувальник свідчить, що дійсно є власником квартири, не має обмежень щодо свого права розпорядження квартирою, ні квартира, ні будь-яка її частина на момент укладення цього договору нікому іншому не продана, не подарована, не відчужена іншим способом, не надана в іпотеку, не передана в оренду чи безоплатне користування, не є предметом обтяження, в податковій заставі і під забороною (арештом) не перебуває, права третіх осіб (права наймача, право застави, право довічного утримання тощо) щодо квартири відсутні, питання права власності на квартиру не є предметом судового розгляду, будь-які спори відносно зазначеної квартири відсутні, квартира не внесена до статутного капіталу юридичних осіб, у квартирі не зареєстровано місцезнаходження юридичної особи.

Нотаріусом роз’яснено положення ст. 721 Цивільного кодексу України, відповідно до якої, якщо дарувальникові відомо про недоліки речі, що є дарунком, або її особливі властивості, які можуть бути небезпечними для життя, здоров’я, майна обдарованого або інших осіб, він зобов’язаний повідомити про них обдаровуваного.

Дарувальник, якому було відомо про недоліки або особливі властивості подарованої речі і який не повідомив про них обдаровуваного, зобов’язаний відшкодувати шкоду, завдану майну, та шкоду, завдану каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю в результаті володіння чи користування дарунком.

 1. Дарувальник свідчить, що квартира перебуває в належному технічному стані, прихованих дефектів, недоліків, самовільних перепланувань в квартирі немає, квартира є придатною для використання за призначенням.

Квартира, що дарується, оглянута Обдаровуваним до підписання даного договору. На момент огляду будь-яких недоліків, які перешкоджали б її використанню за призначенням, не виявлено. Обдаровуваний заявляє, що не має будь-яких претензій до Дарувальника з приводу якісних технічних характеристик відчужуваної квартири.

 1. У квартирі, яка є предметом даного договору, не зареєстровано місцепроживання будь-яких осіб.
 2. Згідно з ч. 1 ст. 722 Цивільного кодексу України право власності обдаровуваного на дарунок виникає з моменту його прийняття.
 3. Сторони домовились, що прийняття Обдаровуваним примірника даного договору є прийняттям дарунка.
 4. Витрати, пов’язані з нотаріальним посвідченням даного договору, несе Обдаровуваний.
 5. Нотаріусом роз‘яснено Сторонам положення чинного законодавства щодо порядку укладення договорів дарування, підстав та наслідків визнання їх недійсними, зміст Правил користування приміщеннями житлових будинків, затверджених Постановою КМ України від 08.10.1992 року №572 (із змінами та доповненнями), зміст статей 203, 717-730 Цивільного кодексу України, статей 59-65, ст. 74 Сімейного кодексу України, ст. 12 Закону України “Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей”, ст. 17 Закону України «Про охорону дитинства» та ст. 182 Цивільного кодексу України щодо державної реєстрації прав на нерухоме майно.
 6. Дарувальник стверджує, що документи, які підтверджують її право власності на квартиру, та всі надані нею відомості відносно зазначеної квартири є достовірні та правдиві. В разі, коли документи чи відомості щодо вищезазначеної квартири виявляться недостовірними, неправдивими, Дарувальник зобов’язана відшкодувати заподіяні Обдаровуваному збитки та витрати у повному обсязі.
 7. Ми, Сторони, підтверджуємо, що цей договір відповідає нашим дійсним намірам і не носить характеру фіктивного та удаваного правочину, укладається нами у відповідності зі справжньою нашою волею, без будь-якого застосування фізичного чи психічного тиску та на вигідних для нас умовах і не є результатом впливу тяжких обставин, договір укладається нами без застосування обману чи приховування фактів, які мають істотне значення, ми однаково розуміємо значення, умови договору, його природу і правові наслідки, бажаємо настання саме тих правових наслідків, що створюються даним договором, а також свідчимо, що договором визначені всі істотні умови, про що свідчать наші особисті підписи на договорі.
 8. Сторони підтверджують, що домовились і не мають жодних зауважень, доповнень або суперечностей відносно умов даного договору.
 9. Договір складено в двох примірниках, один з яких зберігається в справах приватного нотаріуса ____ міського нотаріального округу _____, другий видається Обдаровуваному.
 10. Нотаріусом роз’яснено зміст ст. 182 Цивільного кодексу України, відповідно до якої, право власності та інші речові права на нерухомі речі, обмеження цих прав, їх виникнення, перехід і припинення підлягають державній реєстрації. Державна реєстрація прав на нерухомість і правочинів щодо нерухомості є публічною, здійснюється відповідним органом, який зобов'язаний надавати інформацію про реєстрацію та зареєстровані права в порядку, встановленому законом.
 11. 18. Дарувальник в поданій нею заяві повідомила, що квартира, яка є предметом даного договору, придбана нею не в шлюбі та не є спільною сумісною власністю. Про зміст цієї заяви нотаріусом доведено до відома Обдаровуваного.

 

ПІДПИСИ: 

 

ПОСВІДЧУВАЛЬНИЙ НАПИС НОТАРІУСА

 

 

Пошук юридичних послуг з операцій з нерухомістю

Послуга

Кількість пропозицій

Середня ціна, грн





Хочете отримувати повідомлення на ваш email, коли ми опублікуємо нові статті?

також стежити за оновленнями сайту можна в Facebook Instagram Twitter Viber Telegram

Горячие предложения

Кредиты на карту

более 30 онлайн-сервисов!

Ставка - от 0.01%

Срок - до 180 дней

Сумма - до 20 000 грн.

Документы - паспорт и код

Корисні статті з даної тематики